Tiết 7-8-9 Bài 5: Thực hành: nối dây dẫn điện

1. Kiến thức: Biết được các yêu cầu của mối dây dẫn điện. Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện : nối, hàn. Cách điện được các mối nối dây dẫn điện

2. Kỹ năng: Nối và cách điện được một số mối nối dây dẫn điện. Mô tả được cách nối dây dẫn điện và nối được các loại mối nối dây. Kiểm tra được mối nối đảm bảo an toàn điện

3. Thái độ: Biết kiên trì khi TH các thao tác nối dây. Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.

 Cĩ ý thức giữ gìn vệ sinh nơi làm việc

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 7-8-9 Bài 5: Thực hành: nối dây dẫn điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 7-8-9 Ngày soạn: 26/9/2013 Tieát 7-8-9 Ngaøy daïy: 30/9-7/10-14/10/2013 Baøi 5: THÖÏC HAØNH: NOÁI DAÂY DAÃN ÑIEÄN I. Muïc tieâu 1. Kieán thöùc: Bieát ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa moái daây daãn ñieän. Hieåu ñöôïc moät soá phöông phaùp noái daây daãn ñieän : noái, haøn. Caùch ñieän ñöôïc caùc moái noái daây daãn ñieän 2. Kyõ naêng: Noái vaø caùch ñieän được một số moái noái daây daãn ñieän. Mô tả được cách nối dây dẫn điện và nối ñöôïc caùc loaïi moái noái daây. Kiểm tra được mối nối ñaûm baûo an toaøn ñieän 3. Thaùi ñoä: Bieát kieân trì khi TH caùc thao taùc noái daây. Laøm vieäc caån thaän, khoa hoïc vaø an toaøn. Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi làm việc II. Chuaån bò: 1. Giaùo vieân: Tranh moät soá moái noái daây daãn ñieän Baûng phuï: Qui trình chung noái daây daãn ñieän Duïng cuï: Kìm ñieän, kìm tuoát daây, dao con, buùt thöû ñieän Vaät lieäu: Daây daãn, giaáy raùp, baêng caùch ñieän. Moät soá maãu moái noái daây daãn ñieän. 2. Hoïc sinh: Moät soá loaïi daây daãn, kìm. III. Phương pháp: - GV hướng dẫn, làm mẫu. HS thực hành làm việc cá nhân hoặc hợp tác nhóm IV. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: + Ổn định lớp: + Kiểm tra bài cũ – Giảng bài mới – Củng cố - Hướng dẫn: Hoaït ñoäng cuûa GV - HS Nội dung cần đạt Hoaït ñoäng 1: Kieåm tra baøi cuõ – Tìm hieåu noäi dung thöïc haønh (5') - Kieåm tra, ñaùnh giaù baøi thöïc haønh: Söû duïng ñoàng hoà vaïn naêng ñeå ño ñieän trôû - Neâu noäi qui, muïc tieâu baøi thöïc haønh. - Neâu yeâu caàu ñaùnh giaù keát quaû thöïc haønh: Moái noái ñaït yeâu caàu kyõ thuaät Noái ñuùng qui trình vaø thao taùc ñuùng kyõ thuaät. An toaøn lao ñoäng, veä sinh moâi tröôøng - Theo doõi, söûa chöõa, ruùt kinh nghieäm baøi thöïc haønh: ño ñieän trôû - Nghe, naém noäi qui, muïc tieâu baøi TH. - Nghe tìm hieåu yeâu caàu keát quaû thöïc hieän baøi TH Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu chung veà moái noái daây daãn ñieän (20') - Cho HS quan saùt hình veõ. ? Neâu vaø phaân bieät caùc loaïi moái noái? - Giôùi thieäu caùc loaïi moái noái daây daãn ñieän, höôùng daãn HS phaân loaïi moái noái. - Höôùng daãn vaø cho HS nhaän xeùt caùc moái noái maãu ñeå ruùt ra keát luaän ? Neâu yeâu caàu kyõ thuaät cuûa moái noái? ? Khi noái daây muoán moái noái ñöôïc toát phaûi ñaûm baûo yeâu caàu gì? - Quan saùt hình veõ, phaân bieät caùc moái noái: + Caùc loaïi moái noái: Moái noái thaúng Moái noái phaân nhaùnh Moái noái duøng phuï kieän - Quan saùt, nhaän xeùt, neâu yeâu caàu moái noái: + Yeâu caàu moái noái: Daãn ñieän toát: Ñoä beàn cô hoïc cao: An toaøn ñieän: Ñaûm baûo veà myõ thuaät Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu qui trình noái daây daãn ñieän (20') - Höôùng daãn vaø yeâu caàu HS tìm hieåu quy trình chung noái daây daãn ñieän - Giaûi thích yeâu caàu, caùch thöïc hieän töøng böôùc noái daây daãn ñieän. - Hướng dẫn học sinh thực hiện tốt nội qui an toàn lao động và giữ vệ sinh nơi làm việc - Thaûo luaän, neâu trình töï caùc böôùc noái daây ñaãn ñieän: B1: Boùc voû caùch ñieän B2: Laøm saïch loõi. B3: Noái daây. B4: Kieåm tra moái noái B5: Haøn moái noái B6: Caùch ñieän moái noái Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh noái daây daãn ñieän (75') - Toå chöùc cho HS thöïc haønh - Kieåm tra chuaån bò cuûa HS (daây daãn, kìm, giaáy nhaùm, dao nhoû, ...) - Höôùng daãn HS thöïc hieän theo qui trình caùc böôùc noái daây. - Theo doõi, höôùng daãn, ñieàu chænh thao taùc cho HS. Nhắc nhở HS giữ vệ sinh khi làm việc - Thöïc hieän caùc moái noái: 1. Noái thaúng daây daãn loõi 1 sôïi (hoaëc nhieàu sôïi) 2. Noái phaân nhaùnh daây daãn loõi 1 sôïi (hoaëc nhieàu sôïi) 3. Noái daây vaøo hoäp noái (oå ñieän hoaëc coâng taéc) Hoaït ñoäng 5: Toång keát, ñaùnh giaù – Höôùng daãn (15') - Höôùng daãn HS töï ñaùnh giaù vaø ñaùnh giaù cheùo keát quaû thöïc haønh theo töøng tieâu chí: Chuaån bò, thaùi ñoä yù thöùc, thao taùc, quy trình thöïc hieän, keát quaû? - Thu saûn phaåm, ñaùnh giaù keát quaû - Höôùng daãn chuaån bò baøi - Töï ñaùnh giaù vaø ñaùnh giaù cheùo keát quaû thöïc haønh theo töøng tieâu chí: Chuaån bò, thaùi ñoä yù thöùc, thao taùc, quy trình thöïc hieän, keát quaû? - Noäp saûn phaåm. - Chuaån bò baøi TH: Laép maïch ñieän, b.ñieän V. Rút kinh nghiệm: ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Ngaøy thaùng naêm 2013 Kí duyeät

File đính kèm:

  • docTiết 7-8-9.doc
Giáo án liên quan