Bài giảng Bài 5: Hình chiếu trục đo (t1)

 Hiểu được các khái niệm, phân loại và các thông số cơ bản về hình chiếu trục đo.

 Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1873 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 5: Hình chiếu trục đo (t1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
@ NVN_2908 * GV: NGUYỄN VĂN NIỆM KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi: Thế nào là Mặt cắt và Hình cắt? Mặt cắt : Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt Hình cắt : Là hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể nằm sau mặt phẳng cắt @ NVN_2908 @ NVN_2908 * Bài 5: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO (t1) Hiểu được các khái niệm, phân loại và các thông số cơ bản về hình chiếu trục đo. Biết cách vẽ hình chiếu trục đo của các vật thể đơn giản. @ NVN_2908 * H×nh chiÕu trôc ®o Kh¸i niÖm ThÕ nµo lµ h×nh chiÕu trôc ®o ? Gi¶ sö ta cã mét vËt thÓ. Trong kh«ng gian ta lÊy mét mÆt ph¼ng (P) vµ mét ph­¬ng chiÕu l., sao cho l kh«ng song song víi (P) vµ c¸c trôc täa ®é. ChiÕu vËt thÓ cïng hÖ trôc to¹ ®é lªn mÆt ph¼ng (P) theo ph­¬ng chiÕu l. Ta ®­îc h×nh chiÕu cña vËt thÓ trªn mp (P) _ HCTĐ. HÖ trôc täa ®é 0'x'y'z' _ hÖ trôc ®o cña HCT§. VËy : H×nh chiÕu trôc ®o lµ h×nh biÓu diÔn ba chiÒu cña vËt thÓ ®­îc x©y dùng b»ng phÐp chiÕu song song . VËy thÕ nµo lµ H×nh chiÕu Trôc ®o @ NVN_2908 * H×nh chiÕu trôc ®o Kh¸i niÖm Th«ng sè c¬ b¶n cña HCTĐ Trôc ®o - gãc trục đo Lµ h×nh chiÕu cña c¸c trôc to¹ ®é O'X' , O'Y', O'Z' Lµ gãc gi÷a c¸c trôc ®o . HÖ sè biÕn d¹ng : HÖ sè biÕn d¹ng lµ tØ sè giöa ®é dµi h×nh chiÕu cña ®o¹n th¼ng n»m trªn trôc to¹ ®é víi ®é dµi thùc cña nã . VËy thÕ nµo lµ HÖ sè biÕn d¹ng Gãc trôc ®o : Trôc ®o : @ NVN_2908 * H×nh chiÕu trôc ®o Kh¸i niÖm Ph©n lo¹i h×nh chiÕu trôc ®o Theo ph­¬ng chiÕu : l  P': Gäi lµ HCT§ vu«ng gãc Gäi lµ HCT§ xiªn gãc Theo hÖ sè biÕn d¹ng : p = q = r : HCT§ ®Òu p = r # q: HCT§ c©n p # q # r : HCT§ lÖch Vậy HCTĐ có 6 loại nhưng trong VKT th­êng hay dïng hai lo¹i HCT§ vu«ng gãc ®Òu vµ HCT§ xiªn gãc c©n @ NVN_2908 * H×nh chiÕu trôc ®o H×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu HCT§ vu«ng gãc ®Òu cã : l  ( P') p = q = r Th«ng sè c¬ b¶n Gãc trôc ®o : HÖ sè biÕn d¹ng : Quy ­íc : p = q = r = 1 Thùc tÕ : p = q = r =0,82 Tại sao người ta phải quy ước các hệ số biến dạng bằng 1? B»ng ®é dµi ®o¹n th¼ng  dÔ vÏ vµ tiÕt kiÖm thêi gian, ®ì nhÇm lÉn @ NVN_2908 * H×nh chiÕu trôc ®o H×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®Òu H×nh chiÕu trôc ®o cña h×nh trßn HCT§ v«ng gãc ®Òu cña nh÷ng h×nh trßn n»m trong c¸c mp'// mp' to¹ ®é lµ mét h×nh elip cã Trôc dµi b»ng 1,22 d Trôc ng¾n b»ng 0,71 d øng dông : dïng ®Ó biÓu diÔn c¸c vËt thÓ cã c¸c h×nh khèi trßn. HCT§ vu«ng gãc ®Òu cña c¸c h×nh trßn n»m trong c¸c mp' // víi c¸c mp' to¹ ®é lµ h×nh gi ? HCT§ vu«ng gãc ®Òu cña miÕng ®Öm O X' Y' Z' O X Y Z @ NVN_2908 * H×nh chiÕu trôc ®o III. H×nh chiÕu trôc ®o XI£N gãc C¢N * HCT§ xiªn gãc c©n cã . p = r Mp' (XOZ) // (P) Gãc trôc ®o : HÖ sè biÕn d¹ng : . P = r = 1 . q = 0,5  C¸c mÆt cña vËt thÓ // mp' (XOZ) kh«ng bÞ biÕn d¹ng HCT§ xiªn gãc c©n cña miÕng ®Öm 40 60 60 20 10 40 20 10 60 30 SỰ KHÁC NHAU GiỮA CÁCH VẼ HCTĐ VUÔNG GÓC ĐỀU VÀ HCTĐ XIÊN GÓC CÂN P = r = q = 1 P = r = 1: q = 0.5

File đính kèm:

  • pptBAI5-thao giang.ppt
Giáo án liên quan