Giáo án Giáo dục Quốc phòng Lớp 12 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010

1. Mục đích: cấu trúc gồm:

I. Đội ngũ tiểu đội

II. Đội ngũ trung đội

 + Kiến thức:

Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo sức mạnh trong chấp hành kỉ luật,kỉ cương, trong thống nhất ý chí và hành động. nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội.

 + Kĩ năng:

Thực hiện thuần thục động tác đội ngũ từng người không có súng và động tác chỉ huy đội hình cơ bản của tiểu đội, trung đội bằng các khẩu lệnh.

 + Thái độ hành vi (ý thức):

Xây dựng ý thức trách nhiệm, chức kỉ luật của học sinh với nội dung tập luyện của các động tác đội ngũ người và đội ngũ tiểu đội, trung đội, góp phần xây dựng tác phong, nếp sống kỉ luật, kỉ cương của công dân.

2. Yêu cầu: nắm vững nội dung của bài, thực hành thuần thục động tác chỉ huy đơn vị.

 

 

doc78 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Lớp 12 - Chương trình học cả năm - Năm học 2009-2010, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
/2/2011 Bµi 9: tr¸c nhiÖm cña häc sinh víi nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh tæ quèc PhÇn I ý ®Þnh gi¶ng bµi I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Về kiến thức Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Về thái độ Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. II.NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM Cấu trúc nội dung - Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia. - Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Trọng tâm - Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia. III. Thêi gian: - Tổng số: 03 tiết. - Phân bố: Tiết 1,2: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia. Tiết 3: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tæ quốc. Iv. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Nghiªn cøu kÜ Sgk vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, so¹n gi¸o ¸n. 2. Học sinh : - Đọc trước bài. V. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Tập trung. 2. Phương pháp: - Giáo viên: Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề. - Học sinh: Nghe, thảo luận, tr¶ lêi c©u hái, ghi chép ý chính. VI. ĐỊA ĐIỂM - Phòng học. PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT - Nội Dung Tiết 30,31 : Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI Néi dung Ph­¬ng ph¸p VËt chÊt I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ AN NINH QUỐC GIA 1. An ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia a. An ninh quốc gia: b. Bảo vệ an ninh quốc gia: 2. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. - 5 nhiÖm vô. 3. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia. - 7 néi dung: a Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. b. Bảo vệ an ninh kinh tế. c. Bảo vệ an ninh văn hoá, tư tưởng. d. Bảo vệ an ninh dân tộc. e. Bảo vệ an ninh tôn giáo. g. Bảo vệ an ninh biên giới. h. Bảo vệ an ninh thông tin. Gv: H­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chinh trong Sgk, nhÊn m¹nh tÝnh chÊt quan träng cña an ninh quèc gia, liªn hÖ thùc tÕ trªn thÕ giíi vµ ®Þa ph­¬ng. Hs: Nghiªn cøu Sgk, n¾m néi dung chÝnh, nghe, liªn hÖ thùc tÕ vµ ghi ý chÝnh. Gv: H­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chinh trong Sgk, nhÊn m¹nh tÝnh chÊt quan träng cña an ninh quèc gia, liªn hÖ thùc tÕ trªn thÕ giíi vµ ®Þa ph­¬ng. Hs: Nghiªn cøu Sgk, n¾m néi dung chÝnh, nghe, liªn hÖ thùc tÕ vµ ghi ý chÝnh. Sgk,Sgv, gi¸o ¸n, tµi liÖu cËp liªn quan. Sgk,Sgv, gi¸o ¸n, tµi liÖu cËp liªn quan. III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Nhận xét giê học. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1,2,3 Sgk trang 89. TiÕt 32: Bµi 9: tr¸c nhiÖm cña häc sinh víi nhiÖm vô b¶o vÖ an ninh tæ quèc PhÇn I ý ®Þnh gi¶ng bµi I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Về kiến thức Hiểu được tầm quan trọng của an ninh quốc gia và một số nội dung cơ bản trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 2. Về thái độ Xây dựng ý thức trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm cụ bảo vệ an ninh quốc gia. II.NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM Cấu trúc nội dung - Phần 1: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia. 2. Trọng tâm - Phần 2: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. III. Thêi gian: - Tổng số: 03 tiết. - Phân bố: Tiết 1,2: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh quốc gia. Tiết 3: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tæ quốc. Iv. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Nghiªn cøu kÜ Sgk vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, so¹n gi¸o ¸n. 2. Học sinh : - Đọc trước bài. V. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Tập trung. 2. Phương pháp: - Giáo viên: Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề. - Học sinh: Nghe, thảo luận, tr¶ lêi c©u hái, ghi chép ý chính. VI. ĐỊA ĐIỂM - Phòng học. PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT - Nội Dung Tiết 32: Học sinh với nhiệm vụ bảo vệ an ninh tæ quốc. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI Néi dung Ph­¬ng ph¸p VËt chÊt II. HỌC SINH VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm 2. Thực hiện tốt những nội dung bảo vệ an ninh quốc gia 3. Nêu cao cảnh giác, chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc Gv: H­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk, nhÊn m¹nh tÝnh chÊt quan träng cña an ninh quèc gia, liªn hÖ thùc tÕ trªn thÕ giíi vµ ®Þa ph­¬ng. Hs: Nghiªn cøu Sgk, n¾m néi dung chÝnh, nghe, liªn hÖ thùc tÕ vµ ghi ý chÝnh. Sgk,Sgv, gi¸o ¸n, tµi liÖu cËp nhËt liªn quan. III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Nhận xét giê học. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1,2,3 Sgk trang 89. TiÕt 33: Ngµy 2/3/2011 Bµi 7: lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. VÒ kiÕn thøc HiÓu râ kh¸i niÖm, ý nghÜa, yªu cÇu, cña c¸c t­ thÕ ®éng t¸c lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. VÒ kü n¨ng B­íc ®Çu biÕt vËn dông phï hîp víi c¸c lo¹i ®Þa h×nh ®Þa vËt. VÒ th¸i ®é. TÝch cùc luyÖn tËp kh«ng ng¹i khã, ng¹i bÈn. II.NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM Cấu trúc nội dung - Phần I: Những vấn đề chung về ®Þa h×nh, ®Þa vËt. - PhÇn II: c¸ch lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. 2. Trọng tâm - ý nghÜa, yªu cÇu cña lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt III. Thêi gian: - Tổng số: 02 tiết. - Phân bố: Tiết 1: - Phần I: Những vấn đề chung về ®Þa h×nh, ®Þa vËt. Tiết  2: - PhÇn II : C¸ch lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. Iv. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Nghiªn cøu kÜ Sgk vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, so¹n gi¸o ¸n. 2. Học sinh : - Đọc trước bài. V. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Tập trung. 2. Phương pháp: - Giáo viên: Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề. - Học sinh: Nghe, thảo luận, tr¶ lêi c©u hái, ghi chép ý chính. VI. ĐỊA ĐIỂM - Phòng học. PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT - Nội Dung Tiết 33 : Phần I: Những vấn đề chung về ®Þa h×nh, ®Þa vËt. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 35 phót Néi dung Ph­¬ng ph¸p VËt chÊt Nh÷ng vÊn ®Ì chung vÒ lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. Kh¸i niÖm vÒ ®Þa h×nh, ®Þa vËt. §Þa h×nh, ®Þa vËt che khuÊt. §Þa h×nh, ®Þa vËt che ®ì. §Þa h×nhtrèng tr¶i. ý nghÜa, yªu cÇu: ý nghÜa. Yªu cÇu. Nh÷ng ®iÓm chó ý khi lîi dông. Môc ®Ých lîi dông(lîi dông ®Ó lµm g× ?). vÞ trÝ lîi dông(lîi dông ë ®©u). ®éng t¸c lîi dông phï hîp(vËn dông ®éng t¸c, t­ thÕ nµo). Gv: H­íng dÉn Hs t×m hiÓu néi dung chÝnh trong Sgk®­a ra t×nh huèng cô thÓ ®Ó Hs vËn dông. Hs: Nghiªn cøu Sgk, n¾m néi dung chÝnh, nghe, ®­a ra ®éng t¸c, vÞ trÝ lîi dông t×nh huèng cña Gv ®Æt ra, ghi ý chÝnh. Sgk,Sgv, gi¸o ¸n, tµi liÖu liªn quan. III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Nhận xét giê học. - Bµi tËp vÒ nhµ: C©u hái 1,2,3,4,5 Sgk trang 71. TiÕt 34: Bµi 7: lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt PhÇn I: ý ®Þnh gi¶ng bµi I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. VÒ kiÕn thøc HiÓu râ kh¸i niÖm, ý nghÜa, yªu cÇu, cña c¸c t­ thÕ ®éng t¸c lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. VÒ kü n¨ng B­íc ®Çu biÕt vËn dông phï hîp víi c¸c lo¹i ®Þa h×nh ®Þa vËt. VÒ th¸i ®é. TÝch cùc luyÖn tËp kh«ng ng¹i khã, ng¹i bÈn. II.NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM Cấu trúc nội dung - Phần I: Những vấn đề chung về ®Þa h×nh, ®Þa vËt. - PhÇn II: c¸ch lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. 2. Trọng tâm - Thùc hµnh lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. III. Thêi gian: - Tổng số: 02 tiết. - Phân bố: Tiết 1: - Phần I: Những vấn đề chung về ®Þa h×nh, ®Þa vËt. Tiết  2: - PhÇn II : C¸ch lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. Iv. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Nghiªn cøu kÜ Sgk vµ c¸c tµi liÖu liªn quan, so¹n gi¸o ¸n. 2. Học sinh : - Đọc trước bài. V. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: Tập trung. 2. Phương pháp: - Giáo viên: Thuyết trình, vấn đáp, nêu vấn đề. - Học sinh: Nghe, thảo luận, tr¶ lêi c©u hái, ghi chép ý chính. VI. ĐỊA ĐIỂM - Phòng học. PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 05 PHÚT - Nội Dung Tiết 34 : PhÇn II : C¸ch lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 10 phót 1.Lên Lớp: 10 Phút Nội dung – thời gian Phương pháp Vật chất PhÇn II : C¸ch lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. 1. Lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt che ®ì: - VÞ trÝ lîi dông. - T­ thÕ ®äng t¸c khi lîi dông. - Chó ý. 2. Lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt che ®ì: - VÞ trÝ lîi dông. - T­ thÕ ®äng t¸c khi lîi dông. 3. VËn ®éng qua ®Þa h×nh trèng tr¶i. * Giáo viên: - H­íng dÉn HS vËn dông c¸c t­ thÕ, ®éng t¸c ®· häc phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ vµ tæ chøc luyÖn tËp. * Học sinh: Nghe, ghi nhí vµ thùc hiÖn luyÖn tËp theo h­íng dÉn cña Gv vµ c¸n bé phô tr¸ch. S¸ch gi¸o khoa, tranh c¸c t­ thÕ, ®éng t¸c vËn ®éng. Vë ghi, bót ®Ó ghi chÐp. Sóng tiÓu liªn AK(®ñ cho mçi tæ) 2. Tổ chức luyện tập 20 phút KẾ HOẠCH LUYỆN TẬP, héi thao Nội dung Thời gian Tổ chức và phương pháp Vị trí và hướng tập Ký tín hiệu luyện tập Người phụ trách Vật chất LuyÖn tËp lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt 25phút LuyÖn tËp, ®¬n vÞ tæ. T¹i sân trường. Cßi: - 1 tiÕng: B¾t ®Çu tËp, - 2 tiÕng: NghØ lao t¹i chç, - 1 håi dµi: TËp hîp ®¬n vÞ. Trong qu¸ tr×nh tËp nghe theo khÈu lÖnh cña GV vµ chØ huy. Giáo viên, trung ®éi tr­ëng vµ tiÓu ®éi tr­ëng. S¸ch gi¸o khoa, tranh c¸c t­ thÕ, ®éng t¸c vËn ®éng. Sóng tiÓu liªn AK(mçi tæ 6 khÈu) III.KẾT THÚC BÀI GIẢNG 5 phút - Giải đáp thắc mắc. - Nhận xét giê học. -Kiểm tra vật chất, vò khÝ, xuèng líp. - Bµi tËp vÒ nhµ: TiÕp tôc luyÖn tËp c¸c ®éng t¸c ®· häc. TiÕt 35: Ngµy 10/3/2011 KiÓm tra häc kú II PhÇn 1. ý ®Þnh kiÓm tra I.Môc ®Ých yªu cÇu: 1. KiÕn thøc. KiÓm tra ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. 2.Th¸i ®é: TrËt tù, nghiªm tóc trong qu¸ tr×nh kiÓm tra. Néi dung: Bµi 7: Lîi dông ®Þa h×nh, ®Þa vËt. III. Thêi gian : 45 phót IV.H×nh thøc kiÓm tra: Thùc hµnh. V. §Þa ®iÓm : t¹i s©n tr­êng. VI.vËt chÊt : - Gv: Gi¸o ¸n, vËt chÊt. Hs: Bµn Gv, sóng AK: 4 khÈu. phÇn 2. thùc hµnh kiÓm tra i. tæ chøc kiÓm tra 1. æn ®Þnh tæ chøc, kiÓm tra qu©n sè, vËt chÊt. 2. Phæ biÕn c¸c quy ®Þnh. 3. TiÕn hµnh kiÓm tra. II. Thùc hµnh kiÓm tra Néi dung Ph­¬ng ph¸p tæ chøc VËt chÊt Néi dung: VËn dông c¸c t­ thÕ ®éng t¸c vËn ®éng ®· häc ë bµi 6 trªn ®Þa h×nh cô thÓ ®­îc bè trÝ s½n. Gv Gv: Gäi tõng nhãm Hs kiÓm tra mçi nhãm 3 em) Hs: Thùc hµnh kiÓm tra trªn s©n kiÓm tra. Gv: quan s¸t, nhËn xÐt vµ cho ®iÓm. Gv: gi¸o ¸n, sæ ®iÓm, cê nheo 3 c¸i. Hs: Sóng AK(3khÈu), trang phôc theo quy ®Þnh iii. kÕt thóc kiÓm tra 1. NhËn xÐt chung 4. Xuèng líp. T©n kú, th¸ng 3/2011 Gv: TrÇn S¬n Giang

File đính kèm:

  • docGAQP12 mau moi 3 cot 2010-2011.doc