Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2011 - 2012 Trường THCS Chiềng Phung

1. Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh trong cả năm học

2. Kỹ năng: Huy động và vận dụng tổng hợp một cách khoa học kiến thức đã học vào giải bài tập

3. Thái độ: yêu thích môn học, trung thực trong làm bài kiểm tra

 

doc6 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1375 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II Năm học 2011 - 2012 Trường THCS Chiềng Phung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Chiềng Phung Tổ: Toán - lí Môn: Toán (khối 7) Thời gian: 90' ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II Năm học 2011 - 2012 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức của học sinh trong cả năm học 2. Kỹ năng: Huy động và vận dụng tổng hợp một cách khoa học kiến thức đã học vào giải bài tập 3. Thái độ: yêu thích môn học, trung thực trong làm bài kiểm tra II. Ma trận đề kiểm tra: CÊp ®é Tªn chñ ®Ò NhËn biÕt Th«ng hiÓu VËn dông Céng CÊp ®é thÊp CÊp ®é cao TNKQ TL TNKQ TL TN KQ TL TN KQ TL 1. Sè nguyªn - C¸c phÐp céng, trõ trong tËp hîp Z vµ tÝnh chÊt cña c¸c phÐp to¸n. BiÕt c¸ch x¸c ®Þnh dÊu cña mét tÝch c¸c sè nguyªn ©m VËn dông ®­îc c¸c quy t¾c thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh, c¸c tÝnh chÊt cña c¸c phÐp tÝnh trong tÝnh to¸n. Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ %: 1(c1) 0,5 5% 2 (c3,4: a,b,c) 1,75 17,5% 3 2,25 20,25% 2. Ph©n sè - Quy ®ång mÉu sè nhiÒu ph©n sè. - C¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n sè. - Ba bµi to¸n c¬ b¶n vÒ ph©n sè. Ph©n biÖt ®­îc sù kh¸c nhau gi­òa tØ sè vµ ph©n sè - VËn dông ®­îc tÝnh chÊt c¬ b¶n cña ph©n sè trong tÝnh to¸n víi ph©n sè. - BiÕt t×m ph©n sè cña mét sè cho tr­íc. Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ % 1 (c2) 1 10% 2 (C4,5). (c4:d,e,f,g,h) 5,25 50,25% 3 6,25 60,25% 3. Gãc NhËn biÕt ®­îc c¸c lo¹i gãc: gãc vu«ng, gãc nhon, gãc tï, hai gãc phôi nhau, bï nhau, kÒ bï, kÒ nhau. - BiÕt kh¸i niÖm gãc. - HiÓu c¸c kh¸i niÖm: gãc vu«ng, gãc nhän, gãc tï, gãc bÑt, hai gãc kÒ nhau, hai gãc bï nhau. Sè c©u Sè ®iÓm. TØ lÖ % 1 (C6) 1,5 15% 1 1,5 15% T/S c©u T/S ®iÓm. TØ lÖ % 1 1,5 15% 2 1,5 15% 3 7 70% 6 10 100% III. §Ò kiÓm tra. Câu 1 (0,5đ): a) Tích của một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì? b) Tích của một số lẻ các thừa số nguyên âm có dấu gì? Câu 2 (1đ): Tỉ số và phân số có gì khác nhau? Câu 3 (1đ): Tìm số nguyên x biết? a) b) Câu 4( 3,5đ): Thực hiện phép tính. a) b) c) d) e) f) g) h) Câu 5 (2,5đ): Học sinh khối 6 có 90 học sinh trong đó số học sinh thích chơi đá cầu; 50% thích chơi đá bóng; thích chơi bóng chuyền. Tính số học sinh khối 6 thích chơi đá cầu, bóng đá và bóng chuyền. Câu 6 (1,5đ): a). Khi nào thì b) Thế nào là góc vuong, góc nhọn, góc tù? c) Thế nào là hai góc kề nhau?; hai góc phụ nhau?; hai góc bù nhau?; hai góc kề bù? vẽ hình minh hoạ hai góc kề nhau, hai góc kề bù. IV . Đáp án và biểu điểm chi tiết Câu 1: a) Có dấu dương (+) 0,5đ b) Có dấu âm (-) Câu 2: Khi nói phân số thì cả a và b phải là các số nguyên. 1đ Còn khi nói tỉ số thì a và b có thể là số nguyên, số thập phân, hỗn số … Câu 3: a) 0,5đ b) 0,5đ Câu 4: a) 0,25đ b) 0,25đ c) 0,25đ d) 0,25đ e) 0,25đ f) 0,25đ g) 1đ h) 1đ Câu 5: Tổng số học sinh khối 6 là 90 học sinh trong đó số học sinh thích chơi đá cầu do đó để tính số học sinh thích chơi đá cầu ta phải tìm của 90 tức là 90. = 54 (hs) Tương tự để tính số học sinh thích đá bóng ta phải tìm 50% của 90 tức là 2,5đ 90.50% = 90. = 45 (hs) Số học sinh thích chơi bóng chuyền là: 90. = 20 (hs). Đáp số: 54 học sinh thích đá cầu 45 học sinh thích đá bóng. 20 học sinh thích bóng chuyền Câu 6: a) Nếu tia oy nằm giữa hai tia ox và tia oz thì b) Góc có số đo bằng là góc vuông. 0,5đ Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn. Góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt là góc tù c).- Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa cạnh chung. Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 0,5đ Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 1800 Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau là hai góc kề bù. Hình vẽ minh hoạ: ( Hai góc kề nhau) 1đ (Hai góc kề bù) XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (kí và ghi rõ họ tên) NGƯỜI RA ĐỀ: PHẠM VĂN TÙNG

File đính kèm:

  • docDề kiểm trsa học kì II lớp 6.doc