Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy

I/. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Hiểu được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện, dấu hiệu nhận biết.

 2. Kĩ năng:

 Biết cách phòng, chống ma túy đối với bản thân và cộng đồng.

 3. Thái độ:

- Biết yêu thương, thông cảm, chia sẻ với những người nghiện ma túy, giúp họ vượt trở ngại của cuộc sống, có ý chí phấn đấu trở thành người lương thiện cho xã hội.

 - Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy ; không sử dụng, không tham gia vận chuyển, cất giấu hoặc mua bán ma túy ; có ý thức phát hiện, tố giác những người sử dụng hoặc buôn bán ma túy.

II/. CẤU TRÚC NỘI DUNG VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

 1. Cấu trúc nội dung: gồm 4 phần.

 - Phần 1: Hiểu biết cơ bản về ma túy.

 - Phần 2: Tác hại của ma túy.

 - Phần 3: Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết HS nghiện ma túy.

 - Phần 4: Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chóng ma túy.

 2. Nội dung trọng tâm:

 Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết HS nghiện ma túy. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chóng ma túy.

 3. Thời gian:

 * Tổng số: 4 tiết.

 * Phân bố thời gian:

 - Tiết 1: Hiểu biết cơ bản về ma túy.

 - Tiết 2: Tác hại của ma túy, nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy.

 - Tiết 3 – 4 : Dấu hiệu nhận biết HS nghiện ma túy. Trách nhiệm của học sinh trong phòng, chóng ma túy.

III/. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 * Chuẩn bị nội dung:

 - Nhgiên cứu nắm chắc nội dung bài 7.

 - Chuẩn bị các loại tranh ảnh, tài liệu.

 * Phương tiện dạy học: Giáo án, kế hoạch luyện tập, còi, .

 2. Học sinh:

 

