Giáo án Hướng nghiệp Lớp 9 - Chủ đề 2: Định hướng phát triển KT - XH của đất nước và địa phương - Nguyễn Đức Bình

I. Mục tiêu bài học:

 

- Biết được một số thông tin cơ bản về phương hướng và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và địa phương.

- Kể được một số nghề thuộc lĩnh vực kinh tế phổ biến ở địa phương.

- Quan tâm đến những lĩnh vực lao động về nghề nghiệp cần phát triển.

II. Trọng tâm:

- Sự phát triển kinh tế địa phương.

III. Chuẩn bị:

GV: KHPTKT- XH địa phương

HS: Tim hiểu về các nghề đang phát triển ở địa phương và một số nghề sắp phát triển.

IV. Phương pháp:

Thuyết trình, hỏi đáp.

V. Tiến trình lên lớp

1. Ổn định tổ chức( 1phút):

2. Bài cũ (7 phút):

- Hãy nêu ý nghĩa của việc lựa chọn nghề có cơ sớ KH.

3. Bài mới:

GV giới thiệu( 7 phút): Tình hình phát triển KT- XH ở nước ta và địa phương nói riêng một cách chung.

Hoạt động 1 ( 90 phút):

I. Phương hướng và chỉ tiêu phát triển KT- XH .

* Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2005, phương hướng phát triển kinh tế năm

2006.

 

