Giáo án Lớp 3 Tuần 1 các môn

I. Mục đích yêu cầu:

- Đọc đúng rành mạch biết nghỉ hơi hợp lý sau dấu chấm dấu phẩy và giữa các cụm từ, bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn truyện với lời các nhân vật

- Hiểu nội dung bài ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé (trả lời được các câu hỏi sgk)

- Kể lại được từng đoạn của câu truyện dựa theo tranh minh họa

* Ra quyết định, giải quyết vấn đề.

II. Đồ dùng dạy học.

Tranh minh hoạ

 

doc18 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Lớp 3 Tuần 1 các môn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
, söûa sai + Bài taäp 3. Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Gv höôùng daãn hs phaân tích ñeà -1HS lên giải, hs coøn laïi laøm vaøo vôû Baøi giaûi Đội đồng diễn thể dục có số nữ là: 285 -140 = 145 (người ) Đáp số : 145 người Nhaän xeùt, neâu ñieåm 3. Cuûng coá, daën doø: - Veà xem laïi baøi - Chuaån bò: Coäng caùc soá coù ba chöõ soá ( coù nhôù moät laàn) --------------------------------------------------------------------------------------- Tập viết ÔN CHỮ HOA: A I. MUÏC TIEÂU: - Viết đúng chữ hoa A ( 1 dong) V, D (1 dòng) viết đúng tên riêng Vừ A Dính (1 dòng) và câu ứng dụng “Anh Em…đỡ đần “1 lần bằng chữ cỡ nhỏ. - Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét và thẵng hàng bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chử ghi tiếng - Ở tấc cả các bài hs khá giỏi viết đúng đủ các dòng tập viết trên lớp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: Mẫu chữ A,V, D, Vừ A Dính. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. Kieåm tra baøi cuõ: 2. Baøi môùi * Giới thiệu bài. * Hoaït ñoäng 1: Hướng dẫn viết. a. Chữ A: HS mở vở tập viết. - Tìm các chữ hoa có trong bài.? - GV giới thiệu chữ mẫu. - Hướng dẫn HS nhận xét rồi viết mẫu. - HS viết vào vở nháp: A, V, D. b. Từ ứng dụng. - Cho HS quan sát từ, nêu nhận xét. - GV nói thêm về Vừ A Dính. - Viết mẫu ở bảng, hướng dẫn quy trình viết. c. Câu ứng dụng. - HS đọc câu ứng dụng - Nội dung câu tục ngữ này là gì.? - GV nói thêm về ý nghĩa của câu tục ngữ. * Hoaït ñoäng 2: Tập viết bài vào vở. - GV nêu yêu cầu, lưu ý các em về tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày vở,...... - Theo dõi, nhắc nhở các em viết đúng mẫu, đúng cỡ, rõ ràng, sạch đẹp. - Thu taäp chấm, chữa bài. GV chấm bài nhận xét kết quả, tuyên dương những em có bài viết tốt. 3. Cuûng coá, daën doø: - Veà vieát baøi ôû nhaø cho ñeïp - Chuaån bò: Oân chöõ hoa AÊ, AÂ ------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm, ngày 22 tháng 8 năm 2013 Chính tả CHƠI CHUYỀN I. MUÏC TIEÂU: - Nghe viết đúng bài chính tả, trình bài đúng hình thức bài thơ. - Điền đúng các vần ao/oao vào chổ trống - Làm đúng bài tập 3a II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 1. Kieåm tra bài cũ: Caäu beù thoâng minh - Gọi 2 HS lên bảng viết: siêng năng, đàng hoàng. - Đọc thứ tự 10 chữ cái đã học ở bài trước. - Nhận xét ghi điểm 2. Bài mới * Giới thiệu bài :chơi chuyền * Hoaït ñoäng 1: Hướng dẫn nghe viết - GV đọc bài thơ- HS chú ý - Khổ thơ 1 nói lên điều gì.? (tả cảnh bạn đang chơi chuyền ) - Khổ thơ 2 nói điều gì.? ( Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt, nhanh nhẹn...) - Mỗi dòng thơ trong bài có mấy chữ.? - Chữ đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào.? - Những câu thơ nào đặt trong dấu ngoặc kép. Vì sao? - Ta nên bắt đầu viết từ ô nào ở trang vở.? - Hướng dẫn HS viết từ khó - HS viết vào baûng con: Chuyền, hòn cuội, dẻo dai,.. - Gv ñọc bài cho HS viết - GV đọc thong thả từng dòng thơ - HS nghe viết bài vào vở, lưu ý trình bày đúng, sạch đẹp. - Viết