Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Khối 11 - Chương trình học kì I

I.Mơc tiªu:

 - Giới thiệu nhằm giúp HS biết được ý nghĩa nội dung chương trình.

 - Học bài Thể dục + nhịp điệu ( nữ ) Động t ác 1-2

 + Phát triển chung ( nam ) Động tác 1 – 9

- Chay tiếp sức : + Kh¸i niƯm ch¹y tip sc

 + Mt s bµi tp bỉ trỵ, ch¹y b­íc nh, n©ng cao ®i, ®¹p sau, t¨ng tc.

 II.§Þa ®iĨm , ph­¬ng tiƯn :

- Địa điểm : S©n tr­ng, vệ sinh nơi tập.

- Phương tiện : Chuẩn bị còi, 4 tín gậy

III.tin tr×nh lªn líp: (ni dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp:

 

doc104 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Khối 11 - Chương trình học kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Çu: 1. NhËn líp: - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cđa buỉi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n tr­êng Xoay c¸c khíp + Cỉ, vai, khưu tay, cỉ tay,cỉ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vỈn m×nh + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau 3. KiĨm tra bµi cị: - §Ưm bãng, «n chuyỊn bãng, ph¸t bãng thÊp tay nghiªng m×nh 8’ Mçi ®éng t¸c 2lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3’ - GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiƯn theo sù chØ dÉn vµ ®iỊu khiĨn cđa GV. - Gäi HS xung phong, kh«ng ai xung phong gäi theo sỉ ®iĨm (1-2 HS). - GV gäi HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt l¹i bỉ sung vµ cho ®iĨm. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThĨ dơc: * ¤n bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu cho n÷ * Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung cho nam: 2. Ch¹y tiÕp søc: 3. Nh¶y cao: 4. ThĨ thao tù chän (Bãng chuyỊn): * ¤n chuyỊn bãng ®Ưm bãng: - Từng hàng thực hiện với bóng ở cuối sân,các hàng còn lại phục vụ bóng * §Êu tËp: NhiƯm vơ cđa ®Êu tËp lµ ®Ĩ HS n©ng cao kh¶ n¨ng sư dơng c¸c kü thuËt ®· häc n¾m v÷ng c¸c vÞ trÝ trªn s©n vµ nhiƯm vơ cđa tõng vÞ trÝ, c¸ch thøc lu«n chuyĨn vÞ trÝ mçi khi ®ỉi ph¸t bãng 30-35’ 8'' 8' 10'' 10' - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng Thùc hiƯn theo sù ®iỊu khiĨn cđa CSL. - Hoµn thiƯn kü thuËt ch¹y tiÕp søc 4x100m, kü thuËt xuÊt ph¸t 3 ®iĨm chèng. - Kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - Hoµn thiƯn kü thuËt nh¶y cao kiĨu n»m nghiªng. - Thùc hiƯn tèt 4 giai ®o¹n kü thuËt ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng- tiÕp ®Ê - Từng hàng thực hiện với bóng ở cuối sân,các hàng còn lại phục vụ bóng Hs thùc hiƯn theo h­íng dÉn cđa Gi¸o viªn. * Lớp chia ra làm bốn đội thi đấu ba ván một ván 15 điểm đội nào thắng trước hai ván là thắng Đội thua ra, đội khác vào. C. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v­¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ: - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thĩc €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€ ‚GV - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 34: «n tËp kiĨm tra häc kú I Vµ tiªu chuÈn RLTT Líp d¹y:.. I. Mơc tiªu - Thùc hiƯn tèt bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu n÷, vµ bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung cho nam, thùc hiƯn ®ĩng nhÞp ®iƯu, biªn ®é... - Hoµn thiƯn vµ n©ng cao thµnh tÝch ch¹y tiÕp søc 4x100m. - Thùc hiƯn tèt kü thuËt nh¶y cao kiĨu n»m nghiªng - Thùc hiƯn tèt kü thuËt ®Ưm bãng. II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn 1. §Þa ®iĨm: - HS lµm vƯ sinh s©n tËp thĨ dơc, s©n bãng chuyỊn, hè nh¶y cao 2. Ph­¬ng tiƯn: - L­íi bãng chuyỊn, bãng chuyỊn 2hs/1qu¶, xµo nh¶y cao, gËy tiÕp søc. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p - Tỉ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cđa buỉi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n tr­êng Xoay c¸c khíp + Cỉ, vai, khưu tay, cỉ tay,cỉ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vỈn m×nh + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau 3. KiĨm tra bµi cị: - §Ưm bãng, «n chuyỊn bãng, ph¸t bãng thÊp tay nghiªng m×nh 8’ Mçi ®éng t¸c 2lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3’ - GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiƯn theo sù chØ dÉn vµ ®iỊu khiĨn cđa GV. - Gäi HS xung phong, kh«ng ai xung phong gäi theo sỉ ®iĨm (1-2 HS). - GV gäi HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt l¹i bỉ sung vµ cho ®iĨm. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThĨ dơc: * ¤n bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu cho n÷ * Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung cho nam: 2. Ch¹y tiÕp søc: 3. Nh¶y cao: 4. ThĨ thao tù chän (Bãng chuyỊn): * ¤n chuyỊn bãng ®Ưm bãng: - Từng hàng thực hiện với bóng ở cuối sân,các hàng còn lại phục vụ bóng * §Êu tËp: NhiƯm vơ cđa ®Êu tËp lµ ®Ĩ HS n©ng cao kh¶ n¨ng sư dơng c¸c kü thuËt ®· häc n¾m v÷ng c¸c vÞ trÝ trªn s©n vµ nhiƯm vơ cđa tõng vÞ trÝ, c¸ch thøc lu«n chuyĨn vÞ trÝ mçi khi ®ỉi ph¸t bãng 30-35’ 8'' 8' 10'' 10' - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng Thùc hiƯn theo sù ®iỊu khiĨn cđa CSL. - Hoµn thiƯn kü thuËt ch¹y tiÕp søc 4x100m, kü thuËt xuÊt ph¸t 3 ®iĨm chèng. - Kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - Hoµn thiƯn kü thuËt nh¶y cao kiĨu n»m nghiªng. - Thùc hiƯn tèt 4 giai ®o¹n kü thuËt ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng- tiÕp ®Ê - Từng hàng thực hiện với bóng ở cuối sân,các hàng còn lại phục vụ bóng Hs thùc hiƯn theo h­íng dÉn cđa Gi¸o viªn. * Lớp chia ra làm bốn đội thi đấu ba ván một ván 15 điểm đội nào thắng trước hai ván là thắng Đội thua ra, đội khác vào. C. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v­¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ: - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thĩc €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€ ‚GV - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 35: «n tËp kiĨm tra häc kú I Vµ tiªu chuÈn RLTT Líp d¹y:.. I. Mơc tiªu - Thùc hiƯn tèt bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu n÷, vµ bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung cho nam, thùc hiƯn ®ĩng nhÞp ®iƯu, biªn ®é... - Hoµn thiƯn vµ n©ng cao thµnh tÝch ch¹y tiÕp søc 4x100m. - Thùc hiƯn tèt kü thuËt nh¶y cao kiĨu n»m nghiªng - Thùc hiƯn tèt kü thuËt ®Ưm bãng. II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn 1. §Þa ®iĨm: - HS lµm vƯ sinh s©n tËp thĨ dơc, s©n bãng chuyỊn, hè nh¶y cao 2. Ph­¬ng tiƯn: - L­íi bãng chuyỊn, bãng chuyỊn 2hs/1qu¶, xµo nh¶y cao, gËy tiÕp søc. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p - Tỉ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cđa buỉi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n tr­êng Xoay c¸c khíp + Cỉ, vai, khưu tay, cỉ tay,cỉ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vỈn m×nh + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau 3. KiĨm tra bµi cị: - §Ưm bãng, «n chuyỊn bãng, ph¸t bãng thÊp tay nghiªng m×nh 8’ Mçi ®éng t¸c 2lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m 3’ - GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiƯn theo sù chØ dÉn vµ ®iỊu khiĨn cđa GV. - Gäi HS xung phong, kh«ng ai xung phong gäi theo sỉ ®iĨm (1-2 HS). - GV gäi HS nhËn xÐt, GV nhËn xÐt l¹i bỉ sung vµ cho ®iĨm. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. ThĨ dơc: * ¤n bµi thĨ dơc nhÞp ®iƯu cho n÷ * Bµi thĨ dơc ph¸t triĨn chung cho nam: 2. Ch¹y tiÕp søc: 3. Nh¶y cao: 4. ThĨ thao tù chän (Bãng chuyỊn): * ¤n chuyỊn bãng ®Ưm bãng: - Từng hàng thực hiện với bóng ở cuối sân,các hàng còn lại phục vụ bóng * §Êu tËp: NhiƯm vơ cđa ®Êu tËp lµ ®Ĩ HS n©ng cao kh¶ n¨ng sư dơng c¸c kü thuËt ®· häc n¾m v÷ng c¸c vÞ trÝ trªn s©n vµ nhiƯm vơ cđa tõng vÞ trÝ, c¸ch thøc lu«n chuyĨn vÞ trÝ mçi khi ®ỉi ph¸t bãng 30-35’ 8'' 8' 10'' 10' - Chia líp thµnh 2 nhãm nam, n÷ riªng Thùc hiƯn theo sù ®iỊu khiĨn cđa CSL. - Hoµn thiƯn kü thuËt ch¹y tiÕp søc 4x100m, kü thuËt xuÊt ph¸t 3 ®iĨm chèng. - Kü thuËt trao nhËn tÝn gËy - Hoµn thiƯn kü thuËt nh¶y cao kiĨu n»m nghiªng. - Thùc hiƯn tèt 4 giai ®o¹n kü thuËt ch¹y ®µ - giËm nh¶y - trªn kh«ng- tiÕp ®Ê - Từng hàng thực hiện với bóng ở cuối sân,các hàng còn lại phục vụ bóng Hs thùc hiƯn theo h­íng dÉn cđa Gi¸o viªn. * Lớp chia ra làm bốn đội thi đấu ba ván một ván 15 điểm đội nào thắng trước hai ván là thắng Đội thua ra, đội khác vào. C. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v­¬n thë - NhËn xÐt vµ giao bµi tËp vỊ nhµ: - Xuèng líp. 5’ §éi h×nh kÕt thĩc €€€€€€€€€ €€€€€€€€€ € €€ ‚GV - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt. Ngµy so¹n: Ngµy d¹y: TiÕt 36: KiĨm tra häc kú I Líp d¹y:.............................................................................................................. I. Mơc tiªu Néi dung kiĨm tra: KiĨm tra kü thuËt ®Ưm bãng II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn 1. §Þa ®iĨm: S©n tr­ßng vƯ sinh s¹ch sÏ, an toµn, 2. Ph­¬ng tiƯn: - L­íi bãng chuyỊn, bãng chuyỊn 2hs/1qu¶. III. TiÕn tr×nh lªn líp Néi dung §Þnh l­ỵng Ph­¬ng ph¸p - Tỉ chøc A. PhÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - Phỉ biÕn néi dung vµ yªu cÇu cđa buỉi tËp 2. Khëi ®éng: - Khëi ®éng chung: + Ch¹y 1 vßng quanh s©n tr­êng Xoay c¸c khíp + Cỉ, vai, khưu tay, cỉ tay,cỉ ch©n + H«ng ®ïi, Ðp ngang, Ðp däc, vỈn m×nh + Ch¹y b­íc nhá + Ch¹y n©ng cao ®ïi + Ch¹y ®¹p sau 3. KiĨm tra bµi cị: - HS khëi ®éng kü , ®Ưm bãng, chuÈn bÞ kiĨm tra. 8’ Mçi ®éng t¸c 2lÇn x 8nhÞp 3lÇn x 15m - GV vµ HS lµm thđ tơc nhËn líp €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV Đội h×nh khởi động x x x x x x x x x x x x - Ch¹y khëi ®éng, cù li gi·n c¸ch 1 s¶i tay. Thùc hiƯn theo sù chØ dÉn vµ ®iỊu khiĨn cđa GV. B. PhÇn c¬ b¶n: 1. TTTC: Bãng chuyỊn * C¸ch cho ®iĨm: - §iĨm 9 – 10: §Ưm 4 qu¶ cã ®é cao tõ 3m so víi mỈt ®Êt, ®iĨm r¬i ®ĩng «, ®ĩng kü thuËt ®éng t¸c, phèi hỵp gi÷a th©n ng­êi vµ tay hỵp lý, ®iĨm r¬i ®ĩng «. - §iĨm 7-8: §Ưm 3 qu¶ cã ®é cao tõ 3m so víi mỈt ®Êt, ®ĩng kü thuËt ®éng t¸c, phèi hỵp gi÷a th©n ng­êi vµ tay hỵp lý, ®iĨm r¬i ®ĩng «. - §iĨm 5-6 : §Ưm 2 qu¶ cã ®é cao tõ 3m so víi mỈt ®Êt, ®ĩng kü thuËt ®éng t¸c, phèi hỵp gi÷a th©n ng­êi vµ tay hỵp lý, ®iĨm r¬i ®ĩng «. - §iĨm 3-4 : §Ưm 1 qu¶ cã ®é cao tõ 3m so víi mỈt ®Êt, ®ĩng kü thuËt ®éng t¸c, phèi hỵp gi÷a th©n ng­êi vµ tay hỵp lý, ®iĨm r¬i ®ĩng «. - §iĨm 1-2: Kh«ng ®¹t qu¶ nµo 30-35’ KiĨm tra kü thuËt 2m 2m - §Ưm bãng: Mçi häc sinh chuyỊn hoỈc ®Ưm bãng 5 qu¶. HS dù kiĨm tra thùc hiƯn kü thuËt chuyỊn hoỈc ®Ưm bãng do b¹n tung ®Õn, ®iĨm bãng r¬i lƯch víi h­íng bãng ®Õn 45 ®é vµ r¬i vµo « h×nh vu«ng cã mçi c¹nh lµ 2m, Kho¶ng c¸ch tõ ng­êi kiĨm tra ®Õn ®iĨm r¬i quy ®Þnh lµ tõ 2,5m ®Õn 3m. C. PhÇn kÕt thĩc: - Th¶ láng: Rung b¾p ®ïi, v­¬n thë - NhËn xÐt vµ ®äc ®iĨm cho häc sinh. 5’ §éi h×nh kÕt thĩc €€€€€€€€ €€€€€€€€  € ‚GV - CSL ®iỊu khiĨn th¶ láng - GV quan s¸t, nh¾c nhë, nhËn xÐt.

File đính kèm:

  • docGA TD K11 hk1-08-09 moi chuan.doc