Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 32: Út Vịnh (tiếp)

Biết đọc diễn cảm được một đoạn hoặc toàn bộ bài văn.

-Hiểu ND: Ca ngợi tấm gương giữ gìn an toàn giao thông đường sắt và hành động dung cảm cứu em nhỏ của út Vịnh. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh ë SGK .

- Bảng phụ viết trước phần luyện đọc.

 

doc27 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/05/2017 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc: Tuần 32: Út Vịnh (tiếp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i Giới thiệu bài Tả cảnh ( Kiểm tra viết HĐ 2 H/dẫn HS làm bài. - GV nhắc HS: + Nên viết theo đề bài cũ và dàn ý đã lập. Tuy nhiên, nếu muốn, các em vẫn có thể chọn một đề bài khác với sự lựa chọn ở tiết học trước. + Dù viết theo đề bài cũ, các em vẫn kiểm tra lại dàn ý, chỉnh sửa (nếu cần). Sau đó, dựa vào dàn ý, viết hoàn chỉnh bài văn. HĐ 3 Cho HS làm bài. 2. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà đọc trước bài Ôn tập về tả người để chọn đề bài, Q/sát trước đối tượng các em sẽ miêu tả. - Mét HS ®äc 4 ®Ò bµi trong SGK. - HS l¾ng nghe . - HS dựa vào dàn ý, viết hoàn chỉnh bài văn. - HS lµm bµi . TH Tiếng Việt: TIẾT 2 MỤC TIÊU: - Đọc bài Đại vương Ếch Cốm - Rèn kĩ năng luyện viết đoạn văn tả ngoại hình một con vật hoang dã trong vở thực hành. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2’ 30’ 3’ 1. Giới thiệu bài: - GV nêu mục tiêu, yêu cầu giờ học. 2. Hướng dẫn làm bài tập: Bài 1: Đọc bài Đại vương Ếch Cốm Trả lời câu hỏi Nhận xét chốt ý đúng Câu a, ý 1 Câu b, ý 1 Câu c, ý 1 Bài 2: Viết đoạn văn tả ngoại hình ( hoặc họa động) của một côn vật hoang dầm em đã có dịp quan sát trong cuộc sống hoặc trên phim ảnh. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở. Gv bao quát giúp đỡ những em yếu 3. Củng cố: - Nhận xét tiết học - Lắng nghe. - HS đọc nối tiếp Chọn một đề để viết Hs làm vào vở SINH HOẠT CUỐI TUẦN . . . . . Buổi chiều. TiÕng ViÖt LuyÖn tËp t¶ ng­êi §Ò bµi: H·y t­ëng t­ëng l¹i mét nh©n vËt trong truyÖn mµ em thÝch vµ t¶ l¹i nh©n vËt ®ã. I/ Môc tiªu. - ViÕt ®­îc bµi v¨n theo ®óng yªu cÇu, ®óng thÓ lo¹i. - RÌn kÜ n¨ng quan s¸t, dïng tõ ,viÕt c©u, viÕt bµi. - Gi¸o dôc ý thøc tù gi¸c häc tËp. II/ §å dïng d¹y häc. - Gi¸o viªn: néi dung bµi, b¶ng nhãm. - Häc sinh: s¸ch, vë. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. Gi¸o viªn Häc sinh 1. LuyÖn tËp. * HD t×m ý. - Gäi 2 Hs nh¾c l¹i cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­êi. - Gäi Hs ®äc ®Ò bµi. - Yªu cÇu Hs th¶o luËn trong bµn nªu c¸c ®Æc ®iÓm, c¸c ho¹t ®éng cÇn t¶ cña mét nh©n vËt trong truyÖn, c¸ch s¾p xÕp c¸ ®Æc ®iÓm theo nhãm ®«i. - Gäi c¸c nhãm tr×nh bµi. - NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. *HD viÕt ®o¹n v¨n: HD lµm vë - Gîi ý ®Ó Hs thÊy ®­îc c¸ch më bµi, c¸c néi dung cÇn cã ë bµi v¨n, c¸ch kÕt bµi. - Gäi Hs ®äc bµi viÕt cña m×nh - Gv ®¸nh gi¸. 2.Cñng cè - dÆn dß. - Tãm t¾t néi dung. - VÒ nhµ viÕt hoµn thiÖn bµi. * Nªu cÊu t¹o cña bµi v¨n t¶ ng­êi. - NhËn xÐt, bæ sung. - Hs ®äc ®Ò bµi nªu yªu cÇu. - Hs th¶o luËn trong bµn theo yªu cÇu - ghi kÕt qu¶ ra nh¸p. - Nèi tiÕp nhau tr×nh bµy kÕt qu¶. - NhËn xÐt, bæ sung. * Hs thùc hµnh viÕt ®o¹n v¨n vµo vë. - Hs nèi tiÕp nhau ®äc bµi. - Söa, bæ sung vµo bµi. ************************************** Luyện Tiếng Việt ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu phẩy) I/Mục tiêu: - Sử dụng đúng dấu chấm, dấu phẩy trong câu văn, đoạn văn (BT1). -Viết được đoạn văn khoảng 5 câu nói về học tập của HS trong giờ ra chơi và nêu được tác dụng của dấu phẩy (BT2) II- Hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH A. H/dẫn HS làm bài tập Bài tập1 - Gọi HS đọc y/cầu và mẩu chuyện: Dấu chấm và dấu phẩy. - Y/cầu HS tự làm bài. Nhắc HS cách làm. +Đọc kĩ mẩu chuyện . +Điền dấu chấm dấu phẩy vào chỗ thích hợp +Viết hoa những chữ đầu câu. - Nhận xét, kết luận lời giải đúng. - Y/cầu HS đọc lại mẩu chuyện vui, * Bài tập 2 - Y/Cầu HS tự làm. +Viết đoạn văn. +Viết câu văn có sử dụng dấu phẩy và viết tác dụng của dấu phẩy. -Gọi HS trình bày bài làm của mình. - Nhận xét , cho điểm HS làm bài tốt. 3. Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học -Chuẩn bị cho bài ôn tập về dấu hai chấm -Một HS đọc y/cầu và nội dung BT1. - HS cả lớp làm vào vở BT. - HS nhận xét bài làm của bạn đúng/sai nếu sai thì sửa lại cho đúng. -1 HS đọc lại mẩu chuyện trả lời câu hỏi về khiếu hài hước của Bớc- na Sô. -1 HS đọc y/cầu trước lớp. - HS làm bài cá nhân. -3-5 HS trình bày kết quả làm việc của mình. -HS nhận xét. ------------------------------------------------------------------------------------- LuyÖn to¸n LuyÖn tËp I.Môc tiªu LuyÖn t×m tØ sè phÇn tr¨m cña 2 sè Lµm c¸c phÐp tÝnh céng, trõ víi c¸c tØ sè phÇn tr¨m Gi¶i to¸n cã lêi v¨n II N«i dung , ph­¬ng ph¸p A) KiÓm tra bµi cò: tÝnh tØ sè phÇn tr¨m cña a) 5 vµ 12 b) 4,7 vµ 3,8 - NhËn xÐt B) Bµi míi: 1. Giíi thiÖu bµi. 2. LuyÖn tËp. Bµi 1. -Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS tù lµm. - Gäi HS nªu miÖng vµ gi¶i thÝch Bµi 2. -Gäi HS ®äc ®Ò bµi. - Yªu cÇu Hs tù lµm. - Ch÷a bµi. Bµi 3. - Gäi HS ®äc yªu cÇu. - Yªu cÇu HS x¸c ®Þnh d¹ng to¸n. -Yªu cÇu HS tù lµm - Ch÷a bµi. 3. Cñng cè, dÆn dß: HÖ thèng néi dung bµi. NhËn xÐt tiÕt häc. -2 HS lªn b¶ng. - Líp lµm nh¸p. - 1 HS ®äc. -HS lµm vµo vë. - HS nªu kÕt qu¶: a) § c) S b) § -1HS ®äc -2 HS lªn b¶ng, líp lµm vë. - NhËn xÐt kÕt qu¶ - 1 HS ®äc. - Gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m a) d¹ng 1 b) d¹ng 2 HS lµm bµi, 1 HS lªn b¶ng lµm. - NhËn xÐt §¸p sè: a) 112,5 % b) 31,25 ha Buổi chiều ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LuyÖn to¸n LuyÖn tËp vÒ phÐp céng, phÐp trõ I. Môc tiªu: TiÕp tôc gióp HS cñng cè vÒ. - Cñng cè kÜ n¨ng thùc hµnh phÐp céng, phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè, t×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp tÝnh, gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. - Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn khi lµm bµi. II. ChuÈn bÞ : Vë bµi tËp To¸n 5 tËp 2 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ A. KiÓm tra bµi cò: - Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch céng, phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè. B. Bµi míi. GTB - Ghi b¶ng. C. Thùc hµnh. - GV cho HS nªu yªu cÇu tõng bµi tËp - Cho HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë - GV gióp ®ì HS yÕu - Gäi ch÷a tõng bµi. Bµi 1: T×m x: x + 4,72 = 9,18 x - = Bµi 2. Mét x· cã 485,3 ha ®Êt trång lóa. DiÖn tÝch ®Êt trång hoa Ýt h¬n diÖn tÝch ®Êt trång lóa lµ 289,6 ha. TÝnh tæng diÖn tÝch ®Êt trång lóa vµ ®Êt trång hoa cña x· ®ã? Bµi 3 TÝnh b»ng hai c¸ch kh¸c nhau: 72,54 – (30,5 + 14,04) D. Cñng cè - dÆn dß. - DÆn dß vÒ nhµ häc bµi - chuÈn bÞ bµi sau - HS nh¾c l¹i c¸ch céng, phÐp trõ c¸c sè tù nhiªn, sè thËp ph©n, ph©n sè. - HS nªu yªu cÇu tõng bµi tËp - HS lµm bµi c¸ nh©n vµo vë - HS ch÷a tõng bµi. Bµi 1: T×m x: x + 4,72 = 9,18 x - = x = 9,18 - 4,27 x = x = 4,91 x = Bµi 2. Bµi gi¶i DiÖn tÝch ®Êt trång hoa lµ : 485,3 - 289,6 = 195,7(ha) Tæng diÖn tÝch ®Êt trång lóa vµ ®Êt trång hoa cña x· ®ãlµ : 485,3 + 195,7 = 681 (ha) §¸p sè : 681 ha Bµi 3 : - HS tù thùc