Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 7+8: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền

I . NHIỆM VỤ:

 1.Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 25.

 Học từ nhịp 26 đến 35.

 2.CN: Các động tác bổ trợ kt chạy ngắn, trò chơi chạy tốc độ cao.

 Xuất phát cao chạy nhanh 30-60m.

 Học cách đo và đóng bàn đạp.

 Xuất phát thấp- chạy lao.

 3.Chạy bền: Cách vượt chướng ngại vật trên đường chạy.

 

 II.YÊU CẦU:

 -Tiếp thu và thực hiện tốt các động tác TD.

 -Thực hiện tích cực chạy ngắn.

 -Tích cực luyện tập chạy bền.

 

III.THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

 

IV.ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập của trường.

 

V.DỤNG CỤ:

 - Vôi, tranh và dụng cụ chạy ngắn, tranh TD.

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 8 - Tiết 7+8: Bài thể dục; Chạy ngắn; Chạy bền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÙO AÙN SOÁ: 4/7-4/11 MOÂN : BAỉI THEÅ DUẽC-CHAẽY NGAẫN-CHAẽY BEÀN ˜w™ Tieỏt CT : 7+8 Thụứi gian daùy : Tuaàn 04 I . NHIEÄM VUẽ: 1.Baứi TD: OÂn tửứ nhũp 1 ủeỏn nhũp 25. Hoùc tửứ nhũp 26 ủeỏn 35. 2.CN: Caực ủoọng taực boồ trụù kt chaùy ngaộn, troứ chụi chaùy toỏc ủoọ cao. Xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 30-60m. Hoùc caựch ủo vaứ ủoựng baứn ủaùp. Xuaỏt phaựt thaỏp- chaùy lao. 3.Chaùy beàn: Caựch vửụùt chửụựng ngaùi vaọt treõn ủửụứng chaùy. II.YEÂU CAÀU: -Tieỏp thu vaứ thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực TD. -Thửùc hieọn tớch cửùc chaùy ngaộn. -Tớch cửùc luyeọn taọp chaùy beàn. III.THễỉI GIAN: - 2 tieỏt (90’) IV.ẹềA ẹIEÅM: - Saõn taọp cuỷa trửụứng. V.DUẽNG CUẽ: - Voõi, tranh vaứ duùng cuù chaùy ngaộn, tranh TD. PHAÀN VAỉ NOÄI DUNG LệễẽNG Vẹ I/ Phaàn chuaồn bũ: Nhaọn lụựp – ẹieồm danh. Phoồ bieỏn noọi dung yeõu caàu buoồi taọp. Khụỷi ủoọng: xoay khụựp, caờng cụ. Kieồm tra baứi cuừ: Xuaỏt phaựt thaỏp- chaùy lao. (10p) 1’ 1’ 6’(2x8) 2’ II/ Phaàn cụ baỷn: 1) Baứi TD: OÂn tửứ nhũp 1 ủeỏn nhũp 25. Hoùc tửứ nhũp 26 ủeỏn 35. 2)CN: _Caực ủoọng taực boồ trụù chaùy cửù ly ngaộn. _ Troứ chụi: Chaùy toỏc ủoọ cao. _ Xuaỏt phaựt cao chaùy nhanh 30-60m. _Hoùc caựch ủo vaứ ủoựng baứn ủaùp. _ Xuaỏt phaựt thaỏp- chaùy lao15m. 3)Chaùy beàn: _Caựch vửụùt chửụựng ngaùi vaọt treõn ủửụứng chaùy. 4)Cuỷng coỏ kyừ thuaọt: Baứi TD, Xuaỏt phaựt thaỏp-chaùy lao. (73p) 25’x3L 25’x3L 15’ 8’ III/ Phaàn keỏt thuực: -Hoài túnh. -Nhaọn xeựt ủaựnh giaự buoồi taọp. -H.D taọp ụỷ nhaứ: Xp thaỏp-chaùy lao, baứi TD, chaùy beàn. -Xuoỏng lụựp. (7p) 4’ 2’ 1’ YEÂU CAÀU Cễ BAÛN VEÀ KYế THUAÄT BIEÄN PHAÙP TOÅ CHệÙC -HS taọp trung nhanh, nghieõm tuực. -Chuự yự nghe GV phoồ bieỏn noọi dung y/c. -Tớch cửùc thửùc hieọn khụỷi ủoọng. -Thửùc hieọn toỏt noọi dung kieồm tra. -HS giaừn caựch 1 dang tay khụỷi ủoọng -Gv goùi 3hs thửùc hieọn KT gv ủaựnh giaự. +Chuự yự xem tranh TD, gv thũ phaùm, giaỷng giaỷi, phaõn tớch kyừ thuaọt. +Thửùc hieọn ủuựng bieõn ủoọ ủoọng taực, ủuựng tử theỏ ủoọng taực, ủuựng nhũp hoõ cuỷa caựn sửù. +Hớt thụỷ ủeàu theo nhũp baứi taọp. -Thửùc hieọn toỏt caực ủoọng taực boồ trụù moõn chaùy +Naộm vửừng luaọt chụi, tớch cửùc trong troứ chụi. -Taọp trung nghe phaựt leọnh phaỷn xaù nhanh. -Chaùy taờng toỏc ủoọ nhanh nhaỏt heỏt cửù ly. +Chuự yự xem gv thũ phaùm giaỷng giaỷi caựch ủo vaứ ủoựng baứn ủaùp, thửùc hieọn toỏt. -Thửùc hieọn ủuựng kyừ thuaọt theo 3 khaồu leọnh. -Chaùy lao khoõng ủửựng thaõn ngửụứi quaự sụựm. -Taọp trung nghe phaựt leọnh, phaỷn xaù nhanh. -Naộm vửừng vaứ thửùc hieọn toỏt caựch vửụùt chửụựng ngaùi vaọt treõn ủửụứng chaùy. -HS taọp trung nghe gv nhaộc nhụỷ sửỷa sai. -Xem thửùc hieọn ủeồ ruựt kinh nghieọm. -Gv ủieàu khieồn cho hs thửùc hieọn chung, sau ủoự chia 4 nhoựm taọp luyeọn. -Gv quaỷn lyự, nhaộc nhụỷ sửỷa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m 10m 30m X -Chuự yự chaùy nhanh trụỷ veà. -Gv goùi hs thửùc hieọn toỏt vaứ chửa ủaùt thửùc hieọn caỷ lụựp xem, gv nhaọn xeựt cho hs cuừng coỏ. -Tớch cửùc thaỷ loỷng, thử daừn, hớt thụỷ saõu. -Chuự yự nghe gv nhaọn xeựt ủaựnh giaự b.taọp. -Thửùc hieọn toỏt baứi taọp ụỷ nhaứ. -Lụựp giaỷi taựn traọt tửù. -HS giaừn caựch 1 dang tay hoài túnh. Xaừ Phan, Ngaứy 14 Thaựng 09 Naờm 2008 Giaựo vieõn soaùn Duyeọt cuỷa Ban Giaựm Hieọu Voừ Minh Quaõn NHAÄN XEÙT BOÅ SUNG : Duyeọt cuỷa toồ trửụỷng CM

File đính kèm:

  • doctd8 48.doc