Đề thi học sinh giỏi Môn: Công Nghệ 6

. Nêu nguồn gốc, tính chất vải sợi thiên nhiên. (2 điểm)

2. Trình bày quy trình sản xuất vải sợi tơ tằm. (2 điểm)

3. Nêu tính chất vải sợi hóa học. (2 điểm)

4. Trình bày quy trình sản xuất vải sợi tổng hợp. (2 điểm)

5. Điền tính chất một số loại vải vào bảng sau: (2 điểm)

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2023 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi Môn: Công Nghệ 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN: CÔNG NGHỆ 6 Thời gian: 90 phút Ngày thi: 1. Nêu nguồn gốc, tính chất vải sợi thiên nhiên. (2 điểm) 2. Trình bày quy trình sản xuất vải sợi tơ tằm. (2 điểm) 3. Nêu tính chất vải sợi hóa học. (2 điểm) 4. Trình bày quy trình sản xuất vải sợi tổng hợp. (2 điểm) 5. Điền tính chất một số loại vải vào bảng sau: (2 điểm) Loại vải Tính chất VẢI SỢI THIÊN NHIÊN: Vải bông, vải tơ tằm VẢI SỢI HÓA HỌC Vải viscô, xatanh Lụa nilon, pôlieste Độ nhàu Độ vụn của tro 6. Trang phục là gì? Nêu chức năng của trang phục. Cho ví dụ minh họa. (2 điểm) 7. Màu sắc, hoa văn, chất liệu vải có ảnh hưởng như thế nào đến vóc dáng người mặc. Cho ví dụ. (2 điểm) 8. Vì sao sử dụng trang phục phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của con người? (2 điểm) 9. Vải bông, vải sợi pha, vải sợi tổng hợp, vải tơ tằm nên là ở nhiệt độ bao nhiệu độ C? (2 điểm) 10. Các kí hiệu sau đây có ý nghĩa gì? (2 điểm) a b c d ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 6 Câu 1. (2 điểm) - Nguoàn goác: töø caùc daïng sôïi coù saün trong thieân nhieân nhö: Ñoäng vaät: con taèm, cöøu, deâ… Thöïc vaät: caây boâng, lanh, ñay… -Tính chaát: Coù ñoä huùt aåm cao, maëc thoaùng maùt, deã bò nhaøu, laâu khoâ, tro boùp deã tan Câu 2. (2 điểm) ươm tơ kéo sợi dệt Con tằm ➙ kén tằm ➙ sợi tơ tằm ➙ sợi dệt ➙ vải tơ tằm. Câu 3. (2 điểm) b-Tính chaát vải sợi hóa học - Vaûi sôïi nhaân taïo coù ñoä huùt aåm cao, maëc thoaùng maùt, ít nhaøu, bò cöùng laïi trong nöôùc, tro boùp deã tan. - Vaûi sôïi toång hôïp coù ñoä huùt aåm thaáp, maëc bí, ít thaám moà hoâi, noù ñöôïc söû duïng nhieàu vì beàn ñeïp, deã giaët, khoâng bò nhaøu, tro boùp khoâng tan. Câu 4. Trình bày quy trình sản xuất vải sợi tổng hợp. (2 điểm) MỘT SỐ CHẤT HÓA HỌC LẤY TỪ THAN ĐÁ, DẦU MỎ… Tổng hợp CHẤT DẺO (polime) Nung chảy DUNG DỊCH KEO HÓA HỌC Tạo sợi SỢI TỔNG HỢI Nilon, pôlieste Dệt VẢI SỢI TỔNG HỢP Vải soa (soie), têtơrôn, lụa nilon… Câu 5. (2 điểm) Điền tính chất một số loại vải vào bảng sau: Loại vải Tính chất VẢI SỢI THIÊN NHIÊN: Vải bông, vải tơ tằm VẢI SỢI HÓA HỌC Vải viscô, xatanh Lụa nilon, pôlieste Độ nhàu Dễ bị nhàu Ít nhàu không nhàu Độ vụn của tro Tro bóp dễ tan Tro bóp dễ tan Tro bóp không tan Câu 6. (2 điểm) -Trang phuïc: bao goàm caùc loaïi quaàn aùo vaø moät soá vaûi duïng khaùc ñi keøm nhö muõ, giaày, taát, khaên… trong ñoù quaàn aùo laø nhöõng vaät duïng quan troïng nhaát - Chöùc naêng cuûa trang phuïc; + Baûo veä cô theå traùnh taùc haïi cuûa moâi tröôøng. + Laøm ñeïp cho con ngöôøi trong moïi hoạt động Maëc quaàn aùo phaûi phuø hôïp vôùi voùc daùng, löùa tuoåi, ngheà nghieäp vaø hoaøn caûnh soáng Ví dụ: Trời lạnh phải mặc áo ấm để tránh rét. Rađđườngđphải mang khẩu trang để tránh bụi. Trời mưa phải mặc áo mưa để tránh bị cảm lạnh. Câu 7. (2 điểm) Màu sắc, hoa văn, chất liệu của vải có thể làm cho người mặt có vẻ gầy đi hoặc béo lên. Đồng thời cũng có thể làm cho họ duyên dáng, xinh đẹp hơn hoặc buồn tẻ, kém hấp dẫn hơn. Câu 8. (2 điểm) Sử dụng trang phục phù hợp với hoạt động, công việc và hoàn cảng xã hội có ý nhĩa rất đối với kết quả công việc và thiện cảm của mọi người đối với mình. Câu 9. (2 điểm) + Vải bông : > 1600C + Vải sợi pha: < 1600C + Vải sợi tổng hợp : ≤ 1200C + Vải tơ tằm: ≤ 1200C Câu 10. (2 điểm) a. Không được là quá 1600C b. Khi phơi phải trải qua mặt phẳng. c. Phơi trong bóng râm và phơi bằng mắc áo. d. Không được giặt bằng máy.

File đính kèm:

  • docDE THIHSG.doc
Giáo án liên quan