hiÖn tÝnh b»ng hai c¸ch kh¸c nhau: ----------------------------------------------------------------------------------------- Luyên Tiếng việt ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU. I. Mục tiêu. - Củng cố và nâng cao thêm cho các em những kiến thức về dấu phẩy. - Rèn cho học sinh kĩ năng làm bài tập thành thạo. - Giáo dục học sinh ý thức ham học bộ môn. II.Chuẩn bị : Nội dung ôn tập. III.Hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ôn định: 2. Kiểm tra: 3.Bài mới: Giới thiệu - Ghi đầu bài. - GV cho HS đọc kĩ đề bài. - Cho HS làm bài tập. - Gọi HS lần lượt lên chữa bài - GV giúp đỡ HS chậm. - GV chấm một số bài và nhận xét. Bài tập 1: Đánh các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện vui dưới đây vào ô trống. Cho biết mỗi dấu câu ấy được dùng làm gì? Mít làm thơ Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít  Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì. Tuy thế, dạo này Mít lại ham học hỏi  Một lần cậu đến họa sĩ Hoa Giấy để học làm thơ  Hoa Giấy hỏi : - Cậu có biết thế nào là vần thơ không  - Vần thơ là cái gì  - Hai từ có vần cuối giống nhau thì gọi là vần  Ví dụ : vịt – thịt ; cáo – gáo  Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với bé  - Phé  Mít đáp - Phé là gì  Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ - Mình hiểu rồi  Thật kì diệu  Mít kêu lên  Về đến nhà, Mít bắt tay ngay vào việc  Cậu đi đi lại lại, vò đầu bứt tai  Đến tối thì bài thơ hoàn thành  Bài tập 2: Viết một đoạn văn, trong đó có ít nhất một dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu, một dấu phẩy ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ, một dấu câu ngăn cách các vế trong câu ghép. Bài tập 3: Đặt câu về chủ đề học tập. a/ Một câu có dấu phẩy ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ, vị ngữ. b/ Một câu có dấu phẩy ngăn cách các vế trong câu ghép. c/ Một câu có dấu phẩy ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 4 Củng cố, dặn dò. - Nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau, về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh. - HS trình bày. - HS đọc kĩ đề bài. - HS làm bài tập. - HS lần lượt lên chữa bài Bài làm: Ở thành phố Tí Hon, nổi tiếng nhất là Mít. Người ta gọi cậu như vậy vì cậu chẳng biết gì. Tuy thế, dạo này Mít lại ham học hỏi. Một lần cậu đến họa sĩ Hoa Giấy để học làm thơ. Hoa Giấy hỏi : - Cậu có biết thế nào là vần thơ không? - Vần thơ là cái gì? - Hai từ có vần cuối giống nhau thì gọi là vần. Ví dụ : vịt – thịt ; cáo – táo. Bây giờ cậu hãy tìm một từ vần với từ “bé”? - Phé. Mít đáp. - Phé là gì ? Vần thì vần nhưng phải có nghĩa chứ ! - Mình hiểu rồi ! Thật kì diệu. Mít kêu lên. Về đến nhà, Mít bắt tay ngay vào việc. Cậu đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành. *Tác dụng của mỗi loại dấu câu: - Dấu chấm dùng để kết thúc câu kể. - Dấu chấm hỏi dùng dể kết thúc câu hỏi. - Dấu chấm than dùng để kết thúc câu cảm. Bài làm: Trong lớp em, các bạn rất chăm chỉ học tập. Bạn Hà, bạn Hồng và bạn Quyên đều học giỏi toán. Các bạn ấy rất say mê học tập, chỗ nào không hiểu là các bạn hỏi ngay cô giáo. Về nhà các bạn giúp đỡ gia đình, đến lớp các bạn giúp đỡ những bạn học yếu. Chúng em ai cũng quý các bạn. Bài làm: a/ Sáng nay, em và Minh đến lớp sớm để làm trực nhật. b/ Trời xanh cao, gió nhẹ thổi, hương thơm dịu dàng tỏa ra từ các khu vườn hoa của nhà trường. c/ Em dậy sớm đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. - HS lắng nghe và chuẩn bị bài sau. --------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • doctuan 32 lop 5.doc