Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 109-112 - Võ Văn Hường

- Nêu vài nét về tác giả Nguyễn Ái Quốc? (Nuyễn Ái Quốc ( 1890- 1969) là tên gọi nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1919-1945). + Tác phẩm “Những trò lố hay là Va| ren và Phan Bội Châu” được viết khi nhà

cách mạng Phan Bội Châu bị bắt cóc ở Trung Quốc ( 18/6/1925) và đưa về giam

nhà giam Hoả Lò, Hà Nội và sắp bị sử án; còn Va-ren chuẩn bị sang nhận chức toàn quyền ở Đông Dương. Tác phẩm được viết nhằm cổ động đòi thả PBC.

 

doc13 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/01/2021 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Ngữ Văn Lớp 7 - Tiết 109-112 - Võ Văn Hường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a. Nghò luaän. b) Neâu hai maët töông phaûn trong truyeän “Nhöõng troø loá hay laø Va-ren vaø PBC”. ( 6ñ) - Ngheä thuaät ñöôïc söû duïng chuû yeáu trong truyeän “Nhöõng troø loá hay laø Va-ren vaø PBC” laø gì? (4ñ) A.Töông phaûn. B.Taêng caáp. C.Töông phaûn vaø lieät keâ. D.Töông phaûn vaø taêng caáp. 4.3) Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn HS phaân tích nhaân vaät Va-ren. - Lôøi leõ cuûa Va- ren mang hình thöùc ngoân ngöõ gì? ( Ñoù laø hình thöùc ñoái thoaïi ñôn phöông gaàn nhö ñoäc thoaïi, töï noùi moät mình. Vì PBC khoâng heà noùi laïi ñieàu gì.) - Qua ngoân ngöõ döôøng nhö ñoäc thoaïi cuûa Va-ren, ñoäng cô, tính caùch cuûa Va-ren boäc loä nhö theá naøo? ( Theå hieän söï vuoát ve, duï doã, bòp bôïm moät caùch traéng trôïn cuûa teân chính khaùch duï haøng.) Hoaït ñoäng 2: Nhaân vaät PBC vaø caùch öùng xöû. - PBC coù caùch öùng xöû vôùi Va-ren nhö theá naøo? Qua hình thöùc öùng xöû ñoù, thaùi ñoä vaø tính caùch cuûa PBC boäc loä ra sao? ( Duøng hình thöùc im laëng, phôùt lôø coi nhö khoâng coù Va-ren tröôùc maët. Qua ñoù boäc loä thaùi ñoä khinh bæ vaø baûn lónh kieân cöôøng tröôùc keõ thuø.) - Rieâng lôøi bình cuûa taùc giaû tröôùc hieän töôïng im laëng, döûng döng cuûa PBC ñaõ theå hieän gioïng ñieäu nhö theá naøo vaø ñieàu ñoù coù yù nghóa gì? ( Gioïng hoùm hænh, mæa mai goùp phaàn laøm roõ theâm tính caùch cuûa PBC.) * Caâu hoûi thaûo luaän: - Cuïm töø “ Nhöõng troø loá” trong taùc phaåm coù yù nghóa nhö theá naøo? ( Muoán tröïc tieáp vaïch traàn haønh ñoäng loá laêng , baûn chaát xaáu xa cuûa Va-ren.) Höôùng daãn HS phaàn ghi nhôù. Hoaït ñoäng 3: Höôùng daãn HS luyeän taäp. - Trong truyeän , thaùi ñoä cuûa taùc giaû ñoái vôùi PBC nhö theá naøo? Caên cöù vaøo ñaâu maø em bieát ñieàu ñoù? HS neâu ñuùng noäi dung truyeän, maïch laïc, roõ raøng. (6ñ) HS choïn ñuùng: A. b) – Maët töông phaûn thöù nhaát: + Va-ren: Teân toaøn quyeàn, baát löông, thoáng trò.