Giáo án Đạo đức Lớp 3 Kì II Trường Tiểu học Trực Đạo

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết thiếu nhi trên thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ, .

- Tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.

II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN :

-Kĩ năng trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế

-Kĩ năng ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế.

-Kĩ năng bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

 

doc9 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 19/11/2014 | Lượt xem: 840 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đạo đức Lớp 3 Kì II Trường Tiểu học Trực Đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cña HS Ho¹t ®éng 1: Liªn hÖ thùc tÕ - GV yªu cÇu tõng cÆp HS trao ®æi víi nhau. - GV kÕt luËn: C­ xö lÞch sù víi kh¸ch n­íc ngoµi lµ mét viÖc lµm tèt, chóng ta nªn häc tËp. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ hµnh vi - GV chia nhãm - GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3: Xö lý t×nh huèng vµ ®ãng vai. - Cã vÞ kh¸ch n­íc ngoµi ®Õn th¨m tr­êng em vµ hái em vÒ t×nh h×nh häc tËp. - GV kÕt luËn: CÇn chµo ®ãn kh¸ch niÒm në - Tõng cÆp HS trao ®æi víi nhau - Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. C¸c b¹n kh¸c bæ sung ý kiÕn. - C¸c nhãm th¶o luËn, nhËn xÐt c¸ch øng xö víi ng­êi n­íc ngoµi trong 3 tr­êng hîp - SGV tr. - HS th¶o luËn nhãm. - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung . - C¸c nhãm th¶o luËn, chuÈn bÞ ®ãng vai. - C¸c nhãm lªn ®ãng vai, c¸c b¹n kh¸c trao ®æi, bæ sung §¹o ®øc TuÇn 23 + 24 Bµi 11: T«n träng ®¸m tang I. Môc tiªu: BiÕt ®­îc nh÷ng viÖc cÇn lµm khi gÆp ®¸m tang. B­íc ®Çu biÕt th«ng c¶m víi nh÷ng ®au th­¬ng, mÊt m¸t ng­êi th©n cña ng­êi kh¸c. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước sự đau buồn của người khác. -Kĩ năng ứng xử phù hợp khi gặp đám tang. III. CÁC PP KĨ THUẬT DẠY HỌC Nói cách khác -Đóng vai IV. ®å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp §¹o ®øc 3. - TruyÖn kÓ vÒ chñ ®Ò bµi häc. V. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: TiÕt 1 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: KÓ chuyÖn §¸m tang - Hái c¸c c©u hái BT1 (b) - GV kÕt luËn: T«n träng ®¸m tang lµ kh«ng lµm g× xóc ph¹m ®Õn tang lÔ. Ho¹t ®éng 2: §¸nh gi¸ hµnh vi - GV kÕt luËn - SGV tr. Ho¹t ®éng 3: Tù liªn hÖ - GV nªu yªu cÇu tù liªn hÖ. - GV nhËn xÐt vµ khen nh÷ng HS ®· biÕt c­ xö ®óng khi gÆp ®¸m tang. - H­íng dÉn thùc hµnh: Thùc hiÖn t«n träng ®¸m tang vµ nh¾c b¹n bÌ cïng thùc hiÖn. - HS tr¶ lêi - HS lµm BT 2 - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - HS tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc vµ gi¶i thÝch lý do v× sao theo m×nh hµnh vi ®ã l¹i lµ ®óng hoÆc sai. - HS tù liªn hÖ. - HS trao ®æi víi c¸c b¹n trong líp. TiÕt 2 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: Bµy tá ý kiÕn - GV lÇn l­ît ®äc tõng ý kiÕn - BT3. - GV kÕt luËn: + Nªn t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn b, c + Kh«ng t¸n thµnh víi ý kiÕn a. Ho¹t ®éng 2: Xö lý t×nh huèng - GV chia nhãm - GV kÕt luËn: T×nh huèng a - SGV tr. T×nh huèng b - SGV tr. T×nh huèng c - SGV tr. T×nh huèng d - SGV tr. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i Nªn vµ Kh«ng nªn - BT5. - GV nhËn xÐt, khen nh÷ng nhãm th¾ng cuéc. - HS suy nghÜ vµ bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnh hoÆc l­ìng lù cña m×nh b»ng c¸ch gi¬ c¸c tÊm b×a mµu ®á, mµu xanh hoÆc mµu tr¾ng (hoÆc gi¬ tay theo quy ­íc chung). - C¸c nhãm th¶o luËn - BT4 - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. C¶ líp trao ®æi, nhËn xÐt. - Ch¬i theo nhãm. - HS lµm BT5 §¹o ®øc TuÇn 26 + 27 Bµi 12: T«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c I. Môc tiªu: - Nªu ®­îc mét vµi biÓu hiÖn vÒ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c. - BiÕt: Kh«ng ®­îc x©m ph¹m th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c. - Thùc hiÖn t«n träng th­ tõ, nhËt ký, s¸ch vë, ®å dïng cña b¹n bÌ vµ mäi ng­êi. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : Kĩ năng tự trọng. -Kĩ năng làm chủ bản thân, kiên định , ra quyết định II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : -Giải quyết vấn đề -Thảo luận nhóm IV. ®å dïng d¹y häc: - Vë bµi t¹p §¹o ®øc 3. - Trang phôc b¸c ®­a th­, l¸ th­ cho trß ch¬i ®ãng vai (ho¹t ®éng 1, tiÕt 1). V. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: TiÕt 1 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: Xö lý t×nh huèng qua ®ãng vai. - GV kÕt luËn: M×nh cÇn khuyªn b¹n kh«ng ®­îc bãc th­ cña ng­êi kh¸c. §ã lµ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm. - GV yªu cÇu HS lµm BT2. - §iÒn tõ vµo chç trèng sao cho thÝch hîp. - GV kÕt luËn – SGV tr. Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ thùc tÕ. - GV yªu cÇu tõng cÆp HS trao ®æi víi nhau theo BT3 - GV mêi mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. H­íng dÉn thùc hµnh: - S­u tÇm nh÷ng tÊm g­¬ng, mÈu chuyÖn vÒ t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c - C¸c nhãm HS ®éc lËp th¶o luËn t×m c¸ch gi¶i quyÕt, råi ph©n vai cho nhau - BT1 - Mét sè nhãm ®ãng vai. - HS th¶o luËn líp. - C¸c nhãm HS lµm BT2 (b) - Tõng cÆp HS trao ®æi víi nhau. - Nh÷ng em kh¸c cã thÓ hái ®Ó lµm râ thªm nh÷ng chi tiÕt mµ m×nh quan t©m. TiÕt 2 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: - NhËn xÐt hµnh vi - BT4. Ho¹t ®éng 2: §ãng vai - GV yªu cÇu c¸c nhãm HS thùc hiÖn trß ch¬i ®ãng vai theo 2 t×nh huèng. - GV kÕt luËn: Khen ngîi c¸c nhãm ®· thùc hiÖn tèt trß ch¬i ®ãng vai vµ khuyÕn khÝch c¸c em thùc hiÖn viÖc t«n träng th­ tõ, tµi s¶n cña ng­êi kh¸c. - HS th¶o luËn theo nhãm nhá. - Mét sè cÆp tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn cña m×nh tr­íc líp; c¸c HS kh¸c cã thÓ bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c. - C¸c nhãm HS th¶o luËn. - HS lµm BT 5. §¹o ®øc TuÇn 28 + 29 Bµi 13: TiÕt kiÖm vµ b¶o vÖ nguån n­íc I. Môc tiªu: - BiÕt cÇn ph¶i sö dông tiÕt vµ b¶o vÖ nguån n­íc. - Nªu ®­îc c¸ch sö dông tiÕt kiÖm n­íc vµ b¶o vÖ nguån n­íc khái bÞ « nhiÔm. - BiÕt thùc hiÖn tiÕt kiÖm n­íc vµ b¶o vÖ nguån n­íc ë gioa ®×nh, nhµ tr­êng, ®Þa ph­¬ng. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến các bạn. -Kĩ năng trình bày các ý tưởng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trường. -Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: liên quan đến tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trướng. -Kĩ năng bình luận, xác định và lựa chọn các giải pháp tốt nhất để tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trướng. -Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm: tiết liệm và bảo vệ nguồn nước ở nhà và ở trướng. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : Dự án -Thảo luận IV. ®å dïng d¹y häc: - Vë bµi tËp §¹o ®øc 3. - C¸c t­ liÖu vÒ viÖc sö dông n­íc vµ t×nh h×nh « nhiÔm n­íc ë c¸c ®Þa ph­¬ng. - PhiÕu häc tËp. V. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: TiÕt 1 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: VÏ tranh hoÆc xem ¶nh - GV yªu cÇu HS xem ¶nh - BT1 - GV nhÊn m¹nh vµo yÕu tè n­íc: nÕu kh«ng cã n­íc th× cuéc sèng sÏ nh­ thÕ nµo? - GV kÕt luËn - SGV tr. Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm - GV chia nhãm. - GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn nhãm - GV chia HS thµnh c¸c nhãm nhá. - GV tæng kÕt ý kiÕn. H­íng dÉn thùc hµnh: Sö dông tiÕt kiÖm, b¶o vÖ n­íc sinh ho¹t ë gia ®×nh vµ nhµ tr­êng. - HS lµm viÖc c¸ nh©n hoÆc theo nhãm nhá. - HS quan s¸t tranh vµ lµm BT2. - HS lµm viÖc theo nhãm. - Mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn. C¸c nhãm kh¸c trao ®æi vµ bæ sung ý kiÕn. - HS th¶o luËn nhãm - VBT3. TiÕt 2 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: X¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm - GV chia nhãm. - GV kÕt luËn. Ho¹t ®éng 3: Trß ch¬i Ai nhanh, ai ®óng - GV chia HS thµnh