Giáo án môn Thể dục Khối 10 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 2 cột

 I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe

2. Kĩ năng: Biết một số hình thức, phương pháp cơ bản tự tập luyện TDTT và sử dụng không khí, nước, ánh sáng để rèn luyện sức khỏe

Biết vận dụng những kiến thức hiểu biết trên để rèn luyện sức khỏe

3. Thái độ: Ý thức học tập tốt

 

doc94 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục Khối 10 - Chương trình học cả năm - Bản đẹp 2 cột, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ung ,yêu cầu cđa bµi kiĨm tra 2 . CƠ BẢN */ Kiểm tra Cầu lông - Nội dung kiểm tra : Kĩ thuật đánh cầu thấp tay kết hợp với các kĩ thuật di chuyển đã học. - Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật động tác và kết quả của từng em. * Điểm và thành tích * Số quả đánh được Chất lượng Kĩ thuật (điểm) 9 - 10 7 - 8 5 - 6 4 3 2 1 0 A 10 9 8 7 6 5 4 3 B 9 8 7 6 5 4 3 2 C 8 7 6 5 4 3 2 1 30’ - Giáo viên phổ biến nội dung ,yêu cầu buổi kiểm tra . - Đội hình hàng ngang cách nhau 1 khuỷu tay xoay mặt vào sân cầu lông - Giáo viên hướng dẫn tổ chức và phương pháp kiểm tra. - Hai HS cùng vào sân kiểm tra ,mỗi người đứng một bªn s©n. €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € € - Có 3 mức kĩ thuật học : Ú + Loại A :Thục hiện đúng cả kĩ thuật di chuyển và kĩ thuật đánh cầu thấp tay. + Loại B : Còn sai sót trong các bước di chuuyển hoặc ở kĩ thuật đánh cầu thấp tay . + Loại C : Sai sót nhiều cả trong di chuyển và kĩ thuật đánh cầu thấp tay . - GV căn cứ vào mức độ thực hiện chấm điểm cho từng em. 3 . KẾT THÚC 1.Củng cố 2.Thả lỏng 3.Nhận xét 5’ - Sửa sai một số kỹ thuật học sinh còn sai sót. - Tù thả lỏng thư duổi cơ bắp, rung cơ, cúi người thả lỏng . - Mặt mạnh yếu của học sinh trong giờ kiểm tra . Ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2008 - bãng rỉ TiÕt 28 I. Mơc tiªu 2. Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc - §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai *Yªu cÇu: + Häc sinh n¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n c¸c kü thuËt ®éng t¸c. + TÝch cùc thùc hiƯn khèi l­ỵng mµ GV ®Ị ra II. S©n b·i, dơng cơ S©n tËp cđa tr­êng., cßi thỉi. BR: 8 qu¶, l­íi III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc 1. Më ®Çu a. NhËn líp - KiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu buỉi häc b. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cỉ tay, ch©n, cỉ, khủu tay, vai, gèi, cét sèng... - Ch¹y t¹i chç: b­íc nhá, n©ng cao ®ïi c.Kiểm tra bài d.Giới thiệu bài 10’ C¸n sù tËp trung líp ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hĐp Ú € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ - §éi h×nh 4 hµng ngang cù ly réng. C¸n sù ®Õm nhÞp Thùc hiƯn t¹i chç - Kiểm tra 2 học sinh Nam-2 học sinh Nữ. - Giáo viên phổ biến nội dung ,yêu cầu luyện tập trong giờ 2. C¬ b¶n: . Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc - §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai 30’ 15’ 5-7 lÇn 15’ 5-7 lÇn Chia 2 khèi nam, n÷ tËp chuyỊn b¾t bãng, mét nhãm t¹i chç nÐm rỉ Sau 1/2 thêi gian ®ỉi l¹i + GV lµm mÉu, ph©n tÝch + HS thùc hiƯn Nhóm 1: LuyƯn tËp chuyỊn b¾t bãng -Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập kĩ thuật. GV làm mẫu- HS quan sát . Nhóm 2: LuyƯn tËp t¹i chç nÐm rỉ *Hai hàng chuyền qua chuyền lại *Tại chỗ tập mô phỏng động tác *Xếp thành hàng dọc ở 2 bảng rổ, từng em thực hiện ném rổ. 3.KÕt thĩc: - TËp trung líp: + Cđng cè l¹i c¸c kü thuËt ®· häc + NhËn xÐt kÕt qu¶ buỉi tËp. - Th¶ láng: T¹i chç thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c th¶ láng 5’ - §éi h×nh th¶ láng Ú €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2008 - bãng rỉ TiÕt 29 I. Mơc tiªu 2. Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc - §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai *Yªu cÇu: + Häc sinh n¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n c¸c kü thuËt ®éng t¸c. + TÝch cùc thùc hiƯn khèi l­ỵng mµ GV ®Ị ra II. S©n b·i, dơng cơ S©n tËp cđa tr­êng., cßi thỉi. BR: 8 qu¶, l­íi III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc 1. Më ®Çu a. NhËn líp - KiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu buỉi häc b. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cỉ tay, ch©n, cỉ, khủu tay, vai, gèi, cét sèng... - Ch¹y t¹i chç: b­íc nhá, n©ng cao ®ïi c.Kiểm tra bài 10’ C¸n sù tËp trung líp ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hĐp Ú € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ - §éi h×nh 4 hµng ngang cù ly réng. C¸n sù ®Õm nhÞp Thùc hiƯn t¹i chç - Kiểm tra 2 học sinh Nam-2 học sinh Nữ. 2. C¬ b¶n: . Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc - §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai 30’ 15’ 5-7 lÇn 15’ 5-7 lÇn Chia 2 khèi nam, n÷ tËp chuyỊn b¾t bãng, mét nhãm t¹i chç nÐm rỉ Sau 1/2 thêi gian ®ỉi l¹i + GV lµm mÉu, ph©n tÝch + HS thùc hiƯn Nhóm 1: LuyƯn tËp chuyỊn b¾t bãng -Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập kĩ thuật. GV làm mẫu- HS quan sát . Nhóm 2: LuyƯn tËp t¹i chç nÐm rỉ *Hai hàng chuyền qua chuyền lại *Tại chỗ tập mô phỏng động tác *Xếp thành hàng dọc ở 2 bảng rổ, từng em thực hiện ném rổ. 3.KÕt thĩc: - TËp trung líp: + Cđng cè l¹i c¸c kü thuËt ®· häc + NhËn xÐt kÕt qu¶ buỉi tËp. - Th¶ láng: T¹i chç thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c th¶ láng 5’ - §éi h×nh th¶ láng Ú €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Ngµy 7 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕt 30 - bãng rỉ I. Mơc tiªu 2. Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc - §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai - Kiểm tra thử *Yªu cÇu: + Häc sinh n¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n c¸c kü thuËt ®éng t¸c. + TÝch cùc thùc hiƯn khèi l­ỵng mµ GV ®Ị ra II. S©n b·i, dơng cơ S©n tËp cđa tr­êng., cßi thỉi. BR: 8 qu¶, l­íi III. TiÕn tr×nh gi¶ng d¹y Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc 1. Më ®Çu a. NhËn líp - KiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu buỉi häc b. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cỉ tay, ch©n, cỉ, khủu tay, vai, gèi, cét sèng... - Ch¹y t¹i chç: b­íc nhá, n©ng cao ®ïi c.Kiểm tra bài 10’ C¸n sù tËp trung líp ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hĐp Ú € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ - §éi h×nh 4 hµng ngang cù ly réng. C¸n sù ®Õm nhÞp Thùc hiƯn t¹i chç - Kiểm tra 2 học sinh Nam-2 học sinh Nữ. 2. C¬ b¶n: . Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai c) Kiểm tra thử : GV đã chấm thử trong khi tập 30’ 15’ 5-7 lÇn 15’ 5-7 lÇn Chia 2 khèi nam, n÷ tËp chuyỊn b¾t bãng, mét nhãm t¹i chç nÐm rỉ Sau 1/2 thêi gian ®ỉi l¹i + GV lµm mÉu, ph©n tÝch + HS thùc hiƯn Nhóm 1: LuyƯn tËp chuyỊn b¾t bãng -Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập kĩ thuật. GV làm mẫu- HS quan sát . Nhóm 2: LuyƯn tËp t¹i chç nÐm rỉ *Hai hàng chuyền qua chuyền lại *Tại chỗ tập mô phỏng động tác *Xếp thành hàng dọc ở 2 bảng rổ, từng em thực hiện ném rổ. 3.KÕt thĩc: - TËp trung líp: + Cđng cè l¹i c¸c kü thuËt ®· häc + NhËn xÐt kÕt