xong khảo lại bài, sữa lỗi sai. Chấm, chữa bài. * Hoaït ñoäng 2: Hướng dẫn làm BT + Baøi taäp 2: Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Hs leân baûng ñieàn vaøo choã troáng Ngoït ngaøo, meøo keâu ngoao ngoao, ngao ngaùn + Baøi taäp 3: Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi Hs tìm töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng l hoaëc n Laønh, noãi, lieàm Nhaän xeùt, tuyeân döông 3. Cuûng coá, daën doø: - Veà söûa loãi chính taû ñaõ vieát sai - Laøm baøi 3 sgk - Chuaån bò: Ai coù loãi? ---------------------------------------------------------------------------------- Toán CỘNG CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ (CÓ NHỚ 1 LẦN ) I. MUÏC TIEÂU: - HS biết cách thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần sang hàng chục hoặc hàng trăm ) - Củng cố, ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền VN (đồng) II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DSÎ HOÏC: 1. Kieåm tra baøi cuõ: Luyeän taäp - Hs leân baûng laøm baøi taäp 1 sgk - Nhaän xeùt, söûa sai 2. Baøi môùi * Giôùi thieäu baøi; * Hoaït ñoäng 1: Giới thiệu phép cộng 435 + 127 - Nêu cách đặt tính và cách thực hiện phép tính? 1 hs lên bảng đặt tính - 5 cộng 7 bằng mấy?.( 12 ) - GV hướng dẫn: 5 cộng 7 bằng 12 ( qua 10 ), ta viết 2 ở dưới thẳng hàng đơn vị và nhớ 1 chục sang hàng chục. - 3 cộng 2 bằng mấy?. ( 5 ) - GV hướng dẫn: 5 nhớ 1 nữa là 6, viết 6 ở hàng chục. - 4 cộng 1 bằng mấy. ?( 5 ) - Viết 5 ở hàng trăm. - Phép cộng này khác các phép cộng đã học ở chỗ nào.? ( Có nhớ sang hàng chục ) * Hoaït ñoäng 2: Giới thiệu phép cộng 256 +162 Hướng dẫn HS đặt tính và tính tương tự như bài trên. * Hoaït ñoäng 3: Thực hành + Bài taäp1,2 : HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Hs nêu miệng kết quả - Nhaän xeùt, söûa sai + Bài taäp 3 : Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - HS lên đặt tính, hs coøn laïi laøm baûng con - Nhaän xeùt, söûa sai + Bài taäp 4 : Hs ñoïc yeâu caàu cuûa baøi - Gv höôùng daãn hs phaân tích ñeà - 1 hs lên giải, hs coøn laïi laøm vaøo vôû Baøi giaûi Độ dài đường gấp khúc ABC là: 126 + 137 = 263 (cm ) Đáp số: 263 cm. - Nhaän xeùt, neâu ñieåm 3. Cuûng coá, daën doø: - Veà xem laïi baøi - Laøm baøi 5 sgk - Chuaån bò: Luyeän taäp --------------------------------------------------------------------------------------- Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 năm 2013 Tập làm văn NÓI VỀ ĐỘI TNTP HCM - ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN I. MỤC TIÊU: - Rèn kỹ năng nói: Trình bày những hiểu biết của mình về tổ chức Đội TNTP HCM. - Rèn kỹ năng viết: Biết điền đúng nội dung vào mẫu Đơn xin cấp thẻ đọc sách. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: 2. Bài mới * Giới thiệu bài * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm BT + Bài tập 1. HS đọc yêu cầu bài GV nói thêm: Tổ chức Đội Thiếu niên TP HCM là tập hợp trẻ thuộc độ tuổi nhi đồng và thiếu nhi. - Đội thành lập ngày, tháng, năm nào, ở đâu? ( 15/5/1941-Tại Pắc Bó, Cao Bằng) - Em có biết tên lúc đầu của Đội là gì. ( Đội Nhi Đồng cứu quốc ) - Những đội viên đầu tiên của Đội là ai (Lúc đầu đội chỉ có 5 đội viên với những Người đội trưởng anh hùng là Nông Văn Dền.Bốn đội viên khác là: Nông Văn Thàn,Lý Văn Tịnh ,Lý Thị Mì Lý Thị Xậu) - Đội được mang tên Bác Hồ khi nào(Về những lần đổi tên của đội.Tên gọi lúc đầu là nhi đồng cứu quốc[15-51941],Đội thiếu nhi Tháng Tám[15-5 -1951],Đội Thiếu niên tiên Tiền phong Hồ Chí Minh[30-1-1970] *Bài hát của Đội là Đội ca do nhạc sĩ phong nhã sáng tác./khăn quàng màu đỏ/ Các phong trào là:công tác Trần Quốc Toản ,kế hoạch nhỏ,thiếu