Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Trường PTDT NT Hoành Bồ

A. MỤC TIÊU

- Kiến thức : Giúp học sinh có một số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thương xảy ra trong khi tập luyện và thi đấu TDTT.

 - Học sinh hiểu được ý nghĩa, một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu TDTT.

 -Kĩ năng : Biết vận dụng những hiểu biết đã học để bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu TDTT.

 B. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Địa điểm : - Học trên lớp,

- Phương tiện : HS có vở ghi.

 C.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 I. Nhận lớp

- ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số

- Phổ biến mục tiêu tiết học.

II. Mục tiêu, nội dung chơng trình thể dục lớp 7

doc101 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Trường PTDT NT Hoành Bồ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g - «n : vÆn m×nh chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia  - Tung tõ tay tay nä sang tay kia ; - §µ mét b­íc nÐm bãng xa ; - Phèi hîp t­ thÕ chuÈn bÞ - ®µ 2 b­íc nÐm bãng xa ; Trß ch¬i : ch¹y tiÕp søc ®Ëp bãng 2.Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh s©n tr­êng III.phÇn kÕt thóc : 1. Håi tÜnh ,th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n 2. NhËn xÐt giê häc : 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ : - ¤n tËp ch¹y bÒn - ¤n tËp kÜ thuËt nÐm bãng ®· häc 4. Xuèng líp : 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 800m 10phót 1-2’ 5-6’ 1v 30phót 15phót 15phót 5 phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Líp tr­ëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - GV ®«n ®èc häc sinh thùc hiÖn khëi ®éng - GV cho häc sinh thùc hiÖn «n tËp - GV cho c¸c nhãm häc sinh thùc hiÖn , GV quan s¸t chØnh söa cho häc sinh - GV kiÓm tra tõng nhãm tËp luyÖn * * * * * * * * * * * * * * *cs - Gi¸o viªn lµm mÉu , ph©n tÝch gi¶ng gi¶i cho häc sinh tËp, kÕt hîp söa sai cho häc sinh. §HTL * * * * * * * GV *cs * * * * * * * Cho 2 nhãm thùc hiÖn 3 lÇn GV cho tõng nhãm thùc hiÖn mét, ®îc 1/2 thêi gian TL th× ®æi néi dung, ®Þa ®iÓm cho nhau Gäi 2 h/s ra thùc hiÖn líp quan s¸t nhËn xÐt gv bæ xung GV cho häc sinh thùc hiÖn trß ch¬i Cho nam ch¹y tr­íc n÷ ch¹y sau GV cho häc sinh thùc hiÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh s©n tr­êng GV bÊm thêi gian cho häc sinh - HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp. GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ h­íng dÉn «n tËp ë nhµ. GV : “Gi¶i t¸n” - HS : “KhoΔ D. rót kinh nghiÖm : .................................................................................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt : 32 TTTC : ¤n Tung tõ tay nä sang tay kia , cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n , ®øng vai h­íng nÐm , xoay ng­êi nÐm bãng xa ; tung bãng vÒ phÝa sau l­ng vµ b¾t bãng , ®µ mét b­íc nÐm bãng xa , ®µ 2 b­íc chÐo nÐm bãng xa , trß ch¬i : nÐm bãng xa tróng ®Ých Ch¹y bÒn : ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn A.Môc tiªu : - KiÕn thøc : HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c trong nÐm bãng ®· häc , ph©n phèi ®Òu søc trong ch¹y bÒn KÜ n¨ng : Häc sinh thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c B. §Þa ®iÓm, ph­¬ng tiÖn : §Þa ®iÓm : S©n tr­êng Ph­¬ng tiÖn : Bãng nÐm , l­íi bãng nÐm , cßi, ®ång hå C. tiÕn tr×nh lªn líp : Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p – Tæ chøc SL TG I. phÇn Më ®Çu 1. NhËn líp: C¸n sù líp b¸o c¸o sü sè, gv nhËn líp n¾m b¾t t×nh søc