Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 11: Đội ngũ từng người không có súng

I. Muïc ñích : giôùi thieäu cho HS nhöõng ñoäng taùc cô baûn veà Nghieâm, nghæ, caùc caùch quay taïi choã ñeå cho vieäc xaép xeáp ñoäi hình ñöôïc nhanh choùng thuaän tieän, nghieâm trang.

II. Yeâu caàu: Taát caû HS phaûi naém roõ töøng ñoäng taùc vaø thöïc hieän chính xaùc. Vaän duïng toát trong hoaït ñoäng cuûa tröôøng lôùp.

III. Noäi dung: 45 phuùt.

1. Ñoäng taùc nghieâm

2. Ñoäng taùc nghæ

3. Ñoäng taùc quay taïi choã.

IV. Ñòa ñieåm, vaät chaát baûo ñaûm:

1. saân theå thao cuûa tröôøng.

2. phöông tieän: trang aûnh minh hoaï, daây caên ñeå taäp ñaùnh tay.

V. Tieán trình leân lôùp.

 

doc40 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 18/03/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 11: Đội ngũ từng người không có súng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ñònh kieåm tra ñaùnh giaù noäi dung ñaõ hoïc: + Thaønh phaàn kieåm tra : kieåm tra ñoàng loaït toaøn toå luyeän taäp. + Noäi dung kieåm tra: Ñoäi hình trung ñoäi haøng doïc, ñoåi höôùng ñoäi hình. + Phöông phaùp kieåm tra: kieåm tra toaøn toå quy ñònh töøng noäi dung ñeå yeâu caàu kieåm tra. Nhaän xeùt toaøn toå ñöôïc kieåm tra. + Thöïc haønh kieåm tra: Taïi baõi taäp. 38-40p 05p 25-30p 3-5p - Taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang, laáy lôùp ñeå giaûng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - GV vöøa noùi vöøa tröïc tieáp höôùng daãn lôùp caùch thöïc hieän. - GV coù maáy loaïi ñoäi hình trung ñoäi haøng doïc? - 1,2,3 haøng doïc. - Noùi ñeán ñau laøm ngay ñeán ñoù, höôùng daãn HS thöïc vaø theo doõi kó caùc böôùc. - Vieäc ñaàu tieân caùc em caàn xaùc ñònh coù maáy böôùc ñeå taäp hôïp ñoäi hình trung ñoäi haøng doïc, - Caùc böôùc ñöïôc tieán haønh nhö theá naøo? - Caùc toå caàn nhanh choùng xaùc ñònh vò trí cuûa toå mình, nhö theá naøo vôùi trung ñoäi tröôûng vaø trung ñoäi phoù ? - Khaåu leänh khi ñieåm soá ra sao? - Thöù töï thöïc hieän nhö theá naøo? - Töøng cöû ñoäng ra sao? - Vieäc chænh ñoán haøng nguõ ñöôïc tieán haønh nhö theá naøo? - Thöù töï ñoäng taùc. - Caùch thöïc hieän . - GV ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng doïc ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? -GV trung ñoäi 2 haøng doïc coù ñieåm soá hay khoâng? - Vieäc chænh ñoán haøng nguõ coù gì khaùc hay khoâng? -GV böôùc giaûi taùn nhö trung ñoäi 1 haøng ngang? - Nhö vaäy ñoäi hình 3 haøng doïc coù gì khaùc bieät vôùi 2 kieåu ñaàu? - Bao goàm maáy böôùc? - Caùc böôùc ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo? - Caùch ñieåm soá coù khaùc hay khoâng? - Muïc