Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Phong Sắc

1.Kiến thức:

- HS bieỏt ủửụùc vai troứ cuỷa baỷn veừ kyừ thuaọt ủoỏi vụựi saỷn xuaỏt vaứ ủụứi soỏng.

2.Kỹ năng:

 - Quan sát,phân tích rút ra kiến thức cần thiết.

3.Thái độ:

- HS coự nhaọn thửực ủuựng ủoỏi vụựi vieọc hoùc taọp moõn veừ kyừ thuaọt.

 

doc79 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Trường THCS Nguyễn Phong Sắc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aứ 1 daõy xớch aờn khụựp vụựi nhau. Baựnh raờng lụựn coự toỏc ủoọ quay nhoỷ hụn - Toỏc ủoọ quay vaứ ủửụứng kớnh cuỷa baựnh raờng laứ 2 ủaùi lửụùng tổ leọ nghũch vụựi nhau. - Gaởp nhieàu trong caực maựy moực nhử : Hoọp soỏ, caực cụ caỏu truyeàn ủoọng trong maựy quay baờng – ủúa… - Trong xe ủaùp, xe maựy … II. Boọ truyeàn chuyeồn ủoọng: 1. Truyeàn ủoọng ma saựt – truyeàn ủoọng ủai : Truyeàn ủoọng ma saựt laứ cụ caỏu truyeàn chuyeồn ủoọng quay nhụứ lửùc ma saựt giửừa caực maởt tieỏp xuực cuỷa vaọt daón vaứ vaọt bũ daón. a. Caỏu taùo boọ truyeàn ủoọng ủai : 1 2 a. Nguyeõn lyự laứm vieọc : Tổ soỏ truyeàn : i = Trong ủoự : n1, n2 : toỏc ủoọ cuỷa moói baựnh. D1, D2 : ủửụứng kớnh cuỷa moói baựnh. c. ệÙng duùng : Boọ truyeàn ủoọng ủai coự caỏu taùo ủụn giaỷn, laứm vieọc eõm, coự theồ truyeàn chuyeồn ủoọng giửừa caực truùc caựch xa nhau neõn ủửụùc sửỷ duùng roõng raừi trong nhieàu maựy moực vaứ thieỏt bũ. 2. Truyeàn ủoọng aờn khụựp: a. Caỏu taùo boọ truyeàn ủoọng: 1 2 1 2 a. Nguyeõn lyự laứm vieọc : Tổ soỏ truyeàn : i = Trong ủoự : n1, n2 : toỏc ủoọ cuỷa moói baựnh. Z1, Z2 : soỏ raờng cuỷa moói baựnh. c. ệÙng duùng : Boọ truyeàn ủoọng baựnh raờng duứng ủeồ truyeàn chuyeồn ủoọng quay giửừa caực truùc song song hoaởc vuoõng goực, duứng trong nhieàu heọ thoỏng truyeàn ủoọng cuỷa caực loaùi maựy thieỏt bũ khaực nhau nhử : ủoàng hoà, hụùp soỏ, xe maựy … Boọ truyeàn ủoọng xớch duứng ủeồ truyeàn ủoọng giửừa hai truùc xa nhau. 4. Cuỷng coỏ: - Goùi HS ủoùc phaàn ghi nhụự trong SGK/101 - Cho HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong SGK 5. Hửụựng daón veà nhaứ: - Hoùc thuoọc baứi. - Chuaồn bũ baứi 30. Baứi 30 : BIEÁN ẹOÅI CHUYEÅN ẹOÄNG I. MUẽC TIEÂU : - HS hieồu ủửụùc caỏu taùo, nguyeõn lyự hoaùt ủoọng vaứ phaùm vi ửựng duùng cuỷa moọt soỏ cụ caỏu bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng thửụứng duứng. - HS coự hửựng thuự, ham thớch tỡm toứi kyừ thuaọt. II. CHUAÅN Bề : - Chuaồn bũ caực tranh aỷnh minh hoaù. - Moõ hỡnh bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng : Cụ caỏu tay quay – thanh trửụùt, baựnh raờng – thanh raờng, vớt – ủai oỏc. III. TIEÁN TRèNH : 1. OÅn ủũnh : 2. Baứi cuừ : Vỡ sao caàn truyeàn vaứ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng? Haừy trỡnh boọ truyeàn ủoọng ma saựt vaứ truyeàn ủoọng aờn khụựp. 3. Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Ghi Baỷng Hẹ 1 : Tỡm hieồu taùi sao caàn bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng? - Cho HS quan saựt hỡnh 30.1 SGK vaứ ủieàn vaứo choó troỏng trong SGK - Chuyeồn ủoọng ban ủaàu cuỷa maựy may laứ chuyeồn ủoọng naứo? - Chuyeồn ủoọng naứo cuỷa maựy may ủeồ kim may ủửụùc vaỷi - Vaọy chuyeồn ủoọng leõn xuoỏng cuỷa kim may ủửụùc taùo ra tửứ daùng chuyeồn ủoọng ban ủaàu naứo ? - Chuyeồn ủoọng baọp beõnh cuỷa baứn ủaùp - Chuyeồn ủoọng leõn xuoỏng cuỷa kim may. - Chuyeồn ủoọng leõn xuoỏng cuỷa kim may ủửụùc taùo ra tửứ chuyeồn ủoọng baọp beõnh. I. Taùi sao caàn bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng: Cụ caỏu bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng coự nhieọm vuù bieỏn ủoồi moọt daùng chuyeồn ủoọng ban ủaàu thaứnh caực daùng chuyeồn ủoọng khaực cung caỏp cho caực boọ phaọn cuỷa maựy vaứ thieỏt bũ Hẹ 2 : Tỡm hieồu moọt soỏ cụ caỏu bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng: - Xem hỡnh veừ vaứ cho bieỏt caỏu taùo cuỷa cụ caỏu tay quay – con trửụùt treõn hỡnh veừ? - Neỏu tay quay AB chuyeồn ủoọng thỡ ủieồm C seừ chuyeồn ủoọng nhử theỏ naứo? - Chuyeồn ủoọng cuỷa tay quay AB laứ chuyeồn ủoọng gỡ? - Vaọy cụ caỏu treõn ủaừ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng nhử theỏ naứo? - Coự theồ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng theo chieàu ngửụùc laùi ủửụùc khoõng? - Cụ caỏu naứy thửụứng ủửụùc ửựng duùng ụỷ ủaõu? - Xem hỡnh veừ vaứ cho bieỏt caỏu taùo cuỷa cụ caỏu tay quay – thanh laộc treõn hỡnh veừ? - Neỏu tay quay AB chuyeồn ủoọng thỡ ủieồm C seừ chuyeồn ủoọng nhử theỏ naứo? - Chuyeồn ủoọng cuỷa tay quay AB laứ chuyeồn ủoọng gỡ? - Vaọy cụ caỏu treõn ủaừ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng nhử theỏ naứo? - Coự theồ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng theo chieàu ngửụùc laùi ủửụùc khoõng? - Cụ caỏu naứy thửụứng ủửụùc ửựng duùng ụỷ ủaõu? - Tay quay, thanh truyeàn, con trửụùt vaứ giaự ủụừ. - ẹieồm C chuyeồn ủoọng tũnh tieỏn tụựi lui treõn ủoaùn C’C” - Chuyeồn ủoọng cuỷa tay quay AB laứ chuyeồn ủoọng troứn. - Bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng quay thaứnh chuyeồn ủoọng tũnh tieỏn. - Tay quay, thanh truyeàn, thanh laộc vaứ giaự ủụừ - ẹieồm C chuyeồn ủoọng laộc tụựi lui treõn cung C’C” quanh ủieồm D - Chuyeồn ủoọng cuỷa tay quay AB laứ chuyeồn ủoọng troứn. - Bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng quay thaứnh chuyeồn ủoọng laộc. II. Moọt soỏ cụ caỏu bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng: 1. Bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng quay thaứnh chuyeồn ủoọng tũnh tieỏn : a. Caỏu taùo: Caỏu taùo cụ caỏu tay quay – con trửụùt goàm : Tay quay, thanh truyeàn, con trửụùt vaứ giaự ủụừ. b. Nguyeõn lyự laứm vieọc : SGK/103 c. ệÙng duùng : Cụ caỏu tay quay – con trửụùt ủửụùc duứng nhieàu trong caực loaùi maựy nhử maựy khaõu ủaùp chaõn, maựy cửa goó, oõ toõ, maựy hụi nửụực... 2. Bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng quay thaứnh chuyeồn ủoọng laộc a. Caỏu taùo : Cụ caỏu tay quay – thanh laộc goàm : tay quay, thanh truyeàn, thanh laộc vaứ giaự ủụừ ủửụùc noỏi vụựi nhau baống khụựp quay. b. Nguyeõn lyự laứm vieọc : SGK c. ệÙng duùng : Cụ caỏu tay quay – thanh laộc ủửụùc duứng nhieàu trong caực loaùi maựy nhử maựy deọt, maựy khaõu ủaùp chaõn, xe tửù ủaồy (xe laờn)... 4. Cuỷng coỏ: - Goùi HS ủoùc phaàn ghi nhụự trong SGK/105 - Cho HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi trong SGK 5. Hửụựng daón veà nhaứ: - Hoùc thuoọc baứi. - Chuaồn bũ baứi thửùc haứnh 31. Baứi 31 : Thửùc Haứnh : TRUYEÀN VAỉ BIEÁN ẹOÅI CHUYEÅN ẹOÄNG I. MUẽC TIEÂU : - HS hieồu ủửụùc caỏu taùo vaứ nguyeõn lyự hoaùt ủoọng cuỷa moọt soỏ boọ truyeàn vaứ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng. - HS bieỏt caựch thaựo, laộp vaứ kieồm tra tổ soỏ truyeàn cuỷa caực boọ truyeàn chuyeồn ủoọng. - HS coự taực phong laứm vieọc ủuựng quy trỡnh. II. CHUAÅN Bề : - Moọt boọ thớ nghieọm truyeàn chuyeồn ủoọng cụ khớ goàm : + Boọ truyeàn ủoọng ủai. + Boọ truyeàn ủoọng baựnh raờng. + Boọ truyeàn ủoọng xớch - Moõ hỡnh cụ caỏu truùc khuyỷu – thanh truyeàn trong ủoọùng cụ 4 thỡ. - Duùng cuù : thửụực laự, thửụực caởp, kỡm, tua vớt, moỷ leỏch… - Maóu baựo caựo cuỷa HS. III. TIEÁN TRèNH : 1. OÅn ủũnh : 2. Baứi cuừ : - Haừy trỡnh baứy moọt soỏ cụ caỏu bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng? 3. Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Hẹ 1 : Tỡm hieồu yeõu caàu – noọi dung cuỷa baứi thửùc haứnh. - Cho HS ủoùc vaứ nghieõn cửựu yeõu caàu vaứ noọi dung cuỷa baứi thửùc haứnh trong SGK/106. - ẹoùc vaứ naộm baột thoõng tin. Hẹ 2 : GV hửụựng daón HS tỡm hieồu caỏu taùo cuỷa caực boọ truyeàn chuyeồn ủoọng. - GV giụựi thieọu caực boọ truyeàn ủoọng, thaựo tửứng boọ truyeàn ủoọng cho HS quan saựt caỏu taùo caực boọ truyeàn. Hửụựng daón HS quy trỡnh thaựo – laộp. - GV hửụựng daón HS phửụng phaựp ủo ủửụứng kớnh caực baựnh ủai baống thửụực laự hoaởc thửụực caởp vaứ caựch ủeỏm soỏ raờng cuỷa ủúa xớch vaứ caởp baựnh raờng. - Hửụựng daón HS caựch ủieàu chổnh caực boọ truyeàn ủoọng sao cho chuựng hoaùt ủoọng bỡnh thửụứng. - Tỡm hieồu caỏu taùo – nguyeõn lyự hoaùt ủoọng cuỷa cụ caỏu tay quay – con trửụùt vaứ cam – caàn tũnh tieỏn thoõng qua moõ hỡnh ủoọng cụ 4 kyứ. - HS theo doừi vaứ laộng nghe. - HS theo doừi vaứ laộng nghe. - HS theo doừi vaứ laộng nghe. - HS theo doừi vaứ laộng nghe. Hẹ 3 : GV toồ chửực cho HS thửùc haứnh. - GV phaõn nhoựm HS laứm vieọc. Boỏ trớ duùng cuù vaứ thieỏt bũ cho moói nhoựm. - Caực nhoựm thửùc hieọn thao taực thaựo moõ hỡnh. Hẹ 4 : Baựo caựo keỏt quaỷ thửùc haứnh : - Baựo caựo keỏt quaỷ thửùc haứnh cuỷa mỡnh vaứo giaỏy theo maóu trang108/SGK 4. Hửụựng daón veà nhaứ: - ẹoùc trửụực baứi toồng keỏt trong SGK. Tieỏt 34 : OÂN TAÄP Cễ KHÍ I. MUẽC TIEÂU : - Heọ thoỏng hoaự vaứ hieồu ủửụùc moọt soỏ kieỏn thửực ủaừ hoùc cuỷa phaàn Cụ Khớ II. CHUAÅN Bề : - Tranh veừ caực sụ ủoà phaàn toồng keỏt vaứ oõn taọp. III. TIEÁN TRèNH : 1. OÅn ủũnh : 2. Baứi cuừ : Kieồm tra trong quaự trỡnh toồng keỏt vaứ oõn taọp. 3. Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng cuỷa GV Hoaùt ủoọng cuỷa HS Hẹ1 : Giụựi thieọu baứi : - GV neõu muùc ủớch – yeõu caàu cuỷa baứi toồng keỏt - GV phaõn thaứnh nhoựm, giao noọi dung vaứ caõu hoỷi thaỷo luaọn cho tửứng nhoựm. - HS theo doừi vaứ naộm baột noọi dung. - HS thaỷo luaọn theo nhoựm Hẹ2 : Toồng keỏt : Vaọt lieọu cụ khớ Vaọt lieọu kim loaùi Vaọt lieọu phi kim loaùi - Kim loaùi ủen. - Kim loaùi maứu - Chaỏt deỷo. - Cao su. Duùng cuù vaứ phửụng phaựp gia coõng cụ khớ Duùng cuù Phửụng phaựp gia coõng - Duùng cuù ủo - Duùng cuù thaựo laộp vaứ keùp chaởt - Duùng cuù gia coõng - Cửa vaứ ủuùc kim loaùi. - Duừa vaứ khoan kim loaùi. Chi tieỏt maựy vaứ laộp gheựp Moỏi gheựp khoõng thaựo ủửụùc Moỏi gheựp thaựo ủửụùc - Gheựp baống ủinh taựn. - Gheựp baống haứn. - Gheựp baống ren. - Gheựp baống then vaứ choỏt. Caực loaùi khụựp ủoọng - Khụựp tũnh tieỏn. - Khụựp quay. Truyeàn vaứ bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng Truyeàn chuyeồn ủoọng Bieỏn ủoồi chuyeồn ủoọng - Truyeàn ủoọng ma saựt. - Truyeàn ủoọng aờn khụựp. - Bieỏn chuyeồn ủoọng quay thaứnh chuyeồn ủoọng tũnh tieỏn - Cao su. - Bieỏn chuyeồn ủoọng quay thaứnh chuyeồn ủoọng laộc - Cao su. Hẹ3 : Traỷ lụứi caõu hoỷi trong SGK : - GV chia lụựp thaứnh nhieàu nhoựm thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi. - Cuoỏi giụứ, GV taọp trung HS, ủeà nghũ HS trỡnh baứy theo nhoựm. - HS thaỷo luaọn nhoựm. - HS trỡnh baứy vaứ uoỏn naộn sửỷa chửừa sai soựt cuỷa nhoựm khaực. 4. Hửụựng daón veà nhaứ: - OÂn laùi toaứn boọ kieỏn thửực ủaừ hoùc trong phaàn cụ khớ. - Chuaồn bũ ủeồ tieỏt sau kieồm tra thửùc haứnh. Tieỏt 35 : KIEÅM TRA THệẽC HAỉNH I. MUẽC TIEÂU : - Kieồm tra vaứ ủaựnh giaự kieỏn thửực tieỏp thu ủửụùc cuỷa HS trong phaàn cụ khớ. II. CHUAÅN Bề : - Cuùm trửụực (hoaởc sau) xe ủaùp. III. TIEÁN TRèNH : 1. OÅn ủũnh : 2. Kieồm tra : Cho HS thửùc haứnh thaựo laộp truùc xe ủaùp. GV theo doừi vaứ chaỏm ủieồm trong quaự trỡnh HS thửùc haứnh. Cuoỏi giụứ, GV thu saỷn phaồm vaứ chaỏm ủieồm saỷn phaồm. ẹieồm cuỷa baứi thửùc haứnh laứ trung bỡnh coọng cuỷa hai ủieồm treõn. Tieỏt 36 : KIEÅM TRA HOẽC KYỉ 1

File đính kèm:

  • docGiao an cong nghe 8(5).doc
Giáo án liên quan