nhi làm nghìn việc tốt + Bài tập 2. Hs đọc yêu cầu của bài - GV hướng dẫn cách trình bày để hoàn thiện mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách -Địa điểm ngày tháng năm viết đơn -Tên đơn Địa chỉ gởi đơn Họ,tên ngày sinh, địa chỉ, lớp,trường viết đơn -Nguyện vọng và lờì hứa Tên và chữ ký của người làm đơn Hs viết đơn vào vở bt - Gọi 1 số em đọc đơn - Cả lớp chú ý. - GV nhận xét kết quả. 3. Củng cố, dặn dò: *Những đội viên đầu tiên của đội là ai? - Về xem lại bài - Chuẩn bị: Viết đơn ---------------------------------------------------------------------------------- Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: Giúp HS củng cố cách tính cộng, trừ các số có 3 chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm ) II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Kiểm tra bài cũ: Cộng các số có ba chữ số ( không nhớ) - Gọi 2 HS lên bảng tính: 325 + 437 672 + 128 Nhận xét kết quả 2. Bài mới * Hoạt động 1: Củng cố lý thuyết - Nêu cách đặt tính và cách tính cộng các số có 3 chữ số( có nhớ).? GV củng cố thêm để HS nắm chắc. * Hoạt động 2: Luyện tập + Bài tập 1. Hs đọc yêu cầu cua bài - HS lên bảng thực hiện phép tính, hs còn lại làm bảng con - Nhận xét, sửa sai + Bài tập 2. Hs đọc yêu cầu của bài 2 HS lên bảng thực hiện, hs còn lại làm vào vở Nhận xét, sửa sai + Bài tập 3. Hs đọc yêu cầu của bài Gv hướng dẫn hs phân tích đề 1 Hs lên bảng thực hiện, hs còn lại làm vào vở Bài giải Số lít dầu có trong hai thùng là: 125 + 135 = 260 ( l ) Đáp số: 260 lít Nhận xét, nêu điểm 3. Củng cố, dặn dò: - Về xem lại bài - Làm bài 1 sgk - Chuẩn bị: Trừ các số có ba chữ số ( có nhớ một lần ) Tự nhiên và xã hội Tiết 2: Nên thở như thế nào? I/ MỤC TIÊU : Ø HS hiểu được cần thở bằng mũi không nên thở bằng miệng, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Ø Nếu hít thở không khí có nhiều khói bụi sẽ hại cho sức khỏe. Ø HS giỏi: Biết được khi hít vào, khí ô-xi có trong không khí sẽ thấm vào máu ở phổi để đi nuôi cơ thể; khi thở ra, khí các-bô-nic có trong máu được thải ra ngoài qua phổi. *Kĩ năng sống: -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tổng hợp thông tin khi thở bắng mũi, vệ sinh mũi. -Phân tích đối chiếu để biết được vì sao nên thở bằng mũi mà không nên thở bằng miệng. II/ CHUẨN BỊ: Ø Hình vẽ sgk. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: Nói tên các bộ phận của cơ quan hô hấp? Nêu đường đi của không khí khi hít vào và thở ra? Nhận xét 3. Bài mới: óHoạt động 1: Quan sát mũi. - Từng cặp HS quay mặt vào nhau (hoặc soi gương ) quan sát lỗ mũi. w Các em nhìn thấy gì trong mũi? w Đã có khi nào em bị sổ mũi chưa. Khi bị sổ mũi em thấy có gì chảy ra từ lỗ mũi? w Hằng ngày khi lau mũi em thấy trên khăn có gì? w Tại sao thở bằng mũi tốt hơn thở bằng miệng? - GV kết luận: Thở bằng mũi là hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ, vì vậy ta nên thở bằng mũi. ó Hoạt động 2: Ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi đối với sức khỏe Làm việc với SGK.- HS quan sát các hình 3, 4, 5. w Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành? w Bức tranh nào thể hiện không khí có nhiều bụi khói? w Khi được thở không khí ở nơi trong lành bạn cảm thấy thế nào? w Nêu cảm giác của bạn khi phải thở không khí có nhiều bụi khói? w Thở không khí trong lành có lợi gì? w Thở không khí có nhiều bụi khói có tác hại gì? - GV kết luận - HS đọc ghi nhớ ở SGK. 3. Củng cố- Dặn dò. Hỏi lại nội dung bài học Nhận xét tiết học. Chuẩn bị: Vệ sinh hô hấp: cách giữ gìn vệ sinh cơ quan hô hấp. -------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docGIAO AN 3 MOT COT DU CAC MON.doc
Giáo án liên quan