(3ñ) - Maët töông phaûn thöù hai: PBC: Nhaø caùch maïng vó ñaïi, ngöôøi tuø bò ñaøn aùp. (3ñ) HS choïn ñuùng: A. 4. Nhaân vaät Va-ren. - Ngoân ngöõ ñoäc thoaïi töï noùi moät mình. - Lôøi ñoäc thoaïi theå hieän söï vuoát ve, duï doã, bòp bôïm moät caùch traéng trôïn cuûa teân Va-ren. 5. Nhaân vaät Phan Boäi Chaâu. - Toû thaùi ñoä khinh bæ vaø baûn lónh kieân cöôøng tröôùc keõ thuø. - Toû veû mæa mai , xem thöôøng teân Va-ren. * Ghi nhôù: SGK/95. III. Luyeän taäp. 1. Taùc giaû thoâng caûm, beânh vöïc PBC, ñuùng veà phía PBC. Vì thaùi ñoä cuûa PBC cuõng laø thaùi ñoä cuûa taùc giaû caêm gheùt teân toaøn quyeàn Va-ren. 4.4) Cuûng coá, luyeän taäp: Cuïm töø “ Nhöõng troø loá” trong nhan ñeà taùc phaåm ñöôïc taùc giaû duøng vôùi duïng yù gì? * A. Ñeå vaïch traàn vaø toá caùo baûn chaát xaáu xa cuûa Va-ren. B.Ñeå gaây söï chuù yù cuûa ngöôøi ñoïc. Ñeå noùi leân quan ñieåm cuûa Va-ren veà nhöõng vieäc laøm cuûa mình. Ñeå noùi leân quan ñieåm cuûa ngöôøi ñoïc veà vieäc laøm cuûa Va-ren. 4.5) Höôùng daãn töï hoïc ôû nhaø: Hoïc baøi + ghi nhôù. Hoaøn chænh phaàn luyeän taäp. Chuaån bò: Duøng cuïm chuû vò ñeå môû roäng caâu. + Theá naøo laø duøng cuïm C-V ñeå môû roäng caâu? + Môû roäng caùc thaønh phaàn naøo cuûa caâu? + Xem phaàn luyeän taäp. 5. Ruùt kinh nghieäm: Tieát 111 DUØNG CUÏM CHUÛ- VÒ ÑEÅ MÔÛ ROÄNG CAÂU (tt). Ngaøy daïy:28/3/2008 1. Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp HS: a. Kieán thöùc: Cuûng coá kieán thöùc veà vieäc duøng cuïm chuû- vò ñeå môû roäng caâu. b. Kó naêng: Reøn kó naêng môû roäng caâu baèng cuïm chuû- vò. c. Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS yeâu thích ngheä thuaät vaên chöông. 2. Chuaån bò: GV: Giaùo aùn, SGK, SGV, baûng phuï. HS: SGK, Vôû baøi taäp, baûng phuï. 3. Phöông phaùp: Phaùt vaán, gôûi môû, thaûo luaän nhoùm. 4. Tieán trình giaûng daïy: 4.1) Oån ñònh: KT só soá 7A2: 7A3: 7A7: 4.2) Kieåm tra baøi cuõ: a) – Theá naøo laø duøng cuïm chuû- vò ñeå môû roäng caâu? (5ñ) Caâu: Baïn Lan göông maët töôi nhö hoa. duøng cuïm chuû- vò ñeå môû roäng thaønh phaàn naøo trong caâu? (5ñ) Thaønh phaàn chuû ngöõ. Thaønh phaàn vò ngöõ. Thaønh phaàn phuï cuûa cuïm töø. b) Neâu caùc tröôøng hôïp duøng cuïm chuû –vò ñeå môû roäng caâu? (6ñ) - Caâu: Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng ñaõ ñem laïi ñoäc laäp , töï do cho daân toäc. duøng cuïm chuû- vò ñeå môû roäng thaønh phaàn naøo trong caâu? (4ñ) Thaønh phaàn chuû ngöõ. Thaønh phaàn vò ngöõ. Thaønh phaàn phuï cuûa cuïm töø. 4.3) Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1:Nhaéc laïi kieán thöùc : -GV goïi HS ñoïc laïi ghi nhôù cuûa tieát duøng cuïm chuû –vò ñeå môû roäng caâu Baøi 25 –SGK Hoaït ñoäng 2 :laøm baøi taäp GV chia nhoùm HS thaûo luaän. -GV höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi taäp : Tìm cuïm chuû vò laøm thaønh phaàn caâu hoaëc thaønh phaàn cuïm töø trong caùc caâu döôùi ñaây , cho bieát trong moãi caâu , cuïm chuû vò laøm thaønh phaàn gì ? Baøi taäp 2: Goäp caùc caâu cuøng caëp thaønh moät caâu coù cuïm C –V laøm thaønh phaàn caâu hoaëc thaønh phaàn cuûa cuïm töø . Laø duøng cuïm töø coù hình thöùc gioáng caâu ñôn bình thöôøng goïi laø cuïm chuû-vò laøm thaønh caâu hoaëc thaønh phaàn cuïm töø ñeå môû roäng caâu. HS choïn ñuùng: B. Duøng cuïm chuû- vò laøm chuû ngöõ.(2ñ) Duøng cuïm chuû- vò laøm vò ngöõ.(2ñ) Duøng cuïm chuû- vò laøm thaønh phaàn phuï ngöõ cuïm ÑT, DT,TT.(2ñ) HS choïn ñuùng: D. I/ Luyeän taäp : Baøi taäp 1:Tìm cuïm C-V laøm thaønh phaàn caâu hoaëc thaønh phaàn cuïm töø. a) Coù moät cuïm C-V laøm chuû ngöõ (khí haäu nöôùc ta aám aùp ) moät cuïm chuû vò laøm phuï ngöõ cho cuïm ñoäng töø (ta quanh naêm troàng troït ) . b) Coù hai cuïm C –V laøm phuï ngöõ cho danh töø khi vaø moät cuïm chuû vò laøm phuï ngöõ cho ñoäng töø noùi (tieáng chim , tieáng suoái nghe môùi hay ). c) Coù hai cuïm C –V laøm phuï ngöõ cho ñoäng töø thaáy (tuïc leä toát ñeïp maát daàn ) Baøi taäp 2: Goäp caùc caâu taïo thaønh caâu coù cuïm chuû- vò laøm thaønh phaàn caâu hoaëc thaønh phaàn cuïm töø. a. Chuùng em hoïc gioûi laøm cho cha meï vaø thaày coâ vui loøng. b. Nhaø vaên Hoaøi Thanh khaúng ñònh raèng caùi ñeïp laø caùi coù ích. c. Tieáng Vieät raát giaøu thanh ñieäu khieán cho lôøi noùi ngöôøi Vieät Nam du döông, traàm boång nhö moät baûn nhaïc. d. Caùch maïng thaùng Taùm thaønh coâng khieán cho tieáng Vieät coù böôùc phaùt trieån môùi, moät soá phaän môùi . Baøi taäp 3:Goäp caâu: a. Anh em hoaø thuaän khieán hai thaân vui vaày. b. Ñaây laø caûnh moät röøng thoâng ngaøy ngaøy bieát bao nhieâu ngöôøi qua laïi. c. Haøng loaït vôû kòch nhö: “ Tay ngöôøi ñaøn baø”, “ Giaùc ngoä”, “ Beân kia soâng Ñuoáng”,ra ñôøi ñaõ söôûi aám cho aùnh ñeøn saân khaáu ôû khaép moïi mieàn ñaát nöôùc. 4.4) Cuûng coá, luyeän taäp: Trong nhöõng caëp caâu döôùi ñaây, caëp caâu naøo khoâng theå goäp laïi thaønh moät caâu coù cuïm chuû- vò laøm thaønh phaàn caâu maø khoâng thay ñoåi yù nghóa cuûa chuùng. Anh em vui veû, hoaø thuaän. Oâng baø cha meï raát vui loøng. Chuùng ta phaûi coâng nghieäp hoaù, hieän ñaïi hoaù. Ñaát nöôùc ta theo kòp vôùi caùc nöôùc trong khu vöïc vaø treân theá giôùi . Muøa xuaân ñeán. Moïi vaät nhö coù theâm söùc soáng môùi. * D. Meï ñi laøm. Em ñi hoïc. 4.5) Höôùng daãn töï hoïc ôû nhaø: Hoïc baøi, xem laïi ghi nhôù, hoaøn chænh baøi taäp. Chuaån bò: Luyeän noùi: giaûi thích moät vaán ñeà. + Choïn moät ñeà vaên SGK/98 vaø laäp daøn yù , taäp noùi ñeå noùi tröôùc lôùp. + Chuù yù : Soaïn baøi toát vaø taäp noùi tröôùc ôû nhaø . 