Giáo án lớp 5 môn Tập đọc - Tuần 32: Tiết 1: Vương quốc vắng nụ cười

 I.Mục tiêu:

- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng phù hợp nội dung diễn tả.- Hiểu ND: Cuộc sống thiếu tiếng cười sẽ vô cùng tẻ nhạt, buồn chán (trả lời được các câu hỏi trong SGK).

- HS khá giỏi đọc diễn cảm cả bài

II.Đồ dùng dạy học:

 -Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

III.Hoạt động trên lớp:

 

doc11 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 19/04/2017 | Lượt xem: 236 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 5 môn Tập đọc - Tuần 32: Tiết 1: Vương quốc vắng nụ cười, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trong câu (trả lời CH Vì sao? Nhờ đâu? Tại đâu?-ND Ghi nhớ). - Nhận diện được trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu (BT1, mục III); bước đầu biết dùng trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong câu (BT2, BT3). HS khá giỏi làm tốt các bài tập II.Đồ dùng dạy học: -3 băng giấy viết 3 câu văn chưa hoàn chỉnh ở BT2. III.Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1 Ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài củ. 3 bài mới a. Giới thiệu bài: + HĐ.1 Phần nhận xét: * Bài tập 1 + 2: -Cho HS đọc yêu cầu BT. -GV chép câu văn ở BT1 (phần nhận xét) lên bảng lớp. -Cho HS trình bày kết quả. -Nhận xét và chốt lại. + HĐ.2 Ghi nhớ: -Cho HS đọc ghi nhớ. -GV nhắc lại ghi nghớ một lần + HĐ.3 Phaàn luyeän taäp: * Baøi taäp 1: -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT. -Cho HS laøm baøi. GV daùn leân baûng lôùp 3 baêng giaáy vieát 3 caâu vaên a, b, c. -Nhaän xeùt vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng: * Baøi taäp 2: -Caùch tieán haønh nhö ôû BT1. 3. Cuûng coá, daën doø: Chốt lại bài -Nhaän xeùt tieát hoïc. -1 HS ñoïc, caû lôùp laéng nghe. -HS suy nghó laøm baøi. -Moät soá HS phaùt bieåu yù kieán. +Traïng ngöõ in nghieâng trong caâu (vì vaéng tieáng cöôøi) laø boå sung cho caâu yù nghóa nguyeân nhaân: vì vaéng tieáng cöôøi maø vöông quoác noï buoàn chaùn kinh khuûng. -3 HS ñoïc ghi nhôù. -1 HS ñoïc, lôùp laéng nghe. -HS suy nghó, laøm baøi caù nhaân. -3 HS leân baûng gaïch döôùi traïng ngöõ .. +Caâu a: Traïng ngöõ chæ nguyeân nhaân laø: nhôø sieâng naêng caàn cuø Caâu b: Traïng ngöõ: vì reùt, Caâu c: Traïng ngöõ: Taïi Hoa Caâu a: Vì hoïc gioûi, Nam ñöôïc coâ giaùo khen. Caâu b: Nhôø baùc lao coâng, saân tröôøng Caâu c: Taïi vì maûi chôi, Tuaán khoâng laøm - TIẾT : 2 MÔN: CHÍNH TẢ BÀI. VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI I.Mục tiêu: - Nghe-viết đúng bài CT; biết trình bày đúng đoạn văn trích. - Làm đúng BT CT phương ngữ (2) a/b hoặc BT do GV soạn. - HS khá giỏi viết tốt bài làm tốt các bài tập II.Đồ dùng dạy học: -Một số tờ phiếu viết nội dung BT2a. III.Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1. KTBC: 2. Bài mới: a. Giới thiệu bài: + HĐ.1 Hướng dẫn chính tả.Nghe - viết: -Cho HS đọc đoạn văn cần viết chính tả. -Hình ảnh cuộc sống có gì khác thường? -Cho HS viết những từ dễ viết sai: kinh khủng, rầu rĩ, héo hon, nhộn nhịp, lạo xạo. - GV đọc chính tả. -GV đọc từng câu hoặc cụm từ. -Đọc lại cả bài cho HS soát lỗi. - Chấm, chữa bài. -GV chấm bài. -Nhận xét chung. + HĐ.2 LUYỆN TẬP. * Baøi taäp 2: a). Ñieàn vaøo choã troáng. -Cho HS ñoïc yeâu caàu cuûa caâu a. -Cho HS laøm baøi. -Cho HS thi döôùi hình thöùc tieáp söùc:. -GV nhaän xeùt + choát