ñích ñoåi höôùng ñoäi hình laøm gì? - GV : ñoåi höôùng khi ñöùng taïi choã. - Khaåu leänh ra sao? - Taäp trung lôùp vaø höôùng daãn caùc em laàn löôïc thöïc hieän töøng kieåu trung ñoäi vaø caùch ñeå ñoåi höôùng ñoäi hình. - Yeâu caàu lôùp tröôûng, phoù leân kieåm tra.trung ñoäi 1,2,3 haøng ngang. * Vò trí kieåm tra sau taäp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. phaàn keát thuùc : * Nhaän xeùt. * Kieåm tra duïng cuï. * Daën baøi taäp veà nhaø oân luyeän. * Xuoáng lôùp. 1-2 p - Taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV € YÙ ÑÒNH GIAÛNG DAÏY Teân baøi: Ñoäi nguõ töøng ngöôøi khoâng suùng. - Ngaøy daïy: - PPCC: 23 - lôùp daïy: khoái 10 I. Muïc ñích Taäp trung ñoäi hình trung ñoäi haøng ngang, haøng doïc, moät caùch nhanh choùng vaø chính xaùc, Ñoåi huôùng ñoäi hình moät caùch nhanh choùng maø khoâng maát traät töï. II. Yeâu caàu: Caùc em phaûi bieát caùch taäp trung ñoäi hình trung ñoäi, 1 haøng ngang, 2 haøng ngang, 3 haøng ngang, 1 haøng doïc, 2 haøng doïc, 3haøng doïc vaø bieát caùch ñoåi höôùng ñoäi hình. III. Noäi dung: 45 phuùt. 3 . Ñoåi höôùng ñoäi hình trung ñoäi ( TT) IV. Ñòa ñieåm, vaät chaát baûo ñaûm. 1. saân theå thao cuûa tröôøng. 2. phöông tieän: trang aûnh minh hoaï. V. Tieán trình leân lôùp. Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc luyeän taäp 1. Phaàn môû ñaàu: Nhaän lôùp ( ñieåm danh, phoå bieán noäi quy thao tröôøng baõi taäp vaø yeâu caàu giôø hoïc). Kieåm tra baøi cuõ: (Ñoäi hìnhh trung ñoäi haøng ngang). Coù ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän cuûa caùc em, laáy laøm ñieåm mieäng. 3-5p - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp theo ñoäi hình 4 haøng ngang. - Goïi 1 em leân thöïc hieän vieäc chæ huy ñoäi hình 1 haøng doïc. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV€ 2. Phaàn cô baûn: Phaàn II. Ñoäi nguõ ñôn vò. Giaùo vieân phoå bieán noäi dung, duøng tranh veõ ñeå giôùi thieäu cho caùc em, coù theå duøng ñoäi hình maãu ñaõ ñöôïc taäp tröôùc ñeå giaûng daïy. Oân luyeän tieáp phaàn trung ñoäi haøng ngang; haøng doïc vaø ñoåi höôùng ñoäi hình khi ñöùng taïi choã. 3 . Ñoåi höôùng ñoäi hình trung ñoäi ( TT) b) Trong khi ñi. * Ñoäng taùc voøng beân phaûi: - Khaåu leänh : “ Voøng beân phaûi böôùc”, Coù döï leänh vaø ñoäng leänh ñoäng leänh rôi vaøo chaân phaûi. - Ñoäng taùc : Nghe döùt ñoäng leänh “ Böôùc”, ngöôøi ôû ñaàu haøng beân phaûi laøm ñoäng taùc giaäm chaân xoay daàn sang beân phaûi roài ñi tieáp, caùc soá ôû beân traùi laáy ngöôøi beân phaûi laøm chuaån vöøa ñi vöøa chuyeån höôùng sang beân phaûi giöõ haøng ngang thaúng, caùc haøng sau ñi ñeàu ñeán vò trí haøng tröùôc thì laøm