Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 8: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam

I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

- Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc.

- Phoå bieán caùc quy ñònh.

- Kiểm tra bài cũ:

+ Nhiệm vụ của HS trong xây dựng nền QPTD-ANND?

+ Biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND?

 

I/QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

 1/- Tổ chức và hệ thống tổ chức trong QĐND VN:

 a/.Tổ chức:

 *QĐNDVN đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của ĐCSVN,thuộc quyền thống lĩnh của chủ tịch nước và chỉ huy điều hành của Bộ trưởng BỘ QUỐC PHÒNG

 *QĐNDVN gồm:

- Bộ đội chủ lực

- Bộ đội địa phương

- Bộ đội biên phòng

Có lực lượng thường trực và lực lượng dự bị

 b/ Hệ thống tổ chức:

- Nhìn tổng quát, tổ chức QĐND VN bao gồm:

 + Bộ Quốc phòng

 + Các cơ quan Bộ QP

 + Các đơn vị trực thuộc Bộ QP

 + Các bô, ban chỉ huy quân sự.

 

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 26/03/2021 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 8: Tổ chức quân đội và công an nhân dân Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 8 TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: - Hiểu được chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an. - Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an. Xây dựng ý thức trách nhiệm và tích cực góp phần xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: + Nhiệm vụ của HS trong xây dựng nền QPTD-ANND? + Biện pháp xây dựng nền QPTD-ANND? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) I/QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 1/- Tổ chức và hệ thống tổ chức trong QĐND VN: a/.Tổ chức: *QĐNDVN đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của ĐCSVN,thuộc quyền thống lĩnh của chủ tịch nước và chỉ huy điều hành của Bộ trưởng BỘ QUỐC PHÒNG *QĐNDVN gồm: - Bộ đội chủ lực - Bộ đội địa phương - Bộ đội biên phòng Có lực lượng thường trực và lực lượng dự bị b/ Hệ thống tổ chức: - Nhìn tổng quát, tổ chức QĐND VN bao gồm: + Bộ Quốc phòng + Các cơ quan Bộ QP + Các đơn vị trực thuộc Bộ QP + Các bô, ban chỉ huy quân sự. 30 P - Tổ chức và hệ thống tổ chức trong QĐND VN: + QĐND VN mang bản chất công nhân VN, mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Một QĐ từ nhân dân mà ra, từ nhân dân mà chiến đấu vì mục tiêu “ ĐLDT và CNXH ”. + QĐND VN gồm BĐCL, BĐĐP, bộ đội biên phòng, có lực lượng thường trực và LLDBĐV - Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có các bộ chỉ huy quân sự, ban chỉ huy ( tỉnh đội, huyện đội) III/ Keát thuùc Cuûng coá : - QĐND VN là một tổ chức quân sự, tổ chức nồng cốt của LLVT nhân dân VN, do Đảng, Nhà nước VNXHVN lãnh đạo, giáo dục rèn luyện và quản lý, làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. - Hệ thống tổ chức trong QĐND VN thống nhất, chặt chẽ, nghiêm ngặt từ toàn quân đến cơ sở. Mỗi cơ quan, đơn vị trong QĐ có chức năng nhiệm vụ cụ thể của mình, cùng nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của QĐND VN.Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 8.doc
Giáo án liên quan