doc18 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/03/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Bài 7: Tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
th©n, b¹n bÌ tèt. Khi ®· lÖ thuéc vµo ma tuý th× nhu cÇu cao nhÊt ®èi víi ng­êi nghiÖn lµ ma tuý, hä dÔ dµng bá qua nh÷ng nhu cÇu kh¸c trong cuéc sèng ®êi th­êng. V× vËy, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu bøc b¸ch vÒ ma tuý cña b¶n th©n, hä cã thÓ lµm bÊt cø viÖc g× kÓ c¶ trém c¾p, lõa ®¶o, c­íp giËt, thËm chÝ giÕt ng­êi.. miÔn lµ cã tiÒn mua ma tuý ®Ó tho¶ m·n c¬n nghiÖn. Hµnh vi, lèi sèng cña hä bÞ sai lÖch so víi chuÈn mùc ®¹o ®øc cña x· héi vµ luËt ph¸p. Hä lµ nh÷ng ng­êi bÞ tha ho¸ vÒ nh©n c¸ch. - ¶nh h­ëng ®Õn quan hÖ t×nh dôc vµ nßi gièng b) G©y tæn h¹i vÒ kinh tÕ, t×nh c¶m, h¹nh phóc gia ®×nh - Lµm tæn th­¬ng t×nh c¶m, lßng tù träng cña ng­êi th©n trong gia ®×nh do c¶m thÊy hæ thÑn víi b¹n bÌ, hµng xãm v× cã ng­êi thÇn lµ ng­êi nghiÖn ma tuý; lµm cho ng­êi th©n trong gia ®×nhf lu«n ph¶i sèng trong tr¹ng th¸i lo l¾ng, bån chån.. Gia ®×nh mÊt nguån nh©n lùc lao ®éng chÝnh; Lµm kh¸nh kiÖt tµi s¶n trong gia ®×nh do ngêi nghiÖn ®em ®i b¸n lÊy tiÒn mua ma tóy sö dông; Ng­êi nghiÖn xa l¸nh ngêi th©n, sèng Ých kØ, thu m×nh hëng thô, thiÕu tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh, nhiÒu trêng hîp cßn ph¹m ph¸p (b¸n con, giÕt bµ...). c) T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi nÒn kinh tÕ: - Hµng ngµn tØ ®ång bÞ ng­êi nghiÖn tiªu phÝ (ë VN, trung b×nh hµng n¨m ng­êi nghiÖn sö dông trªn 6500 tØ ®ång ®Ó mua ma tóy sö dông) - Hµng n¨m Nhµ n­íc ph¶i chi phÝ hµng ngµn tû ®ång cho viÖc xãa bá c©y thuèc phiÖn, cho c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý, c«ng t¸c phßng, chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý. - Lµm suy gi¶m lùc l­îng lao ®éng cña gia ®×nh vµ x· héi c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng; lµm cho thu nhËp quèc d©n còng gi¶m, chi phÝ cho dù phßng vµ ch¨m sãc y tÕ l¹i t¨ng. - ¶nh h­ëng ®Õn t©m lý cña c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, kh¸ch du dÞch. - Lµm lòng ®o¹n vµ chi phèi thÞ tr­êng tiÒn tÖ c¸c n­íc - Lµ nguyªn nh©n h×nh thµnh tæ chøc Maphia d) T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi trËt tù an toµn x· héi: TNMT lµ nguyªn nh©n lµm n¶y sinh, gia t¨ng t×nh h×nh téi ph¹m trong n­íc g©y ¶nh h­ëng ®Õn ANTT (trém, cíp, bu«n b¸n ma tóy, bu«n b¸n ng­êi, khñng bè...); TNMT lµ NN, §K n¶y sinh, ph¸t triÓn c¸c TNXH kh¸c (m¹i d©m, cê b¹c...); G©y bÊt æn vÒ t©m lý cho QCND trªn ®Þa bµn. Hoaït ñoäng 3 : Nguyeân nhaân III. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghiÖn ma tuý vµ dÊu hiÖu nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý : 1) Qu¸ tr×nh vµ nguyªn nh©n nghiÖn ma tuý : a. Qu¸ tr×nh nghiÖn ma tuý Sö dông lÇn ®Çu tiªn --> ThØnh tho¶ng sö dông --> sö dông th­êng xuyªn --> Sö dông do phô thuéc Qu¸ tr×nh m¾c nghiÖn (L©u hay mau phô thuéc vµo c¸c yªu tè:) §éc tÝnh cña chÊt ma tóy TÇn suÊt sö dông H×nh thøc sö dông (tiªm chÝch, hót, hÝt, uèng) Th¸i ®é cña ngêi sö dông b. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghiÖn c¸c chÊt ma tuý + Nguyªn nh©n kh¸ch quan * Do ¶nh h­ëng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­êng dÉn ®Õn nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi lèi sèng cña giíi trÎ nh­: lèi sèng thùc dông, bu«ng th¶... mét sè häc sinh kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n ®· sa vµo tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ n¹n ma tuý. * Sù t¸c ®éng cña lèi sèng thùc dông, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i dÉn ®Õn mét sè em cã lèi sèng ch¬i bêi tr¸c t¸ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi. * Sù phèi hîp gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­êng, x· héi