Giáo án Công nghệ 8 - Tiết 11 - Bài 14: Bài tập thực hành đọc bản vẽ lắp đơn giản

A. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

Theo sách giáo viên

B. CHUẨN BỊ BÀI DẠY:

Theo sách giáo viên

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1- Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra: Khi đọc bản vẽ lắp ta phải đọc theo trình tự nào?

3- Bài mới:

Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Bản vẽ lắp bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định kết cấu máy. Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ lắp, từ đó hình thành tác phong làm việc theo qui trình chúng ta cùng nghiên cứu bài thực hành“Đọc bản vẽ lắp”

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1586 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 8 - Tiết 11 - Bài 14: Bài tập thực hành đọc bản vẽ lắp đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11 Bài 14: Bài tập thực hành ĐỌC BẢN VẼ LẮP ĐƠN GIẢN A. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Theo sách giáo viên B. CHUẨN BỊ BÀI DẠY: Theo sách giáo viên C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1- Ổn định tổ chức: 2- Kiểm tra: Khi đọc bản vẽ lắp ta phải đọc theo trình tự nào? 3- Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài Bản vẽ lắp bao gồm các hình biểu diễn, các kích thước và các thông tin cần thiết khác để xác định kết cấu máy. Để nâng cao kĩ năng đọc bản vẽ lắp, từ đó hình thành tác phong làm việc theo qui trình chúng ta cùng nghiên cứu bài thực hành“Đọc bản vẽ lắp” NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH I.Chuaån bò -Duïng cuï veõ: Thöôùc, eâke, compa -Vaät lieäu: giaáy veõ khoå A4, buùt chì, giaáy nhaùp -Ñeà baøi baûn veõ laép boä roøng roïc. II.Noäi dung -Ñoïc baûn veõ laép boä roøng roïc. -Laøm theo maãu baûng 13.1. Hoaït ñoäng 2: -Giaùo vieân giôùi thieäu baøi thöïc haønh: + Neâu muïc tieâu baøi thöïc haønh + Trình baøy noäi dung. + Trình töï tieán haønh Hoïc sinh quan saùt vaø traû lôøi. III.Caùc böôùc tieán haønh -Böôùc 1: Ñoïc khung teân. -Böôùc 2: Ñoïc baûng keâ -Böôùc 3: Phaân tích hình bieåu dieãn -Böôùc 4: Phaân tích kích thöôùc. -Böôùc 5: Phaân tích chi tieát. -Böôùc 6: Toång hôïp. Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu thöïc haønh Giaùo vieân höôùng daãn HS trình baøy baøi thöïc haønh -Cho nhoùm thaûo luaän trình töï ñoïc baûn veõ vaø ghi noäi dung ñoïc vaøo baûng nhoùm. -Môøi ñaïi dieän nhoùm leân trình baøy caùch ñoïc. -Hoïc sinh thaûo luaän theo nhoùm vaø trình baøy Trình töï ñoïc Noäi dung caàn hieåu Baûn veõ boä roøng roïc 1.Khung teân -Teân goïi chi tieát -Tyû leä baûn veõ -Boä roøng roïc -Tyû leä 1 : 2 2.Baûng keâ -Teân goïi chi tieát vaø soá löôïng chi tieát. -Baùnh roøng roïc (1) -Truïc (1) -Moùc treo (1) -Giaù (1) 3.Hình bieåu dieãn -Cho bieát hình bieåu dieãn cuûa baûng veõ laép Hình chieáu ñöùng coù caét truïc boä vaø hình chieáu caïnh 4.Kích thöôùc -Kích thöôùc chung cuûa saûn phaåm -Kích thöôùc cuûa chi tieát gheùp. -Cao 100, roäng 40, daøi 75 cm. -Æ75 vaø Æ60 cuûa baùnh roøng roïc 5.Phaân tích chi tieát -Vò trí cuûa caùc chi tieát -Baùnh roøng roïc (1) vaø giaù 4 laép vaøo nhau nhôø truïc 2. -Treân giaù coù moùc treo 5 6.Toång hôïp -Trình töï thaùo laép -Coâng duïng cuûa saûn phaåm. -Duõa hai ñaàu truïc thaùo cuïm 1-2 duõa hai ñaàu moùc treo thaùo cuïm 3-4 -Laép cuïm 3-4 taùn ñaàu moùc treo. Laép cuïm 1, 2 taùn 2 ñaàu truïc. -Duøng ñeå naâng vaät naëng leân cao. 4/ Toång keát baøi hoïc: - GV nhaän xeùt giôø laøm baøi thöïc haønh nhö: Söï chuaån bò cuûa HS, caùch thöïc hieän qui trình, thaùi ñoä laøm vieäc - GV höôùng daãn HS töï ñaùnh giaù baøi laøm cuûa mình döïa theo muïc tieâu baøi hoïc. - GV thu baøi veà nhaø chaám, coù theå chaám thöû 1 vaøi baøi, nhaän xeùt ñaùnh giaù keát quaû. 5/ Höôùng daãn töï hoïc: * Baøi vöøa hoïc: - Tieáp tuïc taäp ñoïc baûn veõ. * Baøi saép hoïc: - Ñoïc tröôùc baøi 15 “Bản vẽ nhà” - Chuẩn bị: Giấy A4, bút chì, thước, compa, tẩy

File đính kèm:

  • docThuc hanhDoc ban ve lap20082009.doc
Giáo án liên quan