Kế hoạch bộ môn công nghệ 7 năm học 2013-2014

 1/ Kiến thức: HS có được hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản đầu tiên về kĩ thuật nông nghiệp:

• Đất trồng, phân bón, giống cây trồng,bảo vệ thực vật và qui trình sản xuất giống cây trồng: làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến

• Kĩ thuật gieo trồng, khai thác và bảo vệ rừng

• Giống vật nuôi, thức ăn và qui trình sản xuất vật nuôi: chuồng nuôi, nưoi dưỡng, chăm sáo và vệ sinh phòng dịch.

• Kĩ thuật nuôi thuỷ sản và bảo vệ môi trường nuôi, thức ăn, chăm óc, phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường.

 2/ Kĩ năng: Có kĩ năng làm được một số khâu kĩ thuật trong qui trình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

• Phân biệt các loại phân các loại phân hóa học thông thường. Xử lí được hạt giống bằng nước ấm, xác định sức nẩy mầm và tỉ lệ nẩy mầm của hạt. Phân biệt được các dạng thuốc trừ sâu bệnh và biết đọc nhãn hiệu của thuốc

• Gieo được hạt và cấy cây trong bầu đất

• Phân biệt được một số loại giống vật nuôi. Chế biến được một số loại thức ăn vật nuôi bằng pp nhiệt và pp vi sinh vật. Phân biệt được một số loại vacxin và biệt cách sử dụng vacxin để phòng bệnh cho gà.

• Phân biệt được một số loại thức ăn của tôm, cá và xác định được độ trong, độ pH của nước nuôi thủy sản.

 