5. Ruùt kinh nghieäm: Tieát: 112 LUYEÄN NOÙI: BAØI VAÊN GIAÛI THÍCH MOÄT VAÁN ÑEÀ. Ngaøy daïy:28/3/2008 1. Muïc tieâu caàn ñaït: Giuùp hoïc sinh: a. Kieán thöùc: Naém vöõng vaø vaän duïng thaønh thaïo caùc kó naêng laøm baøi vaên laäp luaän giaûi thích, ñoàng thôøi cuûng coá kieán thöùc xaõ hoäi vaø vaên hoïc coù lieân quan ñeán baøi luyeän taäp. b. Kó naêng: HS reøn kó naêng trình baøy mieäng moät vaán ñeà tröôùc taäp theå. c. Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS maïnh daïn phaùt bieåu vaø taäp caùch noùi naêng töï nhieân. 2. Chuaån bò: GV: Giaùo aùn, SGK, SGV, baûng phuï. HS: SGK, Vôû baøi taäp. 3. Phöông phaùp: Neâu vaán ñeà, thaûo luaän, thuyeát trình. 4. Tieán trình giaûng daïy: 4.1) Oån ñònh: KT só soá 7A2: 7A3: 7A7: 4.2) KTBC: khoâng. 4.3) Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: GV kieåm tra söï chuaån bò baøi ôû nhaø cuûa HS. Hoaït ñoäng 2: GV höôùng daãn HS luyeän noùi. - GV goïi HS ñoïc laïi ñeà baøi SGK, laäp daøn baøi cho moät trong caùc ñeà sau ñeå chuaån bò phaùt bieåu mieäng. a. Tröôøng em toå chöùc cuoäc thi giaûi thích tuïc ngöõ. Ñeå tham döï cuoäc thi ñoù, em haõy giaûi thích caâu tuïc ngöõ maø em taâm ñaéc nhaát. b. Vì sao nhöõng taán troø maø Va-ren baøy ra vôùi Phan Boäi Chaâu laïi ñöôïc Nguyeãn Aùi Quoác goïi laø nhöõng troø loá? c. Vì sao nhaø vaên Phaïm Duy Toán laïi ñaët nhan ñeà “ Soáng cheát maëc bay” cho truyeän ngaén cuûa mình? d. Em thöôøng ñoïc saùch gì? Haõy giaûi thích vì sao em thích ñoïc saùch. Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi. GV cho HS thaûo luaän nhoùm. Ñaïi dieän nhoùm trính baøy mieäng baøi vaên cuûa mình. I. Ñeà. a. Tröôøng em toå chöùc cuoäc thi giaûi thích tuïc ngöõ. Ñeå tham döï cuoäc thi ñoù, em haõy tìm vaø giaûi thích moät caâu tuïc ngöõ maø em taâm ñaéc. II. Daøn baøi. Ñeà a). Môû baøi: Giôùi thieäu caâu tuïc ngöõ maø em taâm ñaéc , lí do vì sao. Thaân baøi: Nghóa ñen. Nghóa boùng. Nghóa saâu xa. YÙ nghóa caâu tuïc ngöõ vôùi baûn thaân vaø xaõ hoäi. Keát baøi: YÙ nghóa caâu tuïc ngöõ trong thöïc teá hieän nay. 4.4) Cuûng coá, luyeän taäp: Theo em, thoâng thöôøng vieäc giaûi thích nghóa moät caâu tuïc ngöõ neân ñi theo trình töï naøo? Giaûi thích nghóa ñen -> nghóa boùng -> nghóa saâu xa. Giaûi thích nghóa boùng -> nghóa saâu xa. Giaûi thích nghóa ñen -> nghóa boùng. 4.5) Höôùng daãn töï hoïc ôû nhaø: Hoïc vaø xem laïi baøi vaên giaûi thích. Chuaån bò: Ca Hueá treân soâng Höông. + Ñoïc vaên baûn, chuù thích. + Veû ñeïp phong phuù, ña daïng cuûa laøn ñieäu daân ca Hueá nhö theá naøo? + Veû ñeïp cuûa caûnh ca Hueá treân soâng Höông? + Nguoàn goác cuûa moät soá laøn ñieäu ca Hueá? 5. Ruùt kinh nghieäm:

File đính kèm:

  • docNgu van 7 Tuan 109.doc