Giáo án Lớp 3 Tuần 11 Buổi sáng Năm học 2011-2012

I. Mục tiêu :

 TĐ : - Đọc đúng rành mạch, biết nghỉ hơi hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.

 - Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.

 - Hiểu ý nghĩa : Đất đai Tổ Quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất. (trả lời được các CH trong SGK).

 KC : Biết sắp xếp các tranh (SGK) theo đúng trình tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào tranh minh họa

 Các em yêu thích môn học.

* GDKNS : KN xác định giá trị, KN giao tiếp và lắng nghe tích cực

 II. Chuẩn bị : Tranh minh họa truyện trong SGK.

 

doc22 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 01/12/2014 | Lượt xem: 813 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 11 Buổi sáng Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à, con trai, con rể, con gái, con dâu. *Nhóm 3: Ông, bà, Giang, Sơn, Bác Thư, Bố mẹ Giang, Sơn. *Nhóm 4: Cô Lan, chú Tư, bố mẹ Tùng, Tùng, ông bà. C.Nhận xét -GV nhận xét tiết học. -HS chú ý, thực hiện. -HS lắng nghe. Thứ năm , ngày 10 tháng 11 năm 2011 ThÓ dôc : Bµi sè 22 Môc tiªu: - ¤n 4 ®éng t¸c : v­¬n thë , tay, ch©n, l­ên.bông Yªu cÇu thùc hiÖn c¬ b¶n ®óng. - BiÕt c¸ch ch¬i trß ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng II/ §Þa ®iÓm- Ph­¬ng tiÖn : VÖ sinh s©n tr­êng s¹ch sÏ III/ Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1/ PhÇn më ®Çu : GV phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc Khëi ®éng c¸c khíp- trß ch¬i : BÞt m¾t, b¾t dª. 2/ PhÇn c¬ b¶n : ¤n 4 ®éng t¸c : v­¬n thë, tay , ch©n, l­ên, bông + HS tËp 1 sè lÇn, GV nhËn xÐt råi cho tËp tiÕp. + TËp luyÖn theo ®éi h×nh 2- 4 hµng ngang. + Chia nhãm tËp luyÖn 5 ®éng t¸c ®· häc. + LÇn 1 : GV tËp mÉu, gi¶i thÝch vµ h« nhÞp chËm + LÇn 2, 3 : GV tËp mÉu, HS tËp theo + LÇn 4, 5 : GV h« nhÞp, kh«ng tËp mÉu Ch¬i trß ch¬i : Ch¹y ®æi chç, vç tay nhau 3/ PhÇn kÕt thóc : TËp mét sè ®éng t¸c håi tÜnh GV nhËn xÐt giê häc. Ch¬i trß ch¬i : Ch¹y ®æi chç, vç tay nhau 3/ PhÇn kÕt thóc : TËp mét sè ®éng t¸c håi tÜnh GV nhËn xÐt giê häc. ChÝnh t¶ : VÏ quª h­¬ng I. Muïc tieâu: Reøn kó naêng vieát chính taû, Nhôù vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng 3 khoå thô ñaàu: töø ñaàu ñeán Em toâ ñoû thaém Luyeän ñoïc, vieát ñuùng moät soá chöõ coù aâm ñaàu x/s hoaëc öôn öông. II. Chuaån bò: - baûng phuï. III. Caùc hoaït ñoäng daïy häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ:) - Gọi 2HS lên bảng viết đúng các từ có tiếng chữa vần ươn/ ương. - Nhận xét đánh giá 2.Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài) HĐ2:Hướng dẫn nghe viết : * Hướng dẫn chuẩn bị : - Đọc đoạn thơ trong bài: từ đầu đến Em tô đỏ thắm - Yêu cầu hai em đọc thuộc lòng lại . - Lớp theo dõi đọc thầm theo , trả lời câu hỏi : + Vì sao bạn nhỏ lại thấy bức tranh quê hương rất đẹp ? + Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa ? - Yêu cầu lấy bảng con nhớ lại và viết các tiếng khó. * Yêu cầu HS nhớ - viết đoạn thơ vào vở. Theo dõi uốn nắn cho học sinh. * Chấm, chữa bài. HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập Bài 2b : - Nêu yêu cầu của bài tập. - Yêu cầu HS tự làm bài vào vở - Dán 3 băng giấy lên bảng, mời 3HS lên thi làm bài, đọc kết quả. - Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Gọi 3 - 4 em đọc lại bài làm trên bảng. 3.Củng cố - Nhận xét tiết học - 2HS lên bảng thi làm bài. - Cả lớp theo dõi nhận xét. - Lớp lắng nghe giới thiệu bài - Cả lớp theo dõi giáo viên đọc bài. - Một học sinh đọc lại bài . + Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương. + Chữ cái đầu câu, đầu dòng thơ, tên riêng - Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con . - Cả lớp viết bài vào vở. - Bài 2b : 2HS đọc yêu cầu của bài. - Cả lớp thực hiện vào vở - 3 em làm bài trên bảng. - Lớp nhận xét bài bạn . Vần cần tìm là: Vườn – vấn vương – cá ươn – trăm đường - HS đọc lại bài trên bảng. To¸n : LuyÖn TËp I Môc tiªu :Thuéc b¶ng nh©n 8 vµ vËn dông ®­îc trong tÝnh gi¸ trÞ biÎu thøc , trong gi¶i to¸n . - NhËn biÕt tÝnh chÊt giao ho¸n cña phÐp nh©n víi vÝ dô cô thÓ . II.Ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1.Kieåm tra baøi cuõ -Nhaän xeùt, cho ñieåm. 2.Baøi môùi. 2.1GTB -Daãn daét ghi teân baøi. 2.2.Giaûng baøi. Baøi 1.Nhaåm -Nhaän xeùt- söûa. Baøi 2. Tính -Ghi baûng: 8 ´ 2 = 16 8 ´ 4 = 32 2 ´ 8 = 16 4 ´ 8 = 32 -Nhaän xeùt vò trí caùc thöøa soá vaø tích cuûa 2 pheùp nhaân trong 1 coät? -Chaám- chöõa. Baøi 3. -Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn hoûi gì? -Chaám – chöõa. Baøi 4. -Nhaän xeùt- söûa. 3.Cuûng coá -Nhaän xeùt chung tieát hoïc. Ñoïc baûng nhaân 8(nèi tiÕp ®äc) Chöõa baøi taäp 2. Nhaéc laïi teân baøi. -Ñoïc yeâu caàu. -Ñoïc noái tieáp nhau. 8 ´ 1 8 ´ 5 8 ´ 0 8 ´ 8 8 ´ 2 8 ´ 4 8 ´ 6 8 ´ 9 8 ´ 3 8´ 7 8 ´10 0 ´ 8 -HS ñoïc töøng coät. -Thay ñoåi vò trí caùc thöøa soá trong pheùp nhaân thì tích khoâng ñoåi. -Ñoïc yeâu caàu -Laøm vôû- chöõa. 8 ´ 3 + 8 8 ´ 8 +8 8 ´ 4 + 8 8 ´ 9 + 8 -Ñoïc ñeà -Giaûi vôû- chöõa. -1 HS ñoïc caâu hoûi, 1 HS traû lôøi. -8 ´ 3 = 24(oâ) -3 ´ 8 = 24(oâ) -Veà hoïc thuoäc baûng nhaân8 Thứ saùu , ngày 11 tháng 11 năm 2011 Tập làm văn: NÓI VỀ QUÊ HƯƠNG I. Mục tiêu - Bước đầu biết nói về quê hương hoặc nơi mình đang ở theo gợi ý (BT 2) - Theo dõi và nhận xét được lời kể của bạn - Có tình yêu quê hương, đất nước II.Chuẩn bị : - Bảng lớp chép sẵn gợi ý kể chuyện (BT1). - Bảng phụ viết sẵn gợi ý nói về quê hương (BT2). III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 - 4 HS đọc lá thư đã viết