Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 - Tiết 17: Kiểm tra học kì I

A. Mục tiêu bài học:

 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học.

 2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài.

 3. Thái độ: HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài.

 B. Phương pháp:

 - Tự luận

 - Trắc nghiệm.

 C. Chuẩn bị của GV và HS.

 1. Giáo viên: Đề kiểm tra

 2. Học sinh: Xem lại nội dung các bài đã học.

 D. Tiến trình lên lớp:

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục công dân lớp 7 - Tiết 17: Kiểm tra học kì I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾT 17: KIỂM TRA HỌC KÌ I Ngày soạn:18/12. A. Mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: Giúp HS hệ thống lại các kiến thức đã học. 2. Kĩ năng: HS biết vận dụng kiến thức đã học làm bài. 3. Thái độ: HS tự giác, nghiêm túc trong quá trình làm bài. B. Phương pháp: - Tự luận - Trắc nghiệm. C. Chuẩn bị của GV và HS. 1. Giáo viên: Đề kiểm tra 2. Học sinh: Xem lại nội dung các bài đã học. D. Tiến trình lên lớp: I. Ổn định: II. Kiểm tra bài cũ: Không.. * ĐỀ RA: Cáu 1. Trong những câu sau theo em câu nào đúng, câu nào sai?. Vì sao? a. Thuì hàòn, ghen gheït nhæîng ngæåìi âaî laìm haûi mçnh laì biãøu hiãûn cuía loìng khoan dung. b. Ngæåìi trung thæûc luän tän troüng sæû tháût, tän troüng chán lê, leî phaíi. c. Tæû laìm láúy nhæîng gç coï thãø laìm âæåüc laì tæû cao, tæû âaûi. d. Ngæåìi trung thæûc khäng bao giåì noïi däúi våïi keí gian, keí âëch. e. Hoüc sinh hoüc læûc yãúu vaì trung bçnh khäng thãø coï tênh tæû tin. Cáu 2. Gia âçnh vàn hoïa là gì? Âãø xáy dæûng gia âçnh vàn hoïa mäøi thaình viãn trong gia âçnh cáön laìm vaì cáön traïnh nhæîng âiãöu gç? Cáu 3. Tæû tin laì gç? Tênh tæû tin coï taïc duûng nhæ thãú naìo trong cuäüc säúng? Cáu 4. Thãú naìo laì giæî gçn vaì phaït huy truyãön thäúng täút âeûp cuía gia âçnh, doìng hoü? Baín thán em âaî laìm nhæîng viãûc gç âãø giæî gçn vaì phaït huy truyãön thäúng täút âeûp cuía gia âçnh, doìng hoü mçnh?. Cáu 5. Tan hoüc Trung væìa láúy xe âaûp ra vaì lãn xe chuáøn bë âi thç mäüt baûn gaïi âi xe âaûp khäng hiãøu vç sao xä vaìo Trung laìm Trung bë ngaî, xe âäø, càûp saïch cuía Trung vàng ra, chiãúc aïo tràõng váúy báøn. Em thæí âoaïn xem trong træåìng håüp naìy Trung coï thãø coï nhæîng caïch æïng xæí naìo? Theo em caïch naìo laì âuïng nháút? Vç sao? * ĐÁP ÁN: Câu 1:(2,5 điểm). Yêu cầu trả lời đúng và giải thích ngắn gọn như sau: a. Sai. Vì đó là những biểu hiện trái với khoan dung. b. Đúng, vì đó chính là biểu hiện của tính trung thực. c. Sai. Vì đó là biểu hiện của tự tin chứ không phải tự cao, tự đại. d. Sai. Vì đây là trường hợp đặc biệt cần phải nói dối và như thế là sẽ có lợi cho mọi người chứ không có hại gì. e. Sai. Vì học lực yếu và TB còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Hơn nữa có thể hs không có tự tin trong học tập nhưng trong các lĩnh vực khác như thể thao, văn nghệ...thì có thể sẽ có tính tự tin. Câu 2:( 2 điểm) HS cần trả lời được: - Gia đình văn hoá là: Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ; Thực hiện kế hoạch hoá gia đình; Đoàn kết với xóm giềng; Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân - HS tự liên hệ bản thân đẻ rút ra được những việc cần làm và cần tránh. Câu 3: ( 1,5 điểm) - Nêu được khái niệm. 0,7 điểm. - Nêu được tác dụng ( ý nghĩa ) của tự tin. 0,8 điểm. Câu 4: ( 2 điểm) - Nêu được khái niệm. 1 điểm. - Nêu đúng, đầy đủ các trách nhiệm của HS. 1 điểm. Câu 5: ( 2 điểm) - Đưa ra được các cách tốt lẫn xấu mà Trung có thể ứng xử. 1 điểm. - Chọn được xcách cư xử hay nhất, thể hiện được lòng khoan dung. 1 điểm. IV. Cũng cố: - Thu bài, nhận xét giờ kiểm tra. V. Dặn dò. - Tìm đọc các tài liệu về bảo vệ môi trường . - Tổ 1 chuẩn bị một cây hoa có trang trí.

File đính kèm:

  • docgiao an 7(22).doc