kháe, thÇy trß chóc søc kháe - Phæ biÕn môc tiªu tiÕt häc 2. Khëi ®éng - Khëi ®éng chung : - Ch¹y nhÑ nhµng quanh s©n tËp - Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, vai, h«ng, gèi. - Bµi TD tay kh«ng 6 §T: + §éng t¸c tay + §éng t¸c l­ên + §éng t¸c vÆn m×nh + §éng t¸c bông + §éng ct¸c ch©n + §éng t¸c toµn th©n Ðp d©y ch»ng h«ng ngang däc Khëi ®éng riªng : + Ch¹y b­íc nhá + N©ng cao ®ïi + Gãt ch¹m m«ng + B­íc dµi + T¨ng tèc 3.KiÓm tra bµi cò : KiÓm tra tung bãng tõ tay nä sang tay kia II. phÇn C¬ b¶n 1.NÐm bãng : ¤n Tung tõ tay nä sang tay kia , - Cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua khoeo ch©n , ®øng vai h­íng nÐm , xoay ng­êi nÐm bãng xa ; - Tung bãng vÒ phÝa sau l­ng vµ b¾t bãng - §µ mét b­íc nÐm bãng xa , ®µ 2 b­íc chÐo nÐm bãng xa , - -Trß ch¬i : nÐm bãng xa tróng ®Ých 2.Ch¹y bÒn : Ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh s©n tr­êng III.phÇn kÕt thóc : 1. Håi tÜnh ,th¶ láng: + Cói th¶ láng + Nh¶y th¶ láng + Rung l¾c tay ch©n 2. NhËn xÐt giê häc : 3. Giao bµi tËp vÒ nhµ : - ¤n tËp ch¹y bÒn - ¤n tËp kÜ thuËt nÐm bãng ®· häc 4. Xuèng líp : 4X8 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 2lX8n 4X8 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 2 lÇn 10phót 1-2’ 5-6’ 1v 30phót 15phót 15phót 5 phót x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x * - Líp tr­ëng b¸o c¸o - GV phæ biÕn môc tiªu - GV cho HS khëi ®éng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - - GV ®«n ®èc häc sinh thùc hiÖn khëi ®éng - GV cho häc sinh tõng nhãm tËp luyÖn * * * * * * * * * * * * * * *cs - §HTL * * * * * * * GV *cs * * * * * * * Cho 2 nhãm thùc hiÖn 3 lÇn GV cho tõng nhãm thùc hiÖn mét, ®îc 1/2 thêi gian TL th× ®æi néi dung, ®Þa ®iÓm cho nhau Gäi 2 h/s ra thùc hiÖn líp quan s¸t nhËn xÐt gv bæ xung GV cho häc sinh thùc hiÖn ch¹y bÒn trªn ®Þa h×nh s©n tr­êng GV bÊm thêi gian cho häc sinh - Nam ch¹y tr­íc, n÷ ch¹y sau - HS thùc hiÖn c¸c ®éng t¸c th¶ láng theo sù ®iÒu khiÓn cña c¸n sù líp. GV nhËn xÐt tiÕt häc vµ h­íng dÉn «n tËp ë nhµ. GV : “Gi¶i t¸n” - HS : “KhoΔ D. rót kinh nghiÖm : .................................................................................................................................................... Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt : 35 kiÓm tra – TC RLTT – ch¹y tuú søc 5 phót løa tuæi 13 A. môc tiªu : KiÕn thøc : Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc kÜ n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn, n©ng cao søc khoÎ, phßng tr¸nh chÊn th­¬ng, kÜ thuËt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn søc bÒn, vµ biÕt vËn dông ®Ó tù tËp vµ tham gia thi ®Êu,va thanh tÝch ®at TC- RLTT. KÜ n¨ng : häc sinh thùc hiÖn ®óng ®Òu ®Ñp trong chay ng¾n , biÕt thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng , chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i, vµ bæ trî kÜ thuËt. B. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : - §¹i ®iÓm : S©n tr­êng - Ph­¬ng tiÖn : cßi , ®ång hå C. TiÕn tr×nh lªn líp : N«i dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc SL TG I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - TËp hîp b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp - ThÇy trß chóc søc khoÎ. - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi d¹y . 