ở tiết TLV tiết trước - Nhận xét ghi điểm. 2.Bài mới HĐ1: Giới thiệu bài : HĐ2: Hướng dẫn làm bài tập : Bài 2: - Gọi 1 em nêu yêu cầu bài. - Nhắc học sinh có thể dựa vào các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp. - Yêu cầu học sinh tập nói theo cặp. - Mời 5 - 7 em thi trình bày bài trước lớp. - Giáo viên theo dõi nhận xét, sửa chữa. - Cho HS viết các điều mình vừa nói vào vở Tập làm văn 3.Củng cố - Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về viết lại những điều vừa kể về quê hương, chuẩn bị tốt cho tiết sau. - đọc lá thư đã viết ở tiết trước. - Bài 2: - 1 em nêu yêu cầu bài. - HS đọc gợi ý ở SGK - Nhẩm các câu hỏi gợi ý trên bảng để tập nói trước lớp. - 2HS giỏi nói mẫu - Từng cặp tập nói về quê hương. - HS xung phong thi nói trước lớp. - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn nói tốt nhất. - Cho HS viết các điều mình vừa nói vào vở Tập làm văn -Về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết sau. Thñ c«ng: CAÉT, DAÙN CHÖÕ I,T I Muïc tieâu. Bieát keû, caét, daùn chöõ I, T. Keû, caét, daùn ñöôïc chöõ I, T ñuùng quy trình kó thuaät. Yeâu thích saûn phaåm caét, daùn chöõ. II Chuaån bò. -Maãu chöõ , T. -Tranh quy trình. -Giaáy thuû coâng, hoà, keùo. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng gi¸o viªn Ho¹t ®éng häc sinh 1. Kieåm tra. -Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS. -Nhaän xeùt. 2.Baøi môùi. a-Giôùi thieäu baøi -Daãn daét – ghi teân baøi. b-Giaûng baøi. HÑ 1: Quan saùt nhaän xeùt. -Ñöa ra maãu chöõ. HÑ 2: Höôùng daãn maãu -Neâu laïi. -Laøm maãu vaø moâ taû. Böôùc 1: Laät maët sau caét 2 hình chöõ nhaät. Hình 1: daøi 5 oâ roäng 1oâ (I) Hình 2: daøi 5 oâ roäng 3 oâ Böôùc 2 caét chöõ T. -Gaáp ñoâi hình chöõ nhaät theo chieàu daøi… caét chöøa ñaàu beân treân ra moät oâ. Taäp caét: -Caét vaøo 1oâ vaø caét thaúng xuoáng ta môû ra ñöôïc chöõ T Böôùc 3: Daùn I, T. -Keû ñöôøng chaân chuaån boâi hoà daùn. 3. Cuûng coá: -Nhaän xeùt chung tieát hoïc. -Boå sung. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Quan saùt maãu –nhaän xeùt. I cao 5oâ, roäng 1 oâ T cao 5 oâ Neùt : roäng 1oâ cao 4oâ. Neùt: daøi 3 oâ roäng 1oâ. -Quan saùt nhaän xeùt. -Nghe – quan saùt. Taäp laøm nhaùp. -Nhìn quy trình neâu laïi caùc böôùc - Toán: NHÂN SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ I.Mục tiêu : - Biết đặt tính và tính nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. - Vận dụng trong giải bài toán có phép nhân. - Có thái độ yêu thích môn học II.Chuẩn bị : - Bảng phụ ghi tóm tắt nội dung bài tập 3 . III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Bài cũ : - Gọi 1 em lên bảng làm BT3 tiết trước. - KT 1 số em về bảng nhân 8. - Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: HĐ2: HD