Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Văn Thành

I- MỤC TIÊU:

- Giúp HS củng cố những kết quả đã học và một số hiểu biết về TDTT và nội dung chương trình để học sinh tích cực rèn luyện thân thể.

- HS hiểu được ý nghĩa một số nguyên nhân cơ bản và cách phòng tránh chấn thương trong tập luyện TDTT và thi đấu.

- HS biết vận dụng những hiểu biết đã học để đảm bảo an toàn trong tập luyện và thi đấu.

II- ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:

- Phòng học, vở ghi.

III- NỘI DUNG BÀI DẠY:

1. Mục tiêu:

- Chương trình TD lớp 7 nhằm giúp HS củng cố và phát triển những kết quả đã học ở lớp 6, chuẩn bị học tập có hiệu quả cao chương trình lớp 7, góp phần từng bước thực hiện mục tiêu môn học thể dục ở THCS.

2. Nội dung chương trình thể dục lớp 7:

- Lý thuyết chung: Nguyên nhân và cách phòng tránh chấn thương trong hoạt động TDTT.

- Đội hình đội ngũ: (ĐHĐN)

 

doc91 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/02/2021 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Văn Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n s¹ch sÏ, s©n bãng ræ III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. TTTC : bãng ræ -¤n: + Khëi ®éng víi bãng + KÜ thuËt t¹i chç nÐm ræ nhiÒu gãc ®é. + KÜ thuËt 2 b­íc lªn ræ. + DÉn bãng tèc ®é lªn ræ - 1 sè luËt trong thi ®Êu:thêi gian 1 trËn ®Êu; c¸ch tÝnh ®iÓm. - Chia 2 ®éi thi ®Êu 2. Ch¹y bÒn: Ch¹y vßng quanh s©n tr­êng 33’ 23’ 10’ - HS tËp nghiªm tóc, tÝch cùc. GV lµm träng tµi tæ chøc N÷ 3 vßng Nam 5 vßng C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th¶ láng c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. TËp c¸c kÜ thuËt ®· häc. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm Gi¸o ¸n: Sè 31. Ngµy so¹n TiÕt TTTC – ch¹y bÒn - TTTC: bãng ræ - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I- Môc tiªu: - RÌn luyÖn cho HS tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, tinh thÇn tËp thÓ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. - N¾m ch¾c c¸c kÜ thu©t dÉn ®· häc; n¾m ®­îc 1 sè luËt trong thi ®Êu - HS cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp luyÖn. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n s¹ch sÏ, s©n bãng ræ, bãng ræ. III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. TTTC : bãng ræ -¤n: + Khëi ®éng víi bãng + KÜ thuËt t¹i chç nÐm ræ nhiÒu gãc ®é. + KÜ thuËt 2 b­íc lªn ræ. + DÉn bãng tèc ®é luån cäc. - 1 sè luËt trong thi ®Êu: c¸ch thøc tæ chøc x¾p xÕp 1 gi¶i ®Êu. - Chia 2 ®éi thi ®Êu 2. Ch¹y bÒn: Ch¹y tiÕp søc 33’ 23’ 10’ - HS tËp nghiªm tóc, tÝch cùc. GV lµm träng tµi tæ chøc 4 x 400m C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th¶ láng c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. TËp c¸c kÜ thuËt ®· häc 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm Gi¸o ¸n: Sè 32. Ngµy so¹n TiÕt TTTC – ch¹y bÒn - TTTC: bãng ræ - Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn I- Môc tiªu: - RÌn luyÖn cho HS tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, tinh thÇn tËp thÓ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. - N¾m ch¾c c¸c kÜ thu©t dÉn ®· häc . - HS cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp luyÖn. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n s¹ch sÏ, s©n bãng ræ III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. TTTC : bãng ræ -¤n: + Khëi ®éng víi bãng + KÜ thuËt t¹i chç nÐm ræ nhiÒu gãc ®é. + KÜ thuËt 2 b­íc lªn ræ. + DÉn bãng tèc ®é luån cäc. - Chia 2 ®éi thi ®Êu 2. Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 33’ 23’ 10’ - HS tËp nghiªm tóc, tÝch cùc. GV lµm träng tµi tæ chøc N÷ 500m; nam 800m C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th¶ láng c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. TËp c¸c kÜ thuËt ®· häc. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm Gi¸o ¸n: Sè 33. Ngµy so¹n TiÕt «n tËp - TTTC : bãng ræ I- Môc tiªu: - RÌn luyÖn cho HS tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, tinh thÇn tËp thÓ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. - ¤n l¹i nh÷ng kÜ thuËt vµ chuÈn bÞ cho kiÓm tra. - HS cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp luyÖn. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n s¹ch sÏ, s©n bãng ræ III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. TTTC : bãng ræ -¤n: + Khëi ®éng víi bãng + KÜ thuËt t¹i chç nÐm ræ t¹i v¹ch nÐm ph¹t. - Chia 2 ®éi thi ®Êu 33’ - HS tËp nghiªm tóc, tÝch cùc. GV lµm träng tµi tæ chøc C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th¶ láng c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. TËp nÐm ræ vµ 2 b­íc lªn ræ. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm Gi¸o ¸n: Sè 34. Ngµy so¹n TiÕt KiÓm tra häc k× 1 - KiÓm tra TTTC: bãng ræ I- Môc tiªu: - §¸nh gi¸ kÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc, th¸i ®é häc tËp cña häc sinh trong qu¸ tr×nh tËp luyÖn. - Thùc hiÖn nghiªm tóc, tÝch cùc nh»m ®¹t ®­îc kü thuËt tèt nhÊt. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp bãng ræ s¹ch sÏ, bµn ghÕ GV, bãng ræ III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sÜ sè víi GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. KiÓm tra: - §øng t¹i chç n¾m ræ: + Kü thuËt nÐm ræ. + Thµnh tÝch. - 2 b­íc lªn ræ: + KÜ thuËt lªn ræ. + Thµnh tÝch. C¸ch ®¸nh gi¸, cho ®iÓm - §iÓm 9 – 10. - §iÓm 7 – 8. - §iÓm 5 – 6. - §iÓm d­íi 5. 33’ - KiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 5 HS. - Mçi HS kiÓm tra nÐm 5 lÇn. - Mçi HS thùc hiÖn 5 lÇn. - GV tæ chøc kiÓm tra -KÜ thuËt tèt; tæng thµnh tÝch 9 – 10 qu¶. -KÜ thuËt tèt; tæng thµnh tÝch 7 – 8 qu¶. -KÜ thuËt cßn xÊu; tæng thµnh tÝch 5 – 6 qu¶. -KÜ thuËt sai; thµnh tÝch d­íi 5 qu¶. C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th­ duçi c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ thi, ý thøc häc tËp cña HS trong k× häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm Gi¸o ¸n: Sè 35. Ngµy so¹n TiÕt «n tËp - Ch¹y nhanh: XuÊt ph¸t cao – ch¹y nhanh 60m - Ch¹y bÒn : ch¹y 500m I- Môc tiªu: - RÌn luyÖn cho HS tÝnh kû luËt, t¸c phong nhanh nhÑn, tinh thÇn tËp thÓ vµ gãp phÇn h×nh thµnh nh©n c¸ch. - ¤n l¹i nh÷ng kÜ thuËt vµ chuÈn bÞ cho kiÓm tra. - HS cã ý thøc tù gi¸c, tù gi¸c, nghiªm tóc trong tËp luyÖn. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n s¹ch sÏ, s©n bãng ræ III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu bµi häc. 2. Khëi ®éng: - Ch¹y nhÑ nhµng 2 vßng s©n tËp. - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. Ch¹y nhanh: -C¸c ®éng t¸c bæ trî. -XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m. 3. Ch¹y bÒn: Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn. 33’ 23’ 3-5l 3l 10’ - HS tËp nghiªm tóc, tÝch cùc. Ch¹y 500m. C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th¶ láng c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ tËp luyÖn, ý thøc häc tËp cña HS. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm Gi¸o ¸n: Sè 36 Ngµy so¹n TiÕt KiÓm tra tiªu chuÈn rltt - KiÓm tra tiªu chuÈn RLTT I- Môc tiªu: - §¸nh gi¸ søc kháe cña häc sinh qua 1 k× häc. - Thùc hiÖn nghiªm tóc, tÝch cùc nh»m ®¹t ®­îc kü thuËt tèt nhÊt. II- §Þa ®iÓm - ph­¬ng tiÖn: - S©n tËp bãng ræ s¹ch sÏ, bµn ghÕ GV, bãng ræ III- TiÕn tr×nh d¹y häc: Néi dung §Þnh l­îng Ph­¬ng ph¸p tæ chøc tËp luyÖn A. PhÇn chuÈn bÞ. 1. NhËn líp: - GV nhËn líp kiÓm tra sÜ sè HS. - Phæ biÕn nhiÖm vô yªu cÇu kiÓm tra. 2. Khëi ®éng: - Xoay c¸c khíp: Cæ tay, cæ ch©n h«ng, vai, gèi, Ðp däc, Ðp ngang. 7’ 2 x 8N §H nhËn líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ - Líp tr­ëng chÊn chØnh hµng ngò b¸o c¸o sÜ sè víi GV. - GV phæ biÕn ng¾n gän. x x x x x x x x x x x x x x x ▲ B. PhÇn c¬ b¶n. 1. KiÓm tra: - Ch¹y nhanh: xuÊt ph¸t cao - ch¹y nhanh 60m. - Ch¹y bÒn : ch¹y 500m. C¸ch ®¸nh gi¸ - §¹t. - Kh¸ - Giái 33’ - KiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 3 HS. - KiÓm tra theo ®ît, mçi ®ît 5 HS. - GV tæ chøc kiÓm tra -Ch¹y 60m: nam 11s; n÷ 11s9 -Ch¹y 500m: nam 125s; n÷ 136s -Ch¹y 60m: nam 10s2; n÷ 11s2 -Ch¹y 500m:nam 115s; n÷ 122s -Ch¹y 60m: nam 9s5; n÷ 10s4 -Ch¹y 500m: nam 105s; n÷ 112s C. PhÇn kÕt thóc. 1. Th¶ láng: Mét sè ®éng t¸c lµm th¶ láng c¬ b¾p. 2. NhËn xÐt: KÕt qu¶ thi, ý thøc häc tËp cña HS trong häc k× 1. 5’ - HS th¶ láng tÝch cùc. - GV nhËn xÐt ng¾n gän. §H xuèng líp x x x x x x x x x x x x x x ▲ Ng­êi thùc hiÖn NguyÔn V¨n Thµnh ý kiÕn ®ãng gãp - rót kinh nghiÖm

File đính kèm:

  • docThe duc 7 moi(1).doc