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung Cho líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng trªn s©n tËp líp tËp trung, xoay c¸c khíp, cæ, ch©n, tay, vai, h«ng, th©n m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n t¹i chç + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3.KiÓm tra bµi cò._ KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh II. PhÇn c¬ b¶n b. Bµi míi: + KiÓm tra ch¹y tuú søc 5 phót GT/Thµnh tÝch Tèt §¹t Nam m m N÷ m m Ch­a ®¹t : KÕt qu¶ kiÓm tra c¸c chØ tiªu theo løa tuæi cã 1 chØ tiªu ch­a ®¹t III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng : Häc sinh ®øng theo hµng, t¹i chç th¶ láng ch©n tay th©n m×nh vµ c¨ng c¬. 2. NhËn xÐt: - GV nhËn xÐt bµi häc 3.Giao bµi vÒ nhµ : - ¤n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî 4.Xuèng líp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phót 30 phót 5 phót - §H nhËn líp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - ThÇy trß chóc søc khoÎ - GV nãi ng¾n gän, râ rµng ®Çy ®ñ chÝnh, chÝnh x¸c. - GV (CH) cho líp khëi ®éng - §H khëi ®éng x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GV tËp trung líp - GV phæ biÕn c¸ch kiÓm tra cho HS - GV chóc líp thi tèt - Tæ chøc ®¸nh gi¸ theo nhãm 10 em, nam riªng, n÷ riªng. xxxxxx xxxxxx ▲ - GV nhËn xÐt buæi häc - Gi¸o viªn giao bµi tËp vÒ nhµ - ThÇy trß chµo nhau GV h« líp “Gi¶i t¸n ” – HS “khoΔ D. rót kinh nghiÖm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Ngµy so¹n : Ngµy gi¶ng : TiÕt : 36 kiÓm tra – TC RLTT – bËt xa t¹i chç A. môc tiªu : KiÕn thøc : Nh»m trang bÞ cho häc sinh mét sè kiÕn thøc kÜ n¨ng c¬ b¶n ®Ó tËp luyÖn, n©ng cao søc khoÎ, phßng tr¸nh chÊn th­¬ng, kÜ thuËt cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn søc bÒn, vµ biÕt vËn dông ®Ó tù tËp vµ tham gia thi ®Êu,va thanh tÝch ®at TC- RLTT. KÜ n¨ng : häc sinh thùc hiÖn ®óng ®Òu ®Ñp trong chay ng¾n , biÕt thùc hiÖn t­¬ng ®èi ®óng , chÝnh x¸c mét sè trß ch¬i, vµ bæ trî kÜ thuËt. B. §Þa ®iÓm , ph­¬ng tiÖn : - §¹i ®iÓm : S©n tr­êng - Ph­¬ng tiÖn : cßi , ®ång hå, th­íc m C. TiÕn tr×nh lªn líp : N«i dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p - tæ chøc SL TG I. PhÇn më ®Çu 1. NhËn líp - TËp hîp b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp - ThÇy trß chóc søc khoÎ. - GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi d¹y . 2. Khëi ®éng. - Khëi ®éng chung Cho líp ch¹y nhÑ nhµng 1 vßng trªn s©n tËp líp tËp trung, xoay c¸c khíp, cæ, ch©n, tay, vai, h«ng, th©n m×nh. - Khëi ®éng chuyªn m«n t¹i chç + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y gãt ch©n ch¹m m«ng 3.KiÓm tra bµi cò._ KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh II. PhÇn c¬ b¶n + KiÓm tra bËt xa t¹i chç GT/Thµnh tÝch Tèt §¹t Nam N÷ - Ch­a ®¹t : KÕt qu¶ kiÓm tra c¸c chØ tiªu theo løa tuæi cã 1 chØ tiªu ch­a ®¹t. III. PhÇn kÕt thóc 1. Th¶ láng : Häc sinh ®øng theo hµng, t¹i chç th¶ láng ch©n tay th©n m×nh vµ c¨ng c¬. 2. NhËn xÐt: - GV nhËn xÐt bµi häc 3.Giao bµi vÒ nhµ : - ¤n tËp mét sè ®éng t¸c bæ trî 4.Xuèng líp : 100-200m 2x8 n 2l 2l 2l 2l 2l 10 Phót 30 phót 5 phót - §H nhËn líp x x x x x x x x (1) x x x x x x x x ▲ - ThÇy trß chóc søc khoÎ - GV nãi ng¾n gän, râ rµng ®Çy ®ñ chÝnh, chÝnh x¸c. - GV (CH) cho líp khëi ®éng - §H khëi ®éng x x x x x x x x (2) x x x x x x x x - GV kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh - GV tËp trung líp - GV phæ biÕn c¸ch kiÓm tra cho HS - GV chóc líp thi tèt - Tæ chøc ®¸nh gi¸ theo nhãm 10 em, nam riªng, n÷ riªng. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx hè nh¶y xxxxx x - GV nhËn xÐt buæi häc - Gi¸o viªn giao bµi tËp vÒ nhµ - ThÇy trß chµo nhau GV h« líp “Gi¶i t¸n ” – HS “khoΔ D. rót kinh nghiÖm ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTHE DUC DA CHINH THEO MAU TINH QUANG NINH 2009.doc