Giáo án Ngữ Văn Khối 6 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013

I. MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Hiểu được nội dung, ý nghĩa của Bài học đường đời đầu tiên.

- Thấy được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích.

II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

 1. Kiến thức

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong một văn bản truyện viết cho thiếu nhi.

- Dế Mèn : một hình ảnh đẹp của tuổi trẻ sôi nổi nhưng tính tình bồng bột kiêu ngạo.

- Một số biện pháp nghệ thuật xây dựng nhân vật đặc sắc trong đoạn trích.

 2. Kỹ năng:

- Văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả.

- Phân tích các nhân vật trong đoạn trích.

- Vận dụng được các biện pháp nghệ thuật so sánh, nhân hóa khi viết miêu tả.

III. CHUẨN BỊ

- GV: Giáo án, tài liệu tham khảo; Tranh ảnh

 - HS: Soạn bài

IV. LÊN LỚP

 1. Ổn định lớp.

 2. Kiểm tra bài cũ:

 ? Em hãy m/t lại hình ảnh của chú Dế Mèn và cho biết chú là nhân vật như thế nào?

 3. Bài mới. HĐ1. GV giới thiệu tiếp

 

doc156 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/01/2021 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Ngữ Văn Khối 6 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p b¶ng thèng kª vÒ c¸c nh©n vËt chÝnh. 4. Nªu nh©n vËt mµ m×nh thÝch? V× sao? 5. Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t cña truyÖn d©n gian, trtuyÖn trung ®¹i vµ truyÖn hiÖn ®¹i gièng nhau: cïng ph­¬ng thøc tù sù. 6. Nh÷ng v¨n b¶n thÓ hiÖn: a. TruyÒn thèng yªu n­íc: Th¸nh Giãng, Sù tÝch Hå G­¬m, b. Tinh thÇn nh©n ¸i: Con rång, ch¸u Tiªn; B¸nh ch­ng, b¸nh giÇy... 7. HS vÒ nhµ lµm 4. Cñng cè: GV nh¾c l¹i kiÕn thøc võa «n 5. H­íngdÉn häc bµi: ChuÈn bÞ phÇn Tæng kÕt tËp lµm v¨n --------------------------------------------------------------------------- TiÕt 134 Ngµy so¹n: 30/4/2012 Tæng kÕt phÇn v¨n vµ TËp lµm V¨N ( TiÕp) I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT Hệ thống hoá kiến thức cơ bản của các văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn lớp 6. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Nội dung, nghệ thuật của các bài văn. - Thể loại, phương thức biểu đạt của các văn bản. 2. Kỹ năng: - Nhận biết ý nghĩa, yêu cầu và cách thức thực hiện các yêu cầu của bài tổng kết. - Khái quát, hệ thống văn bản trên các phương diện cụ thể. - Cảm thụ và phát biểu cảm nghĩ cá nhân. III. CHUÈN BÞ: - Gi¸o viªn: + So¹n bµi + §äc s¸ch gi¸o viªn vµ so¹n bµi. - Häc sinh: + So¹n bµi IV. L£N LíP: - Gi¸o viªn: + So¹n bµi + §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n. - Häc sinh: + So¹n bµi V. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc chuÈn bÞ bµi cña HS 3. Bµi míi H§1. Giíi thiÖu bµi Ho¹t ®éng 2: - 4 em mçi em mét ph­¬ng thøc biÓu ®¹t - HS tr×nh bµy vµ nhËn xÐt - HS tr×nh bµy - HS trao ®æi cÆp trong 2 phót. - HS tr¶ lêi - HS tr×nh bµy B. TËp lµm v¨n 1. 2,3: C¸c lo¹i v¨n b¶n vµ ph­¬ng thøc biÓu ®¹t X¸c ®Þnh ph­¬ng thøc biÓu ®¹t: 4. PhÇn II môc 1,2 5. Mèi quan hÖ gi÷a sù viÖc, nh©n vËt, chñ ®Ò: - Sù viÖc ph¶i do nh©n vËt lµm ra. NÕu kh«ng cã nh©n vËt th× sù viÖc trë nªn vôn n¸t ng­îc l¹i nÕu kh«ng cã sù viÖc th× nh©n vËt trë nªn nh¹t nhÏo. - Sù viÖc vµ nh©n vËt ph¶i cïng tËp trung ®Ó thÓ hiÖn chñ ®Ò. 6. Nh©n vËt trong tù sù th­êng ®­îc kÓ vµ miªu t¶ qua nh÷ng yÕu tè: - Ch©n dung vµ ngo¹i h×nh - Ng«n ng÷ - Cö chØ hµnh ®éng, suy nghÜ - Lêi nhËn xÐt cña c¸c nh©n vËt kh¸c 7. Thø tù vµ ng«i kÓ: a. Thø tù kÓ: - Theo tr×nh tù thêi gian: Lµm cho c©u chuyÖn m¹ch l¹c râ rµng. - Theo tr×nh tù kh«ng gian: Lµm cho c¶nh vËt trë nªn cã thø tù. - KÕt hîp: t¹o sù bÊt ngê lÝ thó. b. Ng«i kÓ: - Ng«i thø nhÊt: lµm cho c©u chuyÖn nh­ thËt. - Ng«i thø ba: lµm cho c©u chuyÖn mang tÝnh kh¸ch quan * LuyÖn tËp 4. Cñng cè: Nh¾c l¹i néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n 5. H­íng dÉn häc tËp: - So¹n bµi: Tæng kÕt phÇn TiÕng ViÖt Hoµn thiÖn bµi tËp. --------------------------------------------------- TiÕt 135 Ngµy so¹n: 1/5/2012 Tæng kÕt phÇn tiÕng ViÖt I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức đã học trong phần Tiếng Việt. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Danh từ, động từ, tính từ; cụm danh từ, cụm tính từ, cụm động từ. - Các thành phần chính của câu. - Các kiểu câu. - Các phép nhân hoá, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ. - Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu phẩy. 2. Kỹ năng: - Nhận ra các loại từ và phép tu từ. - Chữa được các lỗi về câu và dấu câu. II. CHUÈN BÞ Gi¸oviªn:+ Bảng phụ + So¹n bµi + §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n. - Häc sinh: + So¹n bµi III. L£N LíP 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra viÖc so¹n bµi cña HS 3. Bµi míi H§1: Giíi thiÖu bµi. GV tæ chøc cho HS «n tËp theo s¬ ®å. HS th¶o luËn- ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy nhanh vµo s¬ ®å. H§2 I. Tõ lo¹i ? Từ loại bao gồm những từ nào? Hãy nêu khái niệm DT? ĐT?... TỪ LOẠI Danh từ Động từ Tính từ Phó từ Chỉ từ Lượng từ Sồ từ HĐ3 II. Các phép tu từ CÁC PHÉP TU TỪ VỀ TỪ * Kiểm tra một số khái niệm về các phép tu từ. Phép so sánh Phép hoán dụ Phép ẩn dụ Phép nhân hoá HĐ4. III. Các kiểu cấu tạo câu. ? Có mấy kiểu câu? Khái niệm về kiểu câu? CÁC KIỂU CẤU TẠO CÂU Câu đơn Câu ghép Câu có từ là Câu không có từ là HĐ5. IV. Các dấu câu ? Dấu câu và công dụng của từng dấu câu? CÁC DẤU CÂU TIẾNG VIỆT Dấu kết thúc câu Dấu phân cách các bộ phận câu Dấu chấm (.) Dấu chấm hỏi (?) Dấu chấm than (!) Dấu phẩy (,) HĐ6. VI. LUYỆN TẬP * GV cho hs làm lại một số bài tập trong SBT 4. Cñng cè : Nh¾c l¹i néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n 5. H­íng dÉn häc tËp: - ¤n l¹i phÇn kiÕn thøc võa häc. - Xem tr­íc bµi: ¤n tËp vÒ dÊu c©u. TiÕt 136 Ngµy so¹n: 2/5/2011 ¤n tËp tæng hîp cuèi n¨m I. Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh: - Cñng cè l¹i toµn bé kiÕn thøuc ng÷ v¨n ®· häc. - N¾m v÷ng c¸c yªu cÇu cÇn ®¹t cña ba phÇn: + §äc - hiÓu v¨n b¶n. + PhÇn TiÕng ViÖt. + PhÇn tËp lµm v¨n. - LuyÖn kÜ n¨ng kh¸i qu¸t ho¸, hÖ thèng ho¸, ghi nhí. II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: + So¹n bµi + §äc s¸ch gi¸o viªn vµ s¸ch bµi so¹n. - Häc sinh: + So¹n bµi III. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò 3. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: PhÇn ®äc hiÓu v¨n b¶n - Tõ häc k× I ®Õn b©y giê c¸c em ®· ®­îc häc nh÷ng lo¹i v¨n b¶n nµo? - Em h·y kÓ tªn mét sè v¨n b¶n vµ cho biÕt néi dung cña c¸c v¨n b¶n Êy? Ho¹t ®éng 2: PhÇn TiÕng ViÖt - GV hái c¸c kh¸i niÖm vµ cho HS lÊy VD. Ho¹t ®éng 3: PhÇn TËp lµm v¨n - Cho HS n¾m ®acù diÓm cña thÓ lo¹i. Ho¹t ®éng 4 I. PhÇn ®äc hiÓu v¨n b¶n : - Häc k× I: + TruyÖn d©n gian + TruyÖn trung ®¹i - Häc k× II: + TruyÖn - kÝ - th¬ tù sù - tr÷ t×nh hiÖn ®¹i. + V¨n b¶n nhËt dông. II. PhÇn TiÕng Viªt- Tõ, côm tõ, c©u, c¸c biÖn ph¸p tu tõ. III. TËp lµm v¨n: - Tù sù - Miªu t¶ - §¬n tõ IV. LuyÖn tËp: HS lµm ®Ò trong SGK tr164 - 166 4. Cñng cè: Nh¾c l¹i néi dung kiÕn thøc c¬ b¶n 5. H­íng dÉn häc tËp: Häc bµi, «n tËp chuÈn bÞ kiÓm tra. Hoµn thiÖn bµi tËp. TiÕt 137, 138 KiÓm tra tæng hîp cuèi n¨m Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh: - Qua giê kiÓm tra hÖ thèng ho¸ ®­îc kiÕn thøc ®· häc vÒ TiÕng ViÖt tËp lµm v¨n, v¨n häc. - §¸nh gi¸ ®­îc kh¶ n¨ng nhËn thøc, ghi nhí, bµi häc cña mçi häc sinh. - RÌn ý thøc tù gi¸, nghiªm tóc lµm bµi còng nh­ kü n¨ng lµm bµi tæng hîp. B. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn: Ra ®Ò, biÓu chÊm - Häc sinh: ¤n tËp, kiÓm tra B. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi A. ĐỀ: PHẦN I: Trắc nghiệm( 2đ) Đọc kĩ đọn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi đáp án đúng vào bài làm của mình. “ Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt(). Đôi cánh tôi trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên, đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Tôi rất lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu” ( Bài học đường đời đầu tiên- trích “Dế Mèn phiêu lưu kí”- Ngữ văn 6 Tập II) Tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí được viết theo thể loại gì? A. Truyện B. Bút kí C. Hồi kí D. Viết thư. 2. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? A. Tự sự B. Miêu tả. C. Biểu cảm D. Nghị luận. 3. Nội dung của đoạn văn trên là: A. Miêu tả ngoại hình, hành động và tính cách Dế Mèn. B. Miêu tả tính cách của Dế Mèn. C. Miêu tả vẻ đẹp cường tráng của Dế Mèn. D. Miêu tả hành động ngỗ nghịch của Dế Mèn. 4. Từ mẫm trong đoạn văn trên có nghĩa là gì? A. Đầy đặn. mập mạp B. Căng tròn C. Láng mượt D. Chắc chắn. 5. Trong các câu văn sau, câu nào không sử dụng phó từ? A. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. B. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp. C. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. D. Sợi râu tôi dài và uốn cong. 6. Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ gì trong câu văn: “ Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm” A. So sánh B. Nhân hoá C. Ẩn dụ D. Hoán dụ. 7. Nếu viết: “Trước kia ngắn hủn hoẳn bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi.” Thì câu mắc lỗi nào? A. Thiếu chủ ngữ B. Thiếu vị ngữ C. Thiếu cả nòng cốt câu D. Không mắc lỗi. 8. Trong các câu sau, câu nào không phải là câu trần thuật đơn? A. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. B. Đôi càng tôi mẫm bóng. C. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. D. Tôi lấy làm hành diện với bà con về cặp râu ấy lắm. PHẦN II: Tự luận( 8đ) Câu 1(3đ) Cho câu thơ: Chú bé loắt choắt. Chép thuộc lòng 7 câu tiếp theo liền kề câu thơ trên. Đoạn thơ em vừa chép nằm trong tác phẩm nào, của ai? Trong đoạn thơ có biện pháp tu từ nào? Nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó? Em có suy nghĩ gì về chú bé liên lạc được nói đến trong bài thơ? Câu 2: (5đ) Em hãy tả lại thầy ( hoặc cô giáo) đang giảng bài trong một tiết học mà em yêu thích. B. Đáp án- Biểu điểm. 4. Cñng cè:Thu bµi vµ nhËn xÐt giê lµm bµi. 5. H­íng dÉn häc tËp: So¹n bµi: ch­¬ng tr×nh ng÷ v¨n phÇn ®Þa ph­¬ng. --------------------------------------------------------- TiÕt 139 Ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n ®Þa ph­¬ng A. Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh BiÕt ®­îc mét sè danh lam th¾ng c¶nh cña ®Þa ph­¬ng. S­u tÇm tranh ¶nh vÒ danh lam th¾ng c¶nh. B. ChuÈn bÞ - Gi¸o viªn: + So¹n bµi + ChuÈn bÞ bµi giíi thiÖu mét danh lam th¾ng c¶nh ë HN Häc sinh: + S­u tÇm tranh ¶nh, viÕt lêi giíi thiÖu C. C¸c b­íc lªn líp: 1. æn ®Þnh tæ chøc 2. KiÓm tra bµi cò: 3. Bµi míi Ho¹t ®éng 1: B¸o c¸o tranh ¶nh, t­ liÖu ®· s­u tÇm ®­îc C¸c tæ trao ®æi, th¶o luËn Ho¹t ®éng 2: Tr×nh bµy t­ liÖu - Tr×nh bµy theo ®¬n vÞ tæ - GV tæng kÕt rót ra bµi häc - GV giíi thiÖu mÉu mét danh lam th¾ng c¶nh ë HN. .4. H­íng dÉn häc tËp: Hoµn thiÖn phÇn giíi thiÖu

File đính kèm:

  • docGIAO AN VAN 6 HKI(1).doc