Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 10 - Đề tài an toàn giao thông

GV có thể sử dụng nhiều cách để giới thiệu bài, ví dụ:

 + ở bài học số 6 các em đã học cách vẽ hoạ tiết đối xứng, GV gợi ý để HS nhắc lại thế nào là hoạ tiết đối xứng?

+ Trong một bài tập trang trí có các yếu tố trang trí như: Hoạ tiết, màu sắc, hình mảng, đường nét, đậm nhạt vv

+ Hôm nay chúng ta sử dụng cách thức đối xứng cho một hình thức trang trí với các yếu tố khác bên cạnh yếu tố hoạ tiết.

 

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 17/12/2020 | Lượt xem: 314 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 - Tuần 10 - Đề tài an toàn giao thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bµi 10 VÏ trang trÝ Trang trÝ ®èi xøng qua trôc Môc tiªu HS n¾m ®­îc c¸ch trang trÝ ®èi xøng qua trôc Thùc hµnh ®­îc c¸ch vÏ ®èi xøng qua c¸c trôc trong mét bµi trang trÝ C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña h×nh thøc trang trÝ ®èi xøng vµ vËn dông mét c¸ch s¸ng t¹o trong c¸c bµi tËp. ChuÈn bÞ GV: + H×nh vÏ c¸c mét sè h×nh thøc trang trÝ ®èi xøng: H×nh vu«ng, h×nh trßn, ®­êng diÒm, h×nh ch¹m kh¾c ®èi xøng trªn c¸c t¸c phÈm ®iªu kh¾c cæ + PhiÕu bµi tËp ph¸t cho HS h×nh vÏ trang trÝ ®èi xøng cßn khuyÕt thiÕu, HS tù t×m h×nh vµ mµu vÏ vµo phÇn cßn l¹i. HS: + Vë tËp vÏ, bót ch× ®en, mµu, th­íc kÎ, com pa vµ c¸c dông cô chäc vÏ cÇn thiÕt kh¸c. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Gݬi thiÖu bµi GV cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch ®Ó giíi thiÖu bµi, vÝ dô: + ë bµi häc sè 6 c¸c em ®· häc c¸ch vÏ ho¹ tiÕt ®èi xøng, GV gîi ý ®Ó HS nh¾c l¹i thÕ nµo lµ ho¹ tiÕt ®èi xøng? + Trong mét bµi tËp trang trÝ cã c¸c yÕu tè trang trÝ nh­: Ho¹ tiÕt, mµu s¾c, h×nh m¶ng, ®­êng nÐt, ®Ëm nh¹t vv + H«m nay chóng ta sö dông c¸ch thøc ®èi xøng cho mét h×nh thøc trang trÝ víi c¸c yÕu tè kh¸c bªn c¹nh yÕu tè ho¹ tiÕt. Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ a/ HS quan s¸t trùc quan. + GV treo trùc quan h×nh trang trÝ ®èi xøng lªn b¶ng (h×nh vu«ng, h×nh trßn) cho HS ph¸t hiÖn: Trôc ®èi xøng ? C¸c ho¹ tiÕt ®èi xøng qua trôc ®ã? C¸c m¶ng h×nh ®èi xøng qua trôc ®ã? C¸c m¶ng mµu ®èi xøng qua trôc ®ã? C¸c chi tiÕt kh¸c ®èi xøng qua trôc ®ã? Gäi 1 HS kh¸c ph¸t hiÖn trôc ®èi xøng kh¸c trong trùc quan ®ã. Ph¸t hiÖn c¸c yÕu tè ®èi xøng nh­ trªn. Liªn tôc gäi HS lÇn l­ît ph¸t hiÖn c¸c trôc ®èi xøng ngang, ®èi xøng däc vµ ®èi xøng chÐo. KÕt luËn: Trong 1 bµi tËp trang trÝ, cã thÓ cã nhiÒu trôc ®èi xøng, c¸c yÕu tè trang trÝ ®­îc vÏ ®èi xøng qua nhiÒu trôc kh¸c nhau. b/ H­íng dÉn c¸ch vÏ: GV võa vÏ lªn b¶ng võa h­íng dÉn HS c¸ch vÏ ®èi xøng trong mét h×nh cô thÓ lµ h×nh vu«ng. + B­íc 1. VÏ h×nh vu«ng + B­íc 2. Chia h×nh vu«ng thµnh c¸c phÇn ®Òu nhau qua t©m – c¸c ®­êng chia h×nh vu«ng ®ã cßn gäi lµ c¸c trôc ®èi xøng. (Dïng c¸c mµu kh¸c nhau ®Ó vÏ c¸c trôc) - HS ph¸t hiÖn c¸c m¶ng ®èi xøng qua c¸c trôc. + B­íc 3. GV sö dông trôc ®á ®Ó dùng 1 ho¹ tiÕt (h×nh ®á) theo c¸ch thøc cña bµi 6. - Gäi 1 HS lªn b¶ng sö dông trôc xanh lam ®Ó dùng ho¹ tiÕt ®èi xøng. - Gäi 1 HS lªn b¶ng sö dông trôc xanh c©y ®Ó dùng ho¹ tiÕt ®èi xøng - GV vÏ mét m¶ng mµu ®¬n gi¶n (h×nh trßn) ë gãc cña h×nh vu«ng vµ yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ ®èi xøng m¶ng mµu ®ã ë c¸c vÞ trÝ cßn l¹i. + HS lªn b¶ng x¸c ®Þnh trôc ®èi xøng tr­íc khi vÏ. - GV vÏ nÐt ®¬n gi¶n t¹o thµnh nhÞ hoa cña 1 ho¹ tiÕt vµ yªu cÇu HS lªn b¶ng vÏ ®èi xøng c¸c nÐt ®ã ë nh÷ng vÞ trÝ cßn l¹i. + HS lªn b¶ng x¸c ®Þnh trôc ®èi xøng tr­íc khi vÏ. KÕt luËn vÒ trang trÝ ®èi xøng + VÏ c¸c trôc ®èi xøng trong h×nh trang trÝ + VÏ ho¹ tiÕt, vÏ m¶ng, vÏ mµu, vÏ nÐt. + Dïng c¸c trôc ®èi xøng ®Ó vÏ tiÕp c¸c ho¹ tiÕt, c¸c m¶ng, c¸c mµu ë vÞ trÝ cßn l¹i . Ho¹t ®éng 2. H­íng dÉn häc sinh thùc hµnh + GV ph¸t phiÕu häc tËp cã khu«n khæ h×nh vu«ng hoÆc h×nh trßn ®· in s½n 1 ho¹ tiÕt, 1 m¶ng mµu, 1 nÐt ë mét sè vÞ trÝ. + NhiÖm vô cña HS: Hoµn thµnh bµi vÏ trang trÝ h×nh ®ã víi yªu cÇu ®èi xøng. + GV h­íng dÉn: - T×m trôc ®èi xøng - Dùa vµo c¸c trôc ®èi xøng ®Ó vÏ tiÕp h×nh, m¶ng, ®uêng nÐt vµo c¸c vÞ trÝ cßn l¹i. - T« mµu c¸c häa tiÕt, h×nh m¶ng ®· vÏ. Ho¹t ®éng 4. NhËn xÐt ®¸nh gi¸ bµi häc + GV thu bµi vµ nhËn xÐt + Cho HS tù nhËn xÐt bµi tËp cña m×nh vµ cña b¹n xem c¸c yÕu tè trong bµi vÏ ®· ®ãi xøng ch­a? lÝ do? + KhÝch lÖ HS vÌ nhµ tËp tù vÏ trang trÝ víi c¸ch thøc ®èi xøng.

File đính kèm:

  • docT10.5.doc
Giáo án liên quan