Tập đọc bài: Bàn tay mẹ

 Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc .

 Đi làm về , mẹ lại đi chợ , nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy .

 Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng , các ngón tay gầy gầy , xương xương của mẹ

 

ppt18 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 23/09/2014 | Lượt xem: 3296 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập đọc bài: Bàn tay mẹ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1: Bạn Giang viết những gì lên nhãn vở ? Câu 2: Bố Giang khen bạn ấy thế nào? Câu 3:Nhãn vỡ giúp em được điều gì? KIỂM TRA BÀI CŨ: Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2014 TẬP ĐỌC : BÀN TAY MẸ Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2014 TẬP ĐỌC ; Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Đi làm về , mẹ lại đi chợ , nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng , các ngón tay gầy gầy , xương xương của mẹ BÀN TAY MẸ Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. yêu nhất Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . bàn tay Đi làm về , mẹ lại đi chợ, nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé , giặt một chậu tã lót đầy . tã lót Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy , xương xương của mẹ . rám nắng xương xương Yêu nhất Bàn tay Rám nắng Tã lót Xương xương Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ .Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Đi làm về , mẹ lại đi chợ , nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé ,giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy , xương xương của mẹ . Thứ hai ngày 17 tháng 3 năm 2014 MÔN : Tập Đọc Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Đi làm về , mẹ lại đi chợ ,nấu cơm . Mẹ còn tắm cho em bé , giặt một chậu tã lót đầy. Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy ,xương xương của mẹ . Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Ñi laøm veà, meï laïi ñi chôï,naáu côm.Meï coøn taémcho em beù,giaët moät chaäu taõ loùt ñaày. Bình yeâu laém ñoâi baøn tay raùm naéng,caùc ngoùn tay gaày gaày, xöông xöông cuûa meï. Bình yêu nhất là đôi bàn tay mẹ . Hằng ngày , đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc . Đi làm về , mẹ lại đi chợ , nấu cơm .Mẹ còn tắm cho em bé , giặt một chậu tã lót đầy . Bình yêu lắm đôi bàn tay rám nắng ,các ngón tay gầy gầy ,xương xương của mẹ . . Ôn các vần an – at */Tìm tiếng trong bài có vần an Bàn tay */Tìm tiếng ngoài bài có vần an –at mỏ than bát cơm . Cuûng coá Ñeå boá meï vui loøng caùc con phaûi bieát laøm gì?

File đính kèm:

  • pptTập đọc l1-Bàn tay mẹ.ppt
Giáo án liên quan