Bài giảng Bài 40 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản

Bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm mục đích gì?

Chế biến nông, lâm, thủy sản có ý nghĩa như thế nào?

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 1316 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Bài 40 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xin chào quý Thầy, Cô và các em học sinh Chương 3 BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN §40. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN §40. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN I. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản 1. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản nông, lâm, thủy sản 2. Mục đích, ý nghĩa của công tác chế biến nông, lâm, thủy sản Bảo quản nông, lâm, thủy sản nhằm mục đích gì? Chế biến nông, lâm, thủy sản có ý nghĩa như thế nào? Chú ý đến vệ sinh thực phẩm §40. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN II. Đặc điểm của nông, lâm, thủy sản Nông, lâm, thủy sản có những đặc điểm gì? Cho ví dụ minh họa? 70-95% 50-80% 60-70% 20-30% §40. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN III. Ảnh hưởng của điều kiện môi trường đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản - Độ ẩm không khí - Nhiệt độ môi trường - Sinh vật gây hại Có ảnh hưởng như thế nào? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản? §40. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN CỦNG CỐ Xác định mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến bằng cách đánh dấu X vào cột tương ứng trong bảng sau: 1. Duy trì đặc điểm ban đầu. 2. Nâng cao chất lượng sản phẩm. 3. Tạo điều kiện cho công tác bảo quản. 4. Hạn chế tổn thất về số và chất lượng. 5. Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. X X X X X §40. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN CỦNG CỐ [?] Nông, lâm, thủy sản có những đặc điểm nào? Nông, lâm, thủy sản chứa nhiều chất dinh dưỡng. Nông, thủy sản chứa nhiều nước. Nông, thủy sản dễ bị VSV xâm nhiễm và gây hư hỏng. Lâm sản chứa nhiều chất xơ. [?] Những yếu tố nào ảnh hưởng đến nông, lâm, thủy sản trong quá trình bảo quản? Độ ẩm không khí. Nhiệt độ môi trường. Sinh vật gây hại. Caâu 1 : Chế phẩm sinh học tröø saâu Bt ñöôïc saûn xuaát töø loaøi vi sinh vaät naøo ? A/ Virus B/ Vi khuaån C/ Naám D/ kí sinh truøng Caâu 2: Chế phẩm sinh học tröø saâu N.P.V ñöôïc saûn xuaát töø loaøi vi sinh vaät naøo? A/ Virus B/ Vi khuaån C/ Naám D/ Tuyeán truøng Caâu 3: Coù maáy loaøi naám ñöôïc quan taâm để saûn xuaát cheá phaåm sinh hoïc tröø saâu? A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/4 Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát

File đính kèm:

  • pptBai 40 gadt.ppt
Giáo án liên quan