Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 1 đến tiết 70

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

- Kỹ năng : Biết được mục tiêu, nội dung chương trình và SGK Công nghệ 6.(phân môn kinh tế gia đình), những yêu cầu đổi mới phương pháp học tập.

- Thái độ: Có hứng thú học tập môn học.

II. Chuẩn bị:

- GV: + Tranh ảnh miêu tả vai trò của gia đình và kinh tế gia đình.

 + Sơ đồ tóm tắt mục tiêu và nội dung chương trình công nghệ 6.

- HS: Đọc trước bài “Mở đầu”

III. Tiến trình day hoc:

1. Ổn định tổ chức

 

doc164 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1465 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công nghệ 6 - Tiết 1 đến tiết 70, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thực hành. - Gv: Cho hs hoạt động theo nhóm theo các nội dung sau. Xác định mức thu nhập 1 tháng của gia đình và tính thu nhập trong một năm 12 tháng + Thu nhập bằng tiền mặt. + Thu nhập từ các quá trình sản xuất,tính ra tiền - Hs thực hành theo sự phân công: Tính tổng các khoản thu nhập nói trên. Xác định mức chi tiêu trong gia đình. + Chi cho ăn,mặc,ở + Chi cho học tập. + Chi cho đi lại. + Các khoản chi khác + Tiết kiệm Tính tổng các khoản chi 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét kết quả thảo luận của hs. - Chuẩn bị cho tiết sau thực hành cân đối thu, chi. TCM ký duyÖt: /04/2013 TrÇn §×nh H­ng -------------------------------------------- Ngày giảng: Tiết 67 - Bài 27: THỰC HÀNH BÀI TẬP TÌNH HUỐNG VỀ THU, CHI TRONG GIA ĐÌNH (Tiết 2) I. Mục đích: Thông qua bài thực hành, HS biết: Nắm vững các kiến thức cơ bản về thu chi trong gia đình. Xác định được mức thu và chi trong gia đình trong một tháng và một năm. Có ý thức giúp đỡ gia đình trong việc chi tiêu, tiết kiệm. II. Chuẩn bị: III. Tiến trình dạy học: 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ. ? Cân dối thu chi là gì ? Vì sao phải thực hiện việc cân đối thu chi. 3. Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GV- HS NỘI DUNG Hoạt động 1. Giới thiệu bài Hoạt động 2. Hướng dẫn nội dung thực hành - Gv: Cho hs trả lời câu hỏi: 1. Thu nhập của gia đình từ những nguồn nào ? 2. Chi tiêu trong gia đình gòm những khoản nào. 3. Vì sao phải Cân đối thu, chi I. Xác định thu nhập của gia đình. Xem sgk II. Xác định mức chi tiêu của gia đình. Xem sgk III. Cân đối thu, chi Hoạt động 3. Tổ chức thực hành. Cho hs hoạt động theo nhóm theo các nội dung sau. Xác định mức thu nhập 1 tháng của gia đình và tính thu nhập trong một năm 12 tháng + Thu nhập bằng tiền mặt. + Thu nhập từ các quá trình sản xuất, tính ra tiền Tính tổng các khoản thu nhập và Tính tổng các khoản chi (dựa vào kết quả của tiết trước) ? Vì sao phải cân đối thu chi? Cân đối thu, chi Số tiền tích luỹ = thu nhập - chi tiêu - Hs thực hành theo sự phân công. Xác định mức chi tiêu trong gia đình. + Chi cho ăn,mặc,ở + Chi cho học tập. + Chi cho đi lại. + Các khoản chi khác + Tiết kiệm - Gv: Cho hs trình bày kết quả thảo luận và nhận xét giữa các nhóm 4. Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét kết quả thảo luận của hs. - Chuẩn bị cho tiết sau ôn tập. ----------------------------------------------------------- Ngày giảng: Tiết 68: ÔN TẬP CHƯƠNG IV I . Mục đích yêu cầu: Củng cố kiến thức đã học ở học kì 2 nhằm chuẩn bị thi kọc kì 2. II. Chuẩn bị: GV: Nội dung bài giảng,các câu hỏi hệ thống hoá các kiến thức đã học. Hs: Kiến thức liên quan. III. Tiến trình tổ chức dạy học: 1. Ổn định tổ chức: 2. Ôn tập: . Hãy chọn những từ hoặc cụm từ đó cho điền vào chỗ trống () ở những câu sau đây để được câu trả lời đúng. các món ăn, hiện vật, dinh dưỡng, tiền, năng lượng, không ăn được, cắt thái, bữa ăn thường, đồ uống 1. Bữa ăn hợp lí cung cấp đầy đủ ... và các chất ... cho cơ thể với tỉ lệ cân đối, thích hợp. 2. Thực đơn là bảng ghi lại tất cả ... sẽ phục vụ trong ... hoặc liờn hoan, cỗ tiệc. 3. Sơ chế thực phẩm gồm các công việc: loại bỏ phần ..., rửa sạch, ..., tẩm ướp gia vị (nếu cần). 4. Thu nhập của các hộ gia đỡnh ở thành phố chủ yếu bằng ..., cũn thu nhập của các hộ gia đỡnh ở nụng thụn chủ yếu bằng ... . Hãy nối một cụm từ ở cột A với một số cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng. Cột A Cột B 1. Phương pháp chế biến thực phẩm cú sử dụng nhiệt gồm: 2. Phương pháp chế biến thực phẩm khụng sử dụng nhiệt gồm: A. làm chớn thực phẩm trong chất bộo. B. muối chua. C. trộn dầu dấm. D. làm chín thực phẩm trong nước. E. trộn hỗn hợp. G. làm chớn thực phẩm bằng sức núng trực tiếp của lửa. H. làm chín thực phẩm bằng hơi nước. Câu hỏi tự luận Câu 1. Để tổ chức tốt bữa ăn hợp lí trong gia đính cần tuân theo những nguyên tắc nào? Hãy giải thích từng nguyên tắc đó. Câu2. Theo em, cần làm những việc gỡ để phòng tránh ngộ độc thức ăn tại gia đình? Khi cú dấu hiệu bị ngộ độc thức ăn như bị nụn, tiờu chảy nhiều lần, em xử lý như thế nào? Câu 3. Mẹ em đi chợ mua thực phẩm tươi ngon về để chế biến món ăn gồm: thịt bò, tôm tươi, rau cải, cà chua, giá đỗ, khoai tây, cà rốt, trái cây tráng miệng (chuối, táo). Em hãy nêu biện pháp bảo quản để chất dinh dưỡng có trong thực phẩm ít bị mất đi trong quá trình sơ chế và chế biến món ăn. Câu 4. Hãy kể tên các món ăn của gia đình em dựng trong các bữa ăn của một ngày và nhận xét ăn như vậy đó hợp lí chưa? Thu nhập của gia đình là gì ? Cho biết các nguồn thu nhập trong gia đình ? Biện pháp để tăng nguồn thu nhập trong gia đình ? Em đã làm gì để có thể tăng thu nhập cho gia đình ? 