c¸c nhãm nhá vµ phæ biÕn c¸ch ch¬i. KÕt luËn chung - SGV tr. - C¸c nhãm th¶o luËn BT4 - §¹i diÖn tõng nhãm tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c trao ®æi, bæ sung. - HS lµm viÖc theo nhãm - BT5. - §¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc. §¹o ®øc TuÇn 30 + 31 Bµi 14: Ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i I. Môc tiªu: 1. HS hiÓu: KÓ ®­îc mét sè lîi Ých cña c©y trång, vËt nu«i ®èi víi cuéc sèng con ng­êi. Nªu ®­¬c nh÷ng viÖc cÇn lµm phï hîp víi løa tuæi ®Ó ch¨m sãcc©y trång, vËt nu«i. - BiÕt lµm nh÷ng viÖc phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Ó ch¨m sãc vÖ c©y trång, vËt nu«i ë nhµ, ë tr­êng. II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : Kĩ năng lắng nghe tích cực ý kiến các bạn -Kĩ năng trình bày các ý tưởng chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng. -Kĩ năng thu thập và xử kí thông tin liên quan đến chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng -Kĩ năng ra quyết định lựa chọn các giải pháp tốt nhất để chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng -Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi ở nhà và ở trướng II. CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN : -Dự án -Thảo luận. IV. ®å dïng d¹y häc: -Vë bµi tËp §¹o ®øc 3. V. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: TiÕt 1 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: Trß ch¬i Ai ®o¸n ®óng? - GV chia HS theo sè ch½n vµ sè lÎ - GV kÕt luËn: Mçi ng­êi ®Òu cã thÓ yªu thÝch mét c©y trång hay vËt nu«i nµo ®ã. C©y trång, vËt nu«i phôc vô cho cuéc sèng vµ mang l¹i niÒm vui cho con ng­êi. Ho¹t ®éng 2: quan s¸t tranh ¶nh - GV cho HS xem ¶nh vµ yªu cÇu HS ®Æt c¸c c©u hái vÒ bøc tranh -BT2. - GV kÕt luËn: Ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i mang l¹i niÒm vui cho c¸c b¹n v× c¸c b¹n ®­îc tham gia lµm nh÷ng c«ng viÖc cã Ých vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng. Ho¹t ®éng 3: §ãng vai - GV chia HS thµnh c¸c nhãm nhá. - GV cïng líp b×nh chän nhãm cã dù ¸n kh¶ thi vµ cã thÓ cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. GV khen c¸c nhãm ®Òu ®· cã dù ¸n trang tr¹i c©y trång, vËt nu«i tèt, chøng tá lµ nh÷ng nhµ n«ng nghiÖp giái, ®· thÓ hiÖn quyÒn ®­îc tham gia cña m×nh. - HS lµm viÖc c¸ nh©n. - Mét sè HS lªn tr×nh bµy. C¸c HS kh¸c ph¶i ®o¸n vµ gäi ®­îc tªn con vËt nu«i hoÆc c©y trång ®ã. - HS ®Æt c©u hái vµ ®Ò nghÞ c¸c b¹n kh¸c tr¶ lêi vÒ néi dung tõng bøc tranh: + C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×? + ViÖc lµm cña c¸c b¹n ®ã sÏ ®em l¹i Ých lîi g×? - C¸c HS kh¸c trao ®æi ý kiÕn vµ bæ sung. - C¸c nhãm th¶o luËn ®Ó t×m c¸ch ch¨m sãc, b¶o vÖ tr¹i, v­ên cña m×nh cho tèt. - Tõng nhãm tr×nh bµy dù ¸n s¶n xuÊt. C¸c nhãm kh¸c trao ®æi vµ bæ sung ý kiÕn. TiÕt 2 Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1: B¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra. - GV yªu cÇu HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ®iÒu tra. - H·y kÓ tªn lo¹i c©y trång mµ em biÕt. - H·y kÓ tªn c¸c vËt nu«i mµ em biÕt. - GV nhËn xÐt viÖc tr×nh bµy cña c¸c nhãm vµ khen ngîi HS ®· quan t©m ®Õn t×nh h×nh c©y trång, vËt nu«i ë gia ®×nh vµ ®Þa ph­¬ng. Ho¹t ®éng 2: §ãng vai - GV chia nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm ®ãng vai theo mét trong c¸c t×nh huèng - BT3. - GV kÕt luËn - SGV tr. Ho¹t ®éng 3: HS ®äc th¬, kÓ chuyÖn vÒ viÖc ch¨m sãc c©y trång, vËt nu«i. Ho¹t ®éng 4: Trß ch¬i Ai nhanh, ai ®óng. - GV chia HS thµnh c¸c nhãm vµ phæ biÕn luËt ch¬i. - GV tæng kÕt, khen c¸c nhãm kh¸ nhÊt. KÕt luËn chung - SGV tr. - §¹i diÖn tõng nhãm HS tr×nh bµy kÕt qu¶ ®iÒu tra. C¸c nhãm kh¸c trao ®æi, bæ sung. - HS th¶o luËn vµ chuÈn bÞ ®ãng vai. - Tõng nhãm lªn ®ãng vai. C¶ líp trao ®æi, bæ sung ý kiÕn. - C¸c nhãm HS thùc hiÖn trß ch¬i - C¶ líp nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thi cña c¸c nhãm

File đính kèm:

  • docGiao an Dao Duc Ky 2 Lop 3 KNS CKTKN .doc
Giáo án liên quan