laïi: 3. Cuûng coá, daën doø: -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -1 HS ñoïc to, lôùp ñoïc thaàm theo. -HS luyeän vieát töø. -HS vieát chính taû. -HS soaùt loãi. -HS ñoåi taäp soaùt loãi. Ghi loãi ra ngoaøi leà. -HS ñoïc, caû lôùp ñoïc thaàm theo. -HS laøm baøi vaøo VBT. -3 nhoùm leân thi tieáp söùc.. caùc chöõ caàn ñieàn laø: sao – sau – xöù – söùc – xin – söï. Nhận xét rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TIẾT .. MÔN. TẬP LÀM VĂN BÀI. LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I.Mục tiêu: Nhận biết được: đoạn văn và ý chính của đoạn trong bài văn tả con vật, đặc điểm hình dáng bên ngoài và hoạt động của con vật được miêu tả trong bài văn (BT1); HS khá giỏi bước đầu vận dụng kiến thức đã học để viết được đoạn văn tả ngoại hình (BT2), tả hoạt động (BT3) của một con vật em yêu thích II.Đồ dùng dạy học: -Ảnh con tê tê trong SGK và tranh ảnh một số con vật. -Ba bốn tờ giấy khổ rộng. III.Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1 Ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài củ. 3 bài mới a. Giới thiệu bài: * Bài tập 1: -Cho HS đọc yêu cầu BT1. -Cho HS quan sát ảnh con tê tê. -Cho HS làm bài. + Bài văn gồm mấy đoạn ? -GV nhận xét và chốt lại:. + Tác giả chú ý đến đặc điểm nào khi miêu tả hình dáng bên ngoài của con tê tê ? -GV nhận xét và chốt lại: + Tìm những chi tiết cho thấy tác giả quan sát những hoạt động của tê tê rất tỉ mỉ. -GV nhận xét + chốt lại: * Bài tập 2: -Cho HS đọc yêu cầu BT2. -GV cho HS quan sát một số tranh ảnh. -Cho HS trình bày kết quả làm bài. -Nhận xét khen những HS viết đoạn văn hay. * Bài tập 3: -Cho HS đọc yêu cầu của BT. -Cho HS làm bài. -Cho HS trình bày. -Gv nhận xét + khen những HS viết đoạn văn hay. 3. Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học. -1 HS đọc, lớp đọc thầm theo. -Cả lớp quan sát ảnh. -HS trả lời. Bài văn gồm 6 đoạn. +Đ1: Từ đầu thủng núi: Giới thiệu chung con tê tê. +Đ2: Từ bộ vẩy chổm đuôi: Miêu tả bộ vẩy của con tê tê. +Đ3: Từ Tê tê săn mời mới thôi: Miêu tả miệng, hàm, lưỡi của con tê tê và cách tê tê săn mồi. +Đ4: Từ Đặc biệt nhất lòng đất: Miêu tả chân, bộ móng của tê tê và cách nó đào đất. +Đ5: Từ Tuy vậy miệng lỗ: Miêu tả nhược điểm của tê tê. +Đ6: Còn lại: Tê tê là con vật có ích, cần bảo vệ nó -HS trả lời, lớp nhận xét. +Các bộ phận ngoại hình được miêu tả: bộ vẩy, miệng, hàm, lưỡi, bốn chân. Đặc biệt tác giả rất chú ý quan sát bộ vẩy của tê tê để có những so sánh rất hay: rất giống vẩy cá gáy -HS trả lời. +Miêu tả cách tê tê bắt kiến: “Nó thè cái lưỡi dài xấu số”. +Miêu tả cách tê tê đào đất: “Khi đào đất, nó díu đầu xuống lòng đất”.-Lớp nhận xét. -1 HS đọc, lớp lắng nghe. -HS quan sát tranh .ø để viết bài. -HS lần lượt đọc đoạn văn đã viết. -Lớp nhận xét. -1 HS đọc, lớp lắng nghe. -HS làm bài vào VBT. -HS lần lượt đọc đoạn văn. -Lớp nhận xét. Nhận xét rút kinh nghiệm..................................................................................................................... Thứ sáu ngày 29 tháng 04 năm 2011 TIẾT 1 MÔN. TẬP LÀM VĂN BÀI. LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI, KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CON VẬT I.Mục tiêu: Nắm vững kiến thức đã học về đoạn mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật để thực hành luyện tập (BT1); bước đầu viết được đoạn mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng cho bài văn miêu tả con vật yêu thích (BT2, BT3). HS khá giỏi làm tốt BT 2, 3 II.