Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tuần 2 - Năm học 2010-2011

Trao đổi thảo luận VII nghe xem ra IIL/CHUAN BI: 1/TÓ chic: - GV phố biển yêu cầu nội dung kế hoạch hoạt động - CẨn bộ lớp hội ý, phản công cụ thể: chương trình, dân chương trình, thư E khách | mời trang trí phân thường - - Cử nhân, nhóm, tổ chuẩn bị ở tiểu tiết mục văn nghệ. 2./ Plutong - Điều 13, 28, 29, 31 Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em. - Điều 36 3738,39,40 Điếu lệ trường phổ thông. - MỞt :ổ cứu hỏi thảo luận: + Theo CƯLHQ về QTE, bạn thấy mình cả những quyển gì? + Là ba lớp 9, bạn thấy mình cần thực hiện tốt những nhiệm vụ gì? + Thực hiện tốt các nhiệm vụ của 1 (nêu trên) ở tầm quan trọng như thế nào? + Để thực hiện những nhiệm vụ Cơ cấI Ở những biện pháp gì? - Giấy khổ lớn, but lôny một số tiết mục vẫn nghĩ

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Tuần 2 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NOÄI DUNG KEÁ HOAÏCH HOAÏT ÑOÄNG TRONG TUAÀN: 2 Hoaït ñoäng: THAÛO LUAÄN VEÀ NHIEÄM VUÏ CUÛA HOÏC SINH CUOÁI CAÁP THCS Ngaøy soaïn: 6/09/2009 – Ngaøy daïy: 16/09/2010 I./ YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC: - Hoïc sinh hieåu nhieäm vuï vaø quyeàn lôïi cuûa hoïc sinh cuoái caáp THCS. - Töï xaùc ñònh traùch nhieäm baûn thaân phaûi hoaøn thaønh toát caù nhieäm vuï ñoù. - Bieát söû duïng caùc bieän phaùp hôïp lí coù hieäu quaû ñeå hoaøn thaønh nhieäm vuï cuûa naêm hoïc cuoái caáp THCS. II./ NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Noäi dung: - Nhieäm vuï vaø quyeàn haïn cuûa hoïc sinh cuoái caáp THCS. - Taàm quan troïng cuûa vieäc hoaøn thaønh toát caùc nhieäm vuï ñoù. - Caùc bieän pjaùp thöïc hieän. 2./ Hình thöùc: - Trao ñoåi, thaûo luaän. Vaên ngheä xen keõ. III./ CHUAÅN BÒ: 1./ Toå chöùc: - G/v phoå bieán yeâu caàu, noäi dung, keá hoaïch hoaït ñoäng. - Caùn boä lôùp hoäi yù, phaân coâng cuï theå: chöông trình, daãn chöông trình, thö kí, khaùch môøi, trang trí, phaàn thöôûng - Caù nhaân, nhoùm, toå chuaån bò yù kieán, tieát muïc vaên ngheä 2./ Phöông tieän: - Ñieàu 13.28.29.31 Coâng öôùc Lieân hôïp quoác veà quyeàn treû em. - Ñieàu 36.3738.39.40 Ñieàu leä tröôøng phoå thoâng. - Moät soá caâu hoûi thaûo luaän: + Theo CÖLHQ veà QTE, baïn thaáy mình coù nhöõng quyeàn gì? + Laø hs lôùp 9, baïn thaáy mình caàn thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï gì? + Thöïc hieän toát caùc nhieäm vuï cuûa hs (neâu treân) coù taàm quan troïng nhö theá naøo? + Ñeå thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï ñoù caàn coù nhöõng bieän phaùp gì? - Giaáy khoå lôùn, buùt loâng, moät soá tieát muïc vaên ngheä. IV./ TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: 1./ Khôûi ñoäng: - Haùt taäp theå: “Em yeâu tröôøng em” - Lôùp tröôûng tuyeân boá lí do – chuû ñeà buoåi sinh hoaït, giôùi thieäu ñaïi bieåu, chöông trình, thö kí 2./ Thaûo luaän veà nhieäm vuï cuûa ngöôøi hoïc sinh cuoái caáp THCS: - Ngöôøi daãn chöông trình neâu theå leä, neâu caâu hoûi thaûo luaän. - Hoïc sinh thaûo luaän theo toå, nhoùm. - Ñaïi dieän baùo caùo keát quaû thaûo luaän. Caùc nhoùm khaùc theo doõi nhaän xeùt, boå xung. - Ngöôøi ñieàu khieån gôïi yù ñeå neâu baät yù nghóa vaø bieän phaùp ñeå thöïc hieän toát nhieäm vuï cuûa hs 9: + Phaûi hoaøn thaønh chöông trình hoïc taäp caù boä moân coù keát quaû toát. + Phaûi reøn luyeän haïnh kieåm toát, tham gia caùc hoaït ñoäng khaùc tích cöïc. + Phaûi ñoã toát nghieäp THCS. - Vaên ngheä xen keõ ñeå buoåi thaûo luaän sinh ñoäng. - GVCN, ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán. V./ KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG: - Lôùp tröôûng nhaän xeùt buoåi sinh hoaït. - Lôùp tröôûng thoâng baùo chuû ñeà tuaàn sau: “Thaûo luaän veà taëng kæ vaät cho tröôøng”

File đính kèm:

  • docT9 HD2.doc
Giáo án liên quan