Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 26

A. THỦ TỤC BÁO CÁO

 - Tập hợp đội ngũ, kiểm tra sĩ số.

 - Phổ biến các quy định.

 - Phổ biến ý định báo cáo.

B. THỰC HÀNH BÁO CÁO

I. MỤC TIÊU

 1. Về kiến thức

 - Hiểu được ý nghĩa của điều lệnh đội ngũ là tạo được sức mạnh trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương, trong thống nhất ý chí và hành động.

 - Nắm chắc thứ tự các bước tập hợp đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 2. Về kĩ năng

 - Thực hiện thuần thục động tác tập hợp đội ngũ của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng và động tác đội ngũ từng người không có súng.

 

doc28 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 1 đến Tiết 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aùi, roài laép hoäp tieáp ñaïn khoâng coù ñaïn vaøo suùng . - Tay phaûi naém oáp loùt tay, ngöôøi hôi nghieâng sang traùi, ñuøi traùi co leân ngang thaét löng, tay phaûi ñöa suùng ñaët leân ñuøi traùi, ñoàng thôøi baøn tay traùi thu veà uùp döôùi ngöïc . - Duøng söùc cuûa tay traùi vaø hai chaân naâng ngöôøi daäy, chaân phaûi böôùc moät böôùc ngang baøn tay traùi, ñoàng thôùi xoay muõi baøn tay traùi veà tröôùc, chaân traùi duoãi thaúng . - Duøng söùc cuûa tay traùi vaø hai chaân ñaåy ngöôøi ñöùng daäy, keùo chaân traùi leân saùt chaân phaûi veà tö theá ñöùng nghieâng . * Ñoái vôùi suùng CKC : - Caùc thöù töï, ñoäng taùc cô baûn nhö vôùi suùng AK, khaùc nhaát laø choå laép ñaïn vaø thaùo ñaïn . YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN. ******************** I/- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : a/ Muïc ñích : Daïy cho hoïc sinh nhaän bieát vaø söû duïng ñöôïc suùng AK vaø CKC . Bieát laáy thöôùc ngaém, ñöôøng ngaém cô baûn, ñöôøng ngaém ñuùng . Ñaûm baûo an toaøn veà ngöôøi vaø vuõ khí . b/ Yeâu caàu : Naém ñöôïc tính naêng chieán ñaáu cuûa suùng, thöïc hieän caùc ñoäng taùc khi baén . Bieát reøn luyeän keát hôïp noäi dung khaùc. Tuyeät ñoái an toaøn, giöõ gìn toát binh khí. Ñaït yeâu caàu khi kieåm tra. II/- NOÄI DUNG, TROÏNG TAÂM : a/ Vaán ñeà huaán luyeän 1 : Ngaém baén . Laáy thöôùc ngaém . Laáy ñöôøng ngaém cô baûn . Laáy ñöôøng ngaém ñuùng . b/ Vaán ñeà huaán luyeän 2 : Tö theá ñoäng taùc chuaån bò baén, baén vaø thoâi baén suùng tieåu lieân AK c/ Vaán ñeà huaán luyeän 3 : Baén muïc tieâu coá ñònh . III/- THÔØI GIAN : 8tieát Lyù thuyeát : 2 tieát . Thöïc haønh :6 tieát . IV/- TOÅ CHÖÙC, PHÖÔNG PHAÙP : a/ Toå chöùc : - Laáy lôùp hoïc laøm ñôn vò leân lôùp. - Laáy toå laøm ñôn vò oân luyeän. Toå tröôûng quaûn lyù toå. b/ Phöông phaùp : - Ngöôøi daïy : phöông phaùp dieãn giaûng vaø laøm maãu. + Khaåu leänh laøm nhanh khaùi quaùt. + Vöøa laøm vöøa phaân