doc74 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 4833 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bộ môn công nghệ 7 năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ùc aên cung caáp naêng löôïng cho vaät nuoâi ñeå laøm gì? --Thöùc aên cung caáp caùc chaát dd cho vaät nuoâi ñeå laøm gì? KL Ñoïc pII Traû lôøi -Taïo ra naêng löôïng vaø cung caáp caùc chaát dd ñeã taïo ra saûn phaåm chaên nuoâi Thaûo luaän nhoùm Baùo caùo keát quaû -Hoaït ñoäng cô theå,thoà haøng,caøy keùo,duy trì thaân nhieät -Taïo ra saûn phaåm chaên nuoâi:thòt,tröùng,söõa,loâng,söøng,moùng 4)Cuûng coá Hsñoïc ghi nhôù vaø traû lôøi caùc caâu hoûi cuoái baøi 5)Daên doø HS hoïc baøi vaø chuaån bò baøi môùi 6) Ruùt kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn:05/12/2009 Tuần 17 Ngày dạy:08/12/2009 Tiết 33 BAØI 39:CHEÁ BIEÁN VAØ DÖÏ TRÖÕ THÖÙC AÊN CHO VAÄT NUOÂI A/Muïc Tieâu 1.Kieán thöùc Gv laøm cho Hs bieát -Bieát ñöôïc muïc ñích vcuûa cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên vaät nuoâi -Bieát ñöôïc caùc phöông phaùp chaá bieán vaø döï tröõ thöùc aên vaät nuoâi- 2)Kyõ naêng Reøn luyeän cho Hs bieát cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi trong chaên nuoâi gia ñình 3)Thaùi ñoä Yeâu thích chaên nuoâi,tieát kieäm B/Chuaån Bò GV: phoùng to hình 66 HS: tìm hieåu moät soá loaïi thöùc aên vaät nuoâi C/Tieán Trình Giaûng Daïy 1/oån ñònh 2/KTBC Hs1 Thöùc aên ñöôïc cô theå vaät nuoâi tieâu hoaù ntn? Hs2 vai troø cuûa thöùc aên ñoái vôùi cô theå vaät nuoâi ? 3/ Baøi môùi Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS I/Muïc ñích cuûa cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên 1/ Cheá bieán thöùc aên Yeâu caàu Hs ñoïc sgk Gv ñaët caâu hoûi -Muïc ñích cuûa vieãc cheá bieán thöùc aên cho vaät nuoâi ñeå laøm gì? Yeâu caàu HS cho ví duï Gv keát luaän, HS ghi baøi Ñoïc Sgk vaø traû lôøi caùc caâu hoûi - Laøm taêng muøi vò,taêng tính ngon mieäng ñeå vaät nuoâi thích aên,aên ñöôïc nhieàu,deå tieâu hoaù,giaûm bôùt khoái löôïng,giaûm ñoä khoâ Ví duï :Caây chuoái naáu HS ghi baøi Tieåu keát: - Laøm taêng muøi vò,taêng tính ngon mieäng ñeå vaät nuoâi thích aên,aên ñöôïc nhieàu,deå tieâu hoaù,giaûm bôùt khoái löôïng,giaûm ñoä khoâ 2/Döï tröõ thöùc aên -Muïc ñích cuûa vieäc döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi ñeå laøm gì ? Cho ví duï Gv keát luaän, HS ghi baøi Ñoïc Sgk vaø traû lôøi caùc caâu hoûi - nhaèm giöõ thöùc aên laâu hoûng vaø ñeå luoân coù ñuû nguoàn thöùc aên cho vaät nuoâi Ví duï:Rôm phôi khoâ HS ghi baøi Tieåu keát: - Nhaèm giöõ thöùc aên laâu hoûng vaø ñeå luoân coù ñuû nguoàn thöùc aên cho vaät nuoâi II/Caùc pp cheá bieán vaø döï tröõ thöùc aên 1/Caùc pp cheá bieán thöùc aên ÔÛ gia ñinh caùc em thöôøng cheá bieán thöùc aên cho vaät nuoâi baèng nhöõng pp naøo ? Cho ví duï minh hoaï Gv keát luaän, HS ghi baøi Hs thaûo luaän nhoùm traû lôùi caùc caâu hoûi treân -pp vaät lyù Vd:Ngoâ xay -pp hoaù hoïc kieàm hoaù rôm -pp vi sinh vaät hoïc Leân men röôïu HS ghi baøi Tieåu keát: -pp vaät lyù -pp hoaù hoïc -pp vi sinh vaät hoïc 2/Moät soá pp döï tröõ thöùc aên ÔÛ gia ñinh caùc em thöôøng döï tröõ thöùc aên cho vaät nuoâi baèng nhöõng pp naøo ? Cho ví duï minh hoaï? -pp laøm khoâ Khoai mì phôi ,saáy -pp uû xanh Tieåu keát: -pp