4. Dặn dò: Về nhà học thuộc bài và chuẩn bị thi học kì 2. TCM ký duyÖt: /04/2013 TrÇn §×nh H­ng -------------------------------------------- Tiết 69- 70: Kiểm tra học kì II I. Mục tiêu: Thông qua bài kiểm tra để: - Đánh giá được kết quả học tập của HS về kiến thức, kỹ năng và vận dụng. - Qua kết quả bài kiểm tra của HS rút kinh nghiệm và cải tiến phương pháp học tập. Cải tiến, bổ sung cho bài giảng hấp dẫn hơn,gây hứng thú học tập cho HS II. Chuẩn bị : GV: Kế hoạch kiểm tra Đề kiểm tra Đáp án - Biểu điểm HS: Kiến thức làm bài III. Tiến trình thực hiện: M· §Ò 01: Câu 1: (2 điểm) Thøc ¨n cã vai trß g× ®èi víi c¬ thÓ chóng ta? H·y nªu c¸c chÊt dinh ®­ìng cã trong thøc ¨n cÇn thiÕt cho c¬ thÓ con ng­êi? Câu 2:( 3 điểm) H·y kÓ tªn c¸c sinh tè tan trong n­íc, c¸c sinh tè tan trong chÊt bÐo? §Ó thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè, nhÊt lµ c¸c sinh tè dÔ tan trong n­íc cÇn chó ý ®iÒu g×? Câu 3: (2 điểm) Thùc ®¬n lµ g×? Nguyªn t¾c x©y dùng thùc ®¬n? Câu 4: (3 điểm) Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? Em ®· lµm g× ®Ó gãp phÇn t¨ng thu nhËp gia ®×nh? --------------------------------------------------- M· §Ò 02: Câu 1: (2 điểm) An toµn thùc phÈm lµ g×? Nªu c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh nhiÔm ®éc thùc phÈm? Câu 2:( 3 điểm) Thu nhËp cña gia ®×nh lµ g× vµ cã nh÷ng lo¹i thu nhËp nµo? Em ®· lµm g× ®Ó gãp phÇn t¨ng thu nhËp gia ®×nh? Câu 3: (2 điểm) Thùc ®¬n lµ g×? Nguyªn t¾c x©y dùng thùc ®¬n? Câu 4: (3 điểm) H·y kÓ tªn c¸c sinh tè tan trong n­íc, c¸c sinh tè tan trong chÊt bÐo? §Ó thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè, nhÊt lµ c¸c sinh tè dÔ tan trong n­íc cÇn chó ý ®iÒu g×? ------------------------------------------------------ ĐÁP ÁN MÔN : C«ng nghÖ 6 M· §Ò 01 C©u 1: - Thøc ¨n cã vai trß cung cÊp chÊt dinh d­ìng cho c¬ thÓ. (1 ®iÓm) - C¸c chÊt dinh ®­ìng cã trong thøc ¨n cÇn thiÕt cho c¬ thÓ con ng­êi: (1 ®iÓm) + ChÊt ®¹m + ChÊt kho¸ng + ChÊt ®­êng bét + N­íc + ChÊt bÐo + ChÊt x¬ + Sinh tè C©u 2: ¬ KÓ tªn c¸c sinh tè tan trong n­íc, c¸c sinh tè tan trong chÊt bÐo (1,5 ®iÓm ) - C¸c sinh tè tan trong n­íc: C, nhãm B vµ PP. - C¸c sinh tè tan trong chÊt bÐo: A, D, E, K. ¬ §Ó thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè, nhÊt lµ c¸c sinh tè dÔ tan trong n­íc cÇn chó ý: (1,5 ®iÓm) Cho thùc phÈm vµo luéc hay nÊu khi n­íc s«i. Khi nÊu tr¸nh khuÊy nhiÒu. Kh«ng h©m l¹i thøc ¨n nhiÒu lÇn. Kh«ng dïng g¹o x¸t qu¸ tr¾ng vµ vo kÜ g¹o khi nÊu c¬m. Kh«ng nªn ch¾t bá n­íc c¬m, v× sÏ mÊt sinh tè B1. C©u 3: - Thùc ®¬n lµ b¶ng ghi l¹i tÊt c¶ nh÷ng mãn ¨n dù ®Þnh sÏ phôc vô trong b÷a tiÖc, b÷a cç, liªn hoan hay b÷a ¨n th­êng ngµy... (0,5 ®iÓm) - Nguyªn t¾c x©y dùng thùc ®¬n: (1,5 ®iÓm) + Thùc ®¬n cã sè l­îng vµ chÊt l­îng mãn ¨n phï hîp víi tÝnh chÊt