doc11 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 27/01/2021 | Lượt xem: 572 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hướng nghiệp Lớp 9 - Chủ đề 2: Định hướng phát triển KT - XH của đất nước và địa phương - Nguyễn Đức Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aì 105 càûp våü chäöng aïp duûng caïc biãûn phaïp traïnh thai khaïc âaût 87 % kãú hoaûch. - Cäng taïc chàm soïc, baío vãû baì meû treí em âaî âæåüc xaî häüi quan tám, taûo âiãöu kiãûn cho treí khuyãút táût hoaì nháûp cäüng âäöng. - Âaî huy âäüng trãn 10.000.000, âäöng âãø täø chæïc tãút trung thu cho caïc chaïu, caïc nhaì haío tám, BQL caïc khu phäú âaî täø chæïc thàm tàûng quaì cho caïc chaïu khuyãút táût, äúm âaïu, coï hoaìn caính khoï khàn âàcû biãût. Tuy nhiãn, tyí lãû dán säú tæû nhiãn tàng, säú càûp våü chäöng sinh con thæï 3, thæï 4 chiãúm gáön 50 %, nguyãn nhán aính hæåíng tçnh hçnh sau khi coï phaïp lãûnh dán säú, mäüt säú càûp våü chäöng chæa hiãøu biãút sáu saït vãö phaïp lãûnh, cäng taïc tuyãn truyãön phaïp lãûnh coìn haûn chãú. III- Vãö lénh væûc AN-QP: 1. Quäúc phoìng: - 5/5 khu phäú, âãöu coï TÂDQ chiãún âáúu taûi chäø, biãn chãú 120 chiãún syî. - Coï 58 quán dæû bë. Trong âoï coï 10 sé quan âaî biãn chãú, 107 chiãún syî. - Nàm 2004 tuyãøn nháûp nguî 5 ngæåìi âaût 100 % chè tiãu. Täø chæïc tuyãøn vaì chuyãøn giao thë xaî tuyãøn nháûp nguî nàm 2005 laì 4 ngæåìi âaût 100 % chè tiãu. - Âåìi säúng vaì caïc hoaût âäüng khaïc cuía læûc læåüng thæåìng træûc vaì DQTV, ngán saïch cho huáún luyãûn âáöu tæ âuïng theo chãú âäü quy âënh 10.000, âäöng/chiãún syî/ngaìy, hoaût âäüng caïc phong traìo vaì cháúp haình mãûnh lãûnh triãût âãø, quäúc phoìng luän âaím baío thæûc hiãûn 4 phæång chám taûi chäø. 2. An ninh: Caïc hoaût âäüng baío âaím, thæûc hiãûn täút NÂ 09/CP, Chè thë 02 cuía Thuí tæåïng Chênh phuí, caïc chè thë, NQ cuía caïc cáúp. Thæûc hiãûn täút NQ 01/ NQ Liãn tëch, tçnh hçnh âæåüc giaíi quyãút haìng thaïng thäng qua giao ban taûi khu phäú, . Ban baío vãû dán phäú coï 5/5 khu phäú ( coï säú liãûu riãng). PHÁÖN II NHIÃÛM VUÛ GIAÍI PHAÏP PHAÏT TRIÃØN KT-XH NÀM 2005 I. LÉNH VÆÛC KINH TÃÚ: 1. Phaït triãøn thæång maûi dëch vuû: (TM-DV) Thæång maûi dëch vuû doanh säú tàng tæì 15 âãún 20 % - Âaût 68 % säú häü kinh doanh TM-DV, säú lao âäüng tham gia 68 %. 2.Näng lám nghiãûp vaì nuäi träöng thuyí saín: - Âaût 25 % häü saín xuáút näng nghiãûp, 30 % lao âäüng tham gia. Trong âoï saín xuáút näng nghiãûp thuáön tuyï 15 %, saín xuáút näng nghiãûp haìng hoaï 10 %. - ,Bçnh quán thu nháûp 8 triãûu âäöng/lao âäüng/nàm. 3, Vãö xáy dæûng vaì giao thäng: - Bã täng hoaï vaì nhæûa hoaï tæì 4 km- 6 km âæåìng giao thäng näüi thë, xáy dæûng mäüt säú cäúng nhoí, 01 cäúng låïn. - Xin âáöu tæ xáy dæûng hoaìn thaình truû såí UBND, mua sàõm bäø sung âuí thiãút bë. xin bäø sung hoaìn thiãûn træìång Tiãöu hoüc âæa vaìo sæí duûng. . . - Bäø sung hoaìn thiãûn khu âënh cæ phêa Bàõc xin thæûc hiãûn chæång trçnh âäøi âáút láúy cå såí haû táöng. - Xáy dæûng hoaìn thaình loì giãút mäø gia suïc táûp trung. - Quy hoaûüch vaì âæa vaìo sæí duûng baîi raïc måïi vaì âæåìng ra baîi raïc. - Xin âáöu tæ læåïi âiãûn ra caïc vuìng saín xuáút. - San uíi, träöng coí vaì cáy boïng maït 1 sán boïng - Xin âáöu tæ xáy dæûng Træåìng Tiãøu hoüc , náng cáúp Traûm y tãú. - Càõm moïc quy hoaûch caïc Træåìng Tiãøu hoüc, Máöm non vaì 01 säú âæåìng troüng yãúu theo quy hoaûch. - Quy hoaûch Trung tám vàn hoaï, âáút åí cho