Ngân hàng câu hỏi Tiếng Việt lớp 4

Đọc bài "Thư thăm bạn" và cho biết

Lý do bạn Quách Tuấn Lưng viết thư cho bạn Hồng?

 Do quen biết bạn Hồng từ trước

 Do bạn Hồng chuyển trường đi nới khác

 Do đọc báo TNTP biết ba bạn Hồng bị hi sinh do lụt

 Do lâu không gặp bạn Hồng

a. Chính tả (nghe- viết): Một người chính trực

(Viết đoạn từ "Năm 1975, Vua Lý Anh Tông. đó là vua Lý Cao Tông"

b. Bài tập: Điền vào ô trống tiếng có âm đầu r, d hay gi

- Ban đêm, trên bãi thả diều thật không còn gì huyền ảo hơn. Có cảm diều đang trôi trên ngân hà. Bầu trời tự đẹp như một thảm nhung khổng lồ.

- Tôi và Dế Trũi nhau đi ngao du thiên hạ. Chúng tôi ngày đi đêm nghỉ, cùng nhau say ngắm đường

 

 

 

doc5 trang | Chia sẻ: donghaict | Ngày: 23/04/2016 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi Tiếng Việt lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn TT C©u hái Néi dung c©u hái, c©u BT §¸p ¸n Nguån TL XD CH&§A 4 1 §äc bµi "Th­ th¨m b¹n" vµ cho biÕt Lý do b¹n Qu¸ch TuÊn L­ng viÕt th­ cho b¹n Hång? Do quen biÕt b¹n Hång tõ tr­íc Do b¹n Hång chuyÓn tr­êng ®i níi kh¸c Do ®äc b¸o TNTP biÕt ba b¹n Hång bÞ hi sinh do lôt Do l©u kh«ng gÆp b¹n Hång - Lý do b¹n L­¬ng ®äc b¸o TNTP nªn biÕt ba cña b¹n Hång bÞ hi sinh do b·o lôt. 2 a. ChÝnh t¶ (nghe- viÕt): Mét ng­êi chÝnh trùc (ViÕt ®o¹n tõ "N¨m 1975, Vua Lý Anh T«ng... ®ã lµ vua Lý Cao T«ng" b. Bµi tËp: §iÒn vµo « trèng tiÕng cã ©m ®Çu r, d hay gi - Ban ®ªm, trªn b·i th¶ diÒu thËt kh«ng cßn g× huyÒn ¶o h¬n. Cã c¶m diÒu ®ang tr«i trªn ng©n hµ. BÇu trêi tù ®Ñp nh­ mét th¶m nhung khæng lå. - T«i vµ DÕ Tròi nhau ®i ngao du thiªn h¹. Chóng t«i ngµy ®i ®ªm nghØ, cïng nhau say ng¾m ®­êng C¸c tõ cÇn ®iÒn theo thø tù lµ: - gi¸c, d¶i, do - rñ, däc 3 X¸c ®Þnh tõ l¸y trong c¸c c©u sau: Chó bÐ lo¾t cho¾t Ca n« ®éi lÖch C¸i s¾c xinh xinh Måm huýt s¸o vang C¸i ch©n tho¨n tho¾t Nh­ con chim chÝch C¸i ®Çu nghªnh nghªnh Nh¶y trªn ®­êng vµng - lo¾t cho¾t, xinh xinh, tho¨n tho¾t, nghªnh nghªnh 4 S¾p xÕp c¸c tõ ng÷ sau ®©y vµo hai cét: Cét A: Tõ ghÐp cã nghÜa tæng hîp Cét B: Tõ ghÐp cã nghÜa ph©n lo¹i C©y chuèi, qu¶ ®µo, nhµ cöa, bµn ghÕ, c©y cèi, non s«ng, tµu ho¶, hoa hång. A B Nhµ cöa, bµn ghÕ, c©y cèi, non s«ng C©y chuèi, qu¶ ®µo, tµu ho¶, hoa hång 5 Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Æt tr­íc c¸c c©u tôc ng÷ nãi vÒ lßng nh©n hËu, ®oµn kÕt. a. Cã chÝ th× nªn b. M¸u ch¶y ruét mÒm c. C©y ngay kh«ng sî chÕt ®øng d. Th­êng ng­êi nh­ thÓ th­¬ng th©n e. Thua keo nµy bµy keo kh¸c g. Gµ cïng mét mÑ chí hoµi ®¸ nhau d, g 6 ViÕt th­ cho mét ng­êi th©n ®ang c«ng t¸c ë xa ®Ó th¨m hái vÒ t×nh h×nh häc tËp cña em. - Häc sinh viÕt ®ñ 3 phÇn ( ®Çu th­, chÝnh th­, cuèi th­) + §Çu th­: §Þa ®iÓm vµ thêi gian viÕt th­ Lêi th­a göi + ChÝnh th­: Môc ®Ých th¨m hái ( ng­êi th©n) KÓ vÒ t×nh h×nh häc tËp cña ng­êi viÕt + Cuèi th­: Lêi chóc, høa hÑn Ký tªn, hoÆc ghi tªn 14 1 V× sao cao B¸ qu¸t th­êng bÞ ®iÓm kÐm a. V× m¶i ch¬i kh«ng lµm µi b. V× ch÷ xÊu c. V× v¨n kh«ng hay b. V× ch÷ xÊu 2 a. ChÝnh t¶ (Nghe- ViÕt) "Chó ®Êt nung" ViÕt ®o¹n tõ "Cu Ch¾t cÊt ®å ch¬i.... c¸i lä thuû tinh" b. Bµi tËp: T×m c¸c tÝnh tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng s/x? Sung s­íng, xÊu, xinh ®Ñp, xµo x¹c... 3 Dùa vµo c©u cho tr­íc d­íi ®©y råi ®Æt c©u hái: "Cao B¸ Qu¸t th­êng m­în nh÷ng quyÓn s¸ch viÕt ®Ñp ®Ó lµm mÉu luyÖn ch÷" Cao B¸ Qu¸t m­în s¸ch viÕt ®Ñp ®Ó lµm g×? 4 XÕp c¸c tõ ng÷ d­íi ®ay vµo hai nhãm cã nghÜa tr¸i ng­îc nhau: QuyÕt chÝ, n¶n chÝ, n¶n lßng, v÷ng chÝ, nu«i chÝ lín Nhãm 1: QuyÕt chÝ, v÷ng chÝ, nu«i chÝ lín Nhãm 2: n¶n chÝ, n¶n lßng 5 H·y ®Æt 3 c©u hái cã dïng dÊu chÊm hái? 6 Em h·y miªu t¶ c¸i cÆp s¸ch cña em ( kho¶ng 10- 15 dßng) Miªu t¶ ®ñ 3 phÇn më bµi, th©n bµi, kÕt luËn. 1 TËp ®äc: C¸ch ch¬i kÐo co ë lµng TÝch S¬n lµ: Nh÷ng ng­êi cïng mét th«n ch¬i víi nhau Trai tr¸ng hai gi¸p trong lµng kÐo co víi nhau. Trai tr¸ng hai gi¸p trong lµng ch¬i víi nhau 2 a. ChÝnh t¶ (nhí viÕt) Chän mét ®o¹n bµi "Tuæi ngùa" vµ viÕt b. Bµi tËp: T×m vµ viÕt ra c¸c tiÕng cã c¸ ©m ®Çu r, d hoÆc gi trong bµi "KÐo co" D©n, (bao) giê, gi÷a, dï, reo, gi¸p. 3 Ghi dÊu x vµo c©u hái thÓ hiÖn phÐp lÞch sù a. MÑ hái S¬n: mÊy giê con tan häc? b. Nam hái Hµ: Cho m­în bót nhÐ? c. Ph­¬ng hái Th¶o: V× sao kh«ng lµm bµi tËp? d. Bµ b¶o Liªn: Ch¸u lÊy hé bµ cèc n­íc ®­îc kh«ng? Häc sinh ®iÒn x vµo phÇn a, d 4 §Æt c©u kÓ: Víi c¸c ®éng tõ sau: Ch¹y, nh¶y, trß chuyÖn Häc sinh ®Æt 3 c©u víi 3 tõ ®· cho 5 Ghi l¹i c¸c trß ch¬i mµ em biÕt « ¨n quan, nh¶y d©y, ch¬i chuyÒn 6 T¶ mét ®ß ch¬i mµ em thÝch Häc sinh viÕt ®ñ 3 phÇn më bµi, th©n bµi, kÕt luËn 1 C« c«ng chóa nhá miªu t¶ thÕ nµo vÒ mÆt tr¨ng cña c«? a. To h¬n mãng tay b. §­îc lµm b»ng vµng c. §«i khi ®i ngang qua ngän c©y cöa sæ d. c¶ a, b, c D 2 a. ChÝnh t¶: (nghe viÕt) tõ "Chó hÒ tøc tèc..." ®Õn hÕt b. Bµi tËp: §iÒn vµo « trèng: l/n §Êt .....­íc, ....a bµn ...óa ....Õp qu¶ ....a §Êt n­íc, la bµn, lóa nÕp, qu¶ na 3 §Æt c©u kÓ "Ai lµm g×" víi 3 ®éng tõ ch¹y, nh¶y, trao ®æi VD: Nam ch¹y thi rÊt nhanh An nh¶y lªn bê t­êng B×nh trao ®æi bµi víi TuÊn 4 G¹ch d­íi ®éng tõ cã trong bé phËn vÞ ng÷ ë c¸c c©u sau: a. Toµn viÕt th­ cho bè b. B¸c Dòng cµy ruéng c. Xe lu l¨n chËm ch¹p trªn ®­êng a. viÕt b. cµy c. l¨n 5 T×m ®éng tõ, tÝnh tõ trong ®o¹n th¬ sau: "MÑ cho quµ b¸nh Chia em phÇn h¬n Cã ®å ch¬i ®Ñp Còng nh­êng em lu«n" §éng tõ: cho, chia, cã, nh­êng TÝnh tõ: h¬n, ®Ñp 6 H·y miªu t¶ ®å vËt mµ em thÝch ViÕt ®óng thÓ lo¹i miªu t¶

File đính kèm:

  • docngan hang cau hoi TV lop4.doc
Giáo án liên quan