cña b÷a ¨n. + Thùc ®¬n ph¶i ®ñ c¸c lo¹i mãn ¨n chÝnh theo c¬ cÊu cña b÷a ¨n. + Thùc ®¬n ph¶i d¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt dinh d­ìng cña b÷a ¨n vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. C©u 4: ¬ - Thu nhập trong gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra. (0,75 ®iÓm) - Cã 2 lo¹i thu nhËp: Thu nhËp b»ng tiÒn vµ thu nhËp b»ng hiÖn vËt. (0,75 ®iÓm) ¬ Em có thể làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình: - Tham gia sản xuất cùng người lớn: trồng rau, nuôi gà, vịt,... (0,75 ®iÓm) - Làm 1 số công việc nội trợ của gia đình: quét dọn và lau chùi nhà cửa, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, trông em(0,75 ®iÓm) ------------------------------------------- ĐÁP ÁN MÔN : C«ng nghÖ 6 M· §Ò 02 C©u 1: - An toµn thùc phÈm lµ gi÷ cho thùc phÈm khái bÞ nhiÔm trïng, nhiÔm ®éc vµ biÕn chÊt. (1 ®iÓm) - Nªu c¸c biÖn ph¸p phßng tr¸nh nhiÔm ®éc thùc phÈm: (1 ®iÓm) + Kh«ng dïng c¸c thùc phÈm cã chÊt ®éc: c¸ nãc, mÇm khoai t©y... + Kh«ng dïng c¸c thøc ¨n bÞ biÕn chÊt hoÆc bÞ nhiÔm c¸c chÊt ®éc hãa häc... + Kh«ng dïng nh÷ng ®å hép ®· qu¸ h¹n sö dông, hép bÞ phång. C©u 2: ¬ - Thu nhập trong gia đình là tổng các khoản thu bằng tiền hoặc hiện vật do lao động của các thành viên trong gia đình tạo ra. (0,5 ®iÓm) - Cã 2 lo¹i thu nhËp: Thu nhËp b»ng tiÒn vµ thu nhËp b»ng hiÖn vËt. (0,5 ®iÓm) ¬ Em có thể làm gì để góp phần tăng thu nhập cho gia đình: (2,0 ®iÓm) - Tham gia sản xuất cùng người lớn: trồng rau, nuôi gà, vịt,... - Làm 1 số công việc nội trợ của gia đình: quét dọn và lau chùi nhà cửa, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, trông em C©u 3: - Thùc ®¬n lµ b¶ng ghi l¹i tÊt c¶ nh÷ng mãn ¨n dù ®Þnh sÏ phôc vô trong b÷a tiÖc, b÷a cç, liªn hoan hay b÷a ¨n th­êng ngµy... (0,5 ®iÓm) - Nguyªn t¾c x©y dùng thùc ®¬n: (1,5 ®iÓm) + Thùc ®¬n cã sè l­îng vµ chÊt l­îng mãn ¨n phï hîp víi tÝnh chÊt cña b÷a ¨n. + Thùc ®¬n ph¶i ®ñ c¸c lo¹i mãn ¨n chÝnh theo c¬ cÊu cña b÷a ¨n. + Thùc ®¬n ph¶i d¶m b¶o yªu cÇu vÒ mÆt dinh d­ìng cña b÷a ¨n vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. C©u 4: ¬ KÓ tªn c¸c sinh tè tan trong n­íc, c¸c sinh tè tan trong chÊt bÐo: (1,5 ®iÓm ) - C¸c sinh tè tan trong n­íc: C, nhãm B vµ PP. ( 0,75 ®iÓm ) - C¸c sinh tè tan trong chÊt bÐo: A, D, E, K. ( 0,75 ®iÓm ) ¬ §Ó thùc phÈm kh«ng bÞ mÊt c¸c lo¹i sinh tè, nhÊt lµ c¸c sinh tè dÔ tan trong n­íc cÇn chó ý: (1,5 ®iÓm) Cho thùc phÈm vµo luéc hay nÊu khi n­íc s«i. Khi nÊu tr¸nh khuÊy nhiÒu. Kh«ng h©m l¹i thøc ¨n nhiÒu lÇn. Kh«ng dïng g¹o x¸t qu¸ tr¾ng vµ vo kÜ g¹o khi nÊu c¬m. Kh«ng nªn ch¾t bá n­íc c¬m, v× sÏ mÊt sinh tè B1. -------------------------------------------------

File đính kèm:

  • doccong ghe 6.doc
Giáo án liên quan