giaïo viãn. 4.Vãö cäng taïc Âëa chênh: - Âaût täøng säú cáúp Giáúy CNQSD Âáút 70 %, âáút saín xuáút 80 %. - Âiãöu chènh quy hoaûch phuì håüp våïi âàûc thuì phaït triãøn âä thi. - Bäú trê âáút xáy dæûng caïc cäng trçnh phuïc låüi: Træåìng hoüc, cäng trçnh vàn hoïa, thãø duûc thãø thao. - Láûp hoaìn thiãûn bäü âëa chênh näng nghiãûp, âëa chênh xáy dæûng, caïc baín âäö liãn quan. - Tiãún haình láûp giáúy chæïng nháûn quyãön sæí duûng âáút cho caïc nhaì tçnh nghéa, 5. Cäng taïc taìi chênh: - Pháún âáúu tàng thu ngán saïch væåüt 10 % âãún 15 % chè tiãu huyãûn giao. - Chi âaût 100 % kãú hoaûch vaì baío âaím cán âäúi nguäön thu. * Trong âoï:+ Thu âaût 100 % caïc chè tiãu vãö thuãú nhaì âáút, thuãú män baìi, thuãú thu nháûp, lãû phê træåïc baû, thuãú chuyãøn quyãön sæí duûng âáút, nghéa vuû lao âäüng cäng êch, phê An ninh Quäúc phoìng vaì caïc loaûi phê khaïc theo quy âënh. + Váûn âäüng täúi âa caïc nguäön âoïng goïp. * Chi âuïng kãú hoaûch, âuïng muûc âêch. 6. Phaït triãøn nghãö truyãön thäúng: - Phaït triãøn nghãö âan âaït máy tre, saín xuáút laìn xaïch tay, khay âéa træng baìy . - Váûn âäüng caíi caïch phaït triãøn nghãö saín xuáút myî nghãû. II. VÃÖ GIAÏO DUÛC, Y TÃÚ, VSMT, VÀN HOAÏ XAÎ HÄÜI, TDTT: 1.Vãö phaït triãøn giaïo duûc: a. Giaïo duûc Máöm non: - Huy âäüng âaût 95 % säú treí trong âäüt tuäøi âãún træåìng. b. Giaïo duûc Tiãøu hoüc: - Tiãúp tuûc phäúi håüp âeí thæûc hiãûn nhiãûm vuû náng cáúp træåìng Tiãøu hoüc , xáy dæûng hoaìn chènh thaình raìo vaì caïc thiãút bë bãn trong cuía træåìng. - Laìm täút cäng taïc Phäø cáûp vaì chäúng muì chæî í. c. Trung hoüc cå såí: Triãøn khai thæûc hiãûn coï hiãûu quaí cäng taïc xaî häüi hoaï giaïo duûc, duy trç säú læåüng, baío âaím cháút læåüng vaì hiãûu quaí giaïo duûc theo kãú hoaûch âãö ra. . e. Hoaût âäüng cuía Häüi khuyãún hoüc vaì TTHTCÂ: - Cuîng cäú phaït triãøn caïc täø chæïc khuyãún hoüc hoaût âäüng coï hiãûu quaí hån. - Duy trç phaït triãøn caïc loaûi hçnh hoüc táûp cuía TTHTCÂ. - Phaït triãøn maûnh caïc quyî khuyãún hoüc theo nhiãöu loaûi hçnh. 2. Vãö chàm soïc sæïc khoeí cuía nhán dán: - Pháún âáúu âaût 95 % âãún 100 % vãö thæûc hiãûn caïc chæång trçnh y tãú Quäúc gia. - 100 % säú bãûnh nhán phaíi âæåüc traûm y tãú âiãöu trë. - Thæûc hiãûn âaût 100 % chè tiãu âçnh saín, aïp duûng caïc biãûn phaïp traïnh thai vaì caïc cäng taïc vãö chênh saïch dán säú. 3. Vãö vàn hoaï vàn nghãû - TDTT- Du lëch: - Tiãúp tuûc chè âaûo caïc khu phäú vàn hoaï tiãúp tuûc xáy dæûng cáúp khu phäú vàn hoaï vaì âån vë vàn hoaï cao hån, chuï troüng chiãöu sáu trong chè âaûo vaì thæûc hiãûn. - Phaït âäüng xáy dæûng phæåìng vàn hoaï trong dëp 30 nàm xáy dæûng quã hæång. - Täø chæïc lãù kyí niãûm 30 nàm xáy dæûng quã hæång trong dëp lãù 2/9. - Thaình láûp thãm 2 CLB vàn nghãû cáúp khu phäú. - Thaình láûp caïc âäüi tuyãøn boïng daï, boïng chuyãön, cáöu läng, âiãön kinh, âua thuyãön, båi läüi, boïng baìn . - Náng cao hoaût âäüng thäng tin tuyãn truyãön, xáy dæûng chæång trçnh phaït thanh t âæa âaìi truyãön thaình vaìo hoaût âäüng hiãûu quaí. 4. Vãö chênh saïch xaî häüi-Xoaï âoïi giaím ngheìo: - Haûn chãú mæïc tháúp nháút taïi ngheìo vaì ngheìo måïi cuía giai âoaûn 2005 -2006, âæa tyí lãû häü ngheìo giaím coìn 7 % vaìo nàm 2005 vaì 6,5 % cuäúi nàm 2006. -, xáy dæûng 01 âãún 02 nhaì tçnh nghéa, 2 nhaì tçnh thæång, 3 âãún 5 nhaì âaûi âoaìn kãút. - Pháún âáúu giaím täúi thiãøu häü ngheìo trong diãûn âäúi tæåüng chênh saïch, coï cäng, khäng