trong qu¶n lý häc sinh, sinh viªn ë mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶. * C«ng t¸c qu¶n lý ®Þa bµn d©n c­ ë mét sè ®Þa ph­¬ng ch­a tèt, nªn ë mét sè khu vùc xung quanh c¸c tr­êng häc hoÆc t¹i n¬i c¸c em c­ tró, sinh sèng cßn nhiÒu tô ®iÓm cê b¹c, m¹i d©m, ma tuý tõng ngµy tõng giê t¸c ®éng ®Õn suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña løa tuæi trÎ, trong ®ã cã c¸c em häc sinh. * Do mét bé phËn c¸c bËc cha mÑ thiÕu quan t©m ®Õn viÖc häc tËp, sinh ho¹t cña con, em. Cha, MÑ vµ nh÷ng ng­êi lín tuæi do m¶i lµm ¨n, lo kiÕm tiÒn hoÆc do nu«ng chiÒu con c¸i qu¸ møc hoÆc trong gia ®×nh cã ng­êi lín tuæi còng m¾c nghiÖn hoÆc cã hµnh vi bu«n b¸n ma tuý.... + Nguyªn nh©n chñ quan: * Do thiÕu hiÓu biÕt vÒ t¸c h¹i cña ma tuý, nªn nhiÒu em häc sinh bÞ nh÷ng ®èi t­îng xÊu kÝch ®éng, l«i kÐo sö dông ma tuý, tham gia vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý. * Do muèn tho¶ m·n tÝnh tß mß cña tuæi trÎ, thÝch thÓ hiÖn m×nh, nhiÒu em ®· chñ ®éng ®Õn víi ma tuý. * Do t©m lý ®ua ®ßi, h­ëng thô; nhiÒu em häc sinh cã lèi sèng bu«ng th¶, dÔ bÞ l«i kÐo, sa ng·. víi nh÷ng häc sinh nµy kh«ng chØ sö dông ma tuý mµ cßn tham gia vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý nh»m môc ®Ých kiÕm tiÒn ®Ó tho¶ m·n thó vui h­ëng l¹c. * Mét sè tr­êng hîp do hoµn c¶nh gia ®×nh bÊt lîi nh­: Bè, mÑ bá nhau; gia ®×nh bÊt hoµ, må c«i cha mÑ hoÆc hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n... Do buån ch¸n c« ®¬n, kh«ng lµm chñ ®­îc b¶n th©n c¸c em ®· chñ ®éng t×m ®Õn víi ma tuý. Taùc haïi cuûa ma tuùy ? T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi b¶n th©n ng­êi sö dông ? Gay toån haïi veà kinh teá, tình caûm, haïnh phuùc gia ñình ? T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi nÒn kinh tÕ ? T¸c h¹i cña tÖ n¹n ma tuý ®èi víi trËt tù an toµn x· héi ? Nguyeân nhaân vaø daáu hieäu nhaän bieát ? Qu¸ tr×nh nghiÖn ma tuý ? Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nghiÖn c¸c chÊt ma tuý ? Hoaït ñoäng 4 : Daáu hieäu nhaän bieát vaø traùch nhieäm cuûa HS b) DÊu hiÖu nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý Tæng kÕt tõ thùc tiÔn cho thÊy c¸c chÊt ma tuý th­êng ®­îc häc sinh, sinh viªn sö dông lµ: Heroin, Ma tuý tæng hîp, CÇn sa, D«lagan... b»ng c¸ch: hÝt, uèng, chÝch. NÕu sö dông th­êng xuyªn hoÆc ®· bÞ lÖ thuéc (m¾c nghiÖn), cã thÓ nhËn biÕt th«ng qua nh÷ng dÊu hiÖu sau: - Trong cÆp s¸ch hoÆc tói quÇn ¸o th­êng cã dông cô dïng sö dông chÊt ma tóy nh­: bËt löa, kÑo cao su, giÊy b¹c; - Hay xin ra ngoµi ®i vÖ sinh trong thêi gian häc tËp; - Th­êng tô tËp ë n¬i hÎo l¸nh - Th­êng hay xin tiÒn bè mÑ nãi lµ ®ãng tiÒn häc, quü líp; - Lùc häc gi¶m sót; - Hay bÞ to¸t må h«i, ng¸p vÆt, ngñ gµ ngñ gËt, tÝnh t×nh c¸u g¾t, da xanh t¸i, ín l¹nh næi da gµ, buån n«n, mÊt ngñ, trÇm c¶m - Ng¹i tiÕp xóc víi ng­êi th©n, b¹n tèt, cã ý xa l¸nh mäi ng­êi; cè tr¸nh c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i lµnh m¹nh. 4. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong phßng, chèng ma tuý : a) Mét sè thñ ®o¹n cña c¸c ®èi t­îng bu«n b¸n vµ tæ chøc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý th­êng sö dông ®Ó l«i kÐo, c­ìng bøc häc sinh, sinh viªn sö dông ma tuý, tham gia bu«n b¸n ma tuý. - KÝch thÝch tÝnh tß mß, hiÕu kú, tù ¸i cña c¸c em: khÝch tíng, cho dïng thö, g¸n nî b»ng tµi s¶n; - Sö dông “vÖ tinh” ®Õn khu vùc tr­êng häc, thuª trä quan s¸t ph¸t hiÖn c¸c HS ch¬i bêi, con nhµ giµu...l«i kÐo, dô dç c¸c em SD, MB ma tóy; Th«ng qua c¸c HS, SV ngiÖn ®Ó dô dç l«i kÐo; N¾m b¾t c¸c ®iÓm yÕu cña c¸c em ®Ó tõ ®ã khèng chÕ, cìng bøc c¸c em sö dông ma tóy. - Nh÷ng häc sinh, sinh viªn mµ c¸c ®èi t­îng bu«n b¸n ma tuý th­êng chó ý rñ rª l«i kÐo + Häc sinh, Sinh viªn thuéc con nhµ giµu cã, cã biÓu hiÖn ch¬i bêi, h­ háng. + Häc sinh, Sinh