ñoäng taùc nhö haøng tröôùc ñoåi höôùng ñoåi höôùng sang phaûi. * Ñoäng taùc voøng beân traùi: - Khaåu leänh : “ Voøng beân traùi böôùc”, coù döï leänh vaø ñoäng leänh. Ñoäng leänh rôi vaøo chaân traùi. - Ñoäng taùc : Nghe döùt ñoäng leänh “ Böôùc” ngöôøi ôû ñaàu haøng beân traùi laøm ñoäng taùc giaäm chaân xoay daàn sang beân traùi roài ñi tieáp, caùc soá ôû beân phaûi laáy ngöôøi ôû beân traùi laøm chuaån vöøa ñi vöøa chuyeån höôùng sang beân traùi göõ haøng ngang thaúng, caùc haøng phía sau ñi ñeàu ñeán vò trí haøng tröôùc thì laøm ñoäng taùc ñoåi höôùng sang beân traùi nhö haøng tröôùc, ñoåi höôùng sang beân traùi. * Ñoäng taùc voøng ñaèng sau: - Khaåu leänh : “ Beân phaûi ( traùi) voøng ñaèng sau Böôùc” coù döï leänh vaø ñoäng leänh . - Voøng beân naøo thì hoâ ñoäng leänh rôi vaøo chaân beân ñoù. - Ñoäng taùc : Nghe döùt ñoäng leänh “Böôùc” toaøn ñoäi hình laøm ñoäng taùc voøng gioáng nhö ñoäng taùc voøng beân phaûi ( traùi). Chæ khaùc ngöôøi laøm truï phoái hôïp vôùi trong haøng xoay daàn sang höôùng môùi 1800. * Duy trì luyeän taäp vaø söõa chöõa. -Phoå bieán keá hoaïch vaø höôùng daãn luyeän taäp. + Noäi dung luyeän taäp : Ñoåi huôùng ñoäi hình khi ñöùng taïi choã; ñoåi höôùng ñoäi hình trong khi ñi( caû tieåu ñoäi vaø trung ñoäi). + Thôøi gian luyeän taäp. + Toå chöùc vaø phöông phaùp. - Vò trí luyeän taäp. + Caùc kí, tín hieäu trong quaù trình luyeän taäp + Duy trì luyeän taäp : Phöông phaùp duy trì, höôùng daãn söûa taäpp cuûa giaùo vieân vaø phöông phaùp luyeän taäp cuûa hs nhö khi luyeän taäp ñoäi hình tieåu ñoäi. * Phoå bieán yù ñònh kieåm tra ñaùnh giaù noäi dung ñaõ hoïc: + Thaønh phaàn kieåm tra : kieåm tra ñoàng loaït toaøn toå luyeän taäp. + Noäi dung kieåm tra: Ñoåi höôùng ñoäi hình trung ñoäi. + Phöông phaùp kieåm tra: kieåm tra toaøn lôùp quy ñònh töøng noäi dung ñeå yeâu caàu kieåm tra. Nhaän xeùt toaøn toå ñöôïc kieåm tra. + Thöïc haønh kieåm tra: Taïi baõi taäp. 38-40p 10-15p 5-10p 3-5p - Taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang vaø cho caùc em luyeän taäp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x € - Sau ñoù taäp trung lôùp hoïc thaønh 4 haøng ngang vaø tieáp tuïc hoïc noäi dung môùi. - GV vöøa noùi vöøa tröïc tieáp höôùng daãn lôùp caùch thöïc hieän. - Noùi ñeán ñau laøm ngay ñeán ñoù, höôùng daãn HS thöïc vaø theo doõi kó caùc böôùc. - Caùc böôùc ñöïôc tieán haønh nhö theá naøo? - Khaåu leänh nhö theá naøo? - Thöù töï thöïc hieän nhö theá naøo? - Töøng cöû ñoäng ra sao? - Thöù töï ñoäng taùc. - Caùch thöïc hieän . - Taäp trung lôùp vaø höôùng daãn caùc em laàn löôïc thöïc hieän töøng kieåu trung ñoäi vaø caùch ñeå ñoåi höôùng ñoäi