Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Đoàn Văn Hiếu

I- MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố những kết quả đã học và một số hiểu biết về TDTT và nội dung chương trình để học sinh tích cực rèn luyện thân thể.

- HS hiểu được ý nghĩa một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT và thi đấu.

- HS biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.

II- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Phòng học, vở ghi.

III- NỘI DUNG BÀI DẠY:

1. Mục tiêu:

- Chương trình TD lớp 7 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 7, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học thể dục ở THCS.

2. Nội dung chương trình thể dục lớp 7:

- Lý thuyết chung: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Đội hình đội ngũ: (ĐHĐN)

+ Ôn tập những nội dung đã học ở lớp 6; Học đội hình 0 - 2 - 4 và 0 - 3 - 6 - 9

+ Cách điều khiển một số bài tập đội hình đội ngũ đã học.

- Bài thể dục phát triển chung: Bao gồm 9 động tác tập với cờ.

- Trò chơi và động tác bổ trợ Chạy nhanh:

+ Ôn và học mới một số trò chơi phát triển Sức nhanh, một số động tác bổ trợ kỹ thuật, chạy đạp sau, tư thế sẵn sàng - xuất phát, ngồi xuất phát, xuất phát cao chạy nhanh 30m - 60m.

- Trò chơi và động tác chạy bền:

+ Ôn và học mới một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật.

 