viªn cã ý thøc tæ chøc kû luËt kÐm, th­êng vi ph¹m néi quy, quy chÕ nhµ tr­êng, bÞ xö lý kû luËt, biÓu hiÖn ch¸n häc. + Häc sinh, Sinh viªn lµ con em c¸c ®ång chi l·nh ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh. + Häc sinh, Sinh viªn lµ ng­êi n«ng th«n, d©n téc Ýt ng­êi cã hoµn c¶nh kinh tÕ khã kh¨n hoÆc ë nh÷ng vïng träng ®iÓm vÒ ma tuý. + Häc sinh, Sinh viªn gia ®×nh kh«ng hoµn thiÖn (Bè, MÑ mÊt sím; Bè, MÑ ly dÞ...hoÆc trong gia ®×nh cã ng­êi ph¹m téi bÞ b¾t gi÷..) b) Tr¸ch nhiÖm cña Häc sinh trong phßng, chèng ma tuý §Ó gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô phßng, chèng ma tuý theo tinh thÇn chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, víi tr¸ch nhiÖm lµ Häc sinh, Sinh viªn cÇn thùc hiÖn tèt nh÷ng néi dung sau: - Häc tËp, nghiªn cøu n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý vµ nghiªm chØnh chÊp hµnh. - Kh«ng sö dông ma tuý d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo. - Kh«ng tµng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n hoÆc lµm nh÷ng viÖc kh¸c liªn quan ®Õn ma tuý. - Khuyªn nhñ b¹n häc, ng­êi th©n cña m×nh kh«ng sö dông ma tuý hoÆc tham gia c¸c ho¹t ®«ng vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý. - Khi ph¸t hiÖn nh÷ng Häc sinh, Sinh viªn cã biÓu hiÖn sö dông ma tuý hoÆc nghi vÊn bu«n b¸n ma tuý ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn. - N©ng cao c¶nh gi¸c tr¸nh bÞ ®èi t­îng xÊu rñ rª, l«i kÐo vµo c¸c viÖc lµm ph¹m ph¸p, kÓ c¶ viÖc sö dông vµ bu«n b¸n ma tuý. - Cã ý thøc ph¸t hiÖn nh÷ng ®èi t­îng cã biÓu hiÖn nghi vÊn dô dç Häc sinh, Sinh viªn sö dông ma tuý hoÆc l«i kÐo Häc sinh, Sinh viªn vµo ho¹t ®éng vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý; b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o hoÆc c¸n bé cã tr¸ch nhiÖm cña nhµ tr­êng. - Ph¸t hiÖn nh÷ng ®èi t­îng b¸n ma tuý xung quanh khu vùc tr­êng häc vµ kÞp thêi b¸o c¸o cho ThÇy, C« gi¸o, c¸n bé nhµ tr­êng. - Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng nh÷ng ®èi t­îng mua b¸n, tæ chøc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý vµ nh÷ng nghi vÊn kh¸c x¶y ra ë ®Þa bµn m×nh c­ tró hoÆc t¹m tró. - TÝch cùc tham gia phong trµo phßng, chèng ma tuý do nhµ tr­êng, tæ chøc ®oµn, tæ chøc héi phô n÷ ph¸t ®éng. - H­ëng øng vµ tham gia thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô phßng, chèng ma tuý t¹i n¬i c­ tró, t¹m tró do chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng ph¸t ®éng. - Ký cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng tham gia c¸c tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ n¹n ma tuý. Nhöõng dÊu hiÖu nhËn biÕt naøo häc sinh nghiÖn ma tuý ? HS coù traùch nhieäm gì trong phoøng, choáng ma tuùy ? PHAÀN III: KEÁT THUÙC GIAÛNG DAÏY 1/. Heä thoáng baøi daïy: - Phaàn 1: Hieåu bieát cô baûn veà ma tuùy. - Phaàn 2: Taùc haïi cuûa ma tuùy. - Phaàn 3: Nguyeân nhaân daãn ñeán nghieän ma tuùy vaø daáu hieäu nhaän bieát HS nghieän ma tuùy. - Phaàn 4: Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh trong phoøng, choùng ma tuùy. 2/. Höôùng daãn noäi dung nghieân cöùu: Nguyeân nhaân daãn ñeán nghieän ma tuùy vaø daáu hieäu nhaän bieát HS nghieän ma tuùy. Traùch nhieäm cuûa hoïc sinh trong phoøng, choùng ma tuùy. 3/. Nhaän xeùt ñaùn h giaù buoåi hoïc: Soá löôïng HS tham gia, thaùi ñoä- neà neáp hoïc taäp, maët maïnh-maët yeáu. 4/. Kieåm tra vaät chaát, chuyeån noäi dung hoaëc xuoáng lôùp. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Nªu t¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi b¶n th©n ng­êi sö dông? 2. T¸c h¹i cña ma tuý ®èi víi trËt tù an tµn x· héi? 3. Nh÷ng dÊu hiÖu nhËn biÕt häc sinh nghiÖn ma tuý? 4. Tr¸ch nhiÖm cña häc sinh trong phßng, chèng ma tuý?

File đính kèm:

  • docBai 7 TAC HAI CUA MA TUY VA TRACH NHIEM HS 2008 2009.doc