Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

1. Kiến thức: - Mở rộng, làm giàu vốn từ thuộc chủ điểm Nam và nữ. Cụ thể: Biết những từ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của Nam, và nữ. Giải thích được nghĩa cùa các từ đó. Biết trao đổi về những phẩm chất quan trọng mà một ngưới Nam , một người Nữ cần có.

2. Kĩ năng: - Biết các thành ngữ, tục ngữ nói về nam và nữ, về quan niệm bình đẳng nam nữ. Xác định được thái độ đứng đắn: không coi thường phụ nữ.

3. Thái độ: - Tôn trọng giới tính của bạn, không phân biệt giới tính

 

doc2 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 03/05/2017 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 Tuần học thứ 30 môn Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Mở rộng, làm giàu vốn từ thuộc chủ điểm Nam và nữ. Cụ thể: Biết những từ chỉ những phẩm chất quan trọng nhất của Nam, và nữ. Giải thích được nghĩa cùa các từ đó. Biết trao đổi về những phẩm chất quan trọng mà một ngưới Nam , một người Nữ cần có. 2. Kĩ năng: - Biết các thành ngữ, tục ngữ nói về nam và nữ, về quan niệm bình đẳng nam nữ. Xác định được thái độ đứng đắn: không coi thường phụ nữ. 3. Thái độ: - Tôn trọng giới tính của bạn, không phân biệt giới tính. II. Đồ dùng dạy học: + GV: - Giấy trắng khổ A4 đủ để phát cho từng học sinh làm BT1 b, c (viết những phẩm chất em thích ở 1 bạn nam, 1 bạn nữ, giải thích nghĩa của từ). + HS: Từ điển học sinh (nếu có). III. Các hoạt động: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1.Ổn định : hát 2. Bài cũ: Kiểm tra 2 học sinh làm lại các BT2, 3 của tiết Ôn tập về dấu câu. 3. Giới thiệu bài mới: Mở rộng, làm giàu vốn từ gắn với chủ điểm Nam và Nữ. v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập. Bài 1 -Cho học sinh cả lớp trao đổi, thảo luận, tranh luận, phát biểu ý kiến lần lượt theo từng câu hỏi. Bài 2: Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài 3: Nhắc học sinh chú ý nói rõ các câu đó đồng nghĩa hoặc trái nghĩa với nhau như thế nào. Yêu cầu học sinh phát biểu, tranh luận. Giáo viên chốt lại: đấy là 1 quan niệm hết sức vô lí, sai trái. Giáo viên mời 1 số học sinh đọc thuộc lòng các câu thành ngữ, tục ngữ. 4 Củng cố - daën doø: Chuaån bò: “OÂn taäp veà daáu caâu: Daáu phaåy”. Nhaän xeùt tieát hoïc Haùt Moãi em laøm 1 baøi. -Hoaït ñoäng caû lôùp Hoïc sinh ñoïc toaøn vaên yeâu caàu cuûa baøi. Lôùp ñoïc thaàm, suy nghó, laøm vieäc caù nhaân. -Coù theå söû duïng töø ñieån ñeå giaûi nghóa (neáu coù). Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi truyeän “Moät vuï ñaém taøu”, suy nghó, traû lôøi caâu hoûi. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi töøng caâu. Hs noùi caùch hieåu töøng caâu tuïc ngöõ. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. Nhaän xeùt, choát laïi. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. Hoïc sinh ñoïc luaân phieân 2 daõy.

File đính kèm:

  • docLUYỆN TỪ VÀ CÂU.doc