thực hiện phép nhân - Ghi bảng : 123 x 2 =? - Yêu cầu tìm kết quả của phép nhân Bằng kiến thức đã học - Hướng dẫn đặt tính và tính như sách giáo viên HĐ3: Giáo viên nêu phép nhân 326 x 3 = ? - Yêu cầu học sinh nhận xét đặc điểm phép tính . - Yêu cầu dựa vào ví dụ 1 để đặt tính và tính ra kết quả. HĐ4: Luyện tập: Bài 1: - Gọi em nêu bài tập 1. - Gọi một em làm mẫu một bài trên bảng - Gọi 3 em lên tính mỗi em một phép tính . - Yêu cầu lớp đổi chéo vở và tự chữa bài. - Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu đề bài . - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Nhận xét bài làm của học sinh . Bài 3 - Treo bảng phụ . Gọi học sinh đọc bài . -Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở. - Gọi một học sinh lên bảng giải . - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. Bài 4: - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài -Gọi 2 em lên bảng làm cả lớp làm vào vở. 3. Củng cố - Nhận xét đánh giá tiết học - 1HS lên bảng làm bài tập 3. - Đọc lại bảng nhân 8 . *Lớp theo dõi giới thiệu bài - Thực hiện phép tính bằng cách đặt tính và tính như đối với bài nhân số có hai chữ số với số có một chữ số . - Học sinh đặt tính và tính : 123 x 2 246 - Là phép tính số có 3 chữ số với số có 1CS. - Học sinh đặt tính rồi tính ra kết quả. - Hai em nêu lại cách thực hiện phép nhân. - Bài 1: Một HS nêu yêu cầu bài 1 . - Cả lớp thực hiện làm vào vở . - 3 em lên bảng thực hiện mỗi em một cột 341 213 212 203 x 2 x 3 x 4 x 3 682 639 848 609 - Đổi chéo vở để chấm bài kết hợp tự sửa bài cho bạn . Bài 2 :(a) - Một học sinh nêu yêu cầu bài - Cả lớp thực hiện làm vào vở - Hai em lên bảng đặt tính rồi tính. 437 205 x 2 x 4 874 820 -Bài 3: Một em đọc đề bài sách giáo khoa . - Cả lớp làm vào vào vở. - Một em lên bảng giải bài : Giải : Số người trên 3 chuyến máy bay là: 116 x 3 = 348 (người ) Đ/S: 348 người Bài 4: -1em đọc yêu cầu bài. 2 em lên bảng làm cả lớp làm vào vở. a)x : 7 = 101 b)x : 6 = 107 x = 101x7 x = 107 x 6 x = 707 x = 642 Ho¹t ®éng tËp thÓ: Sinh ho¹t líp I. Muïc tieâu: -Sô keát ñaùnh giaù vieäc thöïc hieän thi ñua ôû ñôït 1. “Nhöõng boâng hoa ñieåm 10 daâng thaày coâ” -Phaùt ñoäng ñôït 2. II. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc Nhaän xeùt tuaàn 10 - Ñi hoïc ñeàu , chuyeân caàn . - Thi ñua hoïc toát giaønh nhieàu boâng hoa ñieåm 10 daâng thaày coâ . - Tham gia ñaày ñuû caùc phong traøo cuûa Ñoäi ñeà ra - Lôùp ñaõ choïn ra 5 baïn giöõ vôû saïch, chöõ ñeïp vaø ñöôïc coâ giaùo khen * Keá hoaïch tuaàn 12 : - Tieáp tuïc duy trì só soá 100% . - Hoïc toát , chaêm , ngoan , daønh nhieàu ñieåm toát chaøo möøng thaày coâ - AÊn maëc saïch seõ , goïn gaøng . - Ñoùng caùc khoaûn tieàn tröôøng.

File đính kèm:

  • doct 11 sang.doc
Giáo án liên quan