Kế hoạch bài dạy Tuần 26- Lớp 2 Trường Tiểu học Thạnh Quới B

- Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu và cụm từ rõ ý ; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài .

- Hiểu ND: Cá con và Tôm càng đều có tài riêng . Tôm cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm . Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít ( trả lời được các CH1,2,3,5 )

* HS khá , giỏi trả lời được CH4 ( hoặc CH : Tôm Càng làm gì để cứu Cá Con ? )

-Kĩ năng sống:Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân.

 

doc34 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 702 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy Tuần 26- Lớp 2 Trường Tiểu học Thạnh Quới B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Laøm vieäc theo lôùp. - Heát giôø thaûo luaän. - GV yeâu caàu caùc nhoùm baùo caùo. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm vaøo phieáu thaûo luaän treân baûng. - GV nhaän xeùt vaø toång keát. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù yù kieán cuûa töøng nhoùm . -Neâu ñoaïn thô mieâu taû ñaëc ñieåm, nôi soáng cuûa caây sen? v Hoạt động 2: Tröng baøy tranh aûnh, vaät thaät. - YC HS chuaån bò tranh aûnh vaø caùc caây thaät soáng döôùi nöôùc. - YC daùn vaøo tôø giaáy to ghi teân caây ñoù. Baøy söu taàm leân baøn. - Nhaän xeùt ñaùnh giaù. v Hoạt động 3: Troø chôi tieáp söùc. - Chia laøm 3 nhoùm chôi. GV neâu caùch chôi: khi coù leänh töøng nhoùm ñöùng leân noùi teân moät loaïi caây soáng döôùi nöôùc. Cöù laàn löôït caùc thaønh vieân trong nhoùm tieáp söùc noùi teân. Nhoùm naøo noùi nhieàu ñuùng thì thaéng. - GV toå chöùc troø chôi. 3) Cuûng coá - Daën doø: - Nhaän xeùt ñaùnh giôø giôø hoïc . -Nhaéc nhôù HS vaän duïng baøi hoïc vaøo cuoäc soáng . -Traû lôøi veà noäi dung baøi hoïc trong baøi : “Moät soá loaøi caây soáng treân caïn ” ñaõ hoïc tieát tröôùc . - Vaøi em nhaéc laïi teân baøi - Lôùp laøm vieäc theo nhoùm. - HS döøng thaûo luaän. - Caùc nhoùm laàn löôït baùo caùo. - Nhaän xeùt boå sung. H1:Caây luïc bình H2:Caây rong H3:Caây sen Trong ñaàm gì ñeïp baèng sen Laùxanh boângtraéng laïi chen nhòvaøng Nhò vaøng boâng traéng laù xanh Gaànbuøn maø chaúng hoâitanh muøi buøn. - Tröng baøy saûn phaåm. HS ñi quan saùt. - HS tham gia chôi Thứ sáu ngày 05 tháng 03 năm 2011 Toaùn Tiết 130 LUYEÄN TAÄP A/ Muïc tieâu : -Biết tính độ dài đường gấp khúc ; tình chu vi hình tam giác , hình tứ giác . -HS khaù gioûi: baøi 1. -Phaùt trieån khaû naêng tö duy cuûa hoïc sinh. B/ Chuaån bò :-SGK C/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa hs 1. Kiểm tra: -Goïi 2 hoïc sinh leân baûng tính chu vi tam giaùc coù ñoä daøi caùc caïnh laàn löôït laø : a: 3cm , 4 cm , 5cm b: 5 cm, 12 cm, 9 cm c: 8 cm , 6 cm , 13 cm -Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm . 2.Baøi môùi: vHoạt động1: Giôùi thieäu baøi: -GV ghi töïa vHoạt động2: Luyện tập, thực hành. Bài 1 : - Goïi moät em neâu baøi taäp 1 . -Yeâu caàu töï suy nghó vaø laøm vaøo vôû . -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc teân caùc caïnh cuûa hình tam giaùc vaø töù giaùc veõ ñöôïc ôû phaàn b vaø c . -Goïi hoïc sinh khaùc nhaän xeùt baøi baïn -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm . Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh neâu yeâu caàu ñeà baøi -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . - Goïi moät hoïc sinh leân baûng giaûi baøi . - Yeâu caàu hai em neâu laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc . +Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh Bài 3: - Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñeà baøi. -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . - Goïi moät hoïc sinh leân baûng giaûi baøi . Bài 4: - Yeâu caàu hoïc sinh neâu ñeà baøi. -Yeâu caàu lôùp laøm vaøo vôû . - Goïi moät hoïc sinh leân baûng giaûi baøi . - Haõy so saùnh ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD vaø chu vi hình töù giaùc ABCD ? Vì sao ? - Coù baïn noùi töù giaùc ABCD laø ñöôøng gaáp khuùc ABCD , theo em baïn noùi ñuùng hay sai ? + Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh 3) Cuûng coá - Daën doø: - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -2 hoïc sinh leân baûng thöïc haønh tính ra keát quaû . -Hai hoïc sinh khaùc nhaän xeùt . -Moät em neâu baøi taäp 1 . - Lôùp thöïc hieän vaøo vôû . - Hai em ñoïc : Hình tam giaùc MNP coù caùc caïnh : MN ; NP ; PM . Hình töù giaùc ABCD coù caùc caïnh: AB , BC , CD , DA . - Tính chu vi tam giaùc ABC bieát ñoä daøi caùc caïnh laàn löôït : 2 cm , 5 cm , 4 cm - Tính chu vi tam giaùc ABC bieát ñoä daøi caùc caïnh laàn löôït : 2 cm , 5 cm , 4 cm - Moät em leân baûng tính , lôùp laøm vaøo vôû . * Chu vi hình tam giaùc ABC laø : 2 + 5 + 4 = 11 ( cm ) Ñ/ S : 11 cm - Nhaän xeùt baøi baïn . - Moät em leân baûng tính , lôùp laøm vaøo vôû . Chu vi hình töù giaùc laø: 4+3+5+6=18(cm) Ñaùp soá :18 cm - Tính ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD vaø chu vi töù giaùc ABCD . - Moät em leân baûng tính , lôùp laøm vaøo vôû . * Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCDlaø : 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm ) Ñ/ S : 12 cm * Chu vi hình töù giaùc ABCDlaø : 3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm ) Ñ/ S : 12 cm - Ñoä daøi ñöôøng gaáp khuùc ABCD vaø chu vi hình töù giaùc ABCD baèng nhau . Vì ñoä daøi caùc ñoaïn thaúng cuûa ñöôøng gaáp khuùc baèng ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình töù giaùc . - Baïn noùi ñuùng . Taäp laøm vaên Tiết 26 ÑAÙP LÔØI ÑOÀNG YÙ.TAÛ NGAÉN VEÀ BIEÅN I/ Muïc ñích yeâu caàu: - Biết đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước ( BT1). - Viết được những câu trả lời về cảnh biển ( đã nói ở tiết tập làm văn tuần trước – BT2) II. Kĩ năng sống: -Giao tiếp: ứng xử văn hóa -Lắng nghe tích cực III. Các kỹ thuật và phương pháp dạy học: Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời đồng ý theo tình huống IV/ Chuaån bò : VBT V/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa hs 1.Kiểm tra: - Môøi 2 em leân baûng ñoïc baøi laøm baøi taäp 3 moät em hoûi moät em traû lôøi - Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em . 2.Baøi môùi: a) Giôùi thieäu baøi : -Baøi TLV hoâm nay , caùc em seõ hoïc:Ñaùp lôøi ñoàng yù.Taû ngaén veà bieån. b) Höôùng daãn laøm baøi taäp : v Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập 1 Baøi 1 : (Thöïc haønh) - Giaùo vieân ñöa moät soá tình huoáng vaø goïi 2 HS leân baûng thöïc haønh ñaùp laïi - Moät tình huoáng coù theå cho nhieàu caëp HS thöïc haønh v Hoạt động 2: Baøi 2: - Treo böùc tranh - Tranh veõ caûnh gì? - Soùng bieån nhö theá naøo? - Treân maët bieån coù nhöõng gì? - Treân baàu trôøi coù nhöõng gì? - Haõy vieát ñoaïn vaên theo caùc caâu traû lôøi cuûa mình - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm nhöõng baøi vaên hay 3) Cuûng coá - Daën doø: -Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc -2 em leân nhìn tranh hoûi vaø traû lôøi veà bieån - Laéng nghe nhaän xeùt baøi baïn . - HS1 ñoïc tình huoáng - HS2 Noùi lôøi ñaùp laïi - Tình huoáng a: HS2: Chaùu caùm ôn Baùc aï / Caùm ôn Baùc. Chaùu seõ ra ngay/… - Tình huoáng b: HS2: Chaùu caùm ôn coâ aï / chaùu caùm ôn coâ nhieàu / chaùu caùm ôn coâ/ coâ ra ngay nhe.