laøm khoâ -pp uû xanh 4/Cuûng coá -Hs ñoïc ghi nhôù -Hs traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi 5/Daën doø: Hoïc baøivaø chuaån bò baøi môùi 6) Ruùt kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn:07/12/2009 Tuần 17 Ngày dạy:11/12/2009 Tiết 34 BAØI 40 : SAÛN XUAÁT THÖÙC AÊN VAÄT NUOÂI A/Muïc tieâu 1/Kieán thöùc Gv phaûi laøm cho Hs -Bieát ñöôïc caùc loaïi thöùc aên cuûa vaät nuoâi -Bieát ñöôïc moät soá pp saûn xuaát caùc loaïi thöùc aên giaøu protein,giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh cho vaät nuoâi 2/Kyõ naêng Bieát phoái hôïp caùc loaïi thöùc aên cho vaät nuoâi 3)Thaùi ñoä Coù yù thöùc tieát kieäm vaø vaän duïng caùc saûn phaåm phuï ñeå laøm thöùc aên cho vaät nuoâi B/Chuaån bò Gv:phoùng to hình 68,phieáu hoïc taäp Hs:tìm hieåu moät soá pp sx thöùc aên vaät nuoâi ôû gñ C/Tieán Trình Giaûng Daïy 1/Oån ñònh:Kieåm tra só soá 2/Kieåm tra baøi cuõ hs1:Taïi sao phaûi cheá bieán vaø döû tröõ thöùc aên vaät nuoâi ? hs2: pp naøo thöôøng hay duøng ñeå cheá bieán vaø döïtröõ thöùc aên vaät nuoâi ? 3/Baøi môùi Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoäng HS I-Phaân loaïi thöùc aên vaät nuoâi Yeâu caàu hs ñoïc sgk pI Theá naøo laø thöùc aên giaøu p,gluxit,,thuoäc loaïi thöùc aên thoâ sô? Keát luaän –ghi baûng Ñoïc sgk Thöùc aên coù haøm löôïng proteâin >14% thuoäc loaïi thöùc aên giaøu proteâin -Thöùc aên coù haøm löôïnggluxit >50% thuoäc loaïi thöùc aên giaøu gluxit -Thöùc aên coù haøm löôïng xô >30% thuoäc loaïi thöùc aên thoâ Hs thaûo luaän nhoùmlaøm Bt sgk/107 Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát qua Tieåu keát: Döïa vaøo thaønh phaàn dd coù trong thöùc aên coù 3 pp duøng ñeå phaân laïi thöùc aên: -Thöùc aên coù haøm löôïng proteâin >14% thuoäc loaïi thöùc aên giaøu proteâin -Thöùc aên coù haøm löôïnggluxit >50% thuoäc loaïi thöùc aên giaøu gluxit -Thöùc aên coù haøm löôïng xô >30% thuoäc loaïi thöùc aên tho II-Moät soá pp saûn xuaát thöùc aên giaøu protein Yeâu caàu hs quan saùt hình 68 vaø ñoïc pII sgk Neâu caùc pp saûn xuaát thöùc aên giaøu protein? Quan saùt hình vaø traû lôøi caâu hoûi -Cheá bieán saûn phaåm ngheà caù -Nuoâi giun ñaát -Troàng xen taêng vuï caây hoï ñaäu Ghi baøi Tieåu keát Coù caùc pp sau: -Cheá bieán saûn phaåm ngheà caù -Nuoâi giun ñaát -Troàng xen taêng vuï caây hoï ñaäu III-Moät soá pp saûn xuaát thöùc aên giaøu gluxit vaø thöùc aên thoâ xanh Yeâu caàu hs laøm Bt trong Sgk Keát luaän Thaûo luaän laøm bt Trình baøy keát quaû theo nhoùm Ghi baøi Tieåâu keát: * PP sx thöùc aên giaøu gluxit laø luaân canh goái vuï *PP sx thöùc aên thoâ xanh:taän duïng ñaát troàng noâng nghieäp,taän duïng caùc saûn phaåm phuï noâng nghieäp 4/Cuûng coá: Hs ñoïc ghi nhôù,traû lôøi caâu hoûi cuoái baøi 5/Daën doø: HS hoïc baøi vaø chuaån bò baøi môùi 6) Ruùt kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Ngày soạn: Tuần 20 Ngày dạy: Tiết 37 Baøi 34.NHAÂN GIOÁNG VAÄT NUOÂI I)Muïc tieâu 1)Kieán thöùc Gv giuùp hs -Bieát ñöôïc theá naøo laø choïn phoái vaø caùc pp choïn phoái vaät nuoâi -Hieåu ñöôïc khaùi nieäm vaø pp nhaân gioáng thuaàn chuûng vaät nuoâi 2)Kyõ naêng Bieát caùch nhaân gioáng vaät nuoâi II) Chuaån bò Gv:ñoïc sgk, tranh veõ caùc con vaät giôùi thieän trong Sgk Hs :chuaån bò baøi III) Tieán