doc77 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học cả năm - Đoàn Văn Hiếu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i ®Òu th¶ng h­íng, vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®øng l¹i; §æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp. - BiÕn ®æi ®éi h×nh 0-2-4; 0-3-6-9. * Còng cè: BiÕn ®æi ®éi h×nh: 0-2-4 3. Ch¹y nhanh: * LuyÖn tËp hoµn thiÖn kü thuËt: - T­ thÕ vµo chç – s½n sµng. - Tù XP Cao ch¹y lao 30m. - Hoµn thhiÖn kü thuËt. * Cñng cè: XP Cao ch¹y lao 30m. 33’ 1-2l 1-2l 1-2l 1l 1l 1l 2-3l 1l - Chia líp theo tæ tËp luyÖn, mçi tæ cã 1 chØ huy - GV quan s¸t, uèn n¾n vµ söa sai t­ thÕ cho HS. - §H tËp luyÖn X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X - HS tËp luyÖn nghiªm tóc, tÝch cùc. - TËp trung líp, gäi 8 em HS lªn thùc hiÖn kü thuËt, HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm. - GV tæ chøc cho HS tËp luyÖn. x x x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - GV võa ®iÒu khiÓn võa uèn n¾n, nh¾c nhë, hÖ thèng l¹i kü thuËt cho HS. - TËp trung líp, gäi 4 em HS lªn thùc hiÖn kü thuËt, HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm. C. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ: + Mét sè bµi tËp rÌn luyÖn søc m¹nh ch©n. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc, §H gièng §HK§. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) Tiết ____ KIỂM TRA HỌC KỲ I I- MỤC TIÊU-YÊU CẦU: *Kiểm tra Kiểm tra Chạy nhanh -Xuất phát cao - chạy nhanh 60m - Đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của học sinh trong quá trình tập luyện. - Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kỹ thuật tốt nhất, thành tích cao nhất. II- SÂN BÃI-DỤNG CỤ: - Sân tập sạch sẽ, 4 đường chạy, còi, cờ, đồng hồ TT, ghế GV. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP LUYEÄN A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sÜ sè víi GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän. - GV ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Kiểm tra: Xuất phát cao – chạy nhanh 60m. - Kỹ thuật xuất phát cao. - Kỹ thuật bước chạy. - Thành tích. C¸ch ®¸nh gi¸, cho ®iÓm - §iÓm 9 – 10. - §iÓm 7 – 8. - §iÓm 5 – 6. - §iÓm d­íi 5. 33’ - KiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 4 HS. - Mçi HS kiÓm tra 1 lÇn. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i lÇn 2 hoÆc do GV quyÕt ®Þnh. - GV tæ chøc kiÓm tra . §H kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ë møc ®é “Giái” RLTT. - Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ë møc ®é “Kh¸” RLTT. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ë møc “§¹t” hoÆc kü thuËt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c nh­ng kh«ng ®¹t thµnh tÝch. - Kh«ng thùc hiÖn ®­îc kü thuËt, kh«ng ®¹t thµnh tÝch. C. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. LuyÖn tËp: BËt Xa; NÐm Bãng tróng ®Ých. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Tiết ____ KIỂM TRA HỌC KỲ I I- MỤC TIÊU-YÊU CẦU: *Kiểm tra Kiểm tra Chạy nhanh -Xuất phát cao - chạy nhanh 60m - Đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của học sinh trong quá trình tập luyện. - Thực hiện nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kỹ thuật tốt nhất, thành tích cao nhất. II- SÂN BÃI-DỤNG CỤ: - Sân tập sạch sẽ, 4 đường chạy, còi, cờ, đồng hồ TT, ghế GV. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP LUYEÄN A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sÜ sè víi GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän. - GV ®iÒu khiÓn HS khëi ®éng. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Kiểm tra: Xuất phát cao – chạy nhanh 60m. - Kỹ thuật xuất phát cao. - Kỹ thuật bước chạy. - Thành tích. C¸ch ®¸nh gi¸, cho ®iÓm - §iÓm 9 – 10. - §iÓm 7 – 8. - §iÓm 5 – 6. - §iÓm d­íi 5. 33’ - KiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 4 HS. - Mçi HS kiÓm tra 1 lÇn. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i lÇn 2 hoÆc do GV quyÕt ®Þnh. - GV tæ chøc kiÓm tra . §H kiÓm tra. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ë møc ®é Giái RLTT. - Thùc hiÖn ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ë møc ®é Kh¸ RLTT. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng kü thuËt, thµnh tÝch ë møc §¹t hoÆc kü thuËt t­¬ng ®èi chÝnh x¸c nh­ng kh«ng ®¹t thµnh tÝch. - Kh«ng thùc hiÖn ®­îc kü thuËt, kh«ng ®¹t thµnh tÝch. C. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. LuyÖn tËp: BËt Xa; NÐm Bãng tróng ®Ých. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Tiết ____ KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I- MỤC TIÊU-YÊU CẦU: - Kiểm tra bật xa tại chỗ (Tiết 37) - Kiểm tra :Đội Hình Đội Ngủ (Tiết 38). - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của HS trong quá trình tập luyện. - Thực hiện đúng động tác, nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kết quả tốt nhất, thành tích cao nhất. II- SÂN BÃI-DỤNG CỤ: - Sân tập sạch sẽ,hố cát , thước dây - Trang phục học sinh gọn gàng. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP LUYEÄN A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài TD tay không 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Điều hoà. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. - Ép d©y ch»ng. 7’ 2x8N 2x8N 2x8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - Líp tr­ëng tËp trung, ®iÒu chØnh hµng b¸o c¸o sÜ sè. - GV phæ biÕn ng¾n gän. - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn cho líp khëi ®éng. - HS khëi ®éng ngiªm tóc, tÝch cùc. x x x x x x x x x x x x x x x X(CH) B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Cách cho điểm và xếp loại : * Bật xa tại chỗ (Tiết 37): - Điểm 9-10 (Giỏi) : + Nam:195 cm. + Nữ :175 cm. - Điểm 7-8 (Khá) : + Nam: 180-194 cm . + Nữ : 165-169 cm. - Điểm : 5-6 (Đạt) : + Nam: 170-179 cm. + Nữ : 155-164 cm. *Đội Hình Đội Ngủ (Tiết 38): - Tập hợp hàng ngang(dọc) điều chỉnh hàng. - Các động tác quay cá nhân. - Giậm chân tại chỗ - đi đều - đứng lại, đi đều quay trái, phải. - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4. Cách đánh giá cho điểm Điểm 9 – 10. Điểm 7 – 8 §iÓm 5 – 6 D­íi ®iÓm 5 33’ 1L - GV tæ chøc, kiÓm tra Nam, N÷ riªng. - Cho líp thùc hiÖn lÇn l­ît tõng em mét. - Mçi em thùc hiÖn 3 lÇn, lÇn nµo cao nhÊt lÊy thµnh tÝch lÇn ®ã . ▲(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV tæ chøc kiÓm tra theo tõng nhãm. - Mçi HS thùc hiÖn 1 lÇn (3 néi dung). - Tr­êng hîp ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i lÇn 2 hoÆc do GV quyÕt ®Þnh. - Thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng, ®Ñp cã tÝnh nÞp ®iÖu. - Thùc hiÖn ®óng nh­ng ch­a ®Ñp, vÉn cßn cã sai sãt nhá. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, cã nhiÒu sai sãt, ch­a nghiªm tóc. - Thùc hiÖn ch­a ®óng kü thuËt, kh«ng nghiªm tóc. C. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ kiÓm tra, ý thøc häc tËp cña HS. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp Tiết ____ KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I- MỤC TIÊU-YÊU CẦU: - Kiểm tra bật xa tại chỗ (Tiết 37) - Kiểm tra :Đội Hình Đội Ngủ (Tiết 38). - Nhằm đánh giá kết quả tập luyện, ý thức, thái độ học tập của HS trong quá trình tập luyện. - Thực hiện đúng động tác, nghiêm túc, tích cực nhằm đạt được kết quả tốt nhất, thành tích cao nhất. II- SÂN BÃI-DỤNG CỤ: - Sân tập sạch sẽ,hố cát , thước dây - Trang phục học sinh gọn gàng. III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NOÄI DUNG ÑÒNH LÖÔÏNG PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC TAÄP LUYEÄN A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp: - GV nhận lớp kiểm tra sĩ số HS. - Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra. 2. Khởi động: - Tập bài TD tay không 6 động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp, Điều hoà. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân hông, vai, gối. - Ép d©y ch»ng. 7’ 2x8N 2x8N 2x8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲(GV) - Líp tr­ëng tËp trung, ®iÒu chØnh hµng b¸o c¸o sÜ sè. - GV phæ biÕn ng¾n gän. - Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn cho líp khëi ®éng. - HS khëi ®éng ngiªm tóc, tÝch cùc. x x x x x x x x x x x x x x x X(CH) B. PHẦN CƠ BẢN. 1. Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể: Cách cho điểm và xếp loại : * Bật xa tại chỗ (Tiết 37): - Điểm 9-10 (Giỏi) : + Nam:195 cm. + Nữ :175 cm. - Điểm 7-8 (Khá) : + Nam: 180-194 cm . + Nữ : 165-169 cm. - Điểm : 5-6 (Đạt) : + Nam: 170-179 cm. + Nữ : 155-164 cm. *Đội Hình Đội Ngủ (Tiết 38): - Tập hợp hàng ngang(dọc) điều chỉnh hàng. - Các động tác quay cá nhân. - Giậm chân tại chỗ - đi đều - đứng lại, đi đều quay trái, phải. - Biến đổi đội hình 0 – 2 – 4. Cách đánh giá cho điểm Điểm 9 – 10. Điểm 7 – 8 §iÓm 5 – 6 D­íi ®iÓm 5 33’ 1L - GV tæ chøc, kiÓm tra Nam, N÷ riªng. - Cho líp thùc hiÖn lÇn l­ît tõng em mét. - Mçi em thùc hiÖn 3 lÇn, lÇn nµo cao nhÊt lÊy thµnh tÝch lÇn ®ã . ▲(GV) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV tæ chøc kiÓm tra theo tõng nhãm. - Mçi HS thùc hiÖn 1 lÇn (3 néi dung). - Tr­êng hîp ®Æc biÖt kiÓm tra l¹i lÇn 2 hoÆc do GV quyÕt ®Þnh. - Thuéc bµi, thùc hiÖn ®óng, ®Ñp cã tÝnh nhÞp ®iÖu. - Thùc hiÖn ®óng nh­ng ch­a ®Ñp, vÉn cßn cã sai sãt nhá. - Thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng, cã nhiÒu sai sãt, ch­a nghiªm tóc. - Thùc hiÖn ch­a ®óng kü thuËt, kh«ng nghiªm tóc. C. PHẦN KẾT THÚC. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ kiÓm tra, ý thøc häc tËp cña HS. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp

File đính kèm:

  • docThe Duc 7 HK Mot.doc