tích. + Lieân keát ñoäng taùc. - Ngöôøi hoïc : nghe, nhìn, töï nghieân cöùu vaø thöïc haønh oân luyeän. V/- ÑÒA ÑIEÅM : - Saân tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Caûnh . VI/- VAÄT CHAÁT : - Tranh veõ. Suùng AK, CKC. Giaùo aùn. BAØI 6 : KÓ YHUAÄT SÖÛ DUÏNG LÖÏU ÑAÏN ************* ( TIEÁT 24,25,26) TÍNH NAÊNG, CAÁU TAÏO MOÄT SOÁ LOAÏI LÖÏU ÑAÏN : Löïu ñaïn caàu 97 Vieät Nam : Tính naêng chieán ñaáu : - Duøng ñeå tieâu dieät sinh löïc ñòch chuû yeáu baèng maõnh gang vuïn . Baùn kính saùt thöông 5 meùt . Thôøi gian chaùy chaäm töø khi phaùt löûa ñeán khi löïu ñaïn phaùt noå laø 3,2s – 4,2s . Toaøn boä löïu ñaïn naëng 450g . b. Caáu taïo : Löïu ñaïn goàm 2 boä phaän : - Thaân löïu ñaïn : Voû baèng gang coù nhieàu khía taïo thaønh muùi, ñöôøng kính 50mm . Coå voû löïu ñaïn coù ren ñeå lieân keát vôùi boä phaän gaây noå . Khi laép boä phaän gaây noå löïu ñaïn daøi 98mm, beân trong chöùa 45g thuoác noå TNT. - Boä phaän gaây noå : Laép vaøo thaân löïu ñn5 baèng ren . + Thaân boä phaän gaây noå ñeå chöùa buùa, kim hoûa vaø loø xo buùa, kim hoûa, choát an toaøn, phía treân coù tai giöõ ñaàu caàn baåy, loã chöùa choát an toaøn, phía döôùi coù ren ñeå lieân keát vôùi thaân löïu ñaïn + Buùa vaø kim hoûa . + Loø xo buùa vaø kim hoûa . + Kíp, haït löûa vaø daây chaùy chaäm . + Caàn baåy ( moû vòt ) . + Choát an toaøn vaø voøng keùo . c. Chuyeån ñoäng gaây noå : - Bình thöôøng choát an toaøn giöõ moû vòt khoâng cho moû vòt baät leân, caàn baåy ñeø buùa vaø kim hoûa ngöûa veà phía sau thaønh theá göông . - Khi ruùt choát an toaøn, caàn baåy baät leân khoûi tai giöõ, loø xo ñaåy buùa veà phía tröôùc ( theo kieåu ñaäp voøng ) kim hoûa choïc vaøo haït löûa, haït löûa phaùt löûa ñoát chaùy thuoác chaùy chaäm, thuoác chaùy chaäm chaùy heát phuït löûa vaøo kíp laøm kíp noå gaây noå löïu ñaïn . 2. Löïu ñaïn phi 1 : a. Tính naêng chieán ñaáu : Löïu ñaïn phi 1 duøng ñeå tieâu dieät sinh löïc ñòch chuû yeáu baèng maõnh gang vuïn . Baùn kính saùt thöông 5 meùt . Thôøi gian chaùy chaäm töø khi phaùt löûa ñeán khi löïu ñaïn phaùt noå laø 3,2s – 4,2s . Toaøn boä löïu ñaïn naëng 450g . b. Caáu taïo : Löïu ñaïn goàm hai boä phaän chính : - Thaân löïu ñaïn : Voû baèng gang coù nhieàu khía taïo thaønh muùi. Coå voû löïu ñaïn coù ren ñeå lieân keát vôùi boä phaän gaây noå . Beân trong chöùa 45g thuoác noå TNT. - Boä phaän gaây noå: laép vaøo thaân löïu ñaïn baèng ren . + Oáng kim hoûa ñeå chöùa loû xo, kim hoûa, choát an toaøn . + Moû vòt ñeå giöõ ñuoâi kim hoûa, baûo ñaõm an toaøn khi löïu ñaïn chöa duøng . + Haït löûa ñeå ñoát chaùy daây chaùy chaäm . + Oáng chöùa thuoác chaùy chaäm ñeå chuyeàn löûa vaøo kíp . + Kíp ñeå gaây noå löïu ñaïn . c. Chuyeån ñoäng gaây noå : - Bình thöôøng choát an toaøn giöõ moû vòt khoâng cho moû vòt baät leân, ñaàu moû vòt giöõ ñuoâi kim hoûa . - Khi ruùt choát an toaøn, moû vòt khoâng bò giöõ rôøi ra, ñaàu moû vòt rôøi khoûi kim hoûa, loø xo bung ra ñaåy kim hoûa ñaäp vaøo haït löûa, haït löûa phaùt löûa ñoát chaùy thuoác chaùy chaäm, thuoác chaùy chaäm chaùy heát phuït löûa vaøo kíp laøm kíp noå gaây noå löïu ñaïn . - Ñeå ruùt choát an toaøn, phaûi uoán thaúng choát an toaøn, duøng löïc giaèng co cuûa hai tay ñeå ruùt choát an toaøn . Neáu khoâng neùm löïu ñaïn thì laép choát an toaøn laïi . Beû cong choát an toaùn ñeå khoûi bò tuït ra . II. QUY TAÉC SÖÛ DUÏNG LÖÏU ÑAÏN : Söû duïng, giöõ gìn löïu ñaïn thaät : Söû duïng löïu ñaïn : - Chæ nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc huaán luyeän naém vöõng tính naêng chieán ñaáu, caáu taïocuûa löïu ñaïn, thaønh thaïo ñoäng taùc môùi ñöôïc söû duïng löïu ñaïn. - Chæ söû duïng löïu ñaïn theo leänh cuûa chæ huyhoaëc theo nhieäm vuï hôïp ñoàng taùc chieán . - Tuøy theo ñòa hình, ñòa vaät vaø tình hình ñòch ñeå vaän duïng caùc tö theá ñöùng, quyø, naèm neùm löïu ñaïn , baûo ñaõm tieâu dieät ñòch, giöõ an toaøn cho mình vaø ñoàng ñoäi . b. giöõ gìn löïu ñaïn : - löïu ñaïn phaûi ñeå nôi khoâ raùo, thoaùng gioù, khoâng ñeå laãn vôùi caùc loaïi ñaïn, thuoác noå, vaät deå chaùy . - Khoâng ñeå rôi, khoâng va chaïm maïnh . 2. Quy ñònh söû duïng löïu ñaïn trong huaán luyeän : - Caám söû duïng löïu ñaïn thaät ñeå huaán luyeän . - Khoâng duøng löïu ñaïn ( coù noå hoaëc khoâng noå ) ñeå ñuøa nghòch hoaëc taäp khoâng coù toå chöùc . - Khi taäp caám neùm löïu ñaïn tröïc tieáp vaøo ngöôøi, khoâng ñöùng ñoái dieän ñeå taäp . III. TÖ THEÁ ÑOÄNG TAÙC NEÙM LÖÏU ÑAÏN : 1. Ñuùng neùm löïu ñaïn xa ñuùng höôùng : a. Tröôøng hôïp vaän duïng : Thöôøng vaän duïng trong tröôøng hôïp coù vaät caûn che ñôõ, che khuaát cao ngang taàm ngöïc, phía sau khoâng bò vöôùng ; muïc tieâu xa . Ñoäng taùc : - Tay phaûi ñöa suùng keïp giöõa hai chaân, hai tay laáy löïu ñaïn ra chuaån bò, tay phaûi caàm thaân löïu ñaïn, tay traùi beû thaúng choát an toaøn, sau ñoù tay phaûi caàm löïu ñaïn, tay traùi caàm suùng, xaùch suùng ngang thaéc löng, muõi suùng cheách leân treân . - Chaân traùi böôùc leân moät böôùc daøi, baøn chaân traùi thaúng höôùng truïc neùm, thaân ngöôøi xoay sang nöûa beân phaûi . - Ngöôøi hôi cuùi veà tröôùc, goái traùi khuîu, chaân phaûi thaúng, muõi chaân traùi vaø goùt chaân phaûi laøm truï, xoay ngöôøi sang phaûi, ngöôøi ngaû veà phía sau, goái phaûi hôi chuøng, chaân traùi thaúng, ngoùn uùt tay traùi ruùt choát an toaøn ra, tay phaûi ñöa löïu ñaïn ra tröôùc xuoáng döôùi veà sau laáy ñaø . - Duøng söùc vuùt cuûa caùnh tay phaûi, phoái hôïp vôùi söùc röôùn