ù - Tình huoáng c: HS2: Hay quaù. Caäu sang ngay nheù/ nhanh leân tôù chôø… - Quan saùt tranh vaø neâu . - Böùc tranh veõ caûnh bieån . - Noái tieáp nhau traû lôøi . - Soùng bieån cuoàn cuoän / Soùng bieån nhaáp nhoâ / Soùng bieån daäp dôøn / Soùng bieån tung muø , Soùng bieån döïng cao nhö nuùi ,.. . - Treân maët bieån coù taøu ñaùnh caù / Coù nhöõng con thuyeàn ñang ñaùnh caù ngoaøi khôi / Nhöõng chieác thuyeàn ñang daäp giôøn treân soùng ... - Treân baàu trôøi töøng ñaøn hai aâu ñang bay löôïn / Maët trôøi ñoû löïng ñang töø töø nhoâ leân ... -Kĩ năng sống. - HS ñoïc baøi vieát cuûa mình -Hai em nhaéc laïi noäi dung baøi hoïc _________________________________________ Luyện tập làm văn ĐÁP LỜI ĐỒNG Ý. TẢ NGẮN VỀ BIỂN. I. Mục tiêu: - Biết đáp lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước ( BT1). - Viết được những câu trả lời về cảnh biển (đã nói ở tiết Tập làm văn tuần trước – BT2) II.Chuẩn bị: -Tranh minh hoạ cảnh biển ở tuần. Các tình huống viết vào giấy. Vở bài tập Tiếng Việt III/ Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc: Hoaït ñoäng cuûa gv Hoaït ñoäng cuûa hs 1. Ổn định: 2. Bài cu : Đáp lời đồng ý. QST, TLCH: - Gọi 2 HS hoạt động theo cặp trong các tình huống Gọi HS nhận xét. Cho điểm từng HS. 3. Bài mới Bài 1 - GV đưa các tình huống và gọi 2 HS lên bảng thực hành đáp lại. - Một tình huống có thể cho nhiều cặp HS thực hành. - Nhận xét, cho điểm từng HS. Bài 2 -Treo bức tranh. -Tranh vẽ cảnh gì? -Sóng biển ntn? -Trên mặt biển có những gì? -Trên bầu trời có những gì? - Hãy viết một đoạn văn theo các câu trả lời của mình. - Gọi HS đọc bài viết của mình, GV chú ý sửa câu từ cho từng HS. - Cho điểm những bài văn hay. 4.Củng cố: Nhắc nhở HS luôn đáp lại các lời đồng ý lịch sự, có văn hóa, về nhà viết lại bài văn vào vở. 5.Dặn dò: Chuẩn bị: Ôn tập giữa HKII - Nhận xét tiết học. -Hát - 2 cặp HS lên bảng thực hành. - HS dưới lớp theo dõi và nhận xét. - HS 1: Đọc tình huống. - HS 2: Nói lời đáp lại. Tình huống a. HS 2: Cháu cảm ơn bác ạ./ Cảm ơn bác. Cháu sẽ ra ngay./… - Tranh vẽ cảnh biển buổi sáng. - Sóng biển xanh như dềnh lên./ Sóng nhấp nhô trên mặt biển xanh. - Trên mặt biển có những cánh buồm đang lướt sóng và những chú hải âu đang chao lượn. - Mặt trời đang dần dần nhô lên, những đám mây đang trôi nhẹ nhàng. - HS tự viết trong 7 đến 10 phút. Nhiều HS đọc. VD: Cảnh biển lúc bình minh thật đẹp. Sóng biển nhấp nhô trên mặt biển xanh. Những cánh buồm đỏ thắm đang lướt sóng. Đàn hải âu chao lượn. Mặt trời lên, những đám mây trắng bồng bềnh trôi - HS nghe. - Nhận xét tiết học. ______________________________________ SINH HOAÏT LÔÙP TUAÀN 26 I/Mục tiêu: - Đánh giá tình hình học tập , nền nếp của lớp tuần qua. - Đề ra phương hướng thực hiện cho tuần tới. II/Chuẩn bị: Phương hướng tuần tới III/ Lên lớp : Tiến hành sinh hoạt 1) Ñaùnh giaù tình hình hoaït ñoäng cuûa lôùp tuaàn qua: *Neà neáp: - Ñoàng phuïc ñuùng quy ñònh . - Toå tröïc tuaàn , tröïc nhaät saïch seõ . *Hoïc taäp: Ña soá caùc em chaêm chæ hoïc taäp , haêng say phaùt bieåu xaây döïng baøi . Beân caïnh ñoù coù moät soá em chöa chòu khoù hoïc taäp nhö:… 2) Phương hướng tuần tới: - Thi đua lập thành tích chào mừng Ngày 8-3. - Tieáp tuïc duy trì neà neáp . - Ñoàng phuïc ñuùng quy ñònh . - Toå 2 tröïc tuaàn , tröïc nhaät lôùp . - Ñi hoïc ñuùng giôø , chuyeân caàn. - Thi ñua hoïc taäp toát daønh nhieàu ñieåm möôøi ø - Chuaån bò ñaày ñuû saùch vôû vaø duïng cuï hoïc taäp tröôùc khi ñeán lôùp. - Thi vở sạch chữ đẹp cấp trường 3)Dặn doø : Thực hiện tốt như quy định. - Phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt còn tồn tại. Thi đua học tập tốt dành nhiều điểm tốt. Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của đội trường lớp ************************************

File đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 2TUAN 26CKTKNKNS.doc
Giáo án liên quan