Giáo án môn Khoa, Sử lớp 5 - Tuần 3

KHOA HỌC

CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ ?

I MỤC TIÊU:

 Sau bài học , HS biết :

- Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ.

- Xác định nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc , giúp đỡ phụ nhữ có thai .

- Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

 Hình trang 12 , 13 SGK.

 

doc80 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Ngày: 26/03/2019 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Khoa, Sử lớp 5 - Tuần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong tuû laïnh neân nöôùc trong khay chuyeån thaønh nöôùc ñaù (theå raén).) T? Hieän töôïng ñoù goïi laø gì ?( Hieän töôïng ñoù goïi laø ñoâng ñaëc.) T? Neâu nhaän xeùt veà hieän töôïng naøy ?( Nöôùc chuyeån töø theå loûng sang theå raén khi nhieät ñoä beân ngoaøi cao hôn.) * Keát luaän: Khi ta ñoå nöôùc vaøo nôi coù nhieät ñoä 00C hoaëc döôùi 00C vôùi moät thôøi gian nhaát ñònh ta coù nöôùc ôû theå raén. Hieän töôïng nöôùc töø theå loûng bieán thaønh theå raén ñöôïc goïi laø ñoâng ñaëc. Nöôùc ôû theå raén coù hình daïng nhaát ñònh. -Hoûi: Em coøn nhìn thaáy ví duï naøo chöùng toû nöôùc toàn taïi ôû theå raén ?( Baêng ôû Baéc cöïc, tuyeát ôû Nhaät Baûn, Nga, Anh, ) -GV tieán haønh toå chöùc cho HS quan saùt hieän töôïng theo hình minh hoaï nöôùc töø theå raén chuyeån sang theå loûng. Caâu hoûi thaûo luaän: 1) Nöôùc ñaõ chuyeån thaønh theå gì ? 2) Taïi sao coù hieän töôïng ñoù ? 3) Em coù nhaän xeùt gì veà hieän töôïng naøy ? -Nhaän xeùt yù kieán boå sung cuûa caùc nhoùm. * Keát luaän: Nöôùc ñaù baét ñaàu noùng chaûy thaønh nöôùc ôû theå loûng khi nhieät ñoä treân 00C. Hieän töôïng naøy ñöôïc goïi laø noùng chaûy. * Hoaït ñoäng 3: Sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc. T? Nöôùc toàn taïi ôû nhöõng theå naøo ?( Theå raén, theå loûng, theå khí.) T? Nöôùc ôû caùc theå ñoù coù tính chaát chung vaø rieäng nhö theá naøo ?( Ñeàu trong suoát, khoâng coù maøu, khoâng coù muøi, khoâng coù vò. Nöôùc ôû theå loûng vaø theå khí khoâng coù hình daïng nhaát ñònh. Nöôùc ôû theå raén coù hình daïng nhaát ñònh.) HS veõ sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc, sau ñoù goïi HS leân chæ vaøo sô ñoà treân baûng vaø trình baøy söï chuyeån theå cuûa nöôùc ôû nhöõng ñieàu kieän nhaát ñònh. KHÍ Bay hôi Ngöng tuï LOÛNG LOÛNG Noùng chaûy Ñoâng ñaëc RAÉN 3.Cuûng coá- daën doø: -Goïi HS giaûi thích hieän töôïng nöôùc ñoïng ôû vung noài côm hoaëc noài canh. -GV nhaän xeùt, tuyeân döông nhöõng HS, nhoùm HS tích cöïc tham gia xaây döïng baøi, nhaéc nhôû nhöõng HS coøn chöa chuù yù. -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát. -Daën HS chuaån bò giaáy vaø buùt maøu cho tieát