Tiết 43 Thực hành Quạt điện tính toán điện năng hợp lý

Hiểu được số liệu kĩ thuật trên quạt điện.

Hiểu được bộ phận chính của quạt điện.

Kiểm tra – sử dụng quạt đúng kĩ thuật.

Tính toán được điện năng tiêu thụ trong gia đình.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 43 Thực hành Quạt điện tính toán điện năng hợp lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG TRÖÔØNG THCS LIÊNG TRANG PHÒNG GDVÀ ĐT ĐAM RÔNG Giờ cao điểm là gì? Nêu đặc điểm của giờ cao điểm? Câu 1 Câu 2 Hãy nêu các biện pháp sử dụng điện hợp lý và tiết kiệm? Cho ví dụ minh họa? =>Mục tiêu: Hiểu được số liệu kĩ thuật trên quạt điện. Hiểu được bộ phận chính của quạt điện. Kiểm tra – sử dụng quạt đúng kĩ thuật. Tính toán được điện năng tiêu thụ trong gia đình. Hãy đọc các số liệu kỷ thuật trên ? 1. Số liệu kỷ thuật I. Thực hành quạt điện 220V – 65W 1 220V Điện áp định mức Uđm 2 65W Công suất định mức Pđm 2.Tên và chức năng các bộ phận chính. 1. Số liệu kỷ thuật I. Thực hành quạt điện 2 1 3 Động cơ điện Làm quay cánh quạt 2 Cánh quạt Tạo ra gió làm mát 3 Thiết bị điều khiển Điều chỉnh tốc độ, thay đổi hướng gió, hẹn giờ . . . 1 2. Tên và chức năng các bộ phận chính của quạt 1. Số liệu kỷ thuật I. Thực hành quạt điện 3. Kết quả kiểm tra quạt trước khi sử dụng 1 Kiểm tra phần cơ Ổ trục của rô to phải quay nhẹ nhàng. 2 Kiểm tra phần điện Cách điện tốt. 2. Tên và chức năng các bộ phận chính. 1. Số liệu kỷ thuật I. Thực hành quạt điện 3. Kiểm tra quạt trước khi sử dụng 4. Sử dụng quạt. Biết cách sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn. II. Thực hành tính toán điện năng 1.Trình tự tính toán I. Thực hành quạt điện II. Thực hành tính toán điện năng 1.Trình tự tính toán 1. Lieät keâ teân ñoà duøng ñieän, coâng suaát ñieän, soá löôïng, thôøi gian söû duïng trong moät ngaøy cuûa caùc ñoà duøng ñieän trong gia ñình. A = P.t (Wh) 3. Tieâu thuï ñieän naêng cuûa gia ñình trong ngaøy : A ngaøy = A (Wh) 4. Tieâu thuï ñieän naêng cuûa gia ñình trong thaùng (30 ngaøy) : A thaùng = Angaøy x 30 (Wh) 2. Tieâu thuï ñieän naêng cuûa một ñoà duøng ñieän trong ngaøy : I. Thực hành quạt điện II. Thực hành tính toán điện năng 1.Trình tự tính toán => Ví dụ 2 : Hãy tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) của hộ gia đình với các đồ dùng điện có công suất, số lượng và thời gian sử dụng được liệt kê trong bảng trang 169 – SGK. => Ví dụ 1 : Hãy tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) của hộ gia đình với các đồ dùng điện có công suất, số lượng và thời gian sử dụng được liệt kê trong bảng trang 169 – SGK. 45 2 8 4 A = Px t x số lượng A = 60 x 2 x 2 240 1440 520 320 2880 280 1000 630 125 50 2. Tính tiêu thụ điện năng của mỗi đồ dùng điện trong ngày I. Thực hành quạt điện II. Thực hành tính toán điện năng 1.Trình tự tính toán Ví dụ : Hãy tính điện năng tiêu thụ trong tháng (30 ngày) của hộ gia đình với các đồ dùng điện có công suất, số lượng và thời gian sử dụng được liệt kê trong bảng trang 169 – SGK. 3. Tieâu thuï ñieän naêng cuûa gia ñình trong ngaøy : A GÑ ngaøy = 240 + 1440 + 520 + 320 + 2880 + 280 + 1000 + 630 + 125 + 50 A ngaøy = A A ngaøy = 7’485 (Wh) 4. Tieâu thuï ñieän naêng cuûa gia ñình trong thaùng (30 ngaøy) : A thaùng = AGÑ ngaøy x 30 A thaùng = 7’485 x 30 = 224’550 (Wh) Hoïc baøi , chuù yù phaàn ghi nhôù Traû lôøi caàu hoûi 1,2,3 trang 171 SGK “Chuẩn bị kiểm tra thực hành cho tiết sau” TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Haõy yeâu thích vieäc mình laøm baïn seõ caûm thaáy thuù vò hôn vaø vieäc mình laøm seõ coù hieäu quaû hôn.

File đính kèm:

  • pptTiet 43 TH Quat dien - Tinh toan dien nang.ppt
Giáo án liên quan