Đề kiểm tra học kì II, môn công nghệ, lớp 8 Mã đề: cn824

Câu 1. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng.

1. Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà (220V)?

A. Bàn là điện 110V- 1000W. B. Quạt điện 127V- 80W.

C. Công tắc điện 250V- 5A. D. Nồi cơm điện 110V- 600W.

2. Tất cả các đồ dùng điện dưới đây đều là đồ dùng loại điện - nhiệt:

A. Bàn là, bếp điện, đèn sợi đốt, nồi cơm điện.

B. Bàn là , quạt điện, bếp điện, ấm điện.

C. Bàn là, ấm điện, máy xay sinh tố, lò sưởi điện.

D. Bàn là, ấm điện, bếp điện, nồi cơm điện.

3. Cầu chì dùng để:

A. Bảo vệ ngắn mạch hoÆc quá tải. B. Lấy điện cho đồ dùng điện.

C. Đóng cắt mạch điện. D. Cả A,B,C đều đúng.

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1624 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II, môn công nghệ, lớp 8 Mã đề: cn824, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
M· ®Ò: cn824 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II, MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 8 (Thời gian làm bài: 45 phút) I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm) Câu 1. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng. 1. Thiết bị và đồ dùng điện có số liệu kĩ thuật nào sau đây phù hợp với điện áp định mức của mạng điện trong nhà (220V)? A. Bàn là điện 110V- 1000W. B. Quạt điện 127V- 80W. C. Công tắc điện 250V- 5A. D. Nồi cơm điện 110V- 600W. 2. Tất cả các đồ dùng điện dưới đây đều là đồ dùng loại điện - nhiệt: A. Bàn là, bếp điện, đèn sợi đốt, nồi cơm điện. B. Bàn là , quạt điện, bếp điện, ấm điện. C. Bàn là, ấm điện, máy xay sinh tố, lò sưởi điện. D. Bàn là, ấm điện, bếp điện, nồi cơm điện. 3. Cầu chì dùng để: A. Bảo vệ ngắn mạch hoÆc quá tải. B. Lấy điện cho đồ dùng điện. C. Đóng cắt mạch điện. D. Cả A,B,C đều đúng. 4. Máy biến áp tăng áp có: A. N1 > N2 B. N1 = N2 C. N1 U2 Câu 2. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) ở những câu sau đây để được câu trả lời đúng . 1. Khi đóng công tắc……......………..tiếp xúc cực tĩnh làm kín mạch. Khi cắt công tắc, cực động tách khỏi cực tĩnh làm…………….....…..mạch điện. 2. Sơ đồ nguyên lí mạch điện……......……………mối liên hệ về điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện……………....…….và cách lắp đặt của chúng. 3. Sử dụng đồ dùng điện có hiệu suất cao để……….............……………… 4. Trong cầu chì, bộ phận quan trọng nhất là…………....................………được mắc nối tiếp với mạch điện cần bảo vệ khi xảy ra sự cố ……………......…… hoặc quá tải. Câu 3. Hãy đánh dấu X vào cột Đ những câu em cho là đúng hoặc vào cột S những câu em cho là sai. NỘI DUNG Đ S 1. Sơ đồ lắp đặt dùng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sửa chữa mạch điện. 2. Sơ đồ lắp đặt dùng để nghiên cứu vận hành mạch điện. 3. Công tắc là thiết bị dùng để bảo vệ mạch điện. 4. Aptomat là thiết bị tự động bảo vệ mạch điện. II. Tự luận (7 điểm) Câu 4. Trình bày cấu tạo của máy biến áp một pha. Câu 5. Nêu đặc điểm và yêu cầu của mạng điện trong nhà. Có nên lắp đặt cầu chì vào dây trung tính không? Tại sao? Câu 6. Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện sau: 1. Mạch điện gồm: 1 cầu chì, một công tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn sợi đốt. 2. Mạch điện gồm: 1 cầu chì, một ổ cắm điện, 1 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt mắc song song. H­íng dÉn chÊm I. PhÇn tr¾c nghiÖm. ( 4 ®iÓm) C©u 1(1 ®iÓm). - (Mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm) C©u hái 1 2 3 4 §¸p ¸n C D A C C©u 2(2 ®iÓm). 1: a - Cùc ®éng (0,25 ®iÓm) b - Hë (0,25 ®iÓm) 2: a - ChØ nªu lªn (0,25 ®iÓm) b - VÞ trÝ (0,25 ®iÓm) 3: TiÕt kiÖm ®iÖn n¨ng (0,5 ®iÓm) 4: a - D©y ch¶y (0,25 ®iÓm) b - Ng¾n m¹ch (0,25 ®iÓm) C©u 3(1 ®iÓm). (Mçi ®¸p ¸n ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm) 1 - §, 2 – S, 3 – S, 4 - § II. PhÇn tù luËn. ( 6 ®iÓm) C©u 4(2 ®iÓm). Tr×nh bµy cÊu t¹o cña m¸y biÕn ¸p 1 pha. *Tr¶ lêi: - (Mçi ý tr¶ lêi ®óng ®­îc 1 ®iÓm) - Lâi thÐp ®­îc lµm b»ng c¸c l¸ thÐp kü thuËt ®iÖn ghÐp l¹i víi nhau, dïng ®Ó dÉn tõ cho m¸y biÕn ¸p. - D©y quÊn lµm b»ng d©y ®iÖn tõ cã phñ s¬n c¸ch ®iÖn vµ ®­îc quÊn quanh lâi thÐp. C©u 5(2 ®iÓm). Nªu ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu cña mËng ®iÖn trong nhµ. Cã nªn l¾p ®Æt cÇu ch× vµo d©y trung tÝnh kh«ng? T¹i sao? *Tr¶ lêi: - §iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. (0,25 ®iÓm) - §å dïng ®iÖn cña m¹ng ®iÖn trong nhµ rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. (0,25 ®iÓm) - Sù phï hîp ®iÖn ¸p gi÷a c¸c thiÕt bÞ, ®å dïng ®iÖn víi ®iÖn ¸p cña m¹ng ®iÖn trong nhµ. (0,25 ®iÓm) - Yªu cÇu cña m¹ng ®iÖn trong nhµ l¾p ph¶i ®ñ, ®¶m b¶o, an toµn cho ng­êi sö dông. (0,25 ®iÓm) C©u 6(2 ®iÓm). H·y vÏ s¬ ®å nguyªn lý cña m¹ch ®iÖn sau: M¹ch ®iÖn gåm: 1 cÇu ch×, 1 c«ng t¾c 2 cùc ®iÒu khiÓn 1 bãng ®Ìn sîi ®èt. M¹ch ®iÖn gåm: 1 cÇu ch×, 1 æ c¾m ®iÖn, 1 c«ng t¾c 2 cùc ®iÒu khiÓn 2 bßng ®Ìn *Tr¶ lêi: 1. VÏ ®óng vÞ trÝ c¸c thÕt bÞ vµ ghi ®óng chó thÝch (1 ®iÓm) U 1. CÇu ch×, 2. C«ng t¾c, 3. §Ìn sîi ®èt 1 2 3 2. VÏ ®óng vÞ trÝ c¸c thÕt bÞ vµ ghi ®óng chó thÝch (1 ®iÓm) U 1. CÇu ch×, 2. æ c¾m. 1 3. C«ng t¾c, 4. §Ìn sîi ®èt 2 3 4

File đính kèm:

  • docDe HD cham cong nghe 8 ky II(2).doc
Giáo án liên quan