Giáo án Công Nghệ 7 Tuần 18

- Kiến thức: Kiểm tra đánh giá sự nhận thức của học sinh nắm được kiến thức trọng tâm cần nắm được trong hai chương trồng trọt nông nghiệp

 - Rút kinh nghiệm truyền thụ kiến thức của giáo viên để từ đó điều chỉnh phương pháp cho phù hợp.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công Nghệ 7 Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n TuÇn 18 TiÕt 18 KiÓm tra 45/ I. Môc tiªu: - KiÕn thøc: KiÓm tra ®¸nh gi¸ sù nhËn thøc cña häc sinh n¾m ®­îc kiÕn thøc träng t©m cÇn n¾m ®­îc trong hai ch­¬ng trång trät n«ng nghiÖp - Rót kinh nghiÖm truyÒn thô kiÕn thøc cña gi¸o viªn ®Ó tõ ®ã ®iÒu chØnh ph­¬ng ph¸p cho phï hîp. II.ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß: - GV: ChuÈn bÞ c©u hái vµ ®¸p ¸n ®Ò kiÓm tra. - HS: §äc c©u hái SGK «n tËp kiÓm tra. III. TiÕn tr×nh d¹y häc: æn ®Þnh tæ chøc : KiÓm tra bµi cò: Kh«ng kiÓm tra KiÓm tra: §Ò bµi: KiÓm tra häc k× I : m«n c«ng nghÖ 7 A:PhÇn Tr¾c nghiÖm H·y khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c ph­¬ng ¸n sau. C©u 1: Sö dông thuèc ho¸ häc ®Ó phßng trõ s©u bÖnh cã nh÷ng ­u ®iÓm sau: A/ DiÖt s©u bÖnh nhanh, Ýt tèn c«ng ; B/ Kh«ng lµm « nhiÔm m«i tr­êng. C/ Kh«ng g©y ®éc h¹i cho ng­êi vµ gia sóc ; D/ C¶ 3 ý trªn . C©u 2: §Êt trong v­ên gieo ­¬m lµ lo¹i ®Êt: A/ §Êt pha c¸t ; B/ §Êt sÐt ; C/ §Êt thÞt nhÑ ; D/ C¶ A vµ C . C©u 3: Lo¹i ®Êt nµo d­íi ®©y cã kh¶ n¨ng gi÷ n­íc kÐm nhÊt ? A/ §Êt pha c¸t ; B/ §Êt thÞt nhÑ ; C/ §Êt thÞt trung b×nh ; D/ §Êt thÞt nÆng. C©u 4: §èi víi lo¹i c«n trïng cã kiÓu biÕn th¸i hoµn toµn th× giai ®o¹n nµo ph¸ ho¹i c©y trång m¹nh nhÊt ? A/ Giai ®o¹n s©u tr­ëng thµnh B/ Gai ®o¹n s©u non C/ Giai ®o¹n trøng D/ Gai ®o¹n nhéng C©u 5: C¸c c©u sau ®óng hay sai? A/ Ph¬i ®Êt ¶i lµ biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh B/ Th¸o n­íc cho ngËp c©y trång lµ biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh C/ Dïng thuèc ®éc phun liªn tôc lµ biÖn ph¸p tèt nhÊt phßng trõ s©u bÖnh D/ Dïng biÖn ph¸p IPM lµ biÖn ph¸p phßng trõ s©u bÖnh cã hiÖu qu¶ nhÊt Cho c¸c lo¹i ph©n d­íi ®©y : A/ C©y ®iÒn thanh; B/ Ph©n tr©u, bß ; C/ Supe l©n ; D/ DAP (diamon phèt ph¸t); E/ Ph©n lîn (heo); G/ C©y muång muång ; H/ Ph©n NPK ; I/ BÌo hoa d©u ; K/ Urª (ph©n chøa N) . L/ Kh« dÇu dõa, ®Ëu t­¬ng. ; M/ Nitragin (chøa vi sinh chuyÓn ho¸ ®¹m). C©u 6 : Em h·y s¾p xÕp c¸c lo¹i ph©n bãn trªn vµo c¸c nhãm thÝch hîp vµ viÕt vµo bµi lµm . Nhãm : (Ph©n h÷u c¬) ; (Ph©n ho¸ häc) ; (Ph©n vi sinh.). B. PhÇn tù luËn: Bµi 1: Lu©n canh lµ g× ? Cã mÊy h×nh thøc lu©n canh ? Mçi h×nh thøc cho mét vÝ dô. Bµi 2: §Êt trång lµ g× ? §Êt trång gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo, vai trß cña tõng thµnh phÇn ®ã ®èi víi c©y trång ? . ®¸p ¸n tr¾c nghiÖm . C©u 1: A ( 0,5 ®iÓm) C©u 2: D ( 0,5 ®iÓm) C©u 3: A ( 0,5 ®iÓm) C©u 4: B ( 0,5 ®iÓm) C©u 5: ( 1 ®) a b c d ®óng sai sai ®óng 0,25 ®iÓm 0,25 ®iÓm 0,25 ®iÓm 0,25 ®iÓm C©u 6 : ( 1 ® ) Nhãm ph©n h÷u c¬ : a, l, b, e, i, g . ( 0,5 ®iÓm) Nhãm ph©n ho¸ häc : d, h, k, c . ( 0,25 ®iÓm) Nhãm ph©n vi sinh : M . ( 0,25 ®iÓm) ( NÕu mçi ý thiÕu mét lo¹i ph©n bãn trong nhãm trõ 0,25 ®iÓm ) B . Tù luËn. Bµi 1: ( 2 ® ) - Lu©n canh : Lµ c¸ch tiÕn hµnh gieo trång lu©n phiªn c¸c lo¹i c©y trång kh¸c nhau trªn cïng mét diÖn tÝch . ( 0,5 ®iÓm) - Cã 2 h×nh thøc lu©n canh : * Lu©n canh gi÷a c¸c lo¹i c©y trång c¹n víi nhau . ( 0,5 ®iÓm) + LÊy vÝ dô ®óng . ( 0,25 ®iÓm) *Lu©n canh gi÷a c¸c lo¹i c©y trång n­íc víi nhau. ( 0,5 ®iÓm) + LÊy vÝ dô ®óng . ( 0,25 ®iÓm) Bµi 2 : ( 4 ® ) - §Êt trång lµ líp bÒ mÆt t¬i xèp cña vá tr¸i ®Êt ,trªn ®ã thùc vËt cã kh¶ n¨ng sinh sèng vµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm . ( 0,5 ®iÓm) - §Êt trång lµ s¶n phÈm biÕn ®æi cña ®¸ d­íi t¸c ®éng cña c¸c tè khÝ hËu sinh vËt vµ con ng­êi . ( 0,5 ®iÓm) * Thµnh phÇn ®Êt trång : - PhÇn khÝ . ( 0,25 ®iÓm) - PhÇn r¾n : gåm chÊt v« c¬ vµ h­u c¬. ( 0,5 ®iÓm) - PhÇn láng . ( 0,25 ®iÓm) * Vai trß cña tõng thµnh phÇn: - PhÇn khÝ : cung cÊp oxi, nit¬, cacbonnic ....... ( 0,5 ®iÓm) - PhÇn r¾n : + V« c¬ : chøa c¸c chÊt dinh d­ìng N, P, K.... ( 0,5 ®iÓm) + H÷u c¬ : gåm cã vi sinh vËt vµ c¸c x¸c ®éng thùc vËt vi sinh vËt ph©n huû x¸c ®éng thùc vËt thµnh chÊt h÷u c¬ ®¬n gi¶n vµ chÊt kho¸ng. ( 0,5 ®iÓm) - PhÇn láng : Hoµ tan c¸c chÊt dinh d­ìng . ( 0,5 ®iÓm) Thu bµi 5 Rót kinh nghiÖm

File đính kèm:

  • docCN7 tu1-24udfhiuashd (18).doc
Giáo án liên quan