Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Đăng Hiên

- GV phải nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn và không ngừng học hỏi nâng cao trình độ.

 - Khảo sát, kiểm tra sức khoẻ ban đầu của học sinh để nắm được đặc điểm, tình trạng sức khoẻ của HS.

 - Phối hợp nhiều phương pháp giảng dạy, tập luyện của HS.nhằm tăng sự hứng thứ trong tập luyện.

 - Giáo dục HS có nhận thức đúng đắn về môn học, hiểu được tác dụng của TDTT đối với sức khoẻ của con người.

 - Nhà trường các đoàn thể, giáo viên tạo điều kiện giúp đỡ.

 - Phụ huynh hiểu, thông cảm, tạo điều kiện, thời gian để các em tham gia các hoạt động TDTT có hiệu quả.

 - Kết hợp với Đoàn - Đội thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khoá, thi đấu các môn thể thao nhằm khích lệ phong trào tập luyện TDTT. Qua đó phát hiện tuyển chọn và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu.

 - Xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể và hiệu quả.

 

doc19 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 386 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Chương trình cả năm - Nguyễn Đăng Hiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
............................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... 3. KÕt qu¶ cô thÓ: - Sè häc sinh ®¹t yªu cÇu: ....................... chiÕm: ...................... % - Kh¸, Giái : ............................. chiÕm: ....................... % Tõ tiÕt thø: ........ ®Õn tiÕt thø: ........ TuÇn thø: ........ ®Õn tuÇn thø: ........ Tõ ngµy: ........ ®Õn ngµy: ........ Yªu cÇu vÒ gi¸o dôc t­ t­ëng ®¹o ®øc, lèi sèng KiÕn thøc cÇn phô ®¹o hoÆc båi d­ìng n©ng cao ChuÈn bÞ cña thÇy c« gi¸o - Gi¸o dôc cho häc sinh c¸c phÈm chÊt trong s¸ng cña TDTT, cã lèi sèng lµnh m¹nh . - Ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o cña b¶n th©n - RÌn luyÖn ý thøc tæ chøc kû luËt, ®oµn kÕt gióp ®ì nhau. - BiÕt tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña m«n häc. - C¸c bµi tËp bæ trî ph¸t bãng, ®Öm bãng. - Kü thuËt, chiÕn thuËt trong thi ®Êu. - Gi¸o ¸n, tµi liÖu tham kh¶o. - S©n tËp ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn. - L­íi, cét, bãng, tranh ¶nh kü thuËt - Kü thuËt n©ng cao. kÕ ho¹ch kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y phÇn II: II. Nh÷ng ®iÓm cÇn bæ sung trong kÕ ho¹ch hoÆc s¸ng kiÕn kinh nghiÖm gi¶ng d¹y: ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... PhÇn kiÓm tra cña hiÖu tr­ëng Ngµy Th¸ng LÇn kiÓm tra NhËn xÐt Ký tªn, ®ãng dÊu ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................... ............................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an cuc hot(1).doc