qu¶ buỉi tËp. - Th¶ láng: T¹i chç thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c th¶ láng 5’ - §éi h×nh th¶ láng Ú €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕt 31 - bãng rỉ I – Mục tiêu - ¤n kĩ thuật ném rổ bằng 1 tay trên vai - Ôn kĩ thuật dẫn bóng hai bước lên rổ. - Đấu tập *Yªu cÇu: + Häc sinh n¾m vµ thùc hiƯn c¬ b¶n c¸c kü thuËt ®éng t¸c. + TÝch cùc thùc hiƯn khèi l­ỵng mµ GV ®Ị ra II. S©n b·i, dơng cơ S©n tËp cđa tr­êng., cßi thỉi. BR: 8 qu¶, l­íi III. Tiến trình lên lớp Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc 1. Më ®Çu a. NhËn líp - KiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu buỉi häc b. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cỉ tay, ch©n, cỉ, khủu tay, vai, gèi, cét sèng... - Ch¹y t¹i chç: b­íc nhá, n©ng cao ®ïi c.Kiểm tra bài 10’ C¸n sù tËp trung líp ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hĐp Ú € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ - §éi h×nh 4 hµng ngang cù ly réng. C¸n sù ®Õm nhÞp Thùc hiƯn t¹i chç - Kiểm tra 2 học sinh Nam-2 học sinh Nữ. 2. C¬ b¶n: . Bãng rỉ * ¤n - ChuyỊn vµ b¾t bãng b»ng 2 tay tr­íc ngùc §øng nÐm rỉ b»ng 1 tay trªn vai )Thi đấu tập : : Lớp thi đấu nguyên sân, 2 hiệp, mỗi hiệp7’.Thi đấu theo luật hiện hành 30’ 15’ 5-7 lÇn 15’ 5-7 lÇn Chia 2 khèi nam, n÷ tËp chuyỊn b¾t bãng, mét nhãm t¹i chç nÐm rỉ Sau 1/2 thêi gian ®ỉi l¹i + GV lµm mÉu, ph©n tÝch + HS thùc hiƯn Nhóm 1: LuyƯn tËp chuyỊn b¾t bãng -Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập kĩ thuật. GV làm mẫu- HS quan sát . Nhóm 2: LuyƯn tËp t¹i chç nÐm rỉ *Hai hàng chuyền qua chuyền lại *Tại chỗ tập mô phỏng động tác *Xếp thành hàng dọc ở 2 bảng rổ, từng em thực hiện ném rổ. *Lớp chia thành nhiều đội, có thể mỗi tổ thành lập một đội. Các em không thi đấu ngồi tập trung, trật tự theo dõi trận đấu để nắm luật và kinh nghiệm. 3.KÕt thĩc: - TËp trung líp: + Cđng cè l¹i c¸c kü thuËt ®· häc + NhËn xÐt kÕt qu¶ buỉi tËp. - Th¶ láng: T¹i chç thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c th¶ láng 5’ - §éi h×nh th¶ láng Ú €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕt 32 - bãng rỉ I – Mục tiêu - kiểm tra kĩ thuật ném rổ một tay trên vai *Yªu cÇu: + thùc hiƯn c¬ b¶n c¸c kü thuËt ®éng t¸c. + TÝch cùc thùc hiƯn hÕt kh¶ n¨ng cđa m×nh II. S©n b·i, dơng cơ S©n tËp cđa tr­êng., cßi thỉi. BR: 4 qu¶: 2 qu¶ sè 6, 2 qu¶ sè 7 III. Tiến trình lên lớp Néi dung TG Ph­¬ng ph¸p tỉ chøc 1. Më ®Çu a. NhËn líp - KiĨm tra sÜ sè - Phỉ biÕn nhiƯm vơ, yªu cÇu buỉi häc b. Khëi ®éng - Xoay c¸c khíp cỉ tay, ch©n, cỉ, khủu tay, vai, gèi, cét sèng... - Ch¹y t¹i chç: b­íc nhá, n©ng cao ®ïi c.Kiểm tra bài 10’ C¸n sù tËp trung líp ®éi h×nh 4 hµng ngang, cù ly hĐp Ú € €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ - §éi h×nh 4 hµng ngang cù ly réng. C¸n sù ®Õm nhÞp Thùc hiƯn t¹i chç - Kiểm tra 2 học sinh Nam-2 học sinh Nữ. 2. C¬ b¶n: -Kiểm tra: kỹ thuật ném rổ một tay trên vai -GV phổ biến nội dung kiểm tra và yêu cầu kỹ thuật cùng độ chính xác. 30’ -Lớp ngồi thành 4 hàng ngang,GV phổ biến yêu cầu kỹ thuật động tác ném rổ,số lần thực hiện. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ Ú -GV gọi tên lÇn l­ỵt tõng em mét lªn thùc hiƯn ném rổ 5 qu¶ liªn tơc, cø nh­ vËy cho đến hết. 3.KÕt thĩc: - TËp trung líp: + Cđng cè l¹i c¸c kü thuËt ®· häc + NhËn xÐt kÕt qu¶ buỉi tËp. - Th¶ láng: T¹i chç thùc hiƯn c¸c ®éng t¸c th¶ láng 5’ - §éi h×nh th¶ láng Ú €€€€€ €€€€€€ €€€€€ €€€€€€ Ngµy 8 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕt 33

File đính kèm:

  • docgiao an 10 ki I.doc