cuûa thaân ngöôøi, söùc baät cuûa chaân ñeå neùm löïu ñaïn vaøo muïc tieâu . Khi caùnh tay phaûi vung löïu ñaïn veà phía tröôùc hôïp vôùi maët phaúng ngang moät goùc 45ñoä thì buoâng löïu ñaïn ñoàng thôøi xoay ngöôøi ñoái dieän muïc tieâu, tay traùi ñöa suùng veà sau ñeå giöõ thaêng baèng, chaân phaûi böôùc moät böôùc ngang goùt chaân traùi, chuyeån suùng sang tay phaûi ñeå baén hoaëc neùm quaû khaùc . * Chuù yù : Neáu thuaät tay traùi thì ñoäng taùc laøm ngöôïc laïi . 2. Neùm löïu ñaïn trong khi vaän ñoäng : a. Tröôøng hôïp vaän duïng : Ñoäng taùc naøy duøng khi xung phong, vöøa chaïy vöøa neùm ñeå tranh thuû thôøi cô tieâu dieät ñòch . b. Ñoäng taùc : Vöøa chaïy vöøa chuyeån suùng töø tay phaûi sang tay traùi, tay phaûi laáy löïu ñaïn ra, tay traùi ruùt choát an toaøn . Chaân phaûi böôùc leân chuøng ñeå ghìm ñaø chaïy, móu chaân quay sang phaûi . Tay phaûi ñöa löïu ñaïn ra tröùôc xuoáng döôùi veà sau heát côõ . Chaân traùi böôùc thaúng höôùng muïc tieâu, khi muõi baøn chaân chaïm ñaát, chaân phaûi khuîu xuoáng ngaû ngöôøi veà sau laáy ñaø . Duøng söùc baät cuûa chaân, söùc röôùn cuûa thaân ngöôøi vaø söùc vuùt cuûa caùnh tay neùm löïu ñaïn vaøo muïc tieâu . Chaân phaûi theo ñaø böôùc leân, hai tay naâng suùng tieáp tuïc tieán . YÙ ÑÒNH HUAÁN LUYEÄN. ******************** I/- MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU : a/ Muïc ñích : Daïy cho hoïc sinh nhaän bieát tính naêng, caáu taïo vaø söû duïng ñöôïc moät soá loaïi löïu ñaïn . Bieát thöïc hieän moät soá tö theá neùm löïu ñaïn . Ñaûm baûo an toaøn veà ngöôøi vaø vuõ khí . b/ Yeâu caàu : Naém ñöôïc tính naêng chieán ñaáu vaø caáu taïo cuûa moät soá loaïi löïu ñaïn, thöïc hieän caùc ñoäng taùc khi neùm löïu ñaïn . Bieát reøn luyeän keát hôïp noäi dung khaùc. Tuyeät ñoái an toaøn, giöõ gìn toát binh khí. Ñaït yeâu caàu khi kieåm tra. II/- NOÄI DUNG, TROÏNG TAÂM : a/ Vaán ñeà huaán luyeän 1 : Tính naêng, caáu taïo moät soá loaïi löïu ñaïn . Löïu ñaïn caàn 97 Vieät Nam . Löïu ñaïn phi 1 . b/ Vaán ñeà huaán luyeän 2 : Quy taéc söû duïng löïu ñaïn . c/ Vaán ñeà huaán luyeän 3 : Tö theá ñoäng taùc neùm löïu ñaïn . Lyù thuyeát : 1 tieát . Thöïc haønh : 2 tieát . IV/- TOÅ CHÖÙC, PHÖÔNG PHAÙP : a/ Toå chöùc : - Laáy lôùp hoïc laøm ñôn vò leân lôùp. - Laáy toå laøm ñôn vò oân luyeän. Toå tröôûng quaûn lyù toå. b/ Phöông phaùp : - Ngöôøi daïy : phöông phaùp dieãn giaûng vaø laøm maãu. + Khaåu leänh laøm nhanh khaùi quaùt. + Vöøa laøm vöøa phaân tích. + Lieân keát ñoäng taùc. - Ngöôøi hoïc : nghe, nhìn, töï nghieân cöùu vaø thöïc haønh oân luyeän. V/- ÑÒA ÑIEÅM : - Saân tröôøng THPT Nguyeãn Höõu Caûnh . VI/- VAÄT CHAÁT : - Tranh veõ. Löïu ñaïn taäp . Giaùo aùn.

File đính kèm:

  • docgdqp11.doc