Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Hoàng Thị Loan

I. Mục tiêu:

 - Kiến thức: Sau khi học song học sinh nắm đợc khái quát vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

 - Mục tiêu chơng trình và SGK công nghệ 6, những yêu cầu đổi mới phơng pháp học tập.

 - Học sinh hứng thú học tập môn học.

 

 II.Chuẩn bị của thầy và trò:

 - GV: Nghiên cứu SGK su tầm tài liệu về kinh tế gia đình và kiên sthức gia đình.

 - Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

 

 III. Tiến trình dạy học:

 

doc116 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/02/2021 | Lượt xem: 311 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Chương trình cả năm - Năm học 2010-2011 - Hoàng Thị Loan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
×nh. - M« t¶ nhµ ë - Quy m« gia ®×nh - NghÒ nghiÖp tõng thµnh viªn - Ph¬ng tiÖn ®i l¹i c¶u tõng ngêi. - Tªn c¸c mãn ¨n thêng dïng ë gia ®×nh. - Tªn c¸c s¶n phÈm may mÆc. - Mäi ngêi ®îc ch¨m sãc søc khoÎ. HS: Lµm bµi . GV: KÕt luËn GV: Gi¶i thÝch nhu cÇu vÒ v¨n ho¸ tinh thÇn lµ nh÷ng nhu cÇu nghØ ng¬i gi¶i trÝ, häc tËp, xem phim... GV: Gia ®×nh em ph¶i chi nh÷ng kho¶n g× cho nhu cÇu vÒ v¨n ho¸ tinh thÇn? HS: Tr¶ lêi GV: KÕt luËn 4.Cñng cè. GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. Gîi ý cho häc sinh tr¶ lêi c©u hái 1,2 SGK 2/ 3/ 10/ 25/ 3/ I. Chi tiªu trong gia ®×nh. - Chi tiªu trong gia ®×nh lµ c¸c chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh tõ nguån thu nhËp cña hä II. C¸c kho¶n chi tiªu trong gia ®×nh. 1.Chi cho nhu cÇu vËt chÊt. - Sù chi tiªu trong gia ®×nh kh«ng gièng nhau v× nã phô thuéc vµo quy m« gia ®×nh, tæng thu nhËp cña tõng gia ®×nh, nã gåm c¸c kho¶n chi nh ¨n mÆc, ë nhu cÇu ®i l¹i vµ ch¨m sãc søc khoÎ. 2. Chi tiªu cho nhu cÇu v¨n ho¸ tinh thÇn. - Chi cho nhu cÇu v¨n ho¸ tinh thÇn: häc tËp, giao tiÕp, gi¶i trÝ, tham quan. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cuèi bµi - §äc vµ xem tríc phÇn III, IV SGK. TuÇn: 32 TiÕt: 64 Bµi 26: chi tiªu trong gia ®×nh ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua bµi häc, häc sinh n¾m ®îc: - BiÕt ®îc chi tiªu trong gia ®×nh lµ g×? - BiÕt ®îc c¸c kho¶n chi tiªu trong gia ®×nh lµ g×. - Lµm thÕ nµo ®Ó c©n ®èi thu, chi trong gia ®×nh. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: §äc SGK bµi 26, III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: HS1: Chi tiªu trong gia ®×nh lµ g×? 