Đồ dùng dạy học: -Một vài tờ giấy khổ rộng. III.Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1 Ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài củ. 3 bài mới a. Giới thiệu bài: * Bài tập 1: -Cho HS đọc yêu cầu của BT1. -HS làm việc. -Cho HS trình bày kết quả bài làm. -GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng: Kl. Để kết bài theo kiểu không mở rộng, có thể chọn câu: “Chiếc ô màu sắc đẹp đến kì ảo xập xoè uốn lượn dưới ánh nắng xuân ấm áp” (bỏ câu kết bài Quả không ngoa khi). * Bài tập 2: -Cho HS đọc yêu cầu BT2. -Cho HS làm việc. GV phát giấy cho 3 HS làm bài. -Cho HS trình bày kết quả bài làm. -GV nhận xét và khen những HS viết hay. * Bài tập 3: -Cách tiến hành tương tự như BT2. -GV nhận xét và chấm điểm những bài viết hay. 3. Củng cố, dặn dò: -GV nhận xét tiết học. -1 HS đọc, lớp theo dõi trong SGK. -HS đọc lại cách viết mở bài trực tiếp, gián tiếp. Cách kết bài mở rộng, không mở rộng. -HS đọc thầm lại đoạn văn Chim công múa rồi làm bài. -HS phát biểu ý kiến. a). -Đoạn mở bài trong đoạn văn: 2 câu đầu “Mùa xuân công múa” -Đoạn kết bài: Câu cuối “Quả không ngoa rừng xanh” -Cách mở bài trên giống cách mở bài trực tiếp đã học. -Cách kết bài giống cách kết bài mở rộng đã học. -Để mở bài theo kiểu trực tiếp có thể chọn câu: “Mùa xuân là mùa công múa” (bỏ đi từ cũng). -1 HS đọc, lớp lắng nghe. -3 HS làm bài vào giấy. -HS còn lại viết vào VBT. -3 HS làm giấy dán lên bảng lớp,. Nhận xét rút kinh nghiệm ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... TIẾT 2 MÔN: KỂ CHUYỆN Bài. KHÁT VỌNG SỐNG I.Mục tiêu: Dựa theo lời kể của GV và tranh minh hoạ (SGK), kể lại được từng đoạn của câu chuyện Khát vọng sống rõ ràng, đủ ý (BT1); bước đầu biết kể lại nối tiếp được toàn bộ câu chuyện (BT2). - HS khá giỏi biết trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện (BT3). II.Đồ dùng dạy học: -Tranh minh hoạ truyện trong SGK phóng to. III.Hoạt động trên lớp: HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 1 Ổn định lớp. 2 Kiểm tra bài củ. 3 bài mới a. Giới thiệu bài: + HĐ.1 GV kể lần 1: -GV kể chuyện. Cần kể với giọng rõ ràng, thang thả. Nhấn giọng ở những từ ngữ: dài đằng đẵng, nén đau, cái đói, cào xé ruột gan, chằm chằm, anh cố bình tĩnh, bò bằng hai tay * GV kể lần 2: -GV kể chuyện kết hợp với tranh (vừa kể vừa chỉ vào tranh) Ø Tranh 1. GV đưa tranh 1 lên bảng, vừa chỉ tranh vừa kể: “Giôn và Bin mất hút”. Ø Tranh 2. Gv đưa tranh 2 lên bảng, vừa chỉ tranh vừa kể. Ø Đoạn 3: Cách tiến hành như tranh 1. Ø Đoạn 4: Cách tiến hành như tranh 1. Ø Đoạn 5: Cách tiến hành như tranh 1. Ø Đoạn 6: Cách tiến hành như tranh 1. + HĐ.2 HS keå chuyeän: a). HS keå chuyeän. b). Cho HS thi keå. -GV nhaän xeùt + khen nhoùm, HS keå hay. 3. Cuûng coá, daën doø: + Em haõy nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän. -GV nhaän xeùt tieát hoïc. -HS laéng nghe. -HS vöøa quan saùt vöøa nghe GV keå töøng ñoaïn. -HS keå chuyeän trong nhoùm (nhoùm 3 hoaëc nhoùm 6). Neáu nhoùm 3 moãi HS keå theo 2 tranh, neáu nhoùm 6 moãi em keå moät tranh. -Sau ñoù moãi HS keå caû caâu chuyeän. -3 nhoùm thi keå ñoaïn. -2 HS thi keå caû caâu chuyeän +Caâu chuyeän ca ngôïi con ngöôøi .., chieán thaéng caùi cheát. Nhận xét rút kinh nghiệm ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTUAN 32.doc