Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 12: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo

I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU

- Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc.

- Phoå bieán caùc quy ñònh.

- Kiểm tra bài cũ:

Hình thức tuyển sinh của các trường trong QĐ ?

 

II- NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO:

 1.Hệ thống nhà trường công an:

 a) Các học viện:

- Học viện An ninh.

- Học viện Cảnh sát.

- Học viện tình báo.

 b) Các trường đại học:

- Đại học an ninh

- Đại học cảnh sát

- Đại học phòng cháy-chữa cháy.

 c) Các trường khác:

- Trung cấp An ninh I và II.

- Trung cấp Cảnh sát I, II và III.

- Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an.

- Trung cấp cảnh sát vũ trang.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ hậu cần Công an.

- Trường Văn hóa I, II, III.

 Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố.

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 12 - Tiết 12: Nhà trường quân đội, công an và tuyển sinh đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo aùn soá 12 NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI, CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO I. MUÏC TIEÂU TIEÁT HOÏC: Nắm được các hệ thống nhà trường trong Quân đội và Công an; hiểu rõ chế độ tuyển sinh đào tạo hằng năm vào các trường quân sự và công an. Xây dựng ý thức trách nhiệm, định hướng nghề nghiệp quân sự, công an. II. TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP: PHAÀN NOÄI DUNG LVÑ PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC I / PHAÀN MÔÛ ÑAÀU - Taäp hôïp ñoäi nguõ, kieåm tra só soá, trang phuïc. - Phoå bieán caùc quy ñònh. - Kiểm tra bài cũ: Hình thức tuyển sinh của các trường trong QĐ ? 10 p Ñoäi hình 4 haøng ngang : - GV - HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp ñoäi hình 4 haøng ngang. o o o o o o o o o o : gọi 2 H/s KT o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o à GV nhận xét cho điểm . ( GV ) II- NHÀ TRƯỜNG CÔNG AN VÀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO: 1.Hệ thống nhà trường công an: a) Các học viện: - Học viện An ninh. - Học viện Cảnh sát. - Học viện tình báo. b) Các trường đại học: - Đại học an ninh - Đại học cảnh sát - Đại học phòng cháy-chữa cháy. c) Các trường khác: - Trung cấp An ninh I và II. - Trung cấp Cảnh sát I, II và III. - Trung cấp Kỹ thuật nghiệp vụ Công an. - Trung cấp cảnh sát vũ trang. - Bồi dưỡng nghiệp vụ hậu cần Công an. - Trường Văn hóa I, II, III. Ngoài ra còn có 3 trung tâm bồi dưỡng của các tổng cục; 64 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trực thuộc công an các tỉnh, thành phố. 2. Tuyển sinh đào tạo đại họcchủ. a/Mục tiêu,nguyên tấc tuyển chọn; -Mục tiêu:Đảm bảo đúng qui trình,đối tượng,chỉ tiêu,tiêu chuẩn,đúng qui chế dân chủ - Nguyên tắc: Bộ trưởng Công an phân bổ và hướng dẫn cụ thể. b) Tiêu chuẩn và điều kiện tuyển chọn: - Trung thành với Tổ quốc, lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng, gương mẫu, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, sức khỏe, trình độ học vấn, năng khiếu phù hợp, có nguyện vọng phục vụ trong Công an. - Có qui định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện, với từng lực lượng, từng vùng, miền và thời kỳ cụ thể. *. Lưu ý: - Tất cả các thí sinh dự thi đều phải qua sơ tuyển. - Về tuổi đời: Học sinh phổ thông không quá 20 tuổi: học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi. - Học sinh nữ do chỉ tiêu tuyển sinh qui định. - Thí sinh không trúng tuyển được tham gia xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng khối dân sự. c) Ưu tiên tuyển chọn: Sinh viên, học viên tốt nghiệp xuất sắc ở các trường dân sự có đủ tiêu chuẩn để đào tạo. bổ sung vào Công an. d/Tuyển chọn,đào tạo công dân ở miền núi,vùng cao, vùng sâu,vùng xa,biên giới,hải đảo: Công dân là người dân tộc thiểu số hoặc công dân khác có thời gian thường trú từ 10 năm liên tục trở lên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. e/ Chọn cử học sinh, sinh viên, cán bộ công an nhân dân đào tạo tại các cơ sở giáo dục ngoài Công an: Để đào tạo ngành nghề thích hợp phục vụ nhiệm vụ công tác ở trong ngành Công an. 30 P - Hiện nay, Công an nhân dân có 3 học viện đào tạo đại học và một số trường đại học, cao đẳng, trung học .v.v * Lưu ý: - Sơ tuyển tại Công an các tỉnh, trực thuộc trung ương nơi thí sinh đăng kí hộ khẩu thường trú. - Tuổi đời tính đến năm dự thi. -Bộ trưởng Công an có hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục tuyển chọn công dân vào Công an. - Việc sơ tuyển học sinh nữ do giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển sinh. - Việc tuyển chọn sĩ quan, hạ sĩ quan được đào tạo các chuyên ngành phù hợp tại các trường công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an quy định. - Để đảm bảo an ninh, trật tự các địa bàn trọng yếu, hằng năm Bộ Công an được ưu tiên tuyển chọn công dân là người dân tộc thiểu số - Bộ Công an có kế hoạch tuyển chọn, công khai chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn và thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, nghiệp vụ pháp luật, phù hợp với yêu cầu công tác của Công an nhân dân. III/ Keát thuùc Cuûng coá : - Hiện nay hệ thống nhà trường Công an được đặt trong hệ thống giáo dục quốc dân. - Học sinh thanh niên cần học tập tìm hiểu để hiểu được hệ thống nhà trường Công an và công tác tuyển sinh đào tạo đại học trong các trường Công an, có định hướng nghề nghiệp, tự nguyện thi vào học trường Công an và phục vụ lâu dài. - Nhaän xeùt ,ñaùnh giaù tieát hoïc - Xuoáng lôùp. 5p Ñoäi hình taäp trung GV nhaän xeùt, daën doø. GV hoâ “giaûi taùn” lôùp ñoàng thanh hoâ “khoeû”.

File đính kèm:

  • docTIET 12.doc