coï âäúi tæåüng diãûn 929 vaì âäúi tæåüng coï cäng khaïc täön âäüng. - 100 % häü ngheìo âæåüc häù tråü phaït triãøn kinh tãú, caïc âäúi tæåüng chênh saïch xaî häüi khaïc âæåüc giuïp âåí vaì âåí âáöu. III. Täø chæïc bäü maïy. - Tiãúp tuûc náng cao cäng taïc quaín lyï âiãöu haình cuía UBND, baío âaím theo quy chãú âaî âæåüc ban haình. -Thæûc hiãûn âãö aïn caíi caïch thuí tuûc haình chênh theo cå chãú"Mäüt cæía "sau khi âæåüc cáúp tháøm quyãön phã duyãût - Tiãúp tuûc kiãûn toaìn cäng taïc caïn bäü theo âuïng NÂCP, hæåïng dáùn cuía caïc cáúp. - Triãøn khai nhiãûm vuû báöu cæí khoïm træåíng nhiãûm kyì måïi theo quy chãú cuía UBND tènh ban haình. IV. Cäng taïc chênh saïch dán täüc vaì chênh saïch tän giaïo: 1. Ngoaìi caïc chæång trçnh, kãú hoaûch âaî nãu trãn cáön táûp trung mäüt säú màût khaïc âãø thæûc hiãûn chênh saïch nhæ sau: - Täø chæïc caïc hoaût âäüng tuyãn truyãön, phäø biãún chuí træång cuía Âaíng, phaïp luáût cuía Nhaì næåïc, caïc kiãún thæïc cå baín vaì cáön thiãút nhàòm náng cao nàng læûc vaì nháûn thæïc cho âäöng baìo. - Âáöu tæ, häù tråü hoaût âäüng phäúi håüp tråü giuïp, täø chæïc caïc lãù häüi truyãön thäúng âãø âäöng baìo caíi thiãûn âæåüc nãúp säúng, phaït huy âæåüc truyãön thäúng vàn hoaï täút âeûp cuía mçnh vaì con em coï âuí âiãöu kiãûn tham gia hoüc táûp, sinh hoaût hoaì nháûp våïi cäüng âäöng. 2. Tiãúp tuûc thæûc hiãûn coï hiãûu quaí näüi dung Nghë âënh 26/CP cuía Chênh phuí vãö cäng taïc tän giaïo, gàõn hoaût âäüng tän giaïo våïi viãûc thæûc hiãûn chuí træång cuía Âaíng, phaïp luûát cuía Nhaì næåïc vaì cäng taïc xáy dæûng, phaït triãøn kinh tãú åí âëa phæång, xáy dæûng mäúi âoaìn kãút chàût cheî giæîa caïc tän giaïo våïi cäüng âäöng dán cæ vaì caïc täø chæïc xaî häüi, taûo ra nhæîng hoaût âäüng vç sæû phäön vinh cuía cäüng âäöng vaì quã hæång, âáút næåïc. V- Lénh væûc Quäúc phoìng, An ninh vaì thi haình phaïp luáût: - Hoaìn thaình caïc chè tiãu vãö tuyãøn quán, huáún luyãûn DQTV. - Pháún âáúu khäng coï täüi phaûm nghiãm troüng, tai tãû naûn nghiãm troüng xaíy ra - Xáy dæûng âaût âån vë trong saûch væîng maûnh trong cäng taïc Quäúc phoìng - An ninh vaì thi haình phaïp luáût. Hoạt động 2 ( 30 phút): II. Thế nào là công nghiệp hoá hiện đại hoá: GV: Trình bày về một số đặc điểm quá trình phát triển kinh tế- xã hội ở nước ta giai đoạn 2001 - 2010( trang 17, 18, 19 sgv) GV: Chốt lại 2 vấn đề cho HS. HS: Nghe và chép nội dung vào vở. * Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước đòi hỏi phải ứng dụng những thông tin, công nghệ mới làm cho sự phát triển KT- XH đạt tốc độ cao, tăng trưởng nhanh và bền vững hơn. * Quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước tất yếu dẩn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, sự phát triển KT- XH ở địa phương phải theo xu hướng chuyển dịch cơ cấu KT. Hoạt động 3 ( 20 phút); III. 4 lĩnh vực công nghệ trọng điểm: GV:Nhánh mạnh ý nghĩa phát triển các lĩnh vực để tạo bước nhãy vọt về kinh tế. GV: Giải thích từng nội dung GV: Cho HS ghi nội dung ở trang 21 SGV. HS: Ghi nội dung vào vở. VI. Đánh giá xếp loại chủ đề 2 (30 phút): GV: Đánh giá chung giờ học GV: Cho HS trả lời ND sau bằng bài thu hoạch: ? Tại sao chúng ta cần nắm được phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của đất nước nói chung. HS: Viết bài thu hoạch. VII. Tài liêu tham khảo ( 2 phút): - HS: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.

File đính kèm:

  • docCHU DE 2.doc
Giáo án liên quan