Giáo án lớp 4 tuần 24 - Trường tiểu học Phú Hiệp

TẬP ĐỌC:

VẼ VỀ CUỘC SỐNG AN TOÀN

I. Mục tiêu:

 + Đọc đúng các tiếng, từ khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ.

 + Đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở những từ gợi cảm

 + Đọc diễn cảm toàn bài: giọng vui tốc độ nhanh .

+ Hiểu các từ ngữ trong bài: UNICÈF , thẩm mĩ , nhận thức , khích lệ , ý tưởng ,

 + Hiểu nội dung bài: cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng .

 

doc36 trang | Chia sẻ: dangnt0491 | Ngày: 13/04/2016 | Lượt xem: 611 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án lớp 4 tuần 24 - Trường tiểu học Phú Hiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iệp đều phải có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ các công trình công cộng * Hoạt động 3 Kể chuyện tấm gương + Yêu càu HS kể về tấm gương , mẫu chuyện nói về bảo vệ các công trình công cộng + Nhận xét bài kể , rút ra ghi nhớ + Đọc ghi nhớ SGK 3- Củng cố, dặn dò: + GV nhận xét tiết học, dặn HS học bài và chuẩn bị tiết sau. + Các nhóm trao đổi và thảo luận nội dung theo yêu cầu của GV, sau đó trình bày, lớp theo dõi, nhận xét, bổ sung. + HS tự trả lời theo ý của mình + Lần lượt HS nhắc lại. + Gọi HS đọc nội dung bài tập + HS nhắc lại. + Đại diện HS trình bày + HS lắng nghe , trả lời + Đây là việc làm nên tránh + Trách nhiệm bảo vệ , giữ gìn + Các công trình công cộng + nhắc lại + các nhóm trình bày +Lớp theo dõi , bổ sung + đọc nối tiếp + Tấm gương các chiến sĩ công an . + Các bạn HS tham gia lao động vệ sinh. +Đọc nối tiếp . ******************************************************************Giao H­¬ng ngµy th¸ng n¨m 20 BGH ký duyƯt Ngµy so¹n: M«n Kü thuËt Thø ngµy th¸ng n¨m 20 TiÕt 24:Ch¨m Sãc CHO RAU ,HOA . I/Mục tiêu : + Qua tiết học giúp học sinh nắm được mục đích của việc bón phân cho rau ,hoa . + Biết kĩ thuật bón phân cho rau hoa . + Giáo dục học sinh có ý thức tiết kiệm phân bón ,đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường . II/ Đồ dùng dạy –học : -Tranh ảnh về tác dụng và cách bón phân cho rau ,hoa . -Các loại phân NPK,phân vi sinh , III/C ác hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học 1/ Bài cũ : Gọi 3 em lên bảng . H:Nêu các công việc chăm sóc rau ,hoa ? H:Em hãy nêu các thao tác kĩ thuật chăm sóc cây ? H:Nêu ghi nhớ bài ? 2/ Bài mới : Giới thiệu bài –ghi đề bài . a)Hoạt động 1 :Tìm hiểu mục đích của việc bón phân cho rau hoa Rau ,hoa cũng như các loại cây khác muốn sinh trưởng và phát triển tốt cần phải có đầy đủ chất dinh dưỡng . H: Cây trồng lấy chất dinh dưỡng từ đâu ? H:Tại sao phải bón phân vào đất ? HS quan sát hình 1 . H: Em hãy nêu tác dụng của việc bón phân đối với rau ,hoa ? H:Các loại cây có nhu cầu về phân bón như thế nào ? b)Hoạt động 2 Kĩ thuật bón phân HS quan sát hình 2 . H: Nêu cách bón phân ? GV nhắc lại kĩ thuật bón phân và lưu ý thêm : Không tưới vào lá cây và không tưới lúc trời nắng gắt . H: Bón phân cho rau ,hoa ta nên sử dụng những loại phân như thế nào ? Củng côù –dặn dò : GV nhận xét tiết học . Về nhà học bài –chuẩn bị bài sau . 3 em lên bảng trả lời HS nhắc đề bài . HS lắng nghe . - Cây trồng lấy chất dinh dưỡng từ trong đất . - Cây trồng thường xuyên hút chất dinh dưỡng trong đất để nuôi thân lá ,hoa quả nên chất dinh dưỡng trong đất ngày càng ít không đủ cung cấp cho cây .