Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 - Bài 34 - Vẽ tranh Đề tài mùa hè

I. MỤC TIÊU:

- Hiểu nội dung đề tài mùa hè. - Biết cách vẽ tranh đề tài mùa hè. - Vẽ được tranh và vẽ màu theo ý thích.

- Hs khá, giỏi sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn và vẽ màu phù hợp. *Kiến thức bí

- Vẻ đẹp của thiên nhiên ViệtNam - Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người - Một số biện pháp BVMT thiên nhiên. *Thái độ tình cảm: - Yêu mến cãnh đẹp quê hương - - Có ý thức bảo vệ môi trường - Phê phán những hành động phá hoại thiên nhiên *Kĩ năng hành vi - Biatgik git cinh quant madi thaeonig - Tham quan các hoạt động và làm sạch cũnh quan môi trường

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 - Bài 34 - Vẽ tranh Đề tài mùa hè, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi 34: Veõ Tranh ÑEÀ TAØI MUØA HEØ I. MUÏC TIEÂU: - Hiểu noäi dung ñeà taøi muøa heø. - Bieát caùch veõ tranh ñeà taøi muøa heø.. - Vẽ được tranh và vẽ màu theo ý thích. - Hs khá, giỏi sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn và vẽ màu phù hợp. * Kiến thức biết: - Vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam - Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người - Một số biện pháp BVMT thiên nhiên. * Thái độ tình cảm : - Yêu mến cảnh đẹp quê hương . - Có ý thức bảo vệ môi trường - Phê phán những hành động phá hoại thiên nhiên. * Kĩ năng hành vi: - Biết giữ gìn cảnh quan môi trường - Tham quan các hoạt động và làm sạch cảnh quan môi trường II. CHUAÅN BÒ: Giaùo vieân: SGK. Moät soá tranh cuûa hoïc sinh veà ñeà taøi vui chôi trong heø.. Hình minh hoïa caùc böôùc veõ tranh ñeà taøi vui chôi. Hoïc sinh: SGK, vôû thöïc haønh, giaáy, buùt chì, goâm, maøu veõ. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC CHUÛ YEÁU: - Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp. - Giôùi thieäu baøi: Haèng naêm khi vaøo caùc ngaøy heø caùc em thöôøng tham gia hoaït gì? Keå ra? Giaùo vieân cuûng coá: ngaøy heø chuùng ta thöôøng toå chöùc caùc hoaït ñoäng vui chôi giaûi trí nhö: tham quan, taém bieån, leo nuùi Giaùo vieân vaøo baøi. Noäi dung- MT töøng HÑ Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa HS HÑ1. Höôùng daãn HS tìm, choïn noäi dung ñeà taøi . Giaùo vieân cho hoïc sinh keå ra caùc hoaït ñoäng vui chôi maø caùc em thöôøng tham gia. Hoïc sinh traû lôøi. Giaùo vieân cho hoïc sinh xem caùc tranh veõ veà vui chôi trong heø. Caùc böùc tranh naøy veõ veà ñeà taøi gì? Hoïc sinh traû lôøi. - Teân tranh, teân taùc giaû? Tranh veõ veà ñeà taøi naøo? Hình aûnh chính trong tranh.? Maøu saéc trong tranh ñöôïc theå hieän nhö theá naøo? Tranh veõ baèng chaát lieäu gì? Hoïc sinh traû lôøi. GV boå sung, giaûi thích vaø toùm taét noäi dung tranh. Hoïc sinh quan saùt . Cho HS khaùc nhaän xeùt. Nhaän xeùt ÑS caâu traû lôøi HS. HS nhaän xeùt. GV boå sung, phaân tích vaø keát luaän. HÑ2. Höôùng daãn caùch veõ. Giaùo vieân treo qui trình caùch veõ tranh cho hoïc sinh quan saùt. Giaùo vieân goïi hoïc sinh nhaéc caùch veõ tranh. Giaùo vieân goïi hoïc sinh xaùc ñònh ñeà taøi ñònh veõ. Ñoàng thôøi xaùc ñònh hình chính, hình phuï. Giaùo vieân phaùc maûng chính, phuï theo caùch choïn cuûa hoïc sinh ôû baát kyø hoaït ñoäng gì. Giaùo vieân löu yù maøu saéc, caùch saép xeáp hình cho hoïc sinh nhaän bieát. Hoïc sinh quan saùt Hoïc sinh nhaéc laïi Hoïc sinh tham gia choïn ñeà taøi Hoïc sinh traû lôøi. Cho hoïc sinh xem saûn phaåm cuûa hoïc sinh naêm tröôùc vaø nhaän xeùt. Hoïc sinh tham gia nhaän xeùt. HÑ3. Höôùng daãn HS thöïc haønh. Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh thöïc haønh Giaùo vieân theo doõi hoã trôï hoïc sinh. HS laøm baøi thöïc haønh HÑ4. Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp. Giaùo vieân choïn moät soá saûn phaåm hoaøn chænh tröng baøy nhaän xeùt. Giaùo vieân ñöa ra caùc tieâu chí ñaùnh giaù. GV gôïi yù HS nhaän xeùt, xeáp loaïi moät soá baøi naën toát. Ruùt kinh nghieäm cho caû lôùp Hoïc sinh tröng baøy saûn phaåm leân baûng. HS quan saùt nhaän xeùt. Tham gia ñaùnh giaù saûn phaåm. * Giaùo duïc hoïc sinh qua baøi hoïc. Daën doø: Veà nhaø chuaån bò caùc tranh ñeïp.Ñeå chuaån bò tröng baøy saûn phaåm cho naêm hoïc. Nhaän xeùt tieát hoïc.

File đính kèm:

  • docBai 34..doc
Giáo án liên quan