sau. ***************************************** Ngµy so¹n: 9/ 11/ 2009. Ngµy d¹y: Thø n¨m, 12/ 11/ 2009 KHOA HOÏC TRE, MAÂY, SONG I. MUÏC TIEÂU: 1. Kieán thöùc: - Hoïc sinh coù khaû naêng laäp baûng so saùnh: ñaëc ñieåm vaø coâng duïng cuûa tre, maây, song, nhaän ra ñöôïc moät soá ñoà duøng haèng ngaøy laøm baèng tre, maây, song. 2. Kó naêng: - Hoïc sinh neâu ñöôïc caùch baûo quaûn caùc ñoà duøng baèng tre, maây, song ñöôïc söû duïng trong gia ñình. 3. Thaùi ñoä:Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc tieát kieäm, baûo quaûn caùc ñoà duøng trong gia ñình. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: -Giaùo vieân: - Hình veõ trong SGK trang 46 , 47 / SGK - Phieáu hoïc taäp. - Moät soá tranh aûnh hoaëc ñoà duøng thaät ñöôïc laøm töø tre, maây song. - Hoïc sinh : - SGK. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC: 1. Baøi cuõ: OÂn taäp: Con ngöôøi vaø söùc khoûe (tt) Giaùo vieân treo laúng hoa coù ghi caâu hoûi? • Neâu ñaëc ñieåm cuûa tuoåi daäy thì? • Theá naøo laø dòch beänh? Cho ví duï? • Keå teân caùc beänh ñaõ hoïc? Neâu caùch phoøng choáng moät beänh? ® Giaùo vieân nhaän xeùt, cho ñieåm. 2. Baøi môùi: Neâu muïc tieâu cuûa baøi hoïc v Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK. Giaùo vieân phaùt cho caùc nhoùm phieáu baøi taäp. - HS Laøm vieäc theo nhoùm. - Hoïc sinh ñoïc thoâng tin coù trong SGK, keát hôïp vôùi kinh nghieäm caù nhaân hoaøn thaønh phieáu. Tre Maây, song Ñaëc ñieåm - moïc ñöùng, thaân troøn, roãng beân trong, goàm nhieàu ñoát, thaúng hình oáng - cöùng, ñaøn hoài, chòu aùp löïc vaø löïc caêng - caây leo, thaân goã, daøi, khoâng phaân nhaùnh - daøi ñoøn haøng traêm meùt ÖÙng duïng - laøm nhaø, noâng cuï, doà duøng - troàng ñeå phuû xanh, laøm haøng raøo baøo veä - laøm laït, ñan laùt, laøm ñoà myõ ngheä - laøm daây buoäc, ñoùng beø, baøn gheá Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy keát quaû, caùc nhoùm khaùc boå sung. - Laøm vieäc caû lôùp. Giaùo vieân choát. v Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän. * Laøm vieäc theo nhoùm. Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình 4, 5, 6, 7 trang 47 SGK, noùi teân ñoà duøng vaø vaät lieäu taïo neân ñoà duøng ñoù. Ñaïi dieän nhoùm trình baøy + nhoùm khaùc boå sung. Hình Teân saûn phaåm Teân vaät lieäu 4 - Ñoøn gaùnh - OÁng ñöïng nöôùc Tre OÁng tre 5 - Boä baøn gheá tieáp khaùch Maây 6 - Caùc loaïi roå Tre 7 Thuyeàn nan, caàn caâu, soït, nhaø, chuoàng lôïn, thang, choõng, saùo, tay caàm coái xay Tre Keå nhöõng ñoà duøng laøm baèng tre, maâu, song maø baïn bieát? Neâu caùch baûo quaûn nhöõng ñoà duøng baèng tre, maây song coù trong nhaø baïn? * Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp cuøng thaûo luaän caùc caâu