Để bù lại sự thiếu hụt ta cần bón phân vào đất . - Bón phân để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt . - Mỗi loại cây khác nhau thì có nhu cầu về phân bón khác nhau .Cây lấy lá cần nhiều đạm .Cây lấy củ ,quả và hoa cần nhiều lân và ka li . - HS quan sát hình 2 Bón phân cho rau, hoa theo các cách sau : -Rải đều trên mặt đất hay cho vào hốc . -Hoà loãng phân bón vào nước lã ,sau đó tưới vào gốc . - Phân phải đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng Như phân đam ,lân ka li ..tốt nhất là bón phân chuồng đã ủ hoai mục ,phân vi sinh để đảm bảo có rau sạch và môi trường không bị ô nhiễm . ******************************************************************* Giao H­¬ng ngµy th¸ng n¨m 20 BGH ký duyƯt Ngµy so¹n: Gi¸o ¸n buỉi hai Thø ngµy th¸ng n¨m 201 TiÕt 1§¹o ®øc Bµi :GIỮ GÌN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG (tiÕt 2 ) ( KÕ ho¹ch m«n §¹o ®øc ) **************************** TiÕt 2 : LUYƯN TO¸N LUYỆN TẬP I.Mơc tiªu : - Cđng cè ®Ĩ HS n¾m ch¾c c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ hai ph©n sè cïng mÉu sè vµ kh¸c mÉu sè. - Gi¶i to¸n cã lêi v¨n liªn quan ®Õn phÐp trõ 2 ph©n sè . II. §å dïng : B¶ng phơ vµ vë III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1.¤n luþªn:Gäi HS tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: - Muèn trø 2 ph©n sè cïng mÉu ta lµm thÕ nµo ? - Muèn trõ 2 ph©n sè kh¸c mÉu ta lµm thÕ nµo? 2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp trong vë Bµi 1 :TÝnh : - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phơ .C¶ líp lµm vµo vë . - HS lµm bµi ë b¶ng phơ , tr×nh bµy c¸ch lµm. C¶ líp nhËn xÐt. Bµi 2 : - Bµi yªu cÇu lµm g× ?(Rĩt gän råi tÝnh ) - Gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi .C¶ líp lµm bµi vµo vë. - HS d­íi líp nhËn xÐt bµi lµm trªn b¶ng . - Gv nhËn xÐt vµ kÕt luËn c¸ch lµm ®ĩng . Bµi 3 : - Nªu yªu cÇu cđa bµi tËp 3 ?(Nèi phÐp víi kÕt qu¶ ) - Yªu cÇu HS trao ®ỉi ®«i b¹n ®Ĩ lµm bµi . - §¹i diƯn mét sè nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ , nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ sung . - GV nhËn xÐt bµi lµm ®ĩng . 3. Cđng cè - dỈn dß Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm *************************************************** TiÕt 3:Tin häc ( GV chuyªn d¹y ) ******************************************************************* Thø ngµy th¸ng n¨m 20 TiÕt 1:LuyƯn TiÕng ViƯt LuyƯn tËp vỊ c©u kĨ ai lµ g× ? I.Mơc tiªu: - TiÕp tơc luyƯn tËp vỊ c©u kĨ Ai lµ g×? t×m ®ỵc c©u kĨ Ai lµ g×?trong ®o¹n v¨n , n»m ®ỵc t¸c dơng cđa mçi c©u ,x¸c ®Þnh ®ỵc bé phËn CN vµ VN trong c©u ®ã . - ViÕt ®ỵc ®o¹n v¨n cã dïng c©u kĨ Ai lµ g× ? II.§å dïng: - B¶ng phơ vµ vë . III.C¸c ho¹t ®émg d¹y häc: 1.¤n tËp: - Chđ ng÷ trong c©u kĨ Ai lµ g×?tr¶ lêi c©u hái g×? - VÞ ng÷ trong c©u kĨ Ai lµ g×? tr¶ lêi c©u hái nµo ? 2.Híng dÉn cho HS lµm bµi tËp trong vë : Bµi 1 - Nªu yªu cÇu cđa bµi 1?(T×m vµ chÐp l¹i c©u kĨ Ai lµ g×? vµ nªu t¸c dơng cđa mçi c©u trong ®o¹n th¬) - Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo vë . - HS lµm bµi vµo vë råi ®äc c¸c c©u kĨ Ai lµ g×? d· t×m ®ỵc. - GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn bµi lµm ®ĩng. Bµi 2: - Bµi tËp yªu cÇu lµm g× ?(X¸c ®Þnh CN ,VN trong c¸c c©u kĨ Ai lµ g×?