Kiểm tra định kì giữa học kì II năm học: 2009 - 20010 môn: Toán (thời gian: 40 phút)

Bài 1. (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng.

1. 5% của 1000kg là:

 A. 10kg B. 20kg C. 50kg D. 100kg

 2. Giá một quyển truyện là 40 000 đồng. Nếu giảm giá 20% thì mua quyển truyện đó phải trả số tiền là:

 A. 32 000 đồng B. 20 000đồng C. 30 000 đồng D. 48 000 đồng

3. Hình nào dưới đây đã được tô đậm 75% diện tích?

 

doc6 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 21/04/2017 | Lượt xem: 233 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra định kì giữa học kì II năm học: 2009 - 20010 môn: Toán (thời gian: 40 phút), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHỐI 5 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC: 2009 - 20010 Môn: TOÁN (Thời gian: 40 phút) Bài 1. (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. 1. 5% của 1000kg là: A. 10kg B. 20kg C. 50kg D. 100kg 2. Giá một quyển truyện là 40 000 đồng. Nếu giảm giá 20% thì mua quyển truyện đó phải trả số tiền là: A. 32 000 đồng B. 20 000đồng C. 30 000 đồng D. 48 000 đồng 3. Hình nào dưới đây đã được tô đậm 75% diện tích? D. C. B. A. 4. Một trường tiểu học có 400 học sinh. Tỉ số học sinh nam, học sinh nữ so với số học sinh toàn trường được biểu diễn trên biểu đồ dưới đây. Theo biểu đồ, số học sinh nữ của trường tiểu học đó là: Học sinh nam 46% 216 em 184 em 540em 460 em Học sinh nữ 54% 5. Diện tích của tam giác bên là: A. 2,5cm2 2,5cm B. 5cm2 C. 0,25cm2 2cm 2dm 6. Diện tích của hình thang bên là: A. 15dm2 3dm B. 7,5dm2 C. 9dm2 3dm Bài 2. (1 điểm) Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm: . .. .. . ... Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? 90m 120m 150m Bài 4. (2 điểm) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật, có các kích thước bên trong là: chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 8dm. Tính thể tích bể cá đó. Giả sử 75% thể tích bể đang có nước. Tính số lít nước có trong bể. (1dm3 nước = 1l nước) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-- ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM. Bài1. (5 điểm) 1. Khoanh vào: C. 50kg (1 điểm) 2. Khoanh vào: A. 32 000 đồng(1 điểm) 3. Khoanh vào: C (1 điểm) 4. Khoanh vào: A (1 điểm) 5. Khoanh vào: A (0,5 điểm) 6. Khoanh vào : B (0,5 điểm) Bài 2. (1 điểm) HS viết đúng tên các hình được 1 điểm. Lần lượt tên các hình là: Hình tam giác; hình hộp chữ nhật; hình tròn; hình cầu; hình thang; hình trụ; hình lập phương. Bài 3 (2 điểm) Bài giải: Diện tích thửa ruộng đó là: (120 + 150) x 90 : 2 = 12150 (m2) (1 điểm) 12150m2 = 1,215ha (0,5 điểm) Đáp số: 12150m2; 1,215ha (0,5 điểm) Bài 4. (2 điểm) Bài giải: a) Thể tích bể cá đó là: 6 x 5 x 8 = 240 (dm3) (0,75 điểm) b) 240dm3 nước = 240l nước. Số lít nước có trong bể là: 240 x 75% = 180 (l ) (0,75 điểm) 0,5 (điểm) Đáp số: a) 240dm3 b) 180l nước Đak Pơ, ngày 22 tháng 2 năm 2010 DUYỆT CỦA CHUYÊN MÔN TỔ TRƯỞNG Nguyễn Văn Quang Hoï vaø teân HS: . .... Lôùp: 5A.. KIEÅM TRA ÑÒNH KÌ GIÖÕA HOÏC KYØ II Naêm hoïc: 2009 - 2010 Moân: TOAÙN (Thôøi gian: 40 phuùt) Ñieåm Nhaän xeùt cuûa giaùo vieân Bài 1. (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng. 1. 5% của 1000kg là: A. 10kg B. 20kg C. 50kg D. 100kg 2. Giá một quyển truyện là 40 000 đồng. Nếu giảm giá 20% thì mua quyển truyện đó phải trả số tiền là: A. 32 000 đồng B. 20 000đồng C. 30 000 đồng D. 48 000 đồng 3. Hình nào dưới đây đã được tô đậm 75% diện tích? D. C. B. A. 4. Một trường tiểu học có 400 học sinh. Tỉ số học sinh nam, học sinh nữ so với số học sinh toàn trường được biểu diễn trên biểu đồ dưới đây. Theo biểu đồ, số học sinh nữ của trường tiểu học đó là: Học sinh nam 46% 216 em 184 em 540em 460 em Học sinh nữ 54% 5. Diện tích của tam giác bên là: A. 2,5cm2 2,5cm B. 5cm2 C. 0,25cm2 2cm 2dm 6. Diện tích của hình thang bên là: A. 15dm2 3dm B. 7,5dm2 C. 9dm2 3dm Bài 2. (1 điểm) Ghi tên của mỗi hình sau vào chỗ chấm: . .. .. . ... 90m 120m 150m Bài 3. (2 điểm) Một thửa ruộng hình thang có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Hỏi diện tích thửa ruộng đó bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta? Giải Bài 4. (2 điểm) Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật, có các kích thước bên trong là: chiều dài 6dm, chiều rộng 5dm và chiều cao 8dm. Tính thể tích bể cá đó. Giả sử 75% thể tích bể đang có nước. Tính số lít nước có trong bể. (1dm3 nước = 1l nước) Giải

File đính kèm:

  • docde thi tieng viet lop 5.doc
Giáo án liên quan