hoûi trong SGK. ® Giaùo vieân choát + keát luaän: Tre, maây, song laø vaät lieäu phoå bieán, thoâng duïng ôû nöôùc ta. Saûn phaåm cuûa caùc vaät lieäu naøy raát ña daïng vaø phong phuù. Nhöõng ñoà duøng trong gia ñình ñöôïc laøm töø tre hoaëc maây, song thöôøng ñöôïc sôn daàu ñeå baûo quaûn , choáng aåm moác. v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá. Thi ñua: Keå tieáp söùc caùc ñoà duøng laøm baèng tre, maây, song maø baïn bieát? (2 daõy). Giaùo vieân nhaän xeùt, tuyeân döông. 3. Toång keát - daën doø: Xem laïi baøi + Hoïc ghi nhôù. Chuaån bò: “Saét, gang, theùp”. Nhaän xeùt tieát hoïc ************************************ Ngµy so¹n: 10/ 11/ 2009. Ngµy d¹y: ChiÒu thø s¸u, 13/ 11/ 2009 KHOA HOÏC MAÂY ÑÖÔÏC HÌNH THAØNH NHÖ THEÀ NAØO ? MÖA TÖØ ÑAÂU RA ? I. MUÏC TIEÂU: Giuùp HS: -Hieåu ñöôïc söï hình thaønh maây. -Giaûi thích ñöôïc hieän töôïng nöôùc möa töø ñaâu. -Hieåu ñöôïc voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieânvaø söï taïo thaønh tuyeát. -Coù yù thöùc giöõ gìn veä sinh moâi tröôøng nöôùc töï nhieân xung quanh mình. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY- HOÏC: -Caùc hình minh hoaï trang 46, 47 / SGK (phoùng to). -HS chuaån bò giaáy A4, buùt maøu. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY- HOÏC: 1.Kieåm tra baøi cuõ: Goïi 3 HS leân baûng traû lôøi caâu hoûi: +Emhaõychobieátnöôùctoàntaïiôûnhöõngtheå naøo ? ÔÛ moãi daïng toàn taïi nöôùc coù tính chaát gì ? + Em haõy veõ sô ñoà söï chuyeån theå cuûa nöôùc ? + Em haõy trình baøy söï chuyeån theå cuûa nöôùc ? -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS. 2. Daïy baøi môùi: * Hoaït ñoäng 1: Söï hình thaønh maây. -2 HS ngoài caïnh nhau quan saùt hình veõ, ñoïc muïc 1, 2, 3. Sau ñoù cuøng nhau veõ laïi vaø nhìn vaøo ñoù trình baøy söï hình thaønh cuûa maây. HS: Nöôùc ôû soâng, hoà, bieån bay hôi vaøo khoâng khí. Caøng leân cao, gaëp khoâng khí laïnh hôi nöôùc ngöng tuï thaønh nhöõng haït nöôùc nhoû li ti. Nhieàu haït nöôùc nhoû ñoù keát hôïp vôùi nhau taïo thaønh maây. -Nhaän xeùt caùc caëp trình baøy vaø boå sung. * Keát luaän: Maây ñöôïc hình thaønh töø hôi nöôùc bay vaøo khoâng khí khi gaëp nhieät ñoä laïnh. * Hoaït ñoäng 2: Möa töø ñaâu ra. -Goïi HS leân baûng nhìn vaøo hình minh hoaï vaø trình baøy toan boä caâu chuyeän veà gioït nöôùc. HS: Caùc ñaùm maây ñöôïc bay leân cao hôn nhôø gioù. Caøng leân cao caøng laïnh. Caùc haït nöôùc nhoû keát hôïp thaønh nhöõng gioït nöôùc lôùn hôn, tróu naëng vaø rôi xuoáng taïo thaønh möa. Nöôùc möa laïi rôi xuoáng soâng, hoà, ao, ñaát lieàn -GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm * Keát luaän: Hieän töôïng nöôùc bieán ñoåi thaønh hôi nöôùc roài thaønh maây, möa. Hieän töôïng ñoù luoân laëp ñi laëp laïi taïo ra voøng tuaàn hoaøn cuûa nöôùc trong töï nhieân. T : Khi naøo thì coù tuyeát rôi ?