trình giaûng daïy 1) OÅn ñònh :Kieåm tra só soá lôùp 7A: 7B: 7C: 7D: 2) KTBC Hs1:Em cho bieát caùc pp choïn loïc gioáng vaät nuoâi ñang aùp duïng ôû nöôùc ta hieän nay Hs2:Theo em,muoán quaûn lí toát gioáng vaät nuoâi caàn phaûi laøm gì? 3)Baøi môùi Hoaït ñoäng GV Hoaït ñoängHS I)Choïn phoái 1)Theá naøo laø choïn phoái ? Gv giôùi thieäu”Trong chaên nuoâi muoán duy trì vaø phaùt huy ññ toát cuõng nhö soá löôïng caùc gioáng vaät nuoâi,ngöôøi chaên nuoâi phaûi choïn nhöõng con ñöïc toát cho lai vôùi nhöõng con caùc toát coù theå cuøng gioáng haëoc khaùc gioáng,söû duïng con con lai ñeå chaên nuoâi laáy saûn phaåm hoaëc tieáp tuïc taïo ra gioáng môùi.Moät trong nhöõng vieäc laøm ñaàu tieân cuûa ngöôøi chaên nuoâi trong nhaân gioáng laø choïn phoái Gv yeâu caàu Hs ñoïc muïc 1 tr.91 Sgk Ñaët vaán ñeà Muoán ñaøn vaät nuoâi con coù nhöõngññ toát cuûa gioáng thì vaät nuoâi boá meï phaûi theá naøo? Laøm theá naøo ñeå phaùt hieän con gioáng toát? Sau khi choïn ñöôïc con ñöïc ,con caùi toát ngöôøi chaên nuoâi phaûi laøm gì ñeå taêng soá löôïng vaät nuoâi? Gv KL Ñoïc muïc 1 Traû lôøi caâu hoûi Vaät nuoâi boá meï phaûi laø gioáng toát Phaûi choïn loïc Gheùp ñoâi cho sinh saûn Tìm ví duï KL: Ngöôøi chaên nuoâi choïn con ñöïc toát gheùp ñoâi vôùi con caùi toát cho sinh saûn goïi laø choïn phoái 2)Caùc phöông phaùp choïn phoái Yeâu caàu Hs ñoïc muïc 2 Gv ñaët caâu hoûi -ÔÛ ñòa phöông em coù caùc gioáng vaät nuoâi teân gì? -Ñeå taïo gioáng môùi ngöôøi chaên nuoâi thöôøng lai caùc gioáng noäi vôùi caùc gioáng nhaäp ngoaïi coù naêng suaát cao.Haõy cho ví duï? KL Yeâu caàu Hs laøm Bt Ñoïc muïc 2 Traû lôøi caâu hoûi Gv Hs laøm Bt Kl: -Choïn phoái cuøng gioáng laø choïn vaø gheùp ñoâi con ñöïc vôùi con caùi cuøng gioáng ñoù cho sinh saûn nhaèm muïc ñích taêng soá löôïng caù theå cuûa gioáng ñoù leân -Choïn phoái khaùc gioáng nhaèm muïc ñích taïo ra gioáng môùi mang ññ cuûa caû 2 gioáng khaùc nhau II)Nhaân gioáng thuaàn chuûng 1)Nhaân gioáng thuaàn chuûng laø gì? Yeâu caàu Hs ñoïc p1.II vaø hoûi -Nhaân gioáng thuaàn chuûng laø gì? -Muïc ñích nhaân gioáng thuaàn chuûng? -pp nhaân gioáng thuaàn chuûng? -Kq nhaân gioáng thuaàn chuûng? Thaûo luaän traû lôøi caùc caâu hoûi -Laø hình thöùc nhaân gioáng cuøng gioáng -Taêng soá löôïng caù theå Cuûng coá ñaët ñieåm toát cuûa gioáng -Choïn caù theå ñöïc caùi toát cuûa gioáng Cho giao phoái ñeå sinh con Choïn con toát trong ñaøn con nuoâi lôùn ,laïi tieáp tuòc choïn -taêng soá löôïng caù theå Cuûng coá chaát löôïng gioáng KL: -Laø hính thöùc nhaân gioáng cuøng gioáng -Muïc ñích: +Taêng soá löôïng caù theå +Cuûng coá ññ toát cuûa gioáng 2)Laøm theá naøo ñeå nhaân gioáng thuaàn chuûng ñaït keát quaû? -Laøm theá naøo ñeå nhaân gioáng thuaàn chuûng ñaït Kq? Yeâu caàu Hs ñoïc p2.II Yeâu caàu Hs laøm BT Sgk Hs ñoïc p2.II Hs laøm BT Sgk KL: -Xaùc ñònh roõ muïc ñích -Choïn phoái toát -Khoâng ngöøng choïn loïc vaø nuoâi döôõng toát ñaøn vaät nuoâi 4)Cuûng coá -Hs ñoïc ghi nhôù vaø traû lôùi caùc caâu hoûi cuoái baøi 5)Daën doø Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi thöïc haønh 6) Ruùt kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………… ……………………. …………………………………………………………………………………………………………

File đính kèm:

  • docgiao an Cnghe 7ki 1.doc
Giáo án liên quan