hình. - Yeâu caàu lôùp tröôûng, leân hoâ khaåu leänh cho caû lôùp taäp, sau ñoù xoay voøng. * Vò trí kieåm tra sau taäp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3. phaàn keát thuùc : * Nhaän xeùt. * Kieåm tra duïng cuï. * Daën baøi taäp veà nhaø oân luyeän. * Xuoáng lôùp. 1-2 p - Taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV € YÙ ÑÒNH GIAÛNG DAÏY Teân baøi: baøi 4: Ñoäi nguõ töøng ngöôøi khoâng suùng. - Ngaøy daïy: - PPCC: 24 - lôùp daïy: khoái 10 I. Muïc ñích : kieåm tra xem quaù trình hoïc taäp caùc em ñaõ tieáp thu ñöôïc nhöõng gì, caàn khaéc phuïc ôû ñaâu II. Yeâu caàu: kieåm tra theo töøng noäi dung, cho taäp theå cho caù nhaân töøng HS. III. Noäi dung: 45 phuùt. 3 . Ñoåi höôùng ñoäi hình trung ñoäi ( TT) 4 . Kieåm tra, ñaùnh giaù keát quaû IV. Ñòa ñieåm, vaät chaát baûo ñaûm. 1. saân theå thao cuûa tröôøng. 2. phöông tieän: trang aûnh minh hoaï. V. Tieán trình leân lôùp. Noäi dung Ñònh löôïng Phöông phaùp toå chöùc luyeän taäp 1. Phaàn môû ñaàu: Nhaän lôùp ( ñieåm danh, phoå bieán noäi quy thao tröôøng baõi taäp vaø yeâu caàu giôø hoïc) 3-5p - GV vaø HS laøm thuû tuïc nhaän lôùp theo ñoäi hình 4 haøng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV€ 2. Phaàn cô baûn: III/ KIEÅM TRA, ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ Thaønh phaàn kieåm tra: + Phaàn ñoäi nguõ töøng ngöôøi kieåm tra ñaïi dieän moät soá HS cuûa caùc toå hoïc taäp. + Phaàn ñoäi nguõ ñôn vò kieåm tra taát caû caùc toå hoïc taäp. Noäi dung kieåm tra: + Ñoäng taùc nghieâm, nghæ, quay taïi choã; ñoäng taùc ñi ñeàu, ñöùng laïi, ñoåi chaân trong khi ñi. + Ñoäi hình tieåu ñoäi boä binh Phöông phaùp tieán haønh: + Giaùo vieân phoå bieán thaønh phaàn vaø noäi dung kieåm tra + Thöïc haønh kieåm tra. + Ñaùnh giaù keát quaû kieåm tra. 38-40p - Taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang vaø cho caùc em luyeän taäp. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Sau khi cho caùc em oân laïi vaø tieán haønh kieåm tra. € 3. phaàn keát thuùc : * Nhaän xeùt. * Kieåm tra duïng cuï. * Daën baøi taäp veà nhaø oân luyeän. * Xuoáng lôùp. 1-2 p - Taäp hôïp thaønh 4 haøng ngang. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV € SÔ ÑOÀ ÑOÄI HÌNH TIEÅU ÑOÄI VAØ TRUNG ÑOÄI 3 – 5 böôùc 3 – 5 böôùc 8 7 6 5 4 3 2 1 7 5 3 1 Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng ngang 8 6 4 2 Ñoäi hình 2 Haøng ngang 3-5 böôùc 1 2 1 2 4 3 3 6 5 4 8 7 5 Ñoäi hình 2 haøng doïc 3 – 5 böôùc 6 7 8 Ñoäi hình tieåu ñoäi 1 haøng doïc TRUNG ÑOÄI 5-8Böôùc 3 2 1 Ñoäi hình trung ñoäi 2 haøng ngang 1 2 3 Ñoäi hình trung ñoäi 3 haøng ngang 5-8böôùc

File đính kèm:

  • docGDQP lop 10 bai 4.doc