( Khi haït nöôùc tróu naëng rôi xuoáng gaëp nhieät ñoä thaáp döôùi 00C haït nöôùc seõ thaønh tuyeát.) * Hoaït ñoäng 3: Troø chôi “Toâi laø ai ?” -GV chia lôùp thaønh 5 nhoùm ñaët teân laø: Nöôùc, Hôi nöôùc, Maây traéng, Maây ñen, Gioït möa, Tuyeát. -Yeâu caàu caùc nhoùm veõ hình daïng cuûa nhoùm mình sau ñoù giôùi thieäu veà mình vôùi caùc tieâu chí sau: Q Teân mình laø gì ?Q Mình ôû theå naøo ?Q Mình ôû ñaâu ?Q Ñieàu kieän naøo mình bieán thaønh ngöôøi khaùc ? - GV goïi caùc nhoùm trình baøy, sau ñoù nhaän xeùt töøng nhoùm. 1. Nhoùm Gioït nöôùc: Toâi laø nöôùc ôû soâng (bieån, hoà). Toâi laø theå loûng nhöng khi gaëp nhieät ñoä cao toâi thaáy mình nheï boãng vaø bay leân cao vaøo khoâng khí. ÔÛ treân cao toâi khoâng coøn laø gioït nöôùc maø laø hôi nöôùc. 2. Nhoùm Hôi nöôùc: Toâi laø hôi nöôùc, toâi ôû trong khoâng khí. Toâi laø theå khí maø maét thöôøng khoâng nhìn thaáy. Nhôø chi Gioù toâi bay leân cao . Caøng leân cao caøng laïnh toâi bieán thaønh nhöõng haït nöôùc nhoû li ti. 3. Nhoùm Maây traéng: Toâi laø Maây traéng. Toâi troâi boàng beành trong khoâng khí. Toâi ñöôïc taïo thaønh nhôø nhöõng haït nöôùc nhoû li ti. Chò Gioù ñöa toâi leân cao, ôû ñoù raát laïnh vaø toâi bieán thaønh maây ñen. 4. Nhoùm Maây ñen: Toâi laø Maây ñen. Toâi ôû raát cao vaø nôi ñoù raát laïnh. Laø nhöõng haït nöôùc nhoû li ti caøng laïnh chuùng toâi caøng xích laïi gaàn nhau vaø chuyeån sang maøu ñen. Chuùng toâi mang nhieàu nöôùc vaø khi gioù to, khoâng khí laïnh chuùng toâi taïo thaønh nhöõng haït möa. 5. Nhoùm gioït möa: Toâi laø Gioït möa. Toâi ra ñi töø nhöõng ñaùm maây ñen. Toâi rôi xuoáng ñaát lieàn, ao, hoà, soâng, bieån, Toâi töôùi maùt cho moïi vaät vaø ôû ñoù coù theå toâi laïi ra ñi vaøo khoâng khí, baét ñaàu cuoäc haønh trình. 6. Nhoùm Tuyeát: Toâi laø Tuyeát. Toâi soáng ôû nhöõng vuøng laïnh döôùi 00C. Toâi voán laø nhöõng ñaùm maây ñen moïng nöôùc. Nhöng toâi rôi xuoáng toâi gaëp khoâng khí laïnh döôùi 00C neân toâi laø nhöõng tinh theå baêng. Toâi laø chaát raén. 3.Cuûng coá- daën doø: T? Taïi sao chuùng ta phaûi giöõ gìn moâi tröôøng nöôùc töï nhieân xung quanh mình ? -Daën HS veà nhaø hoïc thuoäc muïc Baïn caàn bieát; Keå laïi caâu chuyeän veà gioït nöôùc cho ngöôøi thaân nghe; Luoân coù yù thöùc giöõ gìn moâi tröôøng nöôùc töï nhieân quanh mình. -Yeâu caàu HS troàng caây theo nhoùm: 2 nhoùm cuøng troàng moät caây hoa (rau, caûnh) vaøo chaäu, 1 nhoùm töôùi nöôùc cho caây haøng ngaøy trong voøng 1 tuaàn, 1 nhoùm khoâng töôùi ñeå chuaån bò baøi 24. ********************************************

File đính kèm:

  • docGiao an Khoa Su lop 5T311.doc
Giáo án liên quan