Giáo án chuẩn lớp 1 tuần 26

 BÀN TAY MẸ

I. MỤC TIÊU :

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: Yêu nhất, nấu cơm, rám nắng.

- Hiểu nội dung bài: Tình cảm và sự biết ơn mẹ của bạn nhỏ.

- Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )

 * KNS : + Xác định giá trị

 + Tự nhận thức bản thân

 + Lắng nghe tích cực

 + Tư duy phê phán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC:

 - Sö dông tranh minh hoa trong SGK.

 

doc23 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 25/09/2014 | Lượt xem: 1201 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án chuẩn lớp 1 tuần 26, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
inh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên, viết các số thích hợp vào chỗ trống (7 chục, 2 đơn vị) và đọc được số 72 (Bảy mươi hai). -5 - >7 em chỉ và đọc số 71. -Học sinh thao tác trên que tính để rút ra các số và cách đọc các số từ 70 đến 80. -Học sinh thao tác trên que tính để rút ra các số và cách đọc các số từ 80 đến 99. * Học sinh làm bài cá nhân -Học sinh đổi vở kiểm tra theo nhóm đôi -Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo với giáo viên (tương tự bài 1) -Học sinh viết : Câu a: 80, 81, 82, 83, 84, … 90. Câu b: 98, 90, 91, … 99. * Học sinh nêu yêu cầu của bài. -Học sinh thực hiện vở và đọc kết quả. -Kiểm tra lẫn nhau -Học sinh nêu yêu cầu của bài. -Có 33 cái bát. Số 33 có 3 chục và 3 đơn vị. Buổi chiều T - H T ViÖt TiÕt 2 I. MỤC TIÊU : - Củng cố cách đọc và viết: vần anh - ach . . - Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Giíi thiÖu bµi 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 41. Bài 1 Viết tiếng trong bài có vân anh - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1. -Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Bài 2 Viết tiếng ngoài bài có vần anh , ach . - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 2. -Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Bài 3 Khoanh vào chữ cái đật trước những ýtả lời đúng. -Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë. -Nh¾c HS nÐt nèi c¸c con ch÷. -GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt Bài 4 nối. -Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë. -Nhắc hs nối đúng đẹp. 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. L¾ng nghe. * Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền. * Lớp làm vào vở . 2 HS nêu kết quả đã điền. * HS viết vào vở . G§ BD To¸n: LuyÖn viÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè I. MỤC TIÊU : - Củng cố đọc viết các số có hai chữ số, biết hàng chục và đơn vị. - Giáo dục HS có ý thức học tập môn toán * KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: - Bộ ĐDHT toán III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Giíi thiÖu bµi 2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp. Bµi 1 §ọc các số - Gọi HS đọc y/cầu bài tập bốn mươi, bốn mươi ba, bốn mươi lăm, bảy mươi chín, tám mươi, sáu mươi hai, sáu mươi tám Bµi 2 Viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc các số đó. 50 53 60 70 75 79 Bài 3 Viết (theo mẫu) 75 gồm 7 chục và 5 đơn vị. 76 gồm ... chục và ... đơn vị. 80 gồm ... chục và ... đơn vị. 95 gồm ... chục và ... đơn vị. - GV nhận xét ghi điểm. Bài 4: (Dành cho học sinh khá giỏi) Lớp 1B có 3tổ nhưng có một tổ quá đông HS .nêncô giáo chia thành 2 tổ.Hỏi lớp 1Bcó tất cả bao nhiêu tổ? 3. Củng cố - dặn dò - GV nhận xét giê häc * H nªu y/c ®Ò bµi . - HS lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . *2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . * Đọc yêu cầu của bài. 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . LuyÖn viÕt : BÀI 37, 38 I. MỤC TIÊU : - LuyÖn viÕt ch÷ hoa A, Ă, Â, B, các từ Ba Bể, Bắc Bộ, các cụm từ Anh hùng hào kiệt, Ăn vóc học hay, Ân sâu nghĩa nặng - Rèn kỹ năng viết cho học sinh. - Chú ý tư thế ngồi viết và cách cầm bút cho học sinh. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: - S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë « li . III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1. Giíi thiÖu bµi 2. Hưíng dÉn HS viết Hoạt động 1: Hướng dẫn quan sát mẫu - GV treo chữ mẫu lên bảng - GV nêu câu hỏi Hoạt động 2: Hướng dẫn viết - GV viết mẫu lên bảng, vừa viết vừa nêu quy trình viết. a. Hướng dẫn viết bảng con - GV quan sát, sửa sai. - GV nhận xét b. Hướng dẫn viết vào vở luyện viết chữ đẹp - GV yêu cầu hs viết vào vở - GV quan sát, uốn nắn, sửa sai cho học sinh. Hoạt động 3: Chấm bài, nhận xét 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. L¾ng nghe. - HS quan sát chữ mẫu - HS trả lời - HS quan sát và chú ý lắng nghe. - Học sinh viết bảng con - Nhận xét bài của bạn - Học sinh viết bài vào vở - Học sinh nộp vở Thứ 6 ngày 8 tháng 3 năm 2013 Buổi sáng TIẾNG VIỆT Kiểm tra định kì GHK II (Phần đọc thầm) Đề do nhà trường cung cấp. TIẾNG VIỆT Kiểm tra định kì GHK II (Phần viết) Đề do nhà trường cung cấp. TOÁN SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU : - Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có hai chữ số , nhận ra số lớn nhất , số bé nhất trong nhóm có 3 số . - Bµi tËp cÇn lµm : Bµi 1 ; 2( a;b ) ; 3( a;b ) ;4. * KNS : Rèn tính cẩn thận, kỹ năng tính toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HOC: -Bộ đồ dùng toán 1. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. KiÓm tra bµi cò : - Gọi học sinh đọc và viết các số từ 70 đến 99 bằng cách: Giáo viên đọc cho học sinh viết số, giáo viên viết số gọi học sinh đọc không theo thứ tự. - GV nhËn xÐt . 2. Bµi míi : H§1: Giới thiệu 62 < 65 -Giáo viên hướng dẫn học sinh xem hình vẽ trong SGK và hình vẽ giáo viên vẽ sẵn trên bảng lớp (theo mẫu SGK) 62 có 6 chục và 2 đơn vị, 65 có 6 chục và 5 đơn vị. Giáo viên giúp cho học sinh nhận biết: 62 và 65 cùng có 6 chục mà 2 < 5 nên 62 < 65 (đọc: 62 < 65) - Tập cho học sinh nhận biết 62 62 (thì 65 > 62) Ứng dụng: Cho học sinh đặt dấu > hoặc < vào chỗ chấm để so sánh các cặp số sau: 42 … 44 , 76 … 71 *Giới thiệu 63 < 58( Tương tự) H§2: Thực hành Bài 1 -Học sinh nêu yêu cầu của bài. -Cho học sinh thực hành vở và giải thích một số như trên. Bài 2a,b (Phần còn lại HSKG làm) -Gọi nêu yêu cầu của bài -Cho học sinh làm vở và đọc kết quả. -Giáo viên nên tập cho học sinh nêu cách giải thích khác nhau: 68 < 72, 72 < 80 nên trong ba số 72, 68, 80 thì số 80 lớn nhất. Bài 3a,b(Phần còn lại HSKG làm) -Gọi nêu yêu cầu của bài -Thực hiện tương tự như bài tập 2. Bài 4 -Gọi nêu yêu cầu của bài -Cho học sinh so sánh và viết theo thứ tự yêu cầu của bài tập. 3.Củng cố, dặn dò: -Nhận xét tiết học, tuyên dương. Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau. * Học sinh viết vào bảng con theo yêu cầu của giáo viên đọc. -Học sinh đọc các số do giáo viên viết trên bảng lớp (các số từ 70 đến 99) *Học sinh theo dõi phần hướng dẫn của giáo viên. -Học sinh thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên, thao tác trên que tính để nhận biết: 62 có 6 chục và 2 đơn vị, 65 có 6 chục và 5 đơn vị. -Học sinh so sánh số chục với số chục, số đơn vị với số đơn vị để nhận biết 62 < 65 -Đọc kết quả dưới hình trong SGK 62 62 42 71 * Học sinh nêu yêu cầu của bài. 34 > 38, vì 4 38 36 > 30, vì 6 > 0 nên 36 > 30 25 < 30, vì 2 chục < 3 chục, nên 25 < 30 * Hs nêu. a) 72 , 68 b) 87 , 69 c) 94 , 92 d) 38 , 40 , -Hs nêu. -Học sinh thực hiện và nêu tương tự bài tập 2 * Hs nêu. +Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38 , 64 , 72 +Theo thứ tự từ lớn đến bé: 72 , 64 , 38 Buổi chiều : TH to¸n TiÕt 2 I. Môc tiªu: - Biết viết các số có hai chữ số,so sánh số có hai chữ số. - Áp dụng làm tốt vở bài tập ë vë thùc hµnh. II. §å dïng d¹y häc: - Vë thùc hµnh . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc : Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Giíi thiÖu bµi 2. Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp ë thùc hµnh trang 49. Bµi 1 ViÕt ( theo mÉu) . - Yêu cầu học sinh làm bài - GV nhËn xÐt chung Bµi 2 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: - Cho HS nêu yªu cÇu bµi . - Yêu cầu học sinh làm bài Bài 3 ,=. - Yêu cầu HS tự làm bài . - Gäi häc sinh nêu kết quả . Bài 4,5 HS tự đọc yêu cầu để làm - Yêu cầu H lµm bµi . - §æi vë ch÷a bµi cña nhau 3. Cñng cè dÆn dß - Nhận xÐt tiết học. - L¾ng nghe. * H làm bài cá nhân . -Đổi vở kiểm tra - H lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . * H lµm bµi vµo vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . * HS lµm bài vào vở - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau . T - H T ViÖt TiÕt 3 I. Môc tiªu: - Củng cố cách đọc và viết: vần an - at-ac . §iÒn ch÷ cã chøa ./?. - Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp. II. §å dïng d¹y häc: S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 2. Vë thùc hµnh. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 1.Giíi thiÖu bµi 2. Hưíng dÉn HS lµm bµi tËp ë vë thùc hµnh trang 41. Bài 1 Chép lại bài cái Bống . - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1. -Yêu cầu HS lµm vµo vở thùc hµnh. -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. Bài 2 Điền vần:anh,ach -Yªu cÇu HS làm bµi vµo vë. - GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt. Bài 3 Điền chữngh hay ng’ - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 3. -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng. 3. Cñng cè dÆn dß - GV nhËn xÐt giê häc. L¾ng nghe. * Lớp làm vào vở . -Kiểm tra bài lẫn nhau * Lớp làm vào vở . HS nêu kết quả đã điền. * Lớp theo dâi . - H kÓ . H kh¸c nhËn xÐt bæ sung . sinh ho¹t tËp thÓ: sinh ho¹t líp I. Môc tiªu: - Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn, ñeà ra keá hoaïch tuaàn tôùi. - HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä. - Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå. II. lªn líp : Hoaït ñoäng Giaùo vieân Hoaït ñoäng Hoïc sinh 1.OÅn ñònh toå chöùc. * Yeâu caàu caû lôùp haùt baøi do caùc em thích . 2.Nhaän xeùt chung tuaàn qua. * Ñaùnh giaù coâng taùc tuaàn 26. -Yeâu caàu lôùp tröôûng baùo caùo tình hình chung caû lôùp . - Nhaän xeùt ñaùnh giaù chung hoaït ñoäng tuaàn 26. Khen nhöõng em coù tinh thaàn hoïc taäp toát vaø nhöõng em coù coá gaéng ñaùng keå ñoàng thôøi nhaéc nhôû nhöõng em coøn vi phaïm -Nhaän xeùt chung. 3.Keá hoaïch tuaàn 27. - Thi ñua hoïc toát giöõa caùc toå vôùi nhau -Tieáp tuïc thi ñua chaêm soùc caây vaø hoa theo khu vöïc quy ñònh . 4.Cuûng coá - daën doø -Nhaän xeùt tieát hoïc. * Haùt ñoàng thanh. - Lôùp tröôûng baùo caùo . - Nghe , ruùt kinh nghieäm cho tuaàn sau . * Caû lôùp theo doõi boå sung yù kieán xaây döïng keá hoaïch tuaàn 27 .

File đính kèm:

  • docgiao an(4).doc
Giáo án liên quan