Đề ôn tập cuối năm (số 1) môn Toán

Câu 4: Một cửa hàng trong hai ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết rằng số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

 A. 4340 kg B. 434 kg C. 217 kg D. 2170 kg

Câu 5: Điền dấu ( <, >, =) thích hợp vào ô trống:

 a) 75032 75302 +12200 c ) 98763 98675 - 33467

 b) 100000 99999 d) 87652 87652

Câu 6: Giá trị của biểu thức: 876 – m với m = 432 là:

 A. 444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 7: Giá trị của biểu thức 8 a với a=100 là:

 A. 8100 B. 800 C. 1008 D. 1800

Câu 8: Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = 9 cm

 A. 18 cm B. 81 cm C. 36 cm D. 63 cm

doc21 trang | Chia sẻ: baoan21 | Lượt xem: 1217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề ôn tập cuối năm (số 1) môn Toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vào chỗ chấm a) 3 tấn 3 yến = kg 2 tạ 5 kg = kg 7 tấn 4 kg = kg 9 tạ 20 kg = kg b) 1 giờ 20 phút = phút 2 phút 15 giây = giây 480 giây = phút 5 giờ 5 phút = phút c) 1500 m = km 7km 5 hm = m 3 km 8m = m 3 m 5 dm = mm d) 5 m2 = cm2 4758 cm2 =dm2 cm2 2 km2 75 m2 = m2 12500 cm2 = .m2 dm2 3. Lớp 4A cĩ 27 học sinh, lớp 4E cĩ 33 học sinh. Cả hai lớp đã mua 720 quyển vở. Hỏi mỗi lớp mua bao nhiêu quyển vở , biết rằng mỗi học sinh mua số vở như nhau ? Bài giải 4. Cĩ 60 lít dầu đựng trong hai thùng. Nếu đổ 2 lít từ thùng I sang thùng II thì lúc đĩ số dầu ở thùng I sẽ bằng số dầu ở thùng II. Hỏi lúc đầu mỗi thùng cĩ bao nhiêu lít dầu ? Bài giải 5. Một ổ tơ chạy trong 2 giờ đầu , mỗi giờ chạy được 60km và 3 giờ sau, mỗi giờ chạy được 50km. Hỏi trung bình mỗi giờ ơ tơ chạy được bao nhiêu ki – lơ – mét ? Bài giải 6. Một trại nuơi 1350 con vịt, ngan, ngỗng. Sơ vịt bằng tổng số ngan và ngỗng. Số ngan nhiều hơn số ngỗng là 125 con. Hỏi mỗi loại cĩ bao nhiêu con ? Bài giải 7. Mẹ cĩ một tấm vải, lần thứ nhất mẹ cắt tấm vải, lần thứ hai mẹ cắt tấm vải. Sau hai lần cắt tấm vải cịn lại 14m. Hỏi: Trước khi cắt tấm vải dài bao nhiêu mét? Mỗi lần mẹ cắt bao nhiêu mét vải? Bài giải Họ và tên : . PHIẾU ƠN TẬP CUỐI NĂM Lớp 4H Mơn : Tốn 1. Tính 2: 2 + 3 x 2. ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm a) 6 t¹ 5 kg = .... yÕn .... kg 400g = .... kg .... g 36 thÕ kû = ....... n¨m 34 kg 2 g = ..... hg .... g 14 tÊn 35kg = ..... t¹ .... kg thÕ kû = .... n¨m 8 kg 6 dag = .... hg .... g 9 tÊn 7 yÕn = .... t¹ .... kg 8 ngày = ........ giê 5 kg 7g = ..... dag ..... g 93 dag = ..... hg .... g ngµy = .... giê b) 240 phĩt = .... giê 48 m 7cm = ..... dm .....mm 2000000 m2 = ...... km2 11280 gi©y = .... giê .... phĩt 382m 7cm = .... dam .... cm 7 m2 68 dm2 = ...... dm2 512 phĩt= .... giê ...... phĩt 600dam2dm = ..... km .....cm 80000 cm2 = ..... m2 giê = ....... gi©y 8301m9cm = ... km ...... mm 4km2 400m2 = ........ m2 3. Mét cưa hµng cã 15 t¹ muèi. Trong 4 ngµy ®Çu b¸n ®­ỵc 180kg muèi, sè muèi cßn l¹i ®· b¸n hÕt trong 6 ngµy sau. Hái: a) Trung b×nh mçi ngµy b¸n ®­ỵc bao nhiªu kg muèi? b) Trong 6 ngµy sau, trung b×nh mçi ngµy b¸n ®­ỵc bao nhiªu yÕn muèi? Bài giải 4. Mẹ mang ra chợ bán 412 quả vừa cam vừa táo. Tìm số quả mỗi loại biết rằng nếu thêm vào số cam 126 quả và bớt số táo đi 60 quả thì số quả cam bằng số quả táo. Bài giải 5. Tuổi của Đức hiện nay bằng tuổi của Hùng. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi ? Biết rằng 3 năm sau tổng số tuổi hai bạn là 27 tuổi. Bài giải 6. HiƯu cđa hai sè lµ 738. T×m hai sè ®ã, biÕt r»ng sè thø nhÊt gi¶m 10 lÇn th× ®­ỵc sè thø hai. Bài giải 7.Tính bằng cách thuận tiện nhất 23 + 23 ´ 2 + 23 ´ 3 + 23 ´ 4 246 ´ 2005 - 2005 ´ 148 25 ´ 12 ´ 30 ´ 4 . . ......... . . Họ và tên : . PHIẾU ƠN TẬP CUỐI NĂM Lớp 4 Mơn : Tốn 1. Tính 79 ´ 11 + 2800 ´ 40 26475 ´ 36 - 76945 : 5 2. Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm : .. 1 2 1 . 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống : = = = = = = = = = = 4. Điền số thích hợp vào chỗ trống a) 50 kg 5 hg = g 12500 g = .kg hg 500 kg = tạ 450 tạ = tấn b) 2 giờ 78 phút = phút 10 thế kỉ = năm 1500 năm = thế kỉ 2 năm = tháng c) 8 dam 5 m = m 5 m 7 cm = mm 15 m 25 mm = mm 15075 m = km m d) 78500 dm2 = m2 7 m2 5 cm2 = cm2 5 cm2 7 mm2 = mm2 3 km2 9 m2 = m2 5. Mét ruéng muèi thu ho¹ch lÇn thø nhÊt ®­ỵc 200 yÕn, lÇn thø hai ®­ỵc 22 t¹, lÇn thø 3 ®­ỵc 14 t¹, lÇn thø 4 thu ho¹ch ®­ỵc b»ng nưa tỉng c¸c lÇn tr­íc. Hái trung b×nh mçi lÇn thu ho¹ch ®­ỵc bao nhiªu t¹ muèi? 6. Hïng mua 15 quyĨn vë. Dịng mua 8 quyĨn vë cïng lo¹i vµ tr¶ Ýt h¬n Hïng 15.400 ®ång. Hái mçi b¹n ph¶i tr¶ bao nhiªu tiỊn? 7. Mét ng­êi b¸n ®­ỵc 63 qu¶ trøng, trong ®ã sè trøng vÞt b»ng sè trøng gµ. Gi¸ tiỊn mét qu¶ trøng vÞt lµ 1900 ®ång, mét qu¶ trøng gµ lµ 1800 ®ång. Hái ng­êi ®ã thu ®­ỵc bao nhiªu tiỊn? ........................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8. T×m c¸c danh tõ, ®éng tõ, tÝnh tõ trong ®o¹n v¨n sau: Thùc tÕ lµ cã bao giê b¹n chĩ ý kiÕm t×m niỊm vui mçi khi thÊy câi lßng hoang v¾ng, u buån? ..................................................................................................................................................................... B¹n nç lùc c¶i thiƯn c¸c mèi quan hƯ khi thÊy chĩng kh«ng su«n sỴ? Mäi viƯc ch¼ng ph¶i lĩc nµo ....................................................................................................................................................................................... cịng dƠ dµng c¶ ®©u, nh­ng rÊt ®¸ng c«ng ®Ĩ b¹n ph¶i nç lùc ®Êy! ....................................................................................................................................................................................... 9. Xác định CN, VN trong các câu sau a) Làng định cư bừng lên trong nắng ấm. ...................................................................................................................................................................... b) Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đơng, những chùm hoa khép miệng ....................................................................................................................................................................bắt đầu kết trái . ..................................................................................................................................................................... c) D­íi ¸nh s¸ng mê nh¹t tõ khung cưa sỉ h¾t ra, ng­êi ®ã nh×n thÊy ®»ng cuèi v­ên, c©y hoµng .....................................................................................................................................................................lan lÇn ®Çu tiªn trỉ hoa. ..................................................................................................................................................................... d) Dưới tán lá xanh um, từng chùm hoa khế tím hồng li ti đang nơ giỡn với bầy ong bướm. ....................................................................................................................................................................................... Họ và tên : . PHIẾU ƠN TẬP CUỐI NĂM Lớp 4 Mơn : Tốn 1. Tính 2. Tìm + = x - = : + x = : - = 3. Điền vào chỗ chấm 3520 yến = ..tạ 5020 kg = tấn yến 1 năm rưỡi = tháng 3 năm 2 tháng = tháng 2 giờ giờ = phút 1 giờ giờ = phút thế kỉ = năm thế kỉ = năm giờ = phút phút = giây 4. Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chu vi lµ 312 m, chiỊu réng ng¾n h¬n chiỊu dµi 24m. TÝnh diƯn tÝch m¶nh v­ên ®ã? M¶nh v­ên ®­ỵc chia lµm hai phÇn: trång na vµ trång chuèi. BiÕt diƯn tÝch trång na b»ng diƯn tÝch trång chuèi. TÝnh diƯn tÝch mçi phÇn ®ã. 5. Gia đình tơi gồm 4 người: bố, mẹ, tơi và em tơi. Tuổi trung bình cộng của cả nhà là 24 tuổi. Nếu khơng tính tuổi của bố thì tuổi trung bình của gia đình tơi là 17 tuổi. a) Hỏi bố bao nhiêu tuổi? b) Mẹ kém bố 3 tuổi, tuổi tơi gấp đơi tuổi em tơi. Hỏi tuổi của em tơi. 6. Đề lát nền một phịng học hình chữ nhật cĩ chiểu dài 15m, chiều rộng 6m người ta dùng loại gạch men hình vuơng cạnh 30cm. Giá mỗi viên gạch là 2 500 đồng. Hỏi hết bao nhiêu tiền để lát kín phịng học đĩ biết rằng phần mạch vữa khơng đáng kể ? 7. Một xe tải bé chở được 16 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 50kg. Một xe tải lớn chở được 90 bao, mỗi bao chở nặng 70kg. Hỏi xe tải lớn chở được nhiều hơn xe tải bé bao nhiêu tạ gạo ? Hä vµ tªn ..................................................................Líp 4 PhiÕu bµi tËp *Bµi 1:.T×m X: a) 526x (X- 145)= 12 624 b)960- 4 608: X= 888 *Bµi 2: TÝnh nhanh a) b) ( c) *Bµi 3: Tỉng cđa hai sè lµ 295, nÕu bá mét ch÷ sè 0 ë bªn ph¶i sè thø hai th× ®­ỵc tỉng b»ng 187. T×m hai sè ®ã. *Bµi 4: Cã 4 xe chë häc sinh ®i tham quan.Xe thø nhÊt chë 44 em nhiỊu h¬n xe thø hai 4 em vµ Ýt h¬n xe thø ba 2 em.Xe thø t­ chë Ýt h¬n xe thø hai 10 em. Hái cã bao nhiªu häc sinh ®i tham quan vµ trung b×nh mçi xe chë bao nhiªu häc sinh? *Bµi 6: Mua 15 quyĨn vë hÕt 37 500 ®ång. Hái nÕu gi¶m gi¸ 400 ®ång mét quyĨn mµ mua 25 quyĨn th× hÕt bao nhiªu tiỊn? *Bµi 7:MĐ ®i trong giê ®­ỵc 1000m, bµ ®i tronggiê ®­ỵc 600m. Hái ai ®i nhanh h¬n? *Bµi 8: Mét h×nh ch÷ nhËt cã diƯn tÝch b»ng m, cã chiỊu dµi b»ngm.TÝnh chu vi cđa h×nh ch÷ nhËt ®ã? *Bµi9: Mét h×nh b×nh hµnh cã 1 c¹nh b»ngm, c¹nh kia b»ng c¹nh nµy. TÝnh chu vi cđa h×nh b×nh hµnh? *Bµi 10: Cã 1 miÕng ®Êt h×nh b×nh hµnh, c¹nh ®¸y b»ng 48m, chiỊu cao kÐm c¹nh ®¸y12m. Trªn miÕng ®Êt ®ã ng­êi ta trång rau, cø 1 mthu ho¹ch ®­ỵc 2kg rau. Hái sè rau thu ho¹ch ®­ỵc trªn miÕng ®Êt ®ã lµ bao nhiªu? * Bµi 9: Mét h×nh thoi cã tỉng ®é dµi 2 ®­êng chÐo b»ng 45cm, biÕt ®­êng chÐo thø nhÊt b»ng®­êng chÐo thø hai. Hái h×nh thoi ®ã cã diƯn tÝch lµ bao nhiªu? *Bµi 10: Mét miÕng ®Êt h×nh thoi cã ®é dµi 1 c¹nh b»ng 42m, ng­êi ta muèn rµo xung quanh miÕng ®Êt b»ng 4 ®­êng d©y thÐp gai. Hái cÇn tÊt c¶ bao nhiªu mÐt d©y thÐp gai ®Ĩ rµo? * Bµi 11: T×m 1 sè, biÕt r»ng nÕu sè ®ã nh©n víi 26 ®­ỵc bao nhiªu céng víi 128 th× ®­ỵc 2000. 6.Cho mét sè cã hai ch÷ sè. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn tr¸I sè ®ã th× ®­ỵc sè míi . Tỉng cđa sè míi vµ sè ®· cho b»ng 570 . T×m sè ®· cho. 7. Tỉng cđa hai sè b»ng 2870 . NÕu viÕt thªm ch÷ sè 1 vµo bªn tr¸I sè bÐ th× ®­ỵc sè lín . T×m hai sè ®ã 8. Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 170 cm . ChiỊu dµi h¬n chiỊu réng 15 cm. TÝnh diƯn tÝch h×nh ch÷ nhËt

File đính kèm:

  • docon tap toan lop 4.doc
Giáo án liên quan