®· t×m ®ỵc ë bµi 1.) - Gäi 1 HS lªn b¶ng lµm bµi vµo b¶ng phơ.c¶ líp lµm bµi vµo vë . - HS chØ vµo b¶ng phơ tr×nh bµy bµi lµm .C¶ líp nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt vµ sưa nh÷ng chç sai. Bµi 3,4: - GV nªu yªu cạu HS trao ®ỉi ®«i b¹n vµ lµm bµi . - Gäi c¸c HS ®äc c¸c c©u ®· ®Ỉt vµ x¸c ®Þnh CN ,VN ë c©u ®ã. - GV nhËn xÐt vµ S÷a ch÷a c¸c c©u HS ®¨t sai. 3. Cđng cè - dỈn dß ************************************************* TiÕt 2:KÜ thuËt Ch¨m Sãc CHO RAU ,HOA . ( kÕ ho¹ch d¹y KÜ thuËt) ******************************* TiÕt 3:KĨ chuyƯn KỂ CHUYỆN Đà NGHE, Đà ĐỌC (KÕ ho¹ch m«n TiÕng ViƯt *********************************************************** Thø ngµy th¸ng n¨m 20 §Þa lý:TiÕt 24 THÀNH PHỐ CÇN TH¬ ( KÕ ho¹ch m«n ®Þa lý) ********************************* Tiết 2:KHOA HäC Bµi 48 :ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG ( KÕ ho¹ch m«n KHOA HäC) ********************** TiÕt 3:ThĨ dơc ( GV chuyªn d¹y ) ****************************************************************** Thø ngµy th¸ng n¨m 20 Tiết 1:Luyện Địa lí Thành phố Cần Thơ I,Mục tiêu:Giĩp HS cđng cè -Chỉ vị trí thành phố Cần thơ trên bản đồ Việt Nam -Vị trí địa lý của Cần Thơ cĩ nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế. -Nêu dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là một trung tâm kinh tế, văn hố, khoa học của đồng bằng NB II,Các hoạt động dạy học. *Hoạt động 1: -GV ®Ỉt c©u hái -Tìm những dẫn chứng thể hiện Cần Thơ là TT KT, TT văn hố, TT du lịch? 4, Củng cố dặn dị. -Nhận xét tiết học-cb bài sau. -H nĩi vị trí của Cần Thơ (bên sơng hậu trung tâm đồng bằng sơng cửu long.) -TP Cần Thơ là trung tâm KT quan trọng của đồng bằng sơng cửu long. Đây là nơi tiếp nhận các hàng nơng sản, thuỷ sản. -Trường đậi học Cần Thơ và các trường cao đẳng trung tâm dạy nghề. -Đến Cần Thơ chúng ta cịn được tham quan du lịch trong các vườn với nhiều loại cây trái tham quan các chợ nổi trên sơng và vườn cĩ bằng lăng. -H nhận xét. ******************************************************* TiÕt 2:Giáo dục ngồi giờ lên lớp An toµn giao th«ng lùa chän ®­êng ®i an TOµN A.Mơc tiªu : KiÕn thøc : HS gi¶i thÝch so s¸nh ®iỊu kiƯn con ®­êng an toµn vµ kh«ng an toµn BiÕt c¨n cø vµo møc ®é an toµn cđa con ®­êng ®Ĩ cã thĨ lËp con ®­êng ®¶m b¶o an toµn ®i tíi tr­êng Kü n¨ng : Lùa chän ®­êng ®i an toµn nhÊt ®Ĩ tíi tr­êng Ph©n tÝch ®­ỵc lý do an toµn hay kh«ng am toµn Th¸i ®é : -Cã ý thøc vµ thãi quen chØ ®i con ®­êng an toµn dï cã ph¶i vßng xa h¬n B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc * Ho¹t ®éng 1 : ¤n bµi tr­íc - Chia nhãm th¶o luËn : GV giíi thiƯu trong hép th­ cã 4 phiÕu gÊp nhá vµ ghi ký hiƯu ë bªn ngoµi PhiÕu A, phiÕu B . §Þa diƯn c¸c nhãm bèc th¨m th¶o luËn ( Néi dung phiÕu ë s¸ch h­íng dÉn ) §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy . Nhãm kh¸c nhËn xÐt *Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu con ®­êng ®i an toµn GV chia nhãm mçi nhãm mét tê phiÕu khỉ to ghi ý kiÕn th¶o luËn cđa c¸c nhãm C©u hái : Theo em con ®­êng hay ®o¹n ®­êng cã ®iỊu kiƯn nh­ thÕ nµo lµ an toµn , nh­ thÕ nµo lµ kh«ng an toµn cho ng­êi ®i bé vµ ®i xe ®¹p §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy , nhãm kh¸c nhËn xÐt bỉ xung GV kÕt luËn nh÷ng ®iỊu kiƯn ®¶m b¶o an toµn cđa con ®­êng * Ho¹t ®éng 3 : Chän con ®­êng an toµn di tíi tr­êng Dïng s¬ ®å con ®­êng ®i tõ nhµ tíi tr­êng Gäi mét sè HS chØ con ®­êng an toµn ®i tõ nhµ tíi tr­êng GV nhËn xÐt vµ chØ ra con ®­êng an toµn ®i tõ nhµ ®Ðn tr­êng cho HS * Ho¹t ®éng 4 : Ho¹t ®éng bỉ trỵ Gv cho HS tù vÏ con ®­êng tõ nhµ ®Õ tr­êng . X¸c ®Þnh ®­ỵc ph¶i ®i qua mÊy ®iĨm an toµn , mÊy ®iĨm kh«ng an toµn trªn ®o¹n ®­êng tõ nhµ tíi tr­êng Gäi HS giíi thiƯu con ®­êng ®· vÏ . HS ®i cïng ®o¹n ®­êng nhËn xÐt C. Cđng cè - dỈn dß : DỈn HS nhí ®i trªn con ®­êng an toµn tõ nhµ tíi tr­êng ®Ĩ ®i häc hµng ngµy ********************** TiÕt 3:ThĨ dơc ( GV chuyªn d¹y ) ****************************************************************** Giao H­¬ng ngµy th¸ng n¨m 20 BGH Ký duyƯt

File đính kèm:

  • docTUAN 24.doc