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1: T×m hiÓu chi tiªu cña c¸c lo¹i hé gia ®×nh ë viÖt nam. GV: Nh¾c l¹i h×nh thøc thu nhËp cña c¸c hé gia ®×nh ë thµnh phè vµ n«ng th«n. GV: DÉn d¾t sù kh¸c nhau vÒ h×nh thøc thu nhËp ®ã sÏ ¶nh hëng ®Õn chi tiªu c¶u gia ®×nh. GV: VËy theo em, møc chi tiªu cña gia ®×nh thµnh phè cã g× kh¸c so víi møc chi tiªu cña gia ®×nh n«ng th«n. HS: Tr¶ lêi GV: §¸nh dÊu x vµo c¸c cét ë b¶ng 5 SGK ( 129). H§2: T×m hiÓu c¸ch c©n ®èi thu, chi trong gia ®×nh. GV: Tr×nh bµy kh¸i niÖm HS: §äc vÝ dô SGK ( 130-131). GV: Em h·y cho biÕt, chio tiªu nh 4 hé gia ®×nh ë trªn ®· hîp lý cha? HS; Tr¶ lêi GV: Chi tiªu hîp lý lµ ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu thiÕt yÕu cña gia ®×nh. GV: Cho häc sinh quan s¸t h×nh 4.3 sgk dåi ®Æt c©u hái. GV: Em quyÕt ®Þnh mua hµng khi nµo trong 3 trêng hîp: RÊt cÇn – cÇn – cha cÇn. HS: Tr¶ lêi. GV: B¶n th©n em ®· lµm g× ®Ó tiÕt kiÖm chi tiªu cho gia ®×nh? HS: Liªn hÖ b¶n th©n tr¶ lêi 4.Cñng cè. GV: Gäi 1-2 häc sinh ®äc phÇn ghi nhí SGK. Gîi ý häc sinh tr¶ lêi c©u hái cuèi bµi 2/ 5/ 18/ 15/ 3/ - Chi tiªu trong gia ®×nh lµ c¸c chi phÝ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu vÒ vËt chÊt vµ v¨n ho¸ tinh thÇn cña c¸c thµnh viªn trong gia ®×nh tõ nguån thu nhËp cña hä.. III. Chi tiªu cña c¸c lo¹i hé gia ®×nh ë viÖt nam. Hé g® Nhu CÇu N«ng th«n Thµnh phè Tù cÊp Mua chi tr¶ Tù cÊp Mua chi tr¶ ¨n uèng x x May mÆc x x ë ( nhµ, ®iÖn níc..) x x x §i l¹i x x x BV søc khoÎ x x Hoc tËp x x NghØ ng¬i x x IV. C©n ®èi thu, chi trong gia ®×nh. KN: §¶m b¶o cho thu nhËp gia ®×nh ph¶i lín h¬n tæng chi 1.Chi tiªu hîp lý. a) ë thµnh thÞ b) ë n«ng th«n. 2.BiÖn ph¸p c©n ®èi thu, chi. a) Chi tiªu theo kÕ ho¹ch. b) TÝch luü. - TiÕt kiÖm chi - T¨ng thªm nguån thu nhËp cho gia ®×nh. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tr¶ lêi toµn bé c©u hái SGK. - §äc vµ xem tríc bµi 27 ChuÈn bÞ: giÊy, bót, thíc. TuÇn: 33 TiÕt: 65 Bµi 27: TH bµi tËp t×nh huèng vÒ thu, chi trong gia ®×nh I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua bµi häc, häc sinh n¾m ®îc: - N¾m ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thu, chi trong gia ®×nh, x¸c ®Þnh ®îc møc thu vµ chi cña gia ®×nh trong mét th¸ng, mét n¨m. - Cã ý thøc gióp ®ì gia ®×nh vµ tiÕt kiÖm chi tiªu. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: §äc SGK bµi 27, chuÈn bót mùc, bót ch× III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra dông cô thùc hµnh cña häc sinh. 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1: T×m hiÓu c¸ch x¸c ®Þnh thu nhËp cña gia ®×nh. GV: Yªu cÇu häc sinh thùc hµnh víi tõng néi dung. GV: Ph©n c«ng cho tõng nhãm. + Nhãm 1: LËp ph¬ng ¸n thu, chi cho gia ®×nh ë thµnh phè. + Nhãm 2.LËp ph¬ng ¸n thu, chi cho gia ®×nh ë n«ng th«n. + Nhãm 3: C©n ®èi thu chi cho gia ®×nh em víi møc thu nhËp 1 th¸ng. GV: Híng dÉn häc sinh thùc hµnh theo tõng néi dung. HS: §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ GV: NhËn xÐt GV: Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp 1 SGK tÝnh tæng thu nhËp gia ®×nh trong mét th¸ng. GV: Híng dÉn häc sinh tÝnh tæng thu nhËp cña gia ®×nh trong 1 n¨m. HS: Thùc hiÖn tÝnh tæng thu nhËp trong 1 n¨m díi sù chØ b¶o cña gi¸o viªn. 4.Cñng cè. GV: NhËn xÐt ý thøc chuÈn bÞ, ý thøc lµm viÖc cña häc sinh. GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña häc sinh sau ®ã cho ®iÓm. 2/ 3/ 35/ 3/ I. X¸c ®Þnh thu nhËp cña gia ®×nh. Bíc 1: Ph©n c«ng bµi tËp thùc hµnh. Bíc 2: Thùc hµnh theo tõng néi dung. Bíc 3: Tr×nh bµy kÕt qu¶. Bíc 4: NhËn xÐt. Bµi tËp TH. a) Gia ®×nh em cã 6 ngêi sèng ë thµnh phè. «ng néi lµm ë c¬ quan nhµ níc møc l¬ng th¸ng lµ 900000 ®ång. Bµ néi ®· nghØ hu víi møc l¬ng 350000 ®ång trªn mét th¸ng. - Bè lµ c«ng nh©n ë mét nhµ m¸y møc l¬ng th¸ng lµ 1000000 ®ång mÑ lµ gi¸o viªn møc l¬ng th¸ng lµ: 800000 ®ång. ChÞ g¸i häc THPT vµ em häc líp 6.Em h·y tÝnh tæng thu nhËp trong 1 th¸ng. b) Gia ®×nh em cã 4 ngêi, sèng ë n«ng th«n, lao ®éng chñ yÕu lµ lµm n«ng nghiÖp. Mét n¨m thu ho¹ch ®îc 5 tÊn thãc. PhÇn thãc ®Ó ¨n lµ 1,5 tÊn, sè cßn l¹i mang ra chî b¸n víi gi¸: 2000®ång /Kg. TiÒn b¸n rau qu¶ vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c lµ. 1000000®ång. Em h·y tÝnh tæng thu nhËp b»ng tiÒn cña gia ®×nh em trong mét n¨m. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ Xem l¹i bµi thùc hµnh vµ lµm tiÕp bµi thùc hµnh - §äc vµ xem tríc phÇn II vµ III SGK. TuÇn: 33 TiÕt: 66 Bµi 27: TH bµi tËp t×nh huèng vÒ thu, chi trong gia ®×nh ( TiÕp ) I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua bµi häc, häc sinh n¾m ®îc: - N¾m ®îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ thu, chi trong gia ®×nh, x¸c ®Þnh ®îc møc thu vµ chi cña gia ®×nh trong mét th¸ng, mét n¨m. - Cã ý thøc gióp ®ì gia ®×nh vµ tiÕt kiÖm chi tiªu. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: §äc SGK bµi 27, chuÈn bót mùc, bót ch× III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: GV: KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. 3.t×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. H§1: T×m hiÓu c¸ch x¸c ®Þnh chi tiªu cña gia ®×nh. GV: cho häc sinh tÝnh to¸n c¸c kho¶n thu nhËp trong mét th¸ng vµ mét n¨m cña mçi gia ®×nh råi dùa vµo ®ã gi¸o viªn híng dÉn häc sinh tÝnh c¸c kho¶n chi tiªu cña mçi gia ®×nh trong mét th¸ng råi tÝnh ra n¨m. - Nh chi cho ¨n, mÆc... - Häc tËp - Chi cho ®i l¹i - Chi cho vui tr¬i, gi¶i trÝ.. HS: Thùc hiÖn tÝnh c¸c kho¶n chi díi sù gi¸m s¸t chØ b¶o cña gi¸o viªn. H§2: T×m hiÓu c¸ch c©n ®èi thu, chi. GV: Híng dÉn häc sinh c¸ch tÝnh c©n ®èi thu, chi theo c¸c ý a,b,c. HS: Thùc hiÖn díi sù gi¸m s¸t chØ b¶o cña gi¸o viªn. GV: NhËn xÐt bµi thùc hµnh 4.Cñng cè. GV: NhËn xÐt ý thøc chuÈn bÞ, ý thøc lµm viÖc cña häc sinh. GV: §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña häc sinh sau ®ã cho ®iÓm. 2/ 3/ 20/ 15/ 3/ II. X¸c ®Þnh chi tiªu cña gia ®×nh. - Chi cho ¨n, mÆc, ë: mua g¹o, thÞt; mua quÇn ¸o, giµy dÐp; tr¶ tiÒn ®iÖn, ®iÖn tho¹i, níc; mua ®å dïng gia ®×nh. - Chi cho häc tËp: Mua s¸ch vë, tr¶ häc phÝ, mua b¸o, t¹p chÝ... - Chi cho viÖc ®i l¹i: Tau xe, x¨ng.. - Chi cho vui ch¬i... - Chi cho ®¸m hiÕu hØ... III. C©n ®èi thu – chi. Bµi tËp. a) Gia ®×nh em cã 4 ngêi, møc thu nhËp 1 th¸ng lµ 2000000 ®ång ( ë thµnh phè) vµ 800000 ®ång ( ë n«ng th«n) Em h·y tÝnh møc chi tiªu cho c¸c nhu cÇu cÇn thiÕt sao cho mçi th¸ng cã thÓ tiÕt kiÖm Ýt nhÊt ®îc 100000®ång. 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ tÝnh to¸n l¹i c¸c kho¶n thu nhËp cña gia ®×nh. - §äc vµ xem tríc phÇn «n tËp ®Ó giê sau thùc hµnh. TuÇn: 34 TiÕt: 67 + 68 «n tËp I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: Th«ng qua phÇn «n tËp, häc sinh nhí l¹i c¸c phÇn néi dung ®· ®îc häc trong ch¬ng IV vµ mét sè kiÕn thøc träng t©m cña ch¬ng III. - N¾m v÷ng kiÕn thøc thu, chi vµ nÊu ¨n trong gia ®×nh - VËn dông mét sè kiÕn thøc ®· häc vµo cuéc sèng. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - ChuÈn bÞ bµi so¹n, SGK, nghiªn cøu bµi - Trß: Nghiªn cøu l¹i toµn bé ch¬ng III+IV III. TiÕn tr×nh d¹y häc: Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß T/g Néi dung ghi b¶ng 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2.KiÓm tra bµi cò: - Kh«ng kiÓm tra 3.T×m tßi ph¸t hiÖn kiÕn thøc míi. GV: Ph©n c«ng häc sinh «n tËp. Mçi tæ 4 häc sinh ®îc ph©n 2 c©u t¬ng øng víi sè th tù ë ch¬ng III vµ ch¬ng IV. GV: Cho häc sinh th¶o luËn nhãm. GV: T¹i sao ph¶i gi÷ vÖ sinh an toµn thùc phÈm? HS: Tr¶ lêi c©u hái GV: Yªu cÇu häc sinh ®äc SGK HS: Tr×nh bµy kh¸i niÖm. GV: Cã thÓ thÊy phÇn tÝch luü trong mçi gia ®×nh lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng. Muèn cã tÝch luü ph¶i biÕt c©n ®èi thu chi. GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cho ®iÓm tõng nhãm. 4. Cñng cè. - NhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê «n tËp GV: gîi ý HS tr¶ lêi mét sè c©u hái ? Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? ? H·y kÓ tªn c¸c lo¹i thu nhËp cña gia ®×nh em.s 2/ 5/ 15/ 15/ 3/ 3/ I. Vai trß cña c¸c chÊt dinh dìng. - ChÊt ®¹m - ChÊt bÐo - ChÊt kho¸ng - ChÊt x¬ + Thùc phÈm nguån cung cÊp chÊt dinh dìng nu«i sèng c¬ thÓ. II. Thu nhËp cña gia ®×nh 1.Thu nhËp cña gia ®×nh. 2.C¸c h×nh thøc thu nhËp 3.Chi tiªu trong gia ®×nh 4.C¸c kho¶n chi tiªu trong gia ®×nh 5.C©n ®èi thu chi trong gia ®×nh 5. Híng dÉn vÒ nhµ 2/: - VÒ nhµ häc bµi vµ «n tËp toµn bé c©u hái c©u hái ch¬ng III vµ IV chuÈn bÞ thi häc kú II.

File đính kèm:

  • docGiao an cong nghe 6 chuan nam hoc 20102011.doc