Giáo án Tiếng Việt Tuần 18 Lớp 3 - Nguyễn Thị Thúy Nhường

1. Hướng dẫn HS làm BT:

- Yêu cầu HS làm các BT sau:

Bài 1: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau:

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về cậu bé nói với mẹ:

- Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên:

- Sao con lại nói thế ?

Cậu bé trả lời:

- Vì cứ mỗi khi qua đường bà lại nắm chặt lấy tay con.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 10/12/2014 | Lượt xem: 729 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng Việt Tuần 18 Lớp 3 - Nguyễn Thị Thúy Nhường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 18 Thø ba ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2008 TiÕng viÖt ¤n tËp Yªu cÇu Cñng cè hÖ thèng ho¸ kiÕn thøc vÒ ®äc hiÓu ,dÊu chÊm ,dÊu phÈy ¤n tËp c©u theo mÉu. Ai lµm g× vµ ®Æt c©u cã h×nh ¶nh so s¸nh. RÌn kÜ n¨ng vËn dông, thùc hµnh. Lªn líp Hoạt động của gi¸o viªn Hoạt động của häc sinh 1. Hướng dẫn HS làm BT: - Yêu cầu HS làm các BT sau: Bài 1: Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau: Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về cậu bé nói với mẹ: - Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm. Mẹ ngạc nhiên: - Sao con lại nói thế ? Cậu bé trả lời: - Vì cứ mỗi khi qua đường bà lại nắm chặt lấy tay con. Bài 2: Trong các câu dưới đây, câu nào không có hình ảnh so sánh ? a) Nước trườn qua kẽ đá, lách qua những mõm đá ngầm, tung bọt trắng xóa như trải thảm hoa đón mời khách gần xa đi về thăm bản. b) Con đường đã nhiều lần đưa tiễn người bản tôi đi công tác và cũng đã từng đón mừng cô giáo về bản dạy chữ. c) Con đường men theo một bãi vầu, cây mọc san sát, thẳng tắp, dày như ống đũa. Bài 3: Đặt 3 câu theo mẫu Ai thế nào ? - Chấm vở 1 số em, n/xét chữa bài. 2. Dặn dò: VN xem lại các BT đã làm. - HS tự làm bài, sau đó lần lượt từng em lên chữa bài, lớp nhận xét bổ sung. Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu bé nói với mẹ: - Mẹ a, bây giờ con mới biết là bà nhát lắm. Mẹ ngạc nhiên: - Sao con lại nói thế ? Cậu bé trả lời: - Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt lấy tay con. - Câu b không có hình ảnh so sánh. - HS tự đặt câu. ******************************************** TiÕng ViÖt ¤n TËp A/ Yeâu caàu: - HS nghe - vieát baøi chính taû Anh ĐomĐóm - Reøn HS kó naêng vieát ñuùng, trình baøy saïch ñeïp. B/ Hoaït ñoäng daïy - hoïc: Hoaït ñoäng gi¸o viªn Hoaït ñoäng häc sinh * Höôùng daãn HS chuaån bò: - Ñoïc moät Bài thơ Anh Đom Đóm “ - Yeâu caàu 2HS ñoïc laïi, caû lôùp theo doõi trong saùch giaùo khoa. + Trong thơ coù nhöõng chöõ naøo vieát hoa ? Vì sao? - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc thaàm baøi, ghi nhôù nhöõng töø deã vieát sai vaø vieát ra nhaùp. * Ñoïc cho hoïc sinh vieát baøi. * Chaám, chöõa baøi. - Yeâu caàu HS laøm BT vaøo vôû: Vieát 5 töø coù tieáng chöùa vaàn uoân vaø 5 töø coù tieáng chöùa vaàn uoâng. - Môøi 2HS leân baûng thi laøm baøi nhanh. - Nhaän xeùt, tuyeân döông. * Daën doø: Veà nhaø vieát laïi cho ñuùng nhöõng töø ñaõ vieát sai vaø tìm theâm 1 soá töø theo yeâu caàu BT. - Nghe GV ñoïc baøi. - 2HS ñoïc laïi, lôùp ñoïc thaàm. + Vieát hoc caùc chöõ ñaàu ñoaïn, ñaàu caâu. - Luyeän vieát caùc töø khoù. - Nghe - vieát baøi vaøo vôû. - Laøm BT vaøo vôû. - 2HS leân baûng thi laøm baøi. - Caû lôùp theo doõi nhaän xeùt, bình choïn baïn laøm ñuùng, nhanh nhaát. ************************************** Tiếng việt: ¤n TËp A/ Yeâu caàu: - Cuûng coá, naâng cao veà töø chæ ñaëc ñieåm, kieåu caâu Ai - theá naøo ? - Giaùo duïc HS chaêm hoïc. B/ Hoaït ñoäng daïy - hoïc: Hoaït ñoäng gi¸o viªn Hoaït ñoäng häc sinh 1. Höôùng daãn HS laøm BT: - Yeâu caàu HS laøm caùc BT sau: Baøi 1: Ñieàn vaøo choã troáng s hay x Nhöõng traän gioù laïnh buoát cöù ...oái maõi vaøo chieác toå raát ...ô ...aøi cuûa Thieân Ñöôøng. Boä loâng maøu naâu nhaït cuûa Thieân Ñöôøng ...uø leân, troâng thaät ...ô ...aùc toäi nghieäp. Baøi 2: Ñieàn daáu chaám, daáu phaåy coøn thieáu vaøo choã thích hôïp trong ñoaïn vaên döôùi ñaây. Cheùp laïi ñoaïn vaên ñaõ ñieàn daáu hoaøn chænh vaøo vôû. Saùng muøng moät, ngaøy ñaàu xuaân em cuøng ba meï ñi chuùc Teát oâng baø noäi, ngoaïi em chuùc oâng baø maïnh khoûe vaø em cuõng ñöôïc nhaän laïi nhöõng lôøi chuùc toát ñeïp. OÂi deã thöông bieát bao khi muøa xuaân tôùi ! Baøi 3: Ñoïc : Caây baàu hoa traéng Caây möôùp hoa vaøng Tim tím hoa xoan Ñoû töôi raâm buït. a) Gaïch döôùi caùc töø ngöõ chæ ñaëc ñieåm cuûa söï vaät trong caùc caâu ôû khoå thô treân. b) Laäp moâ hình caáu taïo cuûa caùc caâu treân. Ghi caùc boä phaän caâu vaøo vò trí thích hôïp trong moâ hình. - Chaám vôû 1 soá em, n/xeùt chöõa baøi. 2. Daën doø: VN xem laïi caùc BT ñaõ laøm. - Caû lôùp töï laøm baøi vaøo vôû. - Laàn löôït töøng HS leân baûng chöõa baøi, lôùp theo doõi boå sung. 1/ Nhöõng traän gioù laïnh buoát cöù xoái maõi vaøo chieác toå raát sô saøi cuûa Thieân Ñöôøng. Boä loâng maøu naâu nhaït cuûa Thieân Ñöôøng xuø leân, troâng thaät xô xaùc toäi nghieäp. 2/ Saùng muøng moät, ngaøy ñaàu xuaân, em cuøng ba meï ñi chuùc Teát oâng baø noäi, ngoaïi. Em chuùc oâng baø maïnh khoûe vaø em cuõng ñöôïc nhaän laïi nhöõng lôøi chuùc toát ñeïp. OÂi, deã thöông bieát bao khi muøa xuaân tôùi ! 3/ a) Caây baàu hoa traéng Caây möôùp hoa vaøng Tim tím hoa xoan Ñoû töôi raâm buït. b) Ai (caùi gì, con gì) Theá naøo ? Caây baàu Caây möôùp Hoa xoan Raâm buït hoa traéng hoa vaøng tim tím ñoû töôi

File đính kèm:

  • docTIENG VIET BUOI 2 NHUONGTUAN 18.doc
Giáo án liên quan