Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 28 năm học 2008

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

 Tiết 1

I - Mục đích, yêu cầu

1. Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, Kết hợp kĩ năng kiểm tra đọc - hiểu (HS trả lời 1,2 câu hỏi về nội dung bài đọc).

Yêu cầu về kĩ năng đọc thành tiếng: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc đã học từ học kỳ II của lớp 5 (phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 120 chữ/phút; biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nôi dung văn bản nghệ thuật).

2. Củng cố, khắc sâu kiến thức về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép); tìm đúng các ví dụ minh hoạ về các kiểu cấu tạo câu trong bảng tổng kết.

II - Đồ dùng dạy - học

- Phiếu viết tên từng bài tập đọc và HTL trong 9 tuần đầu sách Tiếng Việt 5, tập hai (18 phiếu - gồm cả văn bản phổ biến khoa học, báo chí) HS bốc thăm.

 

doc135 trang | Chia sẻ: trangnhung19 | Lượt xem: 167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 28 năm học 2008, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n sát chim họa mi hót bằng những giác quan nào? Tác giaí quan sát chim họa mi hót bằng nhiều giác quan:- thëgiác (mắt) - thính giác (tai) + Ý c: HS nói những chi tiết hoặc hình ảnh so dánh trong bài mà mình thích; giải thích vì sao thích chi tiết, hình ảnh đó. Tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã , như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch,... vì hình ảnh so sánh đó gợi tả rất đúng, rất đặc biệt tiếng hót hoạ mi âm vang trong buổi chiều tĩnh mịch. Bài tập 2 - Hs đọc yêu cầu của BT. - GV nhắc HS lưu ý: viết đoạn văn tả hình dáng hoặc đoạn văn tả hoạt động của con vật. - GV kiểm tra HS sự chuẩn bị. - Một vài HS nói con vật các em chọn tả, sự chuẩn bị của các em để viết đoạn văn tả hình dánghay hoạt động của con vật. - HS viết bài - HS tiếp nối nhau đọc đoạn viết. Cả lớp vàGV nhận xét; GV chấm điểm những đoạn viết hay. 3. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học. - Dặn những HS viết đoạn văn tả con vật chưa ®ạt vền nhà viết lại. Cả lớp chuÈn bị nội dung cho tiết viết bài văn tả một con vật mà em yêu thích. ---------------------------------- kÜ thuËt l¾p xe ben (§· cã gi¸o viªn bé m«n) ---------------------------------- ThÓ dôc Bµi 60 (§· cã gi¸o viªn bé m«n) ---------------------------------- LUYỆN TỪ VÀ CÂU ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU (Dấu phẩy) I - Mục đích, yêu cầu. 1. Củng cố kiến thức về dấu phẩy: Nắm đưpực tác dụng của dấu phẩy, nêu được tác dụng về tác dụng của dấu phẩy. 2. Làm đúng bài luyện tập: Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mẫu chuyện đã cho. II - Đồ dùng dạy - học - Bút dạ và một vài tờ phiếu đã kẻ sẵn bảng tổng kết về dấu phẩy (TB1). III - Các hoạt động dạy - học A - Kiểm tra bài cũ Hai HS làm BT1,3. B - Dạy bài mới 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS làm bài tập Bài tập 1 - Một HS làm bài tập 1. - GV dán lên bảng lớp phiếu kẻ bảng tổng kết; giải thích yêu cầu của BT - HS đọc từng câu văn, suy nghĩ làm bài vào vở. GV phát riêng bút dạ và phiếu cho một vài HS; nhắc những HS này chỉ ghi vào ô trống tên câ văn -a,b,c (không cần viết lại câu văn). - Hs dán bài lên bảng lớp, trình bày kết quả. Cả lớp và Gv nhận xét, kết luận lời giải đúng. Bài tập 2 - Một HS giỏi đọc nội dung BT2 - Gv nhấn mạnh hai yêu cầu của BT; + Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong mẫu chuyện. + Viết lại cho đúng chính tả những chữ đầu câu chưa viết hoa. - Hs đọc thầm Truyện kể về bình minh, điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào các ô trống. GV phát riêng phiếu cho 2,3 HS. - HS tiếp nối nhau trình bày kết quả. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. - Cả lớp sữa bài trong VBT. Sau đó GV mời 1 - 2 HS đọc lại mẫu chuyện. 3. Củng cố, dặn dò - Một HS nhắc lại 3 tác dụng của dấu phẩy. - GV nhận xét tiết học. Dặn HS ghi nhớ kiến thức về dấu phẩy để sử dụng cho đúng. ---------------------------------- Ngµy so¹n: 22/4/2008 Ngµy d¹y: Thø 6 ngµy 25/4/2008 Bµi 150. phÐp céng A. Môc tiªu : - Gióp HS Cñng cè c¸c kû n¨ng thùc hµnh phÐp céng c¸c sè tù nhiªn, c¸c sè thËp ph©n, ph©n sè vµ øng dông trong tÝnh nhanh, trong gi¶i bµi to¸n. B. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: 1. Bµi cò : 2. Bµi míi : 1. GV nªu c©u hái ®Ó HS tr¶ lêi, trao ®æi ý kiÕn vÒ nh÷ng hiÓu biÕt ®èi víi phÕp céng nãi chung: tªn gäi c¸c thµnh phÇn vµ kÕt qu¶, dÊu phÐp tÝnh, mét sè tÝnh chÊt cña phÐp céng...( nh­ trong SGK). 2. GV tæ chøc, h­íng dÉn HS tù lµm råi ch÷a c¸c bµi tËp. Ch¼ng h¹n: Bµi 1: Cho HS tù tÝnh råi ch÷a bµi. Bµi 2: Cho HS tù tÝnh råi ch÷a bµi. cã thÓ chän mçi phÇn a); b); c) mét bµi tËp. Ch¼ng h¹n: (689 + 875) +125 =689 +(875 +125) = 689 +1000 =1689 b) c) 5,87 +28,69 +4,13 =5,87 +4,13 +28,69 =10+28,69=38,69 Bµi 3: Cho HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi. Nªn cho HS trao ®æi ý kiÕn khi ch÷a bµi. Ch¼ng h¹n, cã thÓ cho HS nªu c¸c c¸ch dù ®o¸n kh¸c nhau råi lùa chän c¸ch hîp lý nhÊt.VÝ dô: a) x =9,68=9,68; x= 0 v× 0 + 9,68= 9,68 (Dù ®o¸n x =0 v× 0 céng víi sè nµo còng b»ng chÝnh sè ®ã). HS cã thÓ gi¶i thÝch x =0v× x + 9,68 = 9,68 th× x =9,68 -9,68=0. C¶ hai c¸ch ®Òu ®óng, nh­ng c¸ch dù ®o¸n b»ng sö dông tÝnh chÊt cña phÐp céng víi 0 nhanh gän h¬n. Bµi 4: Cho HS tù ®äc råi gi¶i bµi to¸n. Ch¼ng h¹n: Bµi gi¶i Mçi giê c¶ hai vßi ch¶y ®­îc: (ThÓ tÝch bÓ) =50% §¸p sè: 50% thÓ tÝch bÓ. 3. Cñng cè, dÆn dß : ---------------------------------- XÁY DÆÛNG NHAÌ MAÏY THUYÍ ÂIÃÛN HOAÌ BÇNH I-MUÛC TIÃU Hoüc xong baìi naìy, HS biãút: - Viãûc xáy dæûng Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh nhàòm âaïp æïng yãu cáöu cuía caïch maûng luïc âoï. - Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh laì kãút quaí cuía sæû lao âäüng saïng taûo, quãn mçnh cuía caïn bäü, cäng nhán hai næåïc Viãût - Xä. - Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh laì mäüt trong nhæîng thaình tæûu näøi báût cuía cäng cuäüc xáy dæûng CHXH åí næåïc ta trong 20 nàm sau khi âáút næåïc thäúng nháút. II-ÂÄÖ DUÌNG DAÛY HOÜC - Aính tæ liãûu vãö Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh. - Baín âäö Haình chênh Viãût Nam (âãø xaïc âënh âëa danh Hoaì Bçnh). III-CAÏC HOAÛT ÂÄÜNG DAÛY - HOÜC CHUÍ YÃÚU *Hoaût âäüng 1 (laìm viãûc caí låïp) - GV giåïi thiãûu baìi: - GV nãu nhiãûm vuû hoüc táûp cho HS: + Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh âæåüc xáy dæûng vaìo nàm naìo? ÅÍ âáu? Trong thåìi gian bao láu? + Trãn cäng træåìng xáy dæûng Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh, cäng nhán Viãût Nam vaì chuyãn gia Liãn Xä âaî laìm viãûc våïi tinh tháön nhæ thãú naìo? + Nhæîng âoïng goïp cuía Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh âäúi våïi âáút næåïc ta. *Hoaût âäüng 2 (laìm viãûc theo nhoïm) - HS thaío luáûn caïc yï: + Nhaì maïy âæåüc chênh thæïc khåíi cäng xáy dæûng täøng thãø vaìo ngaìy 6-11-1979 (ngaìy 7-11 laì ngaìy kyí niãûm Caïch maûng thaïng Mæåìi Nga). + Nhaì maïy âæåüc xáy dæûng trãn säng Âaì, taûi thë xaî Hoaì Bçnh (yãu cáöu HS chè trãn baín âäö). + Sau 15 nàm thç hoaìn thaình (tæì nàm 1979 âãún nàm 1994), nhæng coï thãø noïi laì sau 23 nàm, tæì nàm 1971 âãún nàm 1994, tæïc laì láu daìi hån hån cuäüc chiãún tranh giaíi phoïng miãön Nam, thäúng nháút âáút næåïc. *Hoaût âäüng 3 - HS âoüc SGK, laìm ciãûc theo nhoïm. - Thaío luáûn chung caí låïp vãö nhiãûm vuû hoüc táûp 2, âi tåïi caïc yï sau: + Suäút ngaìy âãm coï 35000 ngæåìi vaì haìng nghçn xe cå giåïi laìm viãûc häúi haí trong nhæîng âiãöu kiãûn khoï khàn, thiãúu thäún (trong âoï coï 800 kyî sæ, cäng nhán báûc cao cuía Liãn Xä). + Tinh tháön thi âua lao âäüng, sæû hi sinh quãn mçnh cuía nhæîng ngæåìi cäng nhán xáy dæûng. *Hoaût âoüng 4 (laìm viãûc caï nhán vaì caí låïp) - HS âoüc SGK, nãu yï chênh vaìo phiãúu hoüc táûp. - Thaío luáûn, âi tåïi caïc yï sau: + Haûn chãú luî luût cho âäöng bàòng Bàõc Bäü (chè baín âäö, nãúu coï thåìi gian, trçnh vaìy vãö nhæîng cån luî khuíng khiãúp åí âäöng bàòng Bàõc Bäü). + Cung cáúp âiãûn tæì Bàõc vaìo Nam, tæì ræìng nuïi âãún âäöng bàòng, näng thän âãún thaình phäú, phuûc vuû cho saín xuáút baì âåìi säúng. + Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Binhf laì cäng trçnh tiãu biãøu âáöu tiãn, thãø hiãûn thaình quaí cuía cäng cuäüc xáy dæûng CNXH. *Hoaût âäüng 5 (laìm viãûc caí låïp) - GV nháún maûnh yï: Nhaì maïy Thuyí âiãûn Hoaì Bçnh laì thaình tæûu näøi báût trong 20 nàm, sau khi thäúng nháút âáút næåïc. - HS nãu caím nghé sau hoüc baìi naìy, (læu yï tinh tháön lao âäüng cuía kyî sæ, cäng nhán). - HS nãu mäüt säú nhaì maïy thuyí âiãûn låïn cuía âáút næåïc âaî vaì âang âæåüc xáy dæûng. ---------------------------------- TẬP LÀM VĂN Kiểm tra viết I - Mục đích, yêu cầu Dựa trên kiến thức có được về văn tả con vật và kết quả quan sát, HS viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, thể hiện được những quan sát riêng; dùng từ, đặt câu đúng; câu văn có hình ảnh cảm xúc. II - Đồ dùng dạy - học - Giấy kiểm tra hoặc vở - Tranh vẽ hình ảnh chụp một số con vật (như gợi ý để HS viết bài) III - Các hoạt động dạy - học 1. Giới thiệu bài 2. Hướng dẫn HS làm bài - Một HS đọc đề bài và gợi ý tiết Viết bài văn tả con vật. - GV nhắc HS: Có thể dùng lại đoạn văn tả hình dáng hoặc hoạt động của con vật em đã viết trong ôn tập trước, viết thêm một số phần để hoàn chỉnh bài văn tả một con vật khác với con vật các em đã tả hình dáng hoặc hoạt động trong tiết ôn tập trước. 3. HS làm bài 4. Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học . - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị nội dung cho tiết TLV tuần 31 (Ôn tập về tả cảnh, mang theo sách Tiếng việt 5, tập một để làm BT1 - Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong học kỳ). ---------------------------------- KHOA HỌC: SỰ NUÔI Vµ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ I - Mục tiêu: Trình bày sự sinh sản, nuôi con của hổ và hươu II - Đồ dùng: Thông ton và hình trang 122, 123 SGK II - Các hoạt động: 1. Bài cũ: - So sánh sự sinh sản của thú và chim. 2. Bài mới: Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận. + Mục tiêu: Trình bày được sự sinh sản và nuôi con của hổ và hươu + Cách tiến hành: - Chia nhóm giao nhiệm vụ - 3 nhóm: - HS đọc SGK và thảo luận các câu hỏi: Hổ thường sinh sản vào mùa nào? Vì sao hổ mẹ không rời hổ con suốt tuần đầu sau khi sinh? Khi nào hổ mẹ dạy con săn mồi? Mô tả cách dạy con của hổ theo tưởng tượng của mình? Khi nào hổ tự đi kiếm ăn? - 3 nhóm khác: ? Hươu ăn gì để sống? Hươu đẻ mỗi lứa mấy con? Hươu con mới sinh ra đã biết làm gì? Tại sao mới 20 ngày tuổi, hươu con đã được hươu mẹ tập chạy cho. - HS nhắc lại nhiệm vụ của nhóm - Thảo luận - HS đại diện trình bày - Nhóm khác bỏ sung - GV gợi ý - HS nhắc lại Hoạt động 2: Trò chơi: " Thú săn mồi và ăn mồi " . Mục tiêu: Khắc sâu cho Hs kiến thức về tập dạy con của một số loài thú. . Cách tiến hành: - Chơi theo nhóm 4. - Các nhóm phân vai và chơi. - Dạy con săn mồi và bắt mồi. - 2 nhóm chơi - nhóm khác theo dõi - nhận xét. 3. Củng cố - dặn dò: - Nhận xét tiết hoc - Học bài và chuẩn bi bài 61 ----------------------------------------- Sinh ho¹t I.NhËn xÐt sinh ho¹t trong tuÇn. Häc vµ lµm bµi ë nhµ t­¬ng tèt NhiÒu em h¨ng say x©y dùng bµi Tån t¹i: VÖ sinh c¸ nh©n ch­a s¹ch sÏ ViÕt ch÷ cßn xÊu vµ chËm II. Ph­¬ng h­íng Tr×nh bµy s¸ch vë s¹ch ®Ñp ChuÈn bÞ bµi vë thËt kü ®Ó thi häc kú III. Sinh ho¹t v¨n nghÖ:

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 2833.doc
Giáo án liên quan