Đề cương ôn tập học kỳ I môn Tin học lớp 8

I. Lý thuyết:

1) Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Sự khác nhau giữa từ khóa và tên? Cho biết cách đặt tên chương trình? Cho biết cấu trúc chung của chương trình?

2) Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình(cụ thể ngôn ngữ lập trình Pascal). Các phép toán số học. Các phép so sánh trong Pascal.

3) Cách khai báo biến.cho ví dụ. Sử dụng biến trong chương trình. Hằng là gì?

4) Quá trình giả bài toán trên máy tính. Thuật toán là gì? Mô tả thuật toán. Thuật toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên và một số ví dụ đã học.

5) Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ.

6) Câu lệnh lặp

 

doc2 trang | Chia sẻ: baoan21 | Ngày: 16/10/2015 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập học kỳ I môn Tin học lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC LỚP 8 Lý thuyết: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình gồm những gì? Sự khác nhau giữa từ khóa và tên? Cho biết cách đặt tên chương trình? Cho biết cấu trúc chung của chương trình? Các kiểu dữ liệu cơ bản trong ngôn ngữ lập trình(cụ thể ngôn ngữ lập trình Pascal). Các phép toán số học. Các phép so sánh trong Pascal. Cách khai báo biến.cho ví dụ. Sử dụng biến trong chương trình. Hằng là gì? Quá trình giả bài toán trên máy tính. Thuật toán là gì? Mô tả thuật toán. Thuật toán tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên và một số ví dụ đã học. Cú pháp của câu lệnh điều kiện dạng thiếu và dạng đủ. Câu lệnh lặp Bài tập: Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ lập trình Pascal? A. a; B. Tamgiac; C. 8a; D. Tam giac E. program; F. Begin; G. S; H. Dien_tich Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các các biểu thức toán. (a+b)*(a+b)-x/y; b/(a*a+c); a*a/((2*b+c)*(2*b+c)); 1+1/2+1/(2*3)+1/(3*4); Trong các phép so sánh sau, phép so sánh nào đúng: a. 10-52; c. 112=121; d. 5>1; Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? var tb: real; var 4hs: integer; const x: real; var R=30; Hãy chỉ ra INPUT(đầu vào), OUTPUT(đầu ra) và mô tả thuật toán của các bài toán sau: Tính tổng của 10 số tự nhiên đầu tiên. Đổi giá trị của hai biến x và y. Tìm số lớn nhất trong dãy các số cho trước. Gợi ý : Xem lại các ví dụ bài :(Từ bài toán đến chương trình).  a được khai báo là biến với kiểu dữ liệu là số nguyên, s là biến với kiểu dữ liệu là kí tự, phép gán nào sau đây hợp lệ: A. a:=4.5; B. s:=123 C. s= ‘M’; D. s= ‘123’; Làm tất cả các bài tập trong sách giáo khoa trang 26, 33, 50, 51 Viết các biểu thức toán dưới đây bằng các kí hiệu trong Pascal: a. ; b. ax2 + bx + c ; c. ; d. (a2 +b)(